018-254/2010 Občina Ajdovščina

Številka: 018-254/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsednici senata Sonji Drozdek šinko in članic mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "SKLOP 1: Dobava prevoznega bobnastega rotacijskega sita" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika RIKO RIBNICA d.o.o., Lepovče 23, Ribnica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.11.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova Odločitev o izločitvi nepopolnih ponudb iz postopka ter oddaji javnega naročila za SKLOP 1 in SKLOP 2 in zavrnitvi vseh ponudb za SKLOP 3., kot izhaja iz dokumenta št. 4301-8/2010-34, z dne 03.09.2010.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.05.2010 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 24.05.2010 pod št. objave JN 4177/2010 in v Uradnem listu Evropskih skupnosti pod zap. št. 2010/S 100-151927, z dne 26.05.2010 .

Naročnik je dne 03.09.2010 sprejel dokument Odločitev o zavrnitvi nepopolnih ponudb iz postopka ter oddaji javnega naročila za SKLOP 1 in SKLOP 2 in zavrnitvi vseh ponudb za SKLOP 3.
Za SKLOP 1 je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika FARMTECH d.o.o, Prešernova ulica 40, Ljutomer.
V obrazložitvi izpodbijane odločitve naročnika za SKLOP 1 je naročnik med drugim navedel, da vlagateljeva ponujena oprema ne zagotavlja ustrezne sejalne poti, neustrezna pa je tudi hitrost transporta ponujenega stroja, zato je ponudbo vlagatelja za ta sklop izločil kot neprimerno ponudbo.

Vlagatelj je dne 08.09.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik neupravičeno izločil ponudbo vlagatelja za SKLOP 1. Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval tehnične karakteristike, da mora znašati dolžina sejalne poti vsaj 5000 mm ter, da mora biti sejalna površina bobnastega sita vsaj 25 m².
Vlagatelj pojasnjuje, da je ponudil sito, ki zagotavlja dolžino sejalne poti preko kriterija iz razpisne dokumentacije, saj predstavlja sejalna pot odpadka pot, po kateri potuje odpadek spiralno po rotacijskem sistemu vijačnice. To se dokazuje s podatkom, da sejalna površina bobnastega sita znaša 27 m², kar znaša 2 m² več, kot je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik je očitno zamenjal podatke o dolžini sita z dolžino sejalne poti, ki sta dva različna podatka. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval stroj s sejalno potjo, ki je dolga vsaj 5000mm, stroj vlagatelja pa to dolžino kar nekajkrat presega.
Vlagatelj tudi zatrjuje, je stroj izpolnjuje vse tehnične zahteve stroja pri transportu, saj v skladu s CPP zagotavlja transportiranje stroja pri hitrosti 80 km/h.
Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila z dne 03.09.2010 ter ponudbo vlagatelja upošteva kot popolno in priglaša povračilo stroškov vplačane takse v višini 5000,00 EUR.

Naročnik je dne 22.09.2010 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik pojasnjuje, da je dolžina sejalne poti sinonim za koristno dolžino sita, torej za dolžino na kateri se sejanje dejansko vrši. Naročnik navaja, da pojmovanje sejalne poti odpadka, ki je enaka dolžini vijačnice ki jo odpadek opravi kotaleč po obodu pomeni, da so dolžine trajektorij potovanja posameznih komadov skozi rotirajoče se sito različne (kotaljenje, padanje itd.). Po mnenju naročnika tehnični podatki za dolžino sit ali za dolžino sejalne poti, podani v prospektih proizvajalcev rotacijskih sit, vedno pomenijo lateralno razdaljo od začetka do konca sita, kjer se sejanje dejansko vrši. Naročnik je ugotovil, da dolžina sita vlagatelja znaša 4800 mm, kar je manj kot je zahteval, zato jo je moral izločiti.
Naročnik pojasnjuje, da ponudbe vlagatelja ni izločil iz razloga, da je hitrost ponujenega stroja nezadostna, pač pa da hitrost rotacije bobna ni nastavljiva, kar je bila ena od zahtev naročnika, poleg tega pa tudi nagib bobna ni nastavljiv in se tudi zaradi tega razloga ne da regulirati hitrosti transporta odpadkov lateralno skozi sito.

Vlagatelj je dne 23.09.2010 podal zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, z dne 24.09.2010 odstopil spisovno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Med strankama poteka spor o tem, ali je vlagatelj zadostil naročnikovemu določilu iz razpisne dokumentacije, da mora biti dolžina sejalne poti 5000 mm.
Naročnik je v 2. točki razpisne dokumentacije v poglavju Zahtevane tehnične karakteristike stroja med drugim določil "Dolžina sejalne poti mora znašati vsaj 5000 mm, sejalna površina bobnastega sita pa vsaj 25 m2.".
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik določil, da mora dolžina sejalne poti znašati vsaj 5000 mm. Sejalna pot odpadka, ki potuje po notranjosti bobna, pomeni pot, ki jo odpadek po principu vijačnice opravi v samem bobnu. Zunanji gabariti bobna (torej dolžina in širina sitastega bobna) niso enaki sejalni poti, saj je ta v vrtečem se bobnu (upoštevajoč težo odpadka, hitrost vrtenja, naklon bobna in druge parametre) lahko nekajkrat večja od same dolžine bobna. Površino, po kateri odpadek (šele) opravi sejalno pot, pogojujeta dolžina in širina bobna (v primeru valja še konstanta Ď"). Tolmačenje, kot ga zastopa naročnik, da sejalna pot pomeni dolžino sita, bi bilo mogoče le v primeru, ko bi odpadek potoval v notranjosti bobna s takšno hitrostjo in močjo, da se ne bi dotaknil same notranjosti, torej površine bobna.
Državna revizijska komisija zaključuje, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja zahteva naročnika, da mora biti dolžina sitastega bobna vsaj 5000 mm, pač pa se zahteva nanaša na samo dolžino sejalne poti. Naročnik bi moral, v kolikor je želel z opredelitvijo dolžine 5000 mm opredeliti dolžino bobna, jasno in enoznačno zapisati, da mora biti zunanji gabarit-dolžina bobna dolga vsaj 5000 mm. Ne glede na uveljavljeno prakso (kot to zatrjuje naročnik), da predstavlja dolžina sejalne poti sinonim za dolžino bobna, mora biti razpisna dokumentacija zapisana jasno in enoznačno. Iz prakse Državne revizijske komisije izhaja, da nejasna razpisna dokumentacija oz. dokumentacija, ki dopušča različno interpretacijo, ne sme iti v škodo ponudnikom. Glede na zgoraj ugotovljeno, obravnavane zahteve iz razpisne dokumentacije tako ni mogoče razlagati (samo) na način, kot ga tolmači naročnik, zato je potrebno naročnikovo tolmačenje, da je ponudbo vlagatelja iz razloga, ker je sejalna pot prekratka in ne dosega 5000 mm, potrebno označiti kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija je preverila tudi utemeljenost navedbe vlagatelja, da ponujeni stroj izpolnjuje vse tehnične zahteve pri transportu, saj v skladu s CPP zagotavlja transportiranje stroja pri hitrosti 80 km/h.
Iz odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 03.09.2010, izhaja, da je naročnik ponudbo vlagatelja za sklop 1 poleg zgoraj obravnavanega razloga izločil tudi iz razloga, da je neustrezna hitrost transporta ponujenega stroja.
Iz 2. točke razpisne dokumentacije Zahtevane tehnične karakteristike stroja izhaja zahteva naročnika, da "Kapaciteta sejanja mora biti, glede na različne vrste materialov, vsaj v območju od 30 - 100 m3/h. Nastavljiva mora biti hitrost rotacije sejalnega bobna, kot tudi hitrost transporta guma transporterjev. Nagib bobna mora biti nastavljiv (za potrebe optimiziranja kapacitete in kvalitete sejanja).".
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zgolj navedel, da mora biti nastavljiva hitrost rotacije sejalnega bobna, kakor tudi hitrost transporta guma transporterjev, pri čemer ni numerično opredelil, kolikšno hitrost naj bi stroj dosegal.
Po pregledu ponudbe vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prikolica opremljena z zavornim sistemom ABS, svetlobno signalizacijo in ostalo opremo skladno s CPP za hitrosti 80 km/h, da je hitrost traku je nastavljiva (0-0,13 m/s) in je odvisna od zmogljivosti sita. Iz opisa rotacijskega sita Doppstadt izhaja tudi, da so iz krmilnega pulta razvidni podatki o številu vrtljajev motorja (ki so od 0-22 min), to pa nakazuje na dejstvo, da je možno nastaviti hitrost rotacije bobna.
Iz opisa ponujenega rotacijskega sita torej izhaja, da je hitrost prikolice do 80 km/h, da se boben vrti in lahko število vrtljajev varira (od 0-22 min) ter, da je možno nastaviti hitrost traku (0-0,13 m/s).

Glede na ugotovljeno dejstvo, da naročnik ni natančno specificiral zahtevanih hitrosti ter, da je vlagatelj ponudil rotacijsko sito, katerega zahtevani deli se lahko vrtijo različno hitro, Državna revizijska komisija, tudi ob upoštevanju, da nejasnost razpisne dokumentacije ne more iti na škodo ponudnikov, ugotavlja, da iz razloga, kot ga je navedel naročnik (da je neustrezna hitrost transporta ponujenega stroja) ponudbo vlagatelja ni mogoče označiti kot nepopolno.

V posledici zapisanega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-2, ko je ponudbo vlagatelja zaradi obravnavanih razlogov označil kot nepopolno ponudbo, zato je vlagateljevemu predlogu o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila za SKLOP 1, kot izhaja iz naročnikove odločitve z dne 03.09.2010, ugodila.
Državna revizijska komisija je, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločitev o oddaji javnega naročila za SKLOP 1: Dobava prevoznega bobnastega rotacijskega sita, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta št. 4301-8/2010-34, z dne 03.09.2010, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa


V zahtevku za revizijo je vlagatelj zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer zneska plačane takse v višini 5.000,00 EUR. Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, zato mu je na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN priznala potrebne stroške, nastale z revizijo in sicer strošek vplačane takse v višini 5.000,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 03.11.2010

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- RIKO RIBNICA d.o.o., Lepovče 23, Ribnica
- Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina
- FARMTECH d.o.o, Prešernova ulica 40, Ljutomer
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana