018-285/2010 Občina Gornja Radgona

Številka: 018-285/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsednici senata Miriam Ravnikar šurk ter mag. Maji Bilbija in mag. Nataši Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "3 PARKI" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SGP TIVADAR d.o.o., Trate 23, Gornja Radgona (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (v nadaljevanju: naročnik), dne 5.11.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.
3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.04.2010 sprejel sklep o postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku "3 PARKI". Naročnik je predmetni postopek oddaje javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 6039/2010, z dne 09.07.2010.

Dne 06.09.2010 je naročnik izdal Obvestilo o izbiri izvajalca za "3 PARKI", s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika GMV d.o.o., Turjanci 26, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila je naročnik navedel, da je ponudbo vlagatelja označil kot neprimerno in nepopolno zaradi sledečih razlogov:
- v predračunu s popisom del niso ovrednotene oziroma podane cene za 3 % nepredvidenih del-oprema fontane, ter niso podane cene za PZI - druga gradbena dela
- pri postavkah 27., 28., 29., 30. in 32. - montažna dela in postavka 11. - priključek ter pri postavkah 1., 5., 6., 7., 12., 13. in 16. - oprema fontane, niso navedene cene na enoto
- obrazcu 12 niso priložene referenčne liste za strokovnjake ponudnika, kakor tudi ne za strokovnjake podizvajalcev
- ponudnik ni predložil podizvajalskih pogodb, v katerih daje soglasje za neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika
- nepravilno so izpolnjeni odstotki podizvajalskih del na obrazcu 10
- iz ponudbe je razvidno, da ponudnik ne bo izvedel razpisanih del z najmanj 40 % lastnih delavcev, kot je izjavil s podpisom Obrazca 8

Vlagatelj je dne 17.09.2010 vložil zahtevek za revizijo in dne 29.09.2010 še dopolnitev zahtevka za revizijo kjer navaja, da naročnik vlagatelju ni dal možnosti dopolnitve ponudbe, na podlagi katere bi lahko ponudba vlagatelja postala popolna in primerljiva. Vlagatelj zatrjuje, da je za 3 % nepredvidenih del podal ceno 0, kar pomeni, da jih ne bi zaračunavali, glede cene za PZI pa je navedel, da je vrednost zajel v predhodni postavki za izdelavo PDI. Glede nenavedbe cen pri posameznih postavkah vlagatelj pojasnjuje, da je cene podal za komplete, kjer so zajete cene po postavkah. Nadalje vlagatelj naročniku očita, da bi ga moral pozvati na dopolnitev ponudbe, kjer bi naknadno predložil referenčne liste podizvajalske pogodbe. Vlagatelj naročniku očita, da je izbranega ponudnika pozval na odpravo računskih napak, kar je imelo za posledico spremembo cene. V zvezi s prenizkim odstotkom lastne izvedbe dela vlagatelj pojasnjuje, da je pri izračunu odstotkov podizvajalskih del prišlo do napake pri kontroli ponudbe in navaja, da upoštevajoč popust znašajo gradbena dela 44 %, kar zadostuje zahtevi naročnika. Vlagatelj naročniku očita kršitev temeljnih načel ZJN-2 ter, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-2, ker vlagatelju ni omogočil dopolnitev ponudbe.

Naročnik je dne 14.10.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je bilo v razpisni dokumentaciji izrecno navedeno, da se bo obračun izvedenih del izvajal na podlagi dejansko izvedenih količin, potrjenih s strani nadzornega organa in bi naknadna predložitev manjkajočih cen po postavkah vplivala na drugačno razvrstitev ponudbe vlagatelja glede na ostale ponudbe. Enako ugotavlja naročnik tudi za naknadno predložitev referenčnih listin in podizvajalske pogodbe. Iz obrazca 8 jasno izhaja, da vlagatelj ne more sam izvesti razpisanih del z najmanj 40 % lastnih delavcev, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj je dne 18.10.2010 podal zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo je naročnik z dopisom, z dne 20.10.2010 odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Uvodoma Državna revizijska komisija pojasnjuje institut dopustne dopolnitve ponudbe. Kakor izhaja iz 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) mora naročnik "v kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti." Navedeno določilo naročnika praviloma zavezuje k dopolnitvi formalno nepopolnih ponudb, vendar pa se dopolnitev ponudbe ne sme dopustiti v tistih delih ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na ostale ponudbe. Ta omejitev izhaja iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2, ki določa, da "ponudnik ne sme spreminjati:
- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja."

Iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 torej izhaja prepoved, da bi naročnik dopustil dopolnitev ponudbe v tistem delu ponudbe, ki predstavljajo cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe, merila za izbor ter dela ponudbe, ki se nanaša na tehnične specifikacije oziroma na vse tiste dele ponudbe, ki bi lahko povzročile drugačno razvrstitev ponudbe pozvanega ponudnika glede na ostale prejete ponudbe.

Predmet spora obravnavanega revizijskega postopka je domnevno nezakonito ravnanje naročnika, da vlagatelja ni pozval na dopolnitev ponudbe. Državna revizijska komisija je preverila, ali je naročnik ravnal v nasprotju s pravili ZJN-2, ko vlagatelja ni pozval na dopolnitev ponudbe v delih, zaradi katerih je naročnik ponudbo vlagatelja z obvestilom o izbiri izvajalca z dne 06.09.2010 izločil kot nepopolno.

Ad.1)
Po pregledu ponudbe vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da v popisu del (katerega izpolnitev je, kakor izhaja iz 3. člena Navodila za izdelavo ponudbe, predpostavka za pravilnost ponudbe) niso navedene cene za:
Opremo fontane:
- pod št. 5 - komplet avtomatsko krmiljenje z elektro omarico
- pod št. 6 - podvodna RGB razsvetljava fontane s spreminjajočimi se barvami
- pod št. 7 - stenska ali talna vodna razsvetljava TIP 12 V 50W OASE
- pod. št. 12 - komplet filterska postaja
- pod št. 13 - komplet ureditev kompenzacijskega sistema
- pod št. 16 - dobava in montaža krmilne naprave za fontano komplet z napajalnimi in signalnimi kabli
Montažna dela:
- pod št. 27 - dobava in montaža prostostoječe omare R-RAZ
- pod št. 28 - dobava in montaža prostostoječe omare R-FON
- pod št. 29 - dobava in montaža prostostoječe omare R-ČRP
- pod št. 30 - avtomatizacija, krmiljenje in nadzor R-ČRP, R-FON
- pod št. 32 - dobava in montaža prostostoječe merilne omare R-PRI z vgrajeno opremo po enopolni shemi.

Vlagatelj je podal cene pod posameznimi točkami popisa del, in sicer ceno kompleta, ni pa cene specificiral po posameznih postavkah, ki jih je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel pod opisom posameznega popisa del. Državna revizijska komisija po pregledu razpisne dokumentacije ugotavlja, da je naročnik za vse zgoraj navedene točke popisa del (bodisi za začetku opisa dela, bodisi v zadnji vrstici popisa posamezne točke) predvidel vrstico, kamor so ponudniki vpisali cene na komplet. Pod oziroma nad opisom za ceno kompleta pa je naročnik navedel posamezne postavke in jih numerično opredelil (npr. varovalka 6 kosov, vtičnica 1 kos itd.). Vlagatelj je podal zgolj ceno za komplet, ni pa specificiral in pod posamezno postavko navedel cene opisanih elementov. Posamezna postavka (komplet) je sestavljena iz numerično opredeljenih elementov in skupna cena kompleta je seštevek vseh teh elementov. Skladno z 78. členom ZJN-2 ni dopustna dopolnitev ponudbe takrat, ko bi se z dopolnitvijo spremenila cena na enoto. Vlagatelj je ponudil zgolj skupno ceno kompleta, ne pa tudi vrednosti posameznih enot v okviru ovrednotenega kompleta. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je ponudba vlagatelja iz razloga, ker ne vsebuje cen v vseh zahtevanih postavkah (torej enot), nepopolna, dopustitev naknadne dopolnitve ponudbe v smeri navajanja cene na posamezno postavko, s katero bi vlagateljeva ponudba v tem delu postala popolna, skladno z 78. členom ZJN-2, ni dovoljena. Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik v tem delu ni mogoče očitati kršitve 78. člena ZJN-2.

Ad.2)
Nadalje je Državna revizijska komisija preverila opis pod št. 1. - Črpalka pretoka 120 mÂł/h, kjer vlagatelj ni podal cene ne po posameznih postavkah, niti skupne cene kompleta. Manjkajoča cena v ponudbi vlagatelja pod št. 1 dejansko pomeni, da vlagatelj tega ne ponuja in je končna ponudbena cena sestavljena brez upoštevanja vrednosti črpalke pretoka 120 mÂł/h.
Vlagateljeva končna ponudbena cena ne vsebuje vseh v razpisni dokumentaciji zahtevanih elementov, zato gre ugotoviti, da v kolikor bi vlagatelj naknadno dopolnil ponudbo s ceno za črpalko pretoka 120 mÂł/hm, bi s tem povzročil spremembo končne cene. Sprememba cene v fazi naknadne dopolnitve ponudbe pa ni v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-2. Posledično Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določila 78. člena ZJN-2.


Ad.3)
Vsebinsko enako je potrebno zaključiti tudi za opis zneska 3 % nepredvidenih del pod točko 15.-Nepredvidena dela 3 %, kjer je vlagatelj podal ceno 0. Takšna cena, glede na numerično opredeljeno višino 3 %, ni skladna s ponudbeno ceno, saj 3 % določene vrednosti ne more predstavljati cene 0 EUR (razen v kolikor bi bila ponudbena cena za opremo fontane po vseh postavkah 0 EUR). Iz tega razloga Državna revizijska komisija zavrača navedbo vlagatelja, da je ceno podal, in sicer ceno 0 EUR. Takšna cena nasprotuje opisu nepredvidenih del v višini 3 % skupne vrednosti. Končna ponudbena cena vlagateljeve ponudbe je izračunana upoštevajoč ceno za nepredvidena dela, zato bi dopustitev spremembe cene v tem delu pomenila nedopustno dopolnitev ponudbe in naročniku ni mogoče očitati kršitve določila 78. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija še dodaja, da je razpisna dokumentacija formulirana tako, da opis nepredvidenih del v višini 3 % onemogoča ponuditi ceno 0. Četudi bi ponudniki ocenili, da nepredvidenih del pri montaži in opremi fontane ne bo, glede na določeno vrednost 3 % ni mogoče ponuditi ceno 0 in bi ponudniki v takšnem primeru lahko znižali ceno na drug dopusten način. Državna revizijska komisija tako zavrača navedbo vlagatelja, da cena 0 pomeni, da bi nepredvidena dela v višini 3 % cene opravil brezplačno.

Ad.4)
Naročnik je kot razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe navedel, da ni podal cene za izdelavo PZI.

Po vpogledu v ponudbo vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj pod točko 14.- Izdelava PZI (rok 15 dni po izbiri izvajalca pred pričetkom betonskih del in PID dokumentacije) podal znesek X EUR. Glede na vsebino točke 14. Izdelava PZI, gre razbrati, da se izdelava PZI zahteva v roku 15. dni po izbiri izvajalca in obsega tudi PDI dokumentacijo. Vlagatelj je podal ceno za izdelavo PDI, zato Državna revizijska komisija zavrača ugotovitev naročnika, da ta ni podana. V kolikor pa je naročnik želel, da bi se cena podala ločeno za izdelavo PZI in PDI dokumentacije (kar bi bilo po vsebini posamezne dokumentacije sicer logično), bi moral podati drugačen opis, iz katerega bi jasno izhajalo (in bi bilo nenazadnje mogoče tudi vpisati ceno v ločeno vrstico), da se zahteva cena posebej za izdelavo dokumentacije PZI in posebej za izdelavo dokumentacije PDI.

Zaradi navedenega Državna revizijska komisija ni presojala, ali bi moral naročnik dopustiti dopolnitev ponudbe v tem delu, saj dopolnitev, upoštevajoč formulacijo razpisne dokumentacije in prakso Državne revizijske komisije, da nejasnost razpisne dokumentacije ne sme iti na škodo ponudnikom, ni potrebna.

Ad.5)
Naročnik je v 3. členu Navodil za izdelavo ponudbe navedel, da mora ponudnik za pravilnost ponudbe priložiti seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi del po tem razpisu. Za izkazovanje seznama strokovnjakov je naročnik predvidel obrazec OBR - 12, v katerega so ponudniki navedli strokovnjake izvajalca in strokovnjake podizvajalca. V tabelo so morali ponudnik navesti "ime in priimek strokovnjaka", "dela, ki jih bodo izvajali" in "ocenjena vrednost njihovih del na objektu, ki je razpisan". Naročnik je v OBR - 12 še zahteval, da mora biti priloga obrazca "Reference naštetih strokovnjakov z navedbo vrste opravljenih del v zadnjih treh letih".

Po pregledu ponudbe vlagatelja, Državna revijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v ponudbi predložil izjave petih podizvajalcev, s katerimi bo v primeru izbora opravil javno naročilo. Naročnik je z OBR - 12 od ponudnikov zahteval, da za strokovnjake podizvajalcev navedejo podatke in predložijo reference. Iz ponudbe vlagatelja izhaja, da je izpolnjen obrazec OBR - 12 podal za strokovnjake zgolj treh podizvajalcev. Ponudba vlagatelja ne vsebuje seznamov strokovnjakov vseh podizvajalcev in ne izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije, kot izhaja iz 3. člena Navodil za izdelavo ponudbe, zato jo je potrebno, ob upoštevanju 16. in 20. točke 2. odstavka ZJN-2, označiti kot neprimerno ponudbo.

Zaradi navedenega Državna revizijska komisija meni, da bi naročnik ravnal v nasprotju z 78. členom ZJN-2, v kolikor bi dopustil dopolnitev ponudbe v tem delu, saj je naknadna dopolnitev ponudbe, ki bi povzročila spremembo nepopolne ponudbe v popolno ponudbo v nasprotju z drugim odstavkom 78. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija meni, da naročniku, zaradi navedenega razloga ni mogoče očitati kršitve 78. člena ZJN-2.

Ad.6)
Nadalje je državna revizijska komisija preverila, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je ponudbo vlagatelja izločil tudi iz razloga, ker v ponudbi ni predložil podizvajalskih pogodb, v katerih daje soglasje za neposredna plačila podizvajalcev s strani naročnika.

Uvodoma Državna revizijska komisija pojasnjuje, da zakonska obveznost predložitve soglasja na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev namesto glavnega izvajalca, izhaja iz novele ZJN-2B, katere določila se uporabljajo od 11.04.2010 dalje. Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije sledil novosti ZJN-2 in je v 16. člen Navodila za izdelavo ponudbe od ponudnikov zahteval, "da mora ponudnik v primeru, da namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca."

Po pregledu ponudbe vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni predložil zahtevanega soglasja podizvajalcev, vsled česar je potrebno ponudbo vlagatelja skladno s 16. in 20. točko drugega odstavka ZJN-2 označiti kot nepopolno ponudbo. Zaradi navedenega Državna revizijska komisija, enako kot v Ad.5) točki obrazložitve tega sklepa, zaključuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko v tem delu ni dopustil dopolnitve vlagateljeve ponudbe.

Ad.7)
Državna revizijska komisija je preverila, ali je dopustna dopolnitev ponudbe v delu, ki se nanaša na nepravilno izračunan odstotek podizvajalskih del iz obrazca OBR-10.

Iz razpisne dokumentacije izhaja zahteva naročnika (kot izhaja iz obrazca OBR-8- Izjava o kadrih za izvedbo javnega naročila), "da mora ponudnik izvesti javno naročilo z najmanj 40 % lastnih delavcev." Ponudniki so morali v obrazcu OBR-10- Izjava podizvajalca navesti, katero vrsto del bo podizvajalec opravil, višino opisanih del v EUR in odstotek celotne ponudbe.

Vlagatelj je v ponudbi predložil na obrazcu OBR-8 izjave vseh petih podizvajalcev. Državna revizijska komisija je preverila odstotek dela posameznega podizvajalca glede na končno ponudbeno ceno in ugotovila, da je odstotek vrednosti del, ki bi jih opravili podizvajalci (Državna revizijska komisije je pri izračunu upoštevala vrednosti, kot jih je vlagatelj navedel na obrazcu OBR-10), glede na končno ponudbeno ceno 73,2%, to pa presega z razpisno dokumentacijo dovoljenih 60 % skupne vrednosti. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj na vseh obrazcih OBR-10 napačno navedel delež podizvajalskih del predstavljen v odstotku, vendar poprava teh izračunov ne more vplivati na dejstvo, da je ponudba, ki presega v razpisni dokumentaciji predviden delež izvedbe predmeta javnega naročila z lastnimi delavci nepopolna ponudba. Naročnik bi sicer lahko pozval vlagatelja k popravi računskih napak, kar pa ne bi spremenilo dejstva, da vrednosti del, opravljenih s strani podizvajalcev presega dopusten delež v višini 60 %.

Državna revizijska komisija zaključuje, da bi naročnik vlagatelja na podlagi tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 lahko pozval k soglasju za odpravo napačno izračunanih deležev, vendar to ne bi moglo vplivati na dejstvo, da je ponudba vlagatelja zaradi ugotovljenega razloga nepopolna.

Ad.8)
Kot slednjo je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo, da je naročnik kršil 78. člen ZJN-2, ko je izbranega ponudnika pozval na odpravo računskih napak, kar je imelo za posledico spremembo ponudbe.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika dne 30.08.2010 pozval k soglasju k odpravi računskih napak, izbrani ponudnik pa je dne 03.09.2010 izrazil svoje soglasje. Institut odprave računskih napak urejen v tretjem odstavku 78. člena ZJN-2 določa, da "sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati." Naročnik ima možnost, da odpravi računske napake, pri čemer popravek ne sme spremeniti količine in cene na enoto. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik ob soglasju izbranega ponudnika popravil računske napake, ki ne spreminjajo cene na enoto ali količine, zato gre ugotoviti, da naročnik ni kršil citiranega določila ZJN-2.

Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija poudarja, da sta v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prispeli samo dva ponudbi, to je ponudba vlagatelja in ponudba izbranega ponudnika. Ponudba vlagatelja je zaradi predhodno obravnavanih razlogov nepopolna ponudba, kar pomeni, da odprava računskih napak v ponudbi izbranega ponudnika v nobenem primeru ne more vplivati na pravni položaj vlagatelja.

V zaključku vsega predhodno navedenega, Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku iz razlogov, kot jih zatrjuje vlagatelj ni mogoče očitati kršitve določil ZJN-2, zato je skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega izreka.
Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer strošek vplačane takse v višini 5.000,00 EUR. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zato je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V določilu četrtega odstavka 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."
V obravnavanem revizijskem postopku je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. Tudi Državna revizijska komisija je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, zato je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 05.11.2010Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- SGP TIVADAR d.o.o., Trate 23, Gornja Radgona
- Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona
- GMV d.o.o., Turjanci 26, Rogaška Slatina
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana