018-159/2010 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-159/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Sonje Drozdek šinko ter članic mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Najem in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih cestah v RS" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba ADCO & DIXI varovanje okolja d.o.o., Meljska cesta 103, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.7.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 14.6.2010, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.2.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "najem in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih cestah v RS". Naročnik je predmetno javno naročilo oddal po odprtem postopku. Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN1807/2010, z dne 9.3.2010. Dne 19.5.2010 je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je družbo VIGRAD d.o.o., Kocbekova cesta 30 A, Ljubečna, kot najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljevo ponudbo pa je kot nepopolno izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 14.6.2010 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje nepravilnosti naročnikovega ravnanja. Vlagatelj pri tem zatrjuje, da je v okviru predmetnega postopka oddaje javnega naročila predložil popolno ponudbo oz. največ formalno nepopolno ponudbo, zaradi česar je naročnik z njeno izločitvijo ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo izločil zaradi domnevnega neizpolnjevanja pogoja iz točke 3.1.4, saj vlagatelju očita, da ni predložil referenčnega dela z vrednostjo vsaj 50% ponudbene cene z DDV. Pri tem naročnik utemeljuje, da je bila najvišja vrednost referenčnega dela, ki ga je vlagatelj v okviru obrazca "podatki o kadrovskih zmogljivosti" predložil 15.800,00 EUR. Vlagatelj pri tem izpostavlja, da točka 3.1.4.1 glede termina "vrednosti posla" navaja zgolj slednje: "Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV". Vlagatelj si je predmetno dikcijo razlagal v smeri, da je potrebno v okviru omenjene tabele v omenjenem stolpcu navesti vrednost samega opravljanja funkcije "odgovornega vodje naročila", torej pogodbeno vrednost, ki jo je odgovorni vodja naročila prejel za opravljanje svoje funkcije in nikakor ne celotne vrednosti posla, saj gre pri navedenem pogoju za kadrovsko referenco in ne referenco ponudnika. Iz naročnikove utemeljitve v Dodatni obrazložitvi izhaja, da je naročnik navedbe v omenjenem stolpcu smatral za vrednost celotnega posla, torej vrednost vseh opravljenih del. Vlagatelj je menil, da se zahteva navedba vrednosti posla, ki je bila namenjena za opravljanje funkcije odgovornega vodja del in ne tudi vrednosti celotnega posla, ki je vključeval tudi vrednost ostalih del, ki niso predmet kadrovske reference. Navedeno razumevanje vlagatelja temelji na dejstvu, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel tako referenčni pogoj za odgovornega vodjo del, torej kadrovsko referenco, kot tudi ločeno referenco ponudnika, ki vključuje izvedbo ostalih del, torej najem in vzdrževanje WC kabin. Iz nobenega dela razpisne dokumentacije ali njenih pojasnil ne izhaja, da bi bila edina pravilna navedba "vrednost posla" zgolj opredelitev celotnega posla, zaradi česar so vlagatelju naročnikova ravnanja in zaključki nerazumljivi. Dejstvo, da je vlagatelj pri kadrovskem pogoju navedel vrednost, ki odraža zgolj delež posla, ki je bil namenjen opravljanju funkcije odgovornega vodja del, pa nikakor ne pomeni, da vlagatelj ne izpolnjuje pogoja tudi ob upoštevanju naročnikove argumentacije, da se tudi pri kadrovskemu pogoju upošteva vrednost celotnega posla. Vlagatelj je v obrazcu Podatki o referenčnem delu jasno navedel, da je bila v konkretnem primeru vrednost posla 300.000,00 EUR, kar po vlagateljevih navedbah v celoti zadosti razumevanju oz. tolmačenju kadrovskega pogoja s strani naročnika. Kar je naročnik razpolagal z dvema različnima navedbama vrednosti posla (čeprav je bila vrednost posla po mnenju vlagatelja jasno izražena), oziroma če je bil mnenja, da V. D. ni opravljal funkcije odgovornega vodje naročila, bi moral navedene nejasnosti skladno z določbo 78. člena ZJN-2 preveriti. V nadaljevanju vlagatelj izpostavlja, da naročnik pri presoji izpolnjevanja pogoja pod točko 3.1.5 ni upošteval vseh navedb iz vlagateljeve ponudbe oz. ni uporabil instituta formalno nepopolne ponudbe. Vlagatelj je v okviru obrazca "podatki o referenčnem delu" navedel, da je "vrednost celotnega posla" za referenčno delo "Evropsko prvenstvo v nogometu- EM 08, Klagenfurt Avstrija 300.000,00 EUR. Pri tem vlagatelj ne zanika dejstva, da je v okviru istega obrazca pod postavko "delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi" navedel vrednost 9.000,00 EUR. Navedeno vrednost posla v višini 9.000,00 EUR je bila namenjena opravljanju funkcije odgovornega vodja del, kar je vlagatelj že pojasnil in izhaja tudi iz dokazil, priloženih revizijskemu zahtevku. Vlagatelj navaja, da je v okviru istega obrazca pod postavko "izvajalci" navedel dva subjekta TOI TOI AUSTRIA in ADCO&DIXI d.o.o., pri čemer delež slednjega obsega 9.000,00 EUR, preostali del 291.000,00 EUR pa delež družbe TOI TOI AUSTRIA. Naročnik po vlagateljevih navedbah pri presoji reference ni upošteval dejstva, ki jasno izhaja iz ponudbe, da je TOI TOI AUSTRIA del grupe ADCO International GmbH, saj je ena od njenih hčerinskih družb. Pri tem med matično in hčerinsko družbo obstaja izraženo soglasje po koriščenju kapacitet in sklicevanje na reference matere na hčere in obratno. Kot izhaja iz dodatne obrazložitve, se je naročnik zavedal dejstva, da se vlagatelj sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, zaradi česar je vlagatelju nerazumljivo naročnikovo neupoštevanje reference. V primeru dvoma je vlagatelju tudi nerazumljivo naročnikovo nepozivanje na razjasnitev omenjenega podatka, v primeru da mu ni bil razumljiv. Vlagatelju je nejasno, zakaj se naročnik ni opredelil do priloženega sporazuma o razpolaganju s kapacitetami in do ostalih v ponudbi priloženih referenčnih potrdil in brošur, ki jasno izkazujejo povezanost med subjekti. Vlagatelj pri tem opozarja, da je v okviru svoje ponudbe poleg omenjene reference priložil še detajlni 48 strani dolgi seznam referenčnih del in potrdil, do katerih se naročnik ni opredelil, oziroma jih ni upošteval pri izdaji odločitve. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitve ter povračilo stroškov postopka.

Naročnik je dne 5.7.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da bi moral vlagatelj glede na točko 3.1.4. Kadrovske zmogljivosti razpisne dokumentacije navesti in predložiti dokazila za istovrstni referenčni posel v vrednosti najmanj 83.622,00 EUR, medtem ko iz vlagateljeve ponudbe dokazila izkazujejo posle le v vrednosti 37.500,00 EUR, kar ne zadosti zahtevanemu pogoju. Naročnik meni, da razpisna dokumentacija ni nejasna, saj je naročnik omenjeno razpisno dokumentacijo z enakim besedilom že večkrat uporabil in so jo ponudniki razumeli enako kot naročnik. Naročnik zatrjuje, da če vlagatelju ni bilo jasno, kaj točka 3.1.4. Kadrovske zmogljivosti zahteva, bi lahko naročnika zaprosil za pojasnila še pred oddajo javnega naročila. Naročnik vlagateljeve ponudbe ni štel za formalno nepopolno, saj je navedel zahtevane podatke in dokazila, ki pa niso zadoščala za izpolnitev zahtevanega pogoja razpisne dokumentacije. Glede vlagateljevimi ugovorov o izpolnjevanju točke 3.1.5. Reference naročnik zatrjuje, da bi moral ponudnik predložiti dokazila za istovrstne referenčne posle v vrednosti najmanj 117.070,80 EUR, medtem ko je vlagatelj predložil dokazila za posle le v vrednosti 9.000,00 EUR, kar ne zadosti zahtevanemu pogoju iz razpisne dokumentacije. Naročnik v nadaljevanju navaja, da je vlagatelj v ponudbi predložil sporazum z družbo ADCO International GmbH, vendar pa ta družba v ponudbi ne nastopa v nobeni vlogi, zaradi česar naročnik takšnih referenc, ki se nanašajo na omenjeno družbo, ni mogel upoštevati. Naročnik ocenjuje, da vlagateljeva ponudba tudi v tem delu ni bila formalno pomanjkljiva ali nejasna, zaradi česar bi naročnik moral vlagatelja pozvati na dopolnitev, ampak je ponudba vsebovala vse zahtevane podatke in dokazila. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Z vlogo z dne 12.7.2010 je vlagatelj nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 13.7.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 14.7.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila iz razloga neizpolnjevanje pogojev in zahtev razpisne dokumentacije iz točke 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti in iz točke 3.1.5 Reference.

Državna revizijska komisija je pri presoji dejanskega vprašanja v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, dodatno obrazložitev naročnikove odločitve, v ponudbo vlagatelja. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Predmetni spor med vlagateljema in naročnikom glede primernosti vlagateljeve ponudbe je potrebno presojati iz vidika 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo gradnje, storitve ali blaga, na enega ali več od naslednjih načinov: med drugim tudi s seznamom opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumu in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov (točka a) 2. odstavka 45. člena ZJN-2). Gospodarski subjekt se lahko, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik lahko njegovo ponudbo izloči (3. odstavek 45. člena ZJN-2).

Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v obravnavanem primeru v 3. poglavju pod pogoje in merila določil Kadrovske zmogljivosti 3.1.4 točka in Reference 3.1.5.
V okviru 3.1.4 točke Kadrovske zmogljivosti je naročnik zahteval, da mora ponudnik zagotoviti odgovorno osebo za izvedbo naročila v predvidenem roku v skladu s pravili stroke in predpisi, ki se nanašajo na predmet naročila in ki izpolnjuje naslednje zahteve: v obdobju zadnjih 10 let pred objavo tega naročila odgovorni vodja naročila pri najmanj enem istovrstnem poslu in vsaj 50% toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo. Kot dokazilo so morali ponudniki navesti podatke o kadrovskih zmogljivosti skladno s prilogo. Pod opombo pa je naročnik opredelil, da mora iz opisa referenčnega dela izhajati, da gre za istovrstni posel, kot je predmetno naročilo. Vrednost posla, pa je naročnik definiral kot vrednost skupaj z DDV.
V okviru 3.1.5 točke Reference pa je naročnik določil, da mora gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila uspešno izvesti najmanj en istovrstni posel in vsaj 70% toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi. Pod opombami je naročnik kot istovrstni posel definiral tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla, pa je naročnik definiral kot vrednost skupaj z DDV.

V obravnavanem primeru je med strankama nesporno, da je vlagatelj v svoji ponudbi pri referencah odgovornega vodje del navedel tri referenčne posle, in sicer "Evropsko prvenstvo v nogometu- EM 08, Klagenfurt, Avstrija" v vrednosti 9.000,00 EUR, "Srečanje vojnih veteranov Italija" v vrednosti 12.700,00 EUR in "Servis WC kabin Avstrija-Koroška, Gradec" v vrednosti 15.800,00 EUR. Državna revizijska komisija je pri tem v celoti sledila naročnikovemu zatrjevanju, da odgovorna oseba V.D. ne izpolnjuje naročnikove zahteve iz 3.1.4 točke razpisne dokumentacije, ker slednji ni sodeloval pri izvedbi naročila, ki naj bi obsegalo 50% vrednosti posla, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo. Ponudbena cena vlagatelja je znašala 167.243,94 EUR, kar pomeni da bi vlagateljeva odgovorna oseba glede na zahtevo iz 3.1.4 točke razpisne dokumentacije morala sodelovati pri izvedbi naročila v vrednosti najmanj 83.621,97 EUR, kakor to pravilno ugotavlja tudi sam naročnik. Na podlagi vpogleda v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je odgovorna oseba sodelovala zgolj pri naročilu, v najvišji vrednosti 15.800,00 EUR, kar pomeni, da vlagatelj kadrovskih zahtev ni uspel izkazati. Državna revizijska komisija pri tem zavrača vlagateljeva zatrjevanje, da je razpisna dokumentacija nejasna. Vlagatelj meni, da pri referencah za vodjo del ni jasno, ali se zahteva vrednost posla, ki je namenjena za opravljanje funkcije odgovornega vodja del, ali vrednost celotnega posla, ki je vključuje tudi preostala dela, ki niso predmet kadrovske reference. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz 3.1.4 točke razpisne dokumentacije jasno izhaja, da je odgovorni vodja moral sodelovati pri vsaj enem istovrstnem poslu v višini 50% toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo. Kar pomeni, da je moral odgovorni vodja sodelovati pri istovrstnem poslu, kot je predmetno naročilo in katerega vrednost se upošteva v celoti, in v zahtevani višini. Državna revizijska komisija pri tem prav tako ni sledila vlagateljevim navedbam, da je pri navedbi reference za odgovornega vodjo naročila "Evropsko prvenstvo v nogometu- EM 08, Klagenfurt, Avstrija" v višini 9.000,00 EU prišlo do pomote in da iz referenčnega obrazca jasno izhaja prava vrednost omenjenega posla 300.000,00 EUR. Državna revizijska komisija je na podlagi vlagateljevih zatrjevanj vpogledal v Podatke o referenčnem delu vlagateljeve ponudbe in ugotovila, da je vlagatelj sicer sodeloval pri naročilu "Evropsko prvenstvo v nogometu- EM 08, Klagenfurt, Avstrija", vendar le v vrednosti 9.000,00 EUR, medtem ko je preostali večji del naročila (v vrednosti 291.000,00 EUR) izvedla družba TOI TOI AUSTRIA, ki pa v predmetni ponudbi vlagatelja ne sodeluje. Državna revizijska komisija ocenjuje, da je vlagatelj omenjeno vrednost pravilno navedel in da v obravnavanem primeru ne gre za pomoto, slednje dokazuje tudi vlagateljevo sklicevanjem na kapacitete drugih, s čimer priznava, da je pri izvedbi omenjenega naročila svoje storitve opravljal le v manjšem obsegu, in sicer v vrednosti 9.000,00 EUR. Poleg tega pa vlagatelj na nobenem mestu ni zatrjeval dejstva, da je bil odgovorni vodja del V.D. odgovoren za izvedbo celotnega omenjenega naročila.
Glede obravnavane reference "Evropsko prvenstvo v nogometu- EM 08, Klagenfurt, Avstrija" pa gre v nadaljevanju prav tako ugotoviti, da je naročnik presodil pravilno, ko je ocenil, da vlagatelj pogojev iz 3.1.5 točke razpisne dokumentacije ne izpolnjuje. Naročnik je jasno postavil zahtevo, da mora gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila uspešno izvesti najmanj en istovrstni posle in vsaj 70% toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi. Na podlagi vpogleda v vlagateljevo ponudbo, gre ugotoviti, da vlagatelj takšnega istovrstnega posla v zahtevani vrednosti 117.070,76 EUR ni izvršil. Vlagatelj priznava, da je pri naročilu "Evropsko prvenstvo v nogometu- EM 08, Klagenfurt, Avstrija" sodeloval, a le v vrednosti 9.000,00 EUR, medtem ko je družba TOI TOI AUSTRIA izvedla večinski del naročila, vendar ta v vlagateljevi ponudbi ne sodeluje. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da v obravnavanem primeru vlagateljevo sklicevanje na izkušnje druge družbe ni primerno. Naročnik je zahtevo po predložitvi podatkov o referenčnem delu postavil iz razloga, da ponudniki, ki v postopku javnega naročanja sodelujejo, naročniku dokažejo svojo usposobljenost za izvedbo predmetnega naročila, kar izhaja tudi iz jasne dikcije iz razpisne dokumentacije, in sicer da mora reference izkazati gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi. Vlagateljevo sklicevanje na pisni sporazum med družbo ADCO International GmbH in vlagateljem o razpolaganju s kapacitetami vlagateljeve usposobljenost za izvedbo predmetnega naročila po presoji Državne revizijske komisije ne dokazuje, saj gre tudi za omenjeno družbo ugotoviti, da v vlagateljevi ponudbi ne sodeluje. Zgolj kapitalska povezava med vlagateljem in obema družbama TOI TOI AUSTRIA in ADCO International GmbH pa manjkajočih referenc vlagatelja po presoji Državne revizijske komisije v obravnavanem primeru ne more nadomestiti. Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da je vlagateljeva ponudba zaradi neizpolnjevanja referenc in kadrovskih zmogljivosti nepopolna, na podlagi česar je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo na podlagi 1. odstavka 80. člena ZJN-2 izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer sestava revizijskega zahtevka 2.700,00 EUR, materialni stroški 35,00 EUR, sestava nadaljevanja revizijskega zahtevka 1.400,00 EUR, materialni stroški 15,00 EUR, vse povečano za 20% DDV in povračilo stroškov za plačano takso v višini 5.000 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru glede na vrednost predmetnega javnega naročila upoštevaje tretji odstavek 12. člena ZJN-2 objava v Uradnem listu Evropske unije ni bila obvezna. Upoštevaje prvi odstavek 22. člena ZPRJN je za predmetni postopek zadoščala taksa v višini 5000,00 EUR. Ker je zahtevek za revizijo zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.7.2010
Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- ADCO & DIXI varovanje okolja d.o.o., Meljska cesta 103, 2000 Maribor,
- VIGRAD d.o.o., Kocbekova cesta 30 A, 3202 Ljubečna,
- Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.