018-253/2010 Akademska in raziskovalna mreža Slovenije ARNES

Številka: 018-253/2010-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata Miriam Ravnikar šurk ter članic senata mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Optika 2010-1" (v sklopih 7 in 8), začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Akademska in raziskovalna mreža Slovenije ARNES, Jamova cesta 39, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 2.11.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopih 7 in 8, vsebovana v Obvestilu o izidu javnega naročila, z dne 2.8.2010.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 5.864,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.5.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za zakup optike po Sloveniji 2010-1, po sklopih, in razpis za predmetno javno naročilo dne 2.6.2010 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN4530/2010, ter dne 4.6.2010 v Uradnem glasilu Evropske unije, pod št. objave 2010/S 107-162751.

Naročnik je dne 2.8.2010 izdal Obvestilo o izidu javnega naročila, s katerim je v sklopih 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15 izbral vlagateljevo ponudbo, v sklopih 3, 7 in 8 pa ponudbo ponudnika Stelkom d.o.o., špruha 19, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 6.8.2010 pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevo za vpogled v dokumentacijo postopka. Naročnik je vlagatelju vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil dne 10.8.2010 in mu istega dne posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je zoper naročnikovo izbiro v sklopih 7 in 8 vložil zahtevek za revizijo, z dne 20.8.2010, v katerem predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila v navedenih sklopih in zahteva povrnitev stroškov, ki jih je imel z revizijo, po priloženem stroškovniku.

Vlagatelj uvodoma navaja, da je naročnik v sklopu 7 ponudbe nezakonito ocenjeval glede na postavljeno merilo, saj naj bi iz razpisne dokumentacije izhajalo, da bo naročnik v sklopih 5 in 7 izbral tistega ponudnika, ki bo za kombinacije variant ponudb predložil najugodnejšo ponudbo v obeh sklopih. Vlagatelj zatrjuje, da je ravno on oddal ponudbo, ki je vsebovala najugodnejšo kombinacijo. Vlagatelj naročniku še očita, da je v dodatni obrazložitvi nedopustno znižal ponudbeno ceno izbranega ponudnika v sklopu 5, varianta 2, s čimer naj bi povzročil, da je seštevek skupne cene izbranega ponudnika za sklop 5, varianta 2, in sklop 7, varianta 2, natanko 58,75 evrov cenejša od vlagateljeve ponudbe.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja več razlogov za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika v sklopih 7 in 8, in sicer:
1) pomanjkljivost in nenatančnost v ponudbi predloženih zemljevidov (iz teh naj ne bi bilo razvidno, po kateri strani ceste poteka jašek z optičnim kablom, manjkal naj bi potek trase v stavbah in besedni opis poteka kabla po stavbi, kar je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji),
2) izbrani ponudnik naj ne bi navedel vrste, proizvajalca, oznake in karakteristik kabla,
3) izbrani ponudnik naj bi navedel neresničen podatek, da je lastnik kabla v odcepu Ptuj-Ormož Elektro Maribor, pri čemer vlagatelj zatrjuje, da je solastnik kabla prav on,
4) glede vzdrževanja optičnih spojev in vlaken naj bi izbrani ponudnik moral, skladno s pogodbo o vzdrževanju telekomunikacijskega kabelskega sistema s svetlobnimi vodniki na relaciji Maribor-Ormož, vlagatelja navesti vsaj kot podizvajalca pri predmetnem javnem naročilu,
5) smiselno enako kot pod točko 3) naj bi izbrani ponudnik navedel neresničen podatek, da je lastnik kabla v segmentu Maribor-Gornja Radgona-Radenci-Murska Sobota Elektro Maribor, pri čemer vlagatelj zatrjuje, da je edini lastnik kabla na navedeni trasi prav on, ter da - četudi bi lastnik kabla dejansko bil Elektro Maribor - bi moral izbrani ponudnik Elektro Maribor nominirati kot podizvajalca ter zanj v ponudbi predložiti zahtevana dokazila; vlagatelj hkrati zatrjuje tudi, da kabel z oznako K-250 ni več položen, ter da spričo tega dejstva vlagatelj v nobenem primeru ne more zagotoviti popolnosti svoje ponudbe v sklopu 8.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo izrecno opozarja, da predstavljajo pogodbe in drugi dokumenti, ki jih priložil kot dokaze, poslovno skrivnost.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 14.9.2010, zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi naročnik navaja, da je najugodnejšega ponudnika za sklop 7 izbral skladno z razpisanimi merili. Naročnik zavrača tudi vse očitke, ki jih je vlagatelj navedel kot razloge za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Glede predloženih zemljevidov tras optičnih vlaken naročnik navaja, da izpolnjujejo zahteve razpisne dokumentacije, saj naj bi bili dovolj natančni in je iz njih možno razbrati potek medkrajevne trase kot celote in potek v mestih, kar naročnik potrebuje za ocenjevanje in pregled trase. Naročnik kot neutemeljeno zavrača vlagateljevo trditev, da ni razvidno, na kateri strani ceste poteka trasa v sklopu 7, varianta 2, saj naj pri tej trasi ne bi šlo za zemeljski kabel, temveč za optični oziroma zračni samonosni kabel, ki poteka po električnem daljnovodu. Glede proizvajalca, oznake in karakteristik kabla naročnik navaja, da ti podatki zanj nimajo posebnega pomena pri odločanju o kvaliteti vzpostavljenih optičnih povezav, zaradi česar ugotavlja, da je bila pomanjkljivost tako nebistvena, da niti ne gre za formalno nepopolnost. Glede očitka v zvezi z lastništvom kabla naročnik navaja, da gre pri predmetnem javnem naročilu za zakup optičnih vlaken in ne kabla, kot to zavajajoče navaja vlagatelj, ter da je Elektro Maribor lastnik vlaken, s katerimi izbrani ponudnik lahko razpolaga v smislu viškov kapacitet v njihovem omrežju in jih tudi prosto trži. S smiselno enakim argumentom naročnik zavrača vlagateljevo trditev v zvezi z izdajanjem soglasij v pristojnosti vlagatelja, saj naj bi bila ta vezana izključno na vzdrževanje optičnega kabelskega sistema in ne na uporabo optičnih vlaken v tem sistemu. Ostale vlagateljeve trditve naročnik zavrača s sklicevanjem na že dano obrazložitev v prejšnjih točkah in pa z ugotovitvijo, da vlagatelj zmotno navaja dejstva, zaradi česar naročnik njegove navedbe zavrača kot brezpredmetne.

Vlagatelj je dne 20.9.2010 na naročnika naslovil Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, nakar je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve navedbe, ki so se nanašale na pravilnost naročnikovega ocenjevanja v sklopu 7 glede na merilo iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v 8. točki Navodil ponudnikom ("Ocenjevanje ponudb") kot merilo izbora za sklop 5 in 7 določil:
1. "Naročnik bo izdelal spisek vseh možnih parov prejetih ponudb za:
1. Sklop 5, Varianta 1 in za Sklop 7, Varianta 1
2. Sklop 5, Varianta 2 in za Sklop 7, Varianta 2
3. Sklop 5, Varianta 3 in za Sklop 7, Varianta 1

Za vsak par ponudb bo pridobil seštevek skupne cene vsake od obeh ponudb v paru.
Nato bo izmed vseh parov na spisku izbral tistega z najnižjim seštevkom skupnih cen.

2. V primeru, da naročnik v 1. alineji ne bo mogel sestaviti nobenega od navedenih parov, bo naročnik:
1. ponudnika za Sklop 5 izbral tako, da bo izmed vseh ponudb za Sklop 5, Varianta 1 in Sklop 5, Varianta 3, izbral ponudbo z najnižjo skupno ceno posamezne ponudbe. Ponudba za Sklop 5, Varianta 2 je lahko izbrana le v paru ponudb;
2. ponudnika za Sklop 7 izbral tako, da bo izmed vseh ponudb za Sklop 7, Varianta 1, izbral ponudbo z najnižjo skupno ceno posamezne ponudbe;

Skupna cena posamezne ponudbe za Sklop 5 je seštevek:
â"˘ Stroška vsote vseh enkratnih stroškov (morebitne priključnine za priključne točke z DDV)
â"˘ Stroška vsote mesečnih najemnin za dobo 48 mesecev od datuma primopredaje naročniku (z DDV)
â"˘ Enkratnega stroška vzpostavitve prostora za kolokacijo (z DDV)
â"˘ Stroška vsote mesečnih najemnin za prostor za kolokacijo za dobo 48 mesecev od primopredaje naročniku (z DDV)

Skupna cena posamezne ponudbe za Sklop 7 je seštevek:
â"˘ Stroška vsote vseh enkratnih stroškov (morebitne priključnine za priključne točke z DDV) in
â"˘ Stroška vsote mesečnih najemnin za dobo 48 mesecev od datuma primopredaje naročniku (z DDV)."

Državna revizijska komisija po pregledu naročnikove dodatne obrazložitve (dokument z dne 10.8.2010) ter navedb vlagatelja iz zahtevka za revizijo (z dne 20.8.2010) in naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo (z dne 14.9.2010) ugotavlja, da je spor med vlagateljem in naročnikom v razumevanju oziroma tolmačenju navedenega merila. Naročnik je namreč pri izbiri najugodnejše ponudbe v sklopih 5 in 7 upošteval kombinacije parov tako "mešanih" ponudb (to je vseh prispelih ponudb, ki jih je naročnik označil kot popolne) kot kombinacije parov ponudb posameznega ponudnika, medtem ko vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik na podlagi postavljenega merila za oba sklopa izbrati enega samega ponudnika, katerega kombinacija ponudb bi bila najugodnejša.

Državna revizijska komisija opozarja, da naročnikova interpretacija spornega merila, kot je razvidna iz ocenjevanja za sklop 5 in 7 (t.j. določanje najnižje cene parov ponudb različnih ponudnikov), ni skladna z namenom meril, kot ga gre razbrati iz Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), po katerem je potrebno prispele ponudbe razvrščati glede na postavljeno merilo. Razvrščanje ponudb predpostavlja primerjavo ponudb (od najugodnejše glede na postavljeno merilo, do manj ugodne itn.), ta pa se glede na namen ZJN-2 lahko opravi le med ponudbami različnih ponudnikov, ne pa s kombiniranjem ponudb mešanih ponudnikov in navzkrižno primerjavo.

Državna revizijska komisija dalje opozarja, da je naročnik v konkretnem primeru postavil skupno merilo za sklopa 5 in 7, saj ga je, kot gre razumeti iz citiranega merila, oblikoval kot seštevek skupnih cen za par ponudb iz sklopa 5 in sklopa 7. Navedeno pomeni, da je naročnik sklopa 5 in 7 oddajal hkrati (saj se variante ponudb iz sklopa 5 očitno navezujejo na ustrezne variante ponudb za sklop 7 in obratno), zaradi česar bi moral postavljeno merilo aplicirati na ponudbe posameznih ponudnikov. V nasprotnem primeru - torej če bi naročnik dopuščal oddajo sklopa 5 neodvisno od sklopa 7 - bi lahko naročnik kot merilo preprosto določil najnižjo skupno ceno za posamezno varianto v posameznem sklopu, česar pa pri predmetem javnem naročilu ni naredil.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi naročnik, če bi sporno merilo uporabil na način, da bi kombiniral le pare ponudb po enem ponudniku, prišel do naslednjih vrednosti parov ponudb:

1) vlagateljeva ponudba:

1. Sklop 5, Varianta 1 Sklop 7, Varianta 1 Skupna cena para ponudb
/ 474.043,05 evrov /


2. Sklop 5, Varianta 2 Sklop 7, Varianta 2 Skupna cena para ponudb
839.040,00 evrov 401.098,75 evrov 1.240.138,75 evrov


3. Sklop 5, Varianta 3 Sklop 7, Varianta 1 Skupna cena para ponudb
837.840,00 evrov 474.043,05 evrov 1.311.883,05 evrov2) ponudba izbranega ponudnika:

1. Sklop 5, Varianta 1 Sklop 7, Varianta 1 Skupna cena para ponudb
987.033,60 evrov 414.000,19 evrov 1.401.033,79 evrov


2. Sklop 5, Varianta 2 Sklop 7, Varianta 2 Skupna cena para ponudb
997.920,00 evrov 250.800,00 1.248.720,00 evrov


3. Sklop 5, Varianta 3 Sklop 7, Varianta 1 Skupna cena para ponudb
992.913,60 evrov 414.000,19 evrov 1.406.913,60 evrovS primerjavo vrednosti skupnih cen parov (kombinacij) ponudb bi moral naročnik, glede na postavljeno merilo, ugotoviti, da je najugodnejši par ponudb ravno kombinacija "Sklop 5, Varianta 2 + Sklop 7, Varianta 2" iz vlagateljeve ponudbe. Glede na ugotovljeno je Državna revizijska komisija presodila, da so obravnavane vlagateljeve navedbe utemeljene in je naročnikovo odločitev za sklop 7 o izbiri izbranega ponudnika kot najugodnejšega razveljavila.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb, ki so se nanašale na nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika za sklop 8. (Vlagatelj je v zahtevku za revizijo sicer zatrjeval nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika tudi za sklop 7, vendar je Državna revizijska komisija naročnikovo izbiro za sklop 7 razveljavila že na podlagi zgoraj ugotovljenih nepravilnosti v ocenjevanju.)

Kot je razvidno iz specifikacij predmeta javnega naročila (obrazec P-5 razpisne dokumentacije), je naročnik pri sklopu 8 predvidel povezavo od Murske Sobote do Maribora, natančneje med naslednjimi lokacijami:
1. Murska Sobota - končna točka (Omara Arnes, 2. nadstropje, "pomožni prostor", Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota),
2. Radenci - odcep iz trase, končna točka za eno vlakno iz Murske Sobote in iz Gornje Radgone (Omara Arnes, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Mladinska ulica 5, 9252 Radenci),
3. Gornja Radgona - odcep iz trase, končna točka za eno vlakno iz Radencev in iz Maribora (Omara Arnes, Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona) in
4. Maribor - končna točka za obe vlakni (Omara Arnes, Sistemski prostor v kleti, IZUM, Prešernova 17, 2000 Maribor).

Državna revizijska komisija je glede na vlagateljeve navedbe preverila, ali izbrani ponudnik izpolnjuje naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na predložitev priloge s podatki o optični trasi, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je v obrazcu P-5 ("specifikacije") razpisne dokumentacije v 5. točki Minimalnih tehničnih zahtev za vse sklope določil:

"Za vsako ponujeno traso bo ponudnik v ponudbeni dokumentaciji priložil prilogo, ki bo označena kot:
â"śPriloga s podatki o optični trasi za Sklop št.: _ Varianta št.: _â"ť
ki jo sestavljajo:

a. Skupna dolžina optičnih vlaken med posameznimi končnimi točkami posamezne trase. Podatki so lahko informativni, če končni podatki še niso znani (v primeru, ko je potrebno na kakšnem delu trase položiti nov kabel). Če so podatki informativni, dopišite obrazložitev.
Opomba: Če ponudnik na novo ponuja optiko, ki jo ima naročnik že v uporabi mu teh podatkov ni potrebno priložiti

b. Zemljevidi, iz katerih je razviden potek optike med dvema končnima točkama v naravi. Na zemljevidu mora biti jasno označena fizična lokacija odcepa, če je le ta v sklopu zahtevan. Zemljevidi morajo biti ustrezno natančni, da bo iz njih razvidno, npr. po kateri strani ceste poteka jašek z optičnim kablom. Zemljevidi poteka trase v stavbah morajo biti ustrezno natančni, da je iz njih razvidno po katerih prostorih poteka optični kabel. Če za stavbo ni moč dobiti načrta, se poda besedni opis poteka kabla po stavbi (skozi katere prostore poteka). Na zemljevidih jasno označite dele trase kjer planirate položiti nov kabel. Naročnik si pridrži pravico, da od ponudnika zahteva podrobnejši izris posameznih delov trase, če zemljevidi priloženi ponudbi ne bodo ustrezni. Ponudnik bo moral podrobnejše izrise zahtevanih tras zagotoviti najkasneje v treh (3) delovnih dneh.
Opomba:
Podatki so lahko informativni, če kje trasa še ni končno določena. Če so podatki informativni, dopišite obrazložitev.

c. Podatki o posameznih odsekih trase:

i. Vrsta (proizvajalec, oznaka) in karakteristike optičnega kabla. V primeru, ko je potrebno na kakšnem odseku položiti nov kabel, navedite podatke za planirani kabel.
Opomba: Če ponudnik na novo ponuja optiko, ki jo ima naročnik že v uporabi mu teh podatkov ni potrebno priložiti

ii. Kdo je lastnik optičnega kabla
Opomba: Če ponudnik na novo ponuja optiko, ki jo ima naročnik že v uporabi mu teh podatkov ni potrebno priložiti

Način polaganja optičnega kabla:
Opomba: Če ponudnik na novo ponuja optiko, ki jo ima naročnik že v uporabi mu teh podatkov ni potrebno priložiti

iii. Na zemljevidu, ki se zahteva pod točko 6. odstavek b. Minimalnih tehničnih zahtev tega razpisa označite, kateri deli optičnega kabla so položeni zračno.

iv. Za kable, ki so položeni zračno, dopišite ali je čas odprave napake na takem optičnem kablu odvisen od drugih dejavnikov (izklop daljnovoda, ustavitev transportnih poti ipdâ??).

Primer:
Čas odprave napake na zračnem kablu na trasi ponudbe za Sklop je odvisen tudi od drugih dejavnikov: in lahko pomeni, da je čas odprave napake tudi _ (število ur, dni, mesecev)."

Naročnik je na istem obrazcu razpisne dokumentacije (P-5) pod rubriko "osnovni opis" še določil, da je izpolnjevanje vseh zahtev pod "MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE" obvezno.

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da priloga s podatki o optični trasi za sklop 8 ne ustreza zgoraj citiranim naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je za sklop 8 priložil šest strani zemljevidov, iz katerih ni razvidno izpolnjevanje naslednjih naročnikovih zahtev:
1) Zemljevidi morajo biti ustrezno natančni, da bo iz njih razvidno, npr. po kateri strani ceste poteka jašek z optičnim kablom: Ta zahteva ni izpolnjena (vsaj) za lokacijo Maribor in pa za povezave med kraji.
2) Zemljevidi poteka trase v stavbah morajo biti ustrezno natančni, da je iz njih razvidno, po katerih prostorih poteka optični kabel. Če za stavbo ni moč dobiti načrta, se poda besedni opis poteka kabla po stavbi (skozi katere prostore poteka): Izpolnjevanje te zahteve iz predloženih zemljevidov za sklop 8 (ki so tudi edina priloga v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika) ni razvidno za nobeno od stavb na predvidenih lokacijah.
3) Vrsta (proizvajalec, oznaka) in karakteristike optičnega kabla. V primeru, ko je potrebno na kakšnem odseku položiti nov kabel, navedite podatke za planirani kabel: Izbrani ponudnik teh podatkov v svoji ponudbi za sklop 8 ni navedel.

Državna revizijska komisija je na podlagi navedenih ugotovitev zaključila, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot primerno in popolno, ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, skladno s katerim mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila, po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb, skladno z 78. členom tega zakona, izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je skladno s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba pa je po 20. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. V obravnavanem primeru je naročnik kršil navedene določbe ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot primerno in popolno, kljub dejstvu, da ni izpolnila zahtev iz razpisne dokumentacije, ki so se nanašale na specifikacije predmeta javnega naročila. Državna revizijska komisija še izpostavlja, da v kolikor bi naročnik izbranemu ponudniku naknadno, po predložitvi ponudbe, dovolil dopolnitev ponudbe v tem delu, bi ravnal tudi v nasprotju z 78. členom ZJN-2, saj bi dopustil nedovoljeno spremembo tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ker je bilo potrebno vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop 8, ugoditi že zaradi zgoraj ugotovljene nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila, se Državna revizijska komisija do ostalih vlagateljevih navedb v zvezi z nepopolnostjo ponudbe izbranega ponudnika v tem sklopu ni opredeljevala, saj to ne bi moglo vplivati na njeno končno odločitev.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenih naročnikovih nepravilnostih pri oddaji sklopov 7 in 8 zaključila, da je potrebno vlagateljevemu zahtevku za revizijo v navedenih sklopih ugoditi, zato je na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila za sklop 7 in 8, vsebovano v Obvestilu o izidu javnega naročila, izdanem dne 2.8.2010.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki jih je imel z revizijo, in sicer znesek takse za postopek revizije v višini 5.000,00 evrov, nagrado za postopek v višini 1.975,00 evrov in pavšalne stroške v višini 20,00 evrov, oboje povečano za 20 % DDV.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 evrov, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 700,00 EUR, katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, izdatke v višini 20,00 evrov (Tar. št. 6002 ZOdvT) ter 20 % DDV na nagrado in izdatke v višini 144,00 evrov (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 5.864,00 evrov. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je glede stroškov za odvetniško nagrado nad priznano višino ocenila, da niso bili potrebni.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.864,00 evrov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tem odstavku. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 2.11.2010

Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
Predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana
- Akademska in raziskovalna mreža Slovenije ARNES, Jamova cesta 39, Ljubljana
- Stelkom d.o.o., špruha 19, Trzin
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana