018-232/2010 Elektro Slovenija, d.o.o.

Številka: 018-232/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata Sonje Drozdek-šinko ter članic senata Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Elektromontažna dela za objekt DV 2x110kV Doblar-Gorica; odsek SM 72 - Avče", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev trg 15, Gornja Radgona, ki ga zastopa odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELES, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.10.2010

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 evrov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.2.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila gradenj "Elektromontažna dela za objekt DV 2x110kV Doblar-Gorica; odsek SM 72 - Avče" in razpis za predmetno javno naročilo dne 8.4.2010 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN2760/2010, ter dne 10.4.2010 v Uradnem glasilu Evropske unije, pod številko 2010/S 70-105435.

Naročnik je dne 18.6.2010 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, v katerem je navedel, da se predmetno javno naročilo dodeli ponudniku Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 24.6.2010 pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega in vseh ostalih ponudnikov. Naročnik je vlagatelju vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil dne 2.7.2010, zahtevo za dodatno obrazložitev pa je naročnik s sklepom, z dne 1.7.2010, zavrgel. Vpogled v ponudbe ostalih ponudnikov je naročnik vlagatelju omogočil naknadno (dne 26., 27., 28. in 29.7.2010).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 12.7.2010, v katerem primarno predlaga, da se mu omogoči vpogled v celoten spis javnega naročila in ponudbe izbranega ponudnika in povrne revizijske stroške, podredno pa predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila in zahteva povrnitev stroškov, ki jih je imel z revizijo.
Vlagatelj uvodoma navaja, da je naročnik njegovo zahtevo za dodatno obrazložitev, ki naj bi bila skladno s tretjim odstavkom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur.l. RS, št. 128/2006 in 16/2008; v nadaljevanju: ZJNVETPS) obrazložena, neupravičeno zavrgel, zaradi česar bi bilo treba po vlagateljevem mnenju naročnikov sklep o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev razveljaviti.
V nadaljevanju vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz razloga, ker se ogleda objekta nista udeležili obe osebi, ki bi se ga skladno z določbami razpisne dokumentacije morali, t.j. odgovorni vodja del, in pa oseba, ki izkazuje reference za odgovornega vodjo del. Vlagatelj navaja, da je iz potrdila o ogledu, predloženega v ponudbi izbranega ponudnika, razvidno, da se oseba V.V., ki izkazuje reference za odgovornega vodjo del, ogleda ni udeležila.
Vlagatelj navaja tudi nepravilnosti pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, in sicer zatrjuje, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v večji del ponudbe izbranega ponudnika, ker naj bi le-ta večino svoje ponudbe označil kot poslovno skrivnost. Vlagatelj navaja, da se zaradi tega ni mogel prepričati, ali terminski plan izbranega ponudnika ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, ter da v to upravičeno dvomi.
Vlagatelj kot kršitev naročnika navaja še, da mu do vložitve zahtevka za revizijo ni omogočil vpogleda v ponudbe ostalih ponudnikov, s čimer bi lahko uveljavljal pravno varstvo tudi zoper ponudbe drugih neizbranih ponudnikov, ki so ponudili nižjo ceno kot on.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 21.7.2010, zavrgel kot prepoznega, nakar je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo. Državna revizijska komisija je pritožbi s sklepom, št. 018-176/2010-8, z dne 13.8.2010, ugodila in naročniku naložila, da mora o zahtevku za revizijo meritorno odločiti.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 1.9.2010, zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi naročnik navaja, da je bil glavni namen določbe iz razpisne dokumentacije glede predhodnega ogleda ta, da se potencialni ponudniki v času priprave ponudbe seznanijo z objektom in njegovimi karakteristikami, ter da iz zapisnika o ogledu (dokument št. 541/ES/31/2010, z dne 21.4.2010) izhaja, da so se na strani izbranega ponudnika ogleda udeležile vse osebe, kot je bilo zahtevano za razpisno dokumentacijo. Naročnik ugotavlja, da potrdilo, na katerega se sklicuje vlagatelj, ni bilo sestavljeno na način, da bi se v njem navajalo vse osebe, ki so bile na ogledu prisotne, tako na njem npr. ni predviden zapis osebe, s katero se izkazujejo reference za odgovornega vodjo del, ter da morebiti pomanjkljivo sestavljen obrazec naročnika ne more škodovati dobrovernemu ponudniku. Glede vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika naročnik navaja, da je bil vlagatelju omogočen vpogled v celotno ponudbo razen v cenik storitev, terminski plan in specifikacijo pogodbene cene, kar je izbrani ponudnik označil kot poslovno skrivnost. Glede vpogleda v ponudbe ostalih ponudnikov naročnik meni, da je z omogočitvijo vpogleda v te ponudbe v dneh od 26.7. do 29.7.2010 vlagatelju bilo v zadostni meri omogočeno varovanje njegovih interesov, saj mora najprej izpodbiti izbiro izbranega ponudnika, šele potem lahko izpodbija morebitno izbiro naslednjih ponudnikov.

Vlagatelj je na naročnika naslovil Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (dokument z dne 6.9.2010) in Pripravljalno vlogo, v kateri podrobneje utemeljuje domnevne kršitve naročnika v zvezi z zahtevanim vpogledom v ponudbe izbranega in ostalih ponudnikov, nakar je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve navedbe v zvezi z zahtevo za dodatno obrazložitev, ki jo je naročnik zavrgel. Iz vlagateljeve Prošnje za dodatno obrazložitev, z dne 24.6.2010, izhaja, da je svojo zahtevo formuliral na naslednji način: "Naročnika naprošamo, da nam poda dodatno obrazložitev v zvezi z vsemi kriteriji, kateri so naročnika pri posameznih ponudnikih vodili k odločitvi, do izbora najugodnejšega ponudnikaâ??". Naročnik je v razpisni dokumentaciji (11. točka Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe) kot edino merilo določil skupno ponudbeno ceno brez DDV. Naročnik je v Odločitvi o oddaji javnega naročila, z dne 18.6.2010, navedel vse prispele ponudbe in pri tistih, ki jih ni izločil kot neprimerne, navedel tudi skupno ponudbeno ceno brez DDV, ter za ponudbo izbranega ponudnika navedel, da je najugodnejša in da izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da že naročnikova Odločitev o oddaji javnega naročila vsebuje podatke, ki jih je glede na svojo Prošnjo za dodatno obrazložitev želel imeti vlagatelj, saj so v njej jasno navedeni kriteriji (oziroma kriterij, saj je bila cena edino merilo), ki so naročnika vodili k izbiri. Glede na to, da naročnik vlagateljeve ponudbe očitno ni izločil kot nepopolne oz. neprimerne, tudi ni bilo potrebe po tem, da bi mu podajal razloge za morebitno izločitev. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj tudi v primeru, da bi mu naročnik izdal dodatno obrazložitev skladno z njegovo zahtevo, ne bi mogel pridobiti več informacij, kot jih je dobil že v odločitvi o oddaji javnega naročila. Zato je - ne glede na odgovor, ali bi moral naročnik vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev zavrniti ali zavreči - kot bistveno treba ugotoviti, da je bil vlagatelj seznanjen s podatki, ki jih ZJNVETPS v tretjem odstavku 83. člena predpisuje kot obvezne sestavine obvestila o oddaji naročila. Državna revizijska komisija zato zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v zvezi z ravnanjem z zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki bi utemeljevale sankcije v smislu razveljavitve odločitve o zavrženju te vlagateljeve vloge, zato je obravnavano vlagateljevo navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Kot naslednjo je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo navedbo v zvezi z nepopolnostjo ponudbe izbranega ponudnika, in sicer iz razloga, ker se ogleda objekta nista udeležili obe osebi, ki bi se ga skladno z določbami razpisne dokumentacije morali, oziroma ker to dejstvo ni bilo razvidno iz potrdila o ogledu, predloženega v ponudbi izbranega ponudnika.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v točki 3.8. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, določil:
"Ogled objekta je obvezen in bo dne 21.4.2010 ob 10.00 uri s pričetkom v RTP Gorica. Ogleda se morata udeležiti osebi, ki bosta imenovani za odgovornega vodjo del in odgovornega delovodjo na gradbišču, ter oseba iz drugega odstavka tč. 3.2. teh navodil, v primeru, da bo ponudnik z njo izkazoval reference OVD. Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo, s katero izjavlja, da si je ogledal dejansko stanje na trasi DV 2x110 kV Doblar-Gorica; odsek SM 72 - Avče, da je z njim seznanjen in da v času izgradnje ne bo imel dodatnih zahtevkov. Osebe, prisotne na ogledu, morajo imeti pooblastilo za sodelovanje na ogledu DV 2x110 kV Doblar-Gorica; odsek SM 72 - Avče. O ogledu bodo izdana potrdila, ki morajo biti priložena v ponudbi.".

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je kot odgovornega vodjo del (OVD) navedel M.P., za reference OVD pa V.V. Iz zapisnika o ogledu objekta, št. 541/ES/31/2010, z dne 21.4.2010, je iz lastnoročnih podpisov na listi prisotnih razvidno, da sta se na strani izbranega ponudnika ogleda med drugim udeležila tako M.P. kot V.V., na podlagi pooblastil z dne 19.4.2010.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila naročnikova zgoraj citirana zahteva iz točke 3.8. Navodil ponudnikom izpolnjena že z izkazano prisotnostjo navedenih oseb na ogledu, kar potrjuje zgoraj navedeni zapisnik iz spisovne dokumentacije. Državna revizijska komisija opozarja, da je vlagateljevo tolmačenje določila iz razpisne dokumentacije, da bodo o ogledu izdana potrdila, ki morajo biti priložena v ponudbi, na način, da bi morala iz le-tega izhajati tudi prisotnost osebe V.V. na ogledu, neutemeljeno. Državna revizijska komisija je namreč ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je ta potrdilo o ogledu objekta izpolnil z vsemi podatki, ki jih je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji, pri čemer zapis osebe, s katero ponudnik izkazuje reference OVD (skladno s točko 3.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), na potrdilu ni bil predviden. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija obravnavano vlagateljevo navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Kot naslednje je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na domnevne nepravilnosti pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika. Iz zapisnika o vpogledu (dokument z dne 2.7.2010) je razvidno, da je bil vlagatelju omogočen vpogled v vse dele ponudbe izbranega ponudnika, razen v cenik storitev, terminski plan in specifikacijo pogodbene cene, ki jih je izbrani ponudnik v ponudbi označil kot poslovno skrivnost. Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo navajal dvom v izpolnjevanje naročnikovih zahtev glede terminskega plana v ponudbi izbranega ponudnika (ne pa tudi glede cenika in specifikacije pogodbene cene, ki sta poleg terminskega plana še edina dela ponudbe izbranega ponudnika, v katera vlagatelj ni imel vpogleda). Državna revizijska komisija je vpogledala v spisovno dokumentacijo in v ponudbo izbranega ponudnika ter ugotovila, da terminski plan iz ponudbe izbranega ponudnika v celoti ustreza zahtevi naročnika iz razpisne dokumentacije, točke 3.3. Navodil ponudnikom, to je, da bodo dela, ki so predvidena za pričetek obratovanja DV, zaključena do 30.9.2010.

Državna revizijska komisija ni sledila primarnemu revizijskemu predlogu vlagatelja, da se mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, saj je bil vlagatelju omogočen vpogled dejansko v celotno ponudbo izbranega ponudnika, razen v terminski plan, v katerega pa je vpogledala Državna revizijska komisija in ugotovila, da je skladen z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ter v cenik storitev in specifikacijo pogodbene cene, ki pa na sam položaj vlagatelja v konkretnem postopku izbire najugodnejšega ponudnika ne moreta vplivati. Cenik storitev je namreč informativne narave, namenjen naročniku, ter na položaj vlagatelja in tudi na sam izbor v tem konkretnem postopku izbora najugodnejše ponudbe ne more vplivati, specifikacija pogodbene cene pa po oceni Državne revizijske komisije pomeni vsebino pravnega standarda iz drugega odstavka 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1), da je "očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba". Potrebno je namreč poudariti, da specifikacija pogodbene cene ni bila določena kot merilo, zato vlagatelju tudi ni relevantna za zaščito njegovih interesov v postopku pravnega varstva po ZRPJN. Hkrati bi bilo brezpredmetno tudi morebitno sklicevanje vlagatelja na institut neobičajno nizke ponudbe (49. člen ZJN-2), ker je institut iz 49. člena ZJN-2 namenjen varstvu tistih ponudnikov, katerih ponudbe bi želel izločiti naročnik. Torej ne gre za institut, na katerega bi se lahko skliceval vlagatelj v revizijskem postopku (tako Državna revizijska komisija v sklepih št. 018-163/2009, 018-002/2010, â??). Spričo navedenega Državna revizijska komisija ni sledila primarnemu revizijskemu predlogu vlagatelja, da se mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, saj s tem v ničemer ne bi mogel več izboljšati svojega položaja in je vlagateljev primarni predlog zavrnila kot neutemeljen.

Ker vlagatelju v konkretnem postopku revizije ni uspelo izpodbiti naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila oz. mu ni uspelo dokazati zatrjevane nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, se Državna revizijska komisija ni opredeljevala do utemeljenosti vlagateljevih navedb v zvezi s preprečitvijo vpogleda v dokumentacijo ostalih ponudnikov izbranemu ponudniku, saj mu za uveljavljanje domnevnih kršitev naročnika pri ponudbah ostalih (neizbranih) ponudnikov odpade aktivna legitimacija, in sicer komponenta, ki zahteva verjetno izkazan nastanek ali možnost nastanka škode zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila (prvi odstavek 9. člena ZRPJN).

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti (tako njegov primarni kot podredni predlog) zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo vseh stroškov, ki so mu nastali z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je bilo potrebno, ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 25.10.2010

Predsednica senata:
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana
- ELES, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
- Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, Trzin
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana