018-275/2010 Logarska dolina d.o.o.

Številka: 018-275/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Promocijsko gradivo za območje Kamniško-Savinjskih Alp", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba IR Image d.o.o., Medvedova ulica 25, Kamnik, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnica Darja Ličen, Kolodvorska 1, Kamnik (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje družbe Logarska dolina d.o.o., Logarska dolina 9, Solčava (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.10.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 13.9.2010, se zavrže.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 7.6.2010 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "Promocijsko gradivo za območje Kamniško-Savinjskih Alp" izvede po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Dne 31.8.2010 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo Unigrafika Marko Žohar s.p., Cesta na Pečovje 5, štore (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 13.9.2010, vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi. Naročnik je po vlagateljevih navedbah v obrazložitvi obvestila navedel, da skupna končna vrednost ponudbe izbranega ponudnika znaša 41.800,00 EUR brez DDV, skupna končna vrednost ponudbe vlagatelja pa 42.133,00 EUR brez DDV. Tako naročnik po vlagateljevih navedbah ni navedel izbora po kriteriju najnižje cene, ki bi morala biti enaka ponudbeni ceni, kot izhaja iz 11. točke navodil oziroma končne ponudbene cene z vsemi davki in morebitnimi drugimi dajatvami, ki bremenijo naročnika. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik vlagatelju posredoval Zapisnik o odpiranju ponudb št. 2010/1 z dne 13.8.2010, iz katerega so razvidne ponudbene cene ponudnikov. Iz zapisnika je razvidno, da je najnižjo ceno oziroma najnižjo ponudbeno ceno v skladu z 11. točko navodil v znesku 48.259,00 EUR ponudil vlagatelj zahtevka, medtem ko je ponudbena cena izbranega ponudnika skupaj z DDV 50.160,00 EUR. Na podlagi navedenega vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil četrti odstavek 48. člena ZJN-2, saj pri ocenjevanju ponudb ni upošteval merila, ki ga je navedel v razpisni dokumentaciji, zaradi česar zahteva razveljavitev naročnikove odločitve in povračilo stroškov postopka.

Naročnik je dne 29.9.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da v razpisni dokumentaciji ni nikjer navedel, da bo pri oceni ponudbe upošteval vrednost ponudbe z DDV, pač pa je določil samo merilo za oceno ponudb, to je najnižja cena. Ob tem naročnik pripominja, da je v celoti upošteval določbe 48. člena ZJN-2, ki določa merila za izbiro ponudbe. Glede na to, da po naročnikovih navedbah v navedenem členu definicije merila najnižja cena ni, prav tako pa je ni najti med razlago pojmov uporabljenih v ZJN-2, naročnik meni, da je merilo najnižje cene pravilno uporabil in ocenil prejete ponudbe glede na v razpisni dokumentaciji določena merila, ob čemer je bilo v celoti upoštevano temeljno načelo javnega naročanja, in sicer enakopravna obravnava vseh ponudnikov. Poleg tega naročnik meni, da bi moral vlagatelj, če je menil, da naročnik merila v razpisni dokumentaciji ni določil skladno z določbami ZJN-2, do izteka roka za oddajo ponudb ali vložiti revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo ali postaviti vprašanje naročniku. Poleg tega je naročnik mnenja, da določbe 48. člena ZJN-2 v ničemer ni kršil, saj po naročnikovem mnenju iz določbe jasno izhaja, da se le-ta nanaša na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki pa ga naročnik v obravnavanem primeru ni uporabil. Naročnik je pri oceni ponudb upošteval merilo najnižja cena, ki ga je določil tako v obvestilu o naročilu kot v razpisni dokumentaciji in drugega merila pri oceni ponudb ni uporabil. Pri vseh prejetih ponudbah je upošteval ponudbeno vrednost brez DDV in vse ponudnike obravnaval enakopravno, na podlagi česar je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek kot neutemeljen zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 4.10.2010, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 6.10.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 8.10.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je pred meritornim obravnavanjem spora v obravnavanem primeru najprej preverila izpolnjevanje procesnih predpostavk.

V določbi 1. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) je opredeljeno, da ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj, pri čemer so naročniki po ZJN-2 navedeni v 3. členu zakona in sicer:
"(1) Naročniki po tem zakonu so:
- organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- javni skladi, javne agencije, javni zavodi,
- javni gospodarski zavodi in
- druge osebe javnega prava.
(2) "Oseba javnega prava" je po tem zakonu vsaka oseba:
a) ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti, ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja,
b) ki je pravna oseba in
c) je v višini več kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali ti organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor, katerega več kakor polovico članov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava.
(3) Za naročnika se šteje tudi združenje, ki ga oblikuje eden ali več naročnikov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Informativni seznam naročnikov je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Ministrstvo, pristojno za finance, redno obvešča Komisijo o spremembah na seznamu naročnikov.
(5) V primeru dvoma, ali določen subjekt izpolnjuje pogoje, ki opredeljujejo naročnika po tem zakonu, lahko subjekt, ki izkaže pravni interes, pri ministrstvu, pristojnemu za finance, v pisni obliki poda predlog za ugotovitev statusa naročnika. Če se z odločitvijo ministrstva, pristojnega za finance, subjekt ne strinja, o tem odloči vlada. Pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika določi vlada z uredbo."

Določba 13. člena ZJN-2 pa določa, da se ta zakon uporablja tudi za oddajo:
a) naročil gradenj, ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deležem, katerih ocenjena vrednost brez DDV je 4.845.000 eurov ali več,
- če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva, ki so navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj,
- če vključujejo gradbena dela za bolnišnice, objekte za šport, rekreacijo in prosti čas, šolske in univerzitetne objekte ter objekte, ki se uporabljajo za upravne namene;
b) naročil storitev, ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deležem, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193.000 eurov in ki so povezana z naročilom gradenj, kakor to določa a) točka tega odstavka;
c) naročil blaga, ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deležem, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193.000 eurov.
Po proučitvi zadeve je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla (23. člen ZRPJN).

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v evidenco Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) ugotavlja, da je družba Logarska dolina d.o.o. pravna oseba zasebnega prava in ne pravna oseba javnega prava, kajti opredelilnih elementov za javnega naročnika (3. člen ZJN-2) družba Logarska dolina d.o.o. namreč ne izpolnjuje. Po podatkih AJPES je omenjena družba ustanovljena s strani družbenikov, ki so v večini fizične osebe, poleg tega ni financirana iz sredstev strani organov RS ali samoupravnih lokalnih skupnosti in prav tako nima nadzornega sveta, preko katerega bi organi RS ali samoupravnih lokalnih skupnosti opravljali nadzor. Glede na predmet konkretne nabave, in sicer storitve, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni uporabljiva niti določba 13. člena ZJN-2, ki nanaša le na naročila, ki jih naročnik (iz 3. člena ZJN-2) subvencionira ali sofinancira z več kot 50 % deležem, vendar pa morajo biti storitve, upoštevaje b) točko 1. odstavka 13. člena ZJN-2, povezane z naročilom gradenj, ki pa v obravnavanem primeru niso. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da se za konkretno naročilo storitev, določbe ZJN-2 ne uporabljajo, zaradi česar tudi Državna revizijska komisija, v mejah svoje pristojnosti (4. člen ZRPJN), ni pristojna odločati o sporu med strankama. Državna revizijska komisija je na podlagi navedenega "zahtevek za revizijo" skladno s 23. členom ZRPJN [in ob smiselni uporabi 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 45/2008) v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN] zavrgla.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroškov za plačano takso ter stroškov v zvezi z odvetniškim zastopanjem. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, 3. odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 25.10.2010mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnica Darja Ličen, Kolodvorska 1, 1240 Kamnik,
- Logarska dolina d.o.o., Logarska dolina 9, 3335 Solčava,
- Unigrafika Marko Žohar s.p., Cesta na Pečovje 5, štore,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.