018-280/2010 Občina Kočevje

Številka: 018-280/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Sonje Drozdek šinko ter članic mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije postopka za, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja TRITEL d.o.o., Nadgoriška cesta 37, Ljubljana Črnuče, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Judita šlibar, Borovec 16, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik) ter na podlagi predloga vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika, dne 27.10.2010

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Črnomelj, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Metlika, Osilnica, Ribnica in Sodražica po sistemu javno-zasebnega partnerstva, se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.08.2010 na Portalu javnih naročil pod št. objave JN 7243/2010 objavil javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Črnomelj, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Metlika, Osilnica, Ribnica in Sodražica po sistemu javno-zasebnega partnerstva.

Naročnik je dne 07.10.2010 sprejel Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, s katerim je izvedbo razpisanih del oddal v izvedbo družbi GVO d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 13.10.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika napačno točkoval ter da je ponudba tehnično pomanjkljiva in zavajajoča. Vlagatelj tudi navaja, da je ponudbena cena, ki jo je ponudil izbrani izvajalec neobičajno nizka, kar velja tako za skupno ponudbeno ceno kot tudi za posamezne elemente znotraj le-te.

Vlagatelj je dne 22.10.2010 na Državno revizijsko komisijo vložil predlog za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN. Vlagatelj navaja, da je naročnik z izbiro izvajalca grobo kršil pravila postopka javnega naročanja. Vlagatelj sumi, da gre za vnaprej dogovorjen posel z izbranim ponudnikom. Kot ugotavlja vlagatelj, izbrani ponudnik, ki je po podatkih iz poslovnega registra v 100 % lasti družbe Telekom d.d., Ljubljana, očitno brez kakršnihkoli pravnih podlag izkorišča Telekomovo infrastrukturno. Kot še zatrjuje vlagatelj, z zadržanjem postopka za naročnika ne bodo nastale nikakršne škodljive posledice, medtem, ko je v javnem interesu, da gospodinjstva, katerim so razpisane storitve namenjene, pridobijo kvalitetne storitve po ceni, ki bo ugodna ne le v tem trenutku, pač pa tudi v naslednjih 30 - ih letih.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V skladu s prvim in drugim odstavkom 11. člena ZRPJN vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila in naročnik lahko, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, vendar pa ne sme skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila. Tretji odstavek 11. člena ZRPJN določa, da se lahko naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo odloči, da se izvajanje postopka oddaje javnega naročila zadrži do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. V četrtem odstavku 11. člena ZRPJN pa je določeno, da lahko Državna revizijska komisija na predlog vlagatelja zahtevka sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila ali jih zadrži le deloma.

Vloženi zahtevek torej ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika oziroma zadrži le sklenitev pogodbe o oddaji naročila (prvi in drugi odstavek 11. člena ZRPJN), medtem ko je odločitev o tem, da se izvajanje postopka zadrži, prepuščena bodisi naročniku (tretji odstavek 11. člena ZRPJN) bodisi (na predlog vlagatelja) Državni revizijski komisiji (četrti odstavek 11. člena ZRPJN). Vlagatelj lahko predlog za zadržanje vloži na Državno revizijsko komisijo kadarkoli po vloženem zahtevku za revizijo (peti odstavek 11. člena ZRPJN). Vlagatelj posreduje predlog tudi naročniku, ki sme o njem Državni revizijski komisiji posredovati obrazloženo mnenje v dveh dneh od njegovega prejema (šesti odstavek 11. člena ZRPJN).

ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo sprejem sklepa o zadržanju aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila zaradi uveljavljanja instituta iz četrtega odstavka 11. člena, temveč določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu vlagatelja upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja aktivnosti v postopku in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje

javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, vendar mora slednja v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno odločitev, torej, ali so podani zakonski znaki iz četrtega odstavka 11. člena ZRPJN. Podlago odločitve Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN predstavljajo argumenti (dejstva in dokazi), ki jih v prid takšnemu predlogu navaja (predloži) vlagatelj in argumenti (dejstva in dokazi), ki jih v odgovor na predlog morebiti navaja (predloži) naročnik.

Kot izhaja iz predložene dokumentacije, je naročnik v obravnavanem primeru že opravil izbiro najugodnejšega ponudnika, kar pomeni, da je v postopku oddaje izvedbe razpisanih del zaključil vsa postopkovna dejanja, ki jim lahko sledi le še sklenitev pogodbe. Glede na fazo postopka oddaje predmetnega javnega razpisa oziroma ob upoštevanju dejstva, da je naročnik že sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, bi torej lahko vlagatelj s podanim predlogom dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe. Ker pa naročniku sklenitev pogodbe preprečuje že sam zakon, (drugi odstavek 11. člena ZRPJN), je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZRPJN odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.10.2010Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje
odvetnica Judita šlibar, Borovec 16, Trzin
GVO d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana
Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana