018-279/2010 Mestna občina Kranj

Številka: 018-279/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Maje Bilbija ter članic senata Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija Koroške ceste na odseku od križišča s Kidričevo do Bekslna", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov Rešet, d.o.o., Kranj, Huje 9, Kranj (vodilni partner) in Garnol, d.o.o., Laze 18a, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.10.2010

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija Koroške ceste na odseku od križišča s Kidričevo do Bekslna" se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.5.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila gradenj "Rekonstrukcija Koroške ceste na odseku od križišča s Kidričevo do Bekslna" in razpis za predmetno javno naročilo dne 18.6.2010 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN5224/2010.

Naročnik je dne 25.8.2010 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je kot najugodnejšo izbral skupno ponudbo partnerjev Cestno podjetje Kranj, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, in Gradbinec Invest, gradbeništvo in investicije, d.o.o., Nazorjeva 1, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 3.9.2010 pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom, z dne 8.9.2010.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 22.9.2010, v katerem nasprotuje naročnikovi izločitvi njegove ponudbe kot nepopolne oziroma nepravilne, in predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 4.10.2010, zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je dne 8.10.2010 na naročnika naslovil Zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, nakar je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v pristojno odločanje.

Vlagatelj je Državno revizijsko komisijo z dopisom, z dne 21.10.2010, obvestil, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 27.10.2010


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Rešet, d.o.o., Kranj, Huje 9, Kranj
- Garnol, d.o.o., Laze 18a, Kranj
- Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
- Cestno podjetje Kranj, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj
- Gradbinec Invest, gradbeništvo in investicije, d.o.o., Nazorjeva 1, Kranj
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana