018-268/2010 Občina Dolenjske Toplice

Številka: 018-268/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Nataše Jeršič ter članic senata mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Dolenjske Toplice v šolskem letu 2010/2011", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika VEOLIA TRANSPORT Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.d., Kolodvorska 11, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 10. 2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo, z dne 20. 9. 2010, se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, izdanim dne 9. 9. 2010, pod št. 430-32/2010(0107)-21.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 2.500,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22. 7. 2010, pod št. 430-32/2010-2, izdal Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Dolenjske Toplice v šolskem letu 2010/2011". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil dne 23. 7. 2010, pod št. objave JN6677/2010 in dne 30. 7. 2010 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2010/S 146-224432.

Naročnik je dne 9. 9. 2010, pod št. 430-32/2010(0107)-21, izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katero je ponudnike obvestil, da za predmetno javno naročilo izbere ponudnika EUROTOUR, prevoz potnikov in blaga, d.o.o., Brod 40, Novo mesto (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo, z dne 20. 9. 2010, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, ker izbrani ponudnik, po prepričanju vlagatelja, ni izpolnil vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je navajal, da je naročnik v točki 11 navodil zahteval, da mora ponudba vsebovati pod točko 6b in 6b/1 vsaj tri reference iz zadnjih treh let o izvajanju pogodbenih prevozov, v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV ter izjavo končnega naročnika o referencah ponudnika. Obrazec 6b vsebuje izjavo, da je ponudnik v letih 2007, 2008 in 2009 imel sklenjene vsaj tri pogodbe o izvajanju prevozov v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV in tabelo, katero morajo spremljati dokazila končnih naročnikov. Glede izpolnjevanja tega obrazca je bilo na portalu javnih naročil postavljeno vprašanje potencialnega ponudnika, ali kumulativno naštevanje let pomeni, da mora ponudnik za vsako izmed navedenih let imeti sklenjene vsaj tri različne pogodbe o izvajanju pogodbenih prevozov v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je odgovoril, da mora imeti ponudnik sklenjene tri različne pogodbe, reference v skupnem časovnem obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009 in ne za vsako leto posebej. Vlagatelj je po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je izbrani ponudnik sicer izpolnil obrazec 6b, vendar iz tega obrazca in potrdil končnih naročnikov izhaja, da ima izbrani ponudnik reference le za obdobje od 15. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Izbrani ponudnik tako ne izpolnjuje pogoja referenc v zahtevanem skupnem časovnem obdobju, temveč samo v določenem delu. Navedeno bi bilo sprejemljivo, kolikor bi naročnik jasno zahteval, da so reference potrebne v kateremkoli časovnem obdobju med 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009. Naročnik je z odgovorom na portalu javnih naročil odpravil vse dvome in jasno zahteval reference v skupnem trajanju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009. Tudi če bi naročnik leta 2007, 2008 in 2009 navajal alternativno, izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval pogoja zahtevanih referenc, ker njegove reference niso trajale celo leto 2009. Ponudba izbranega ponudnika je zato nepravilna.

Vlagatelj je dalje navajal, da je naročnik v točki 11 navodil zahteval potrjen obrazec 11 (Razpisane relacije za prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Dolenjske Toplice), z razpisanimi relacijami za prevoz otrok s časi odhodov. V obrazcu je navedena jasna in poudarjena opomba, da je velikost avtobusa najmanj 50 sedežev. Izbrani ponudnik je v ponudbi zapisal, da bo prevoze opravljal s tremi avtobusi, od katerih ima eden 48 sedežev. Izbrani ponudnik tako ni zadostil zahtevi naročnika, da je velikost avtobusa najmanj 50 sedežev, zato je njegova ponudba nepravilna tudi iz tega razloga.

Naročnik je dne 28. 9. 2010, pod št. 430-32/2010-30, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

V zvezi z revizijskimi očitki, ki se nanašajo na reference izbranega ponudnika, je naročnik odgovoril, da je iz vprašanja potencialnega ponudnika nedvoumno sklepati, da je bilo zastavljeno v smislu števila referenc, t.j. ali je potrebno za vsako od navedenih let predložiti po tri reference, torej bi bilo potrebno skupaj predložiti devet referenc. Naročnik smatra, da je bil njegov odgovor jasen in nedvoumen in ni šlo za navedbo v skupnem trajanju, ampak v časovnem obdobju, kar pomeni, da je lahko ponudnik predložil tri reference iz kateregakoli obdobja treh let, kar je izbrani ponudnik tudi storil, saj je predložil reference o izvajanju pogodbenih prevozov v letu 2009 in v vrednosti, ki je bila zahtevana. Naročnik ni pogojeval časa veljavnosti pogodbe, ki naj bi jo ponudnik predložil kot referenco. Pogoj je bila sklenjena pogodba o izvajanju pogodbenih prevozov, torej ne glede na to, ali še traja ali je že zaključena. Ugotovitev vlagatelja, da ima izbrani ponudnik reference samo za določen del, je napačna in zavajajoča, saj je vzeta iz konteksta. Izbrani ponudnik je predložil šest referenc, z ustreznimi izjavami končnih naročnikov, ki potrjujejo, da so bile vse pogodbe sklenjene v letu 2009, kar pomeni, da so bile sklenjene v časovnem obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009.

Glede revizijskih očitkov, ki se nanašajo na število sedeža avtobusa izbranega ponudnika, je naročnik pojasnil, da za predvideno potrebno velikost avtobusa od ponudnikov ni posebej zahteval predložitve dokazil, ki bi to dokazovali, saj se je ponudnik že s potrditvijo obrazca 11 zavezal, da sprejema razpisane relacije, kot tudi, da je seznanjen s predvideno potrebno velikostjo avtobusa. Ker naročnik kot izločitveni pogoj v obrazcu za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti med tehnična dokazila ni navedel pogoja števila sedežev avtobusa, je predloženo homologacijo enega od vozil, iz katerega je bilo razvidno, da ima le 48 sedežev, smatral kot nejasnost oziroma kot formalno nepopolnost ponudbe, ki ne vpliva na razvrstitev ponudb glede na merilo najnižja cena, niti ne predstavlja izločitvenega pogoja. Naročnik iz predložene ponudbe tudi ni mogel ugotoviti, ob dejstvu, da se je ponudnik javil na vse tri razpisane sklope, za kateri sklop je pravzaprav eno izmed treh navedenih vozil ponujeno. Naročnik je zato izbranega ponudnika v fazi ocenjevanja in preverjanja ponudb dne 7. 9. 2010 pozval k pojasnitvi potrditve obrazca 11, glede na to, da je bilo pri pregledu ene od treh priloženih homologacij ugotovljeno, da ima eno vozilo le 48 sedežev. Izbrani ponudnik je v svojem pojasnilu dne 8. 9. 2010 navedel, da ima to vozilo sicer 52 sedežev in ustreza pogoju, navedenemu v opombi, vendar zaradi postopka dopolnitve homologacije, ki je bila v teku, ustrezno dopolnjene homologacije do datuma predložitve ponudbe ni mogel predložiti, niti dokazilo o številu sedežev v razpisni dokumentaciji ni bilo zahtevano. Naročnik je pojasnilo smatral kot ustrezno. Izbrani ponudnik je nato dne 23. 9. 2010 kot dokaz dostavil ustrezno dopolnjeno homologacijo, iz katere izhaja dejansko število sedežev.

Vlagatelj je z vlogo, prejeto pri naročniku dne 4. 10. 2010, naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo, z dne 4. 10. 2010, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje in revizije predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je po pozivu Državne revizijske komisije z vlogo, z dne 19. 10. 2010, dopolnil zahtevek za revizijo s predložitvijo potrdila o (do)plačilu takse v višini 2.500,00 EUR.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o izvedbi in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka je Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotovila, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v treh sklopih, v katerem je prejel tri pravočasne ponudbe. Kot izhaja iz izpodbijane odločitve o oddaji naročila, je naročnik vse ponudbe ocenil kot popolne ter na podlagi merila najnižja cena kot najugodnejšo v vseh treh sklopih izbral ponudbo izbranega ponudnika.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) in določili razpisne dokumentacije, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno.

Vlagatelj je popolnost ponudbe izbranega ponudnika najprej izpodbijal iz razloga, ker izbrani ponudnik naj ne bi predložil ustreznih referenc.

Državna revizijska komisija je po vpogledu v razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo ugotovila, da je naročnik v točki 11 (Sestavni deli ponudbene dokumentacije) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila) določil, da mora ponudba, ki jo predloži ponudnik, vsebovati po vrstnem redu določene potrjene (podpisane in žigosane) dokumente, da se bo ponudba štela za pravilno. V okviru zahtevanih dokumentov je naročnik zahteval tudi obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti s predložitvijo dokazila:

"6b. Vsaj 3 reference iz zadnjih (3) let o izvajanju pogodbenih prevozov, v vrednosti nad 30.000,00 EUR brez DDV.
6b/1. Izjava končnega naročnika o referencah ponudnika"

Ponudniki so v obrazcu 6b (Obrazec referenc) podali naslednjo izjavo:

"Izjavljamo, da smo v letih 2007, 2008 in 2009 imeli sklenjene vsaj tri (3) pogodbe o izvajanju pogodbenih prevozov, ki so po obsegu in vrsti sorodna razpisanim, v vrednosti nad 30.000,00 EUR brez DDV in da smo prevoze izvajali kvalitetno in v dogovorjenih rokih ter v skladu z določili pogodbe."

Kot izhaja iz objave spremembe obvestila predmetnega javnega naročila, dne 28. 7. 2010, pod št. objavo JN6845/2010, je naročnik navedeni referenčni pogoj spremenil v višini, tako, da je namesto 30.000,00 EUR brez DDV zahteval 10.000,00 EUR brez DDV.

Dalje iz objave obvestila predmetnega naročila na portalu javnih naročil, dne 23. 7. 2010, pod št. objave JN6677/2010, izhaja, da je glede navedenega referenčnega pogoja bilo dne 2. 8. 2010 postavljeno naslednje vprašanje potencialnega ponudnika in odgovor naročnika:

"PONUDNIKOVO VPRAšANJE:
Z razpisno dokumentacijo od ponudnikov zahtevate, da z obrazcem 6b potrdijo, da so imeli v letih 2007, 2008 in 2009 sklenjene vsaj tri pogodbe o izvajanju pogodbenih prevozov v vrednosti nad 10.000 brez DDV. Ker bi se lahko v zvezi z navedenim pogojem pojavile določene nejasnosti, naslavljamo na vas naslednji vprašanji, ter se vam zahvaljujemo za njihovo razjasnitev:
- Ali kumulativno naštevanje let pomeni, da mora ponudnik za vsako izmed navedenih let imeti sklenjene vsaj tri različne pogodbe o izvajanju pogodbenih prevozov v vrednosti nad 10.000 brez DDV"
- Ali je vrednost 10.000 EUR brez DDV določena za vse pogodbe skupaj v treh letih ali za vsako pogodbo posebej za vsako koledarsko leto"

ODGOVOR NAROČNIKA:
Pogoj se ne nanaša na vsako izmed navedenih let, ampak mora ponudnik v skupnem časovnem obdobju zadnjih treh let, t.j. od 1.1.2007 do 31.12.2009 imeti sklenjene vsaj tri (3) pogodbe o izvajanju pogodbenih prevozov v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV. Vrednost 10.000 EUR brez DDV se nanaša na minimalno vrednost posamezne pogodbe, ki je bila sklenjena v tem časovnem obdobju."

Med strankama ni spora o tem, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi, z dne 2. 9. 2010, za izkazovanje referenčnega pogoja navajal šest referenc, vsako v vrednosti nad 10.000,00 EUR in da so bile vse referenčne pogodbe sklenjene v letu 2009. Prav slednje časovno obdobje pa je predmet spora med strankama, v povezavi z interpretacijo referenčnega pogoja iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj namreč zapisan referenčni pogoj razlaga na način, da bi morale biti pogodbe sklenjene oziroma bi morale veljati celotno časovno obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009, medtem ko naročnik razlaga pogoj v smislu, da so bile pogodbe lahko sklenjene v kateremkoli časovnem obdobju med 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009, zaradi česar zadostujejo kot ustrezne referenčne pogodbe izbranega ponudnika, ki so bile sklenjene v letu 2009.

Državna revizijska komisija je pri presoji spornega vprašanja najprej ugotovila, da gre za vprašanje izkazovanja tehnične sposobnosti ponudnika, ki jo ureja ZJN-2 v 45. členu, ki določa, da naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Gospodarski subjekti lahko skladno z določbo druge alineje a) točke drugega odstavka 45. člena ZJN-2 izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. Gospodarski subjekt mora predložiti dokazilo o dobavi ali storitvah, če je bil naročnik po tem zakonu, v obliki izjav, ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ, ali v obliki pogodb, računov ipd., oziroma, če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu, v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali, če tega ni, v obliki izjave gospodarskega subjekta.

Iz naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji, v točki 11 navodil, izhaja, da je naročnik zahteval vsaj tri reference iz zadnjih treh let o izvajanju pogodbenih prevozov, v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV. V Obrazcu 6b pa je zahteval izjavo ponudnika, da je v letih 2007, 2008 in 2009 imel sklenjene vsaj tri pogodbe o izvajanju pogodbenih prevozov, v vrednosti nad 10.000,000 EUR brez DDV.

Državna revizijska komisija je iz tako zapisanega pogoja ocenila, da je ne glede na dejstvo, katerega kot ključnega izpostavlja vlagatelj, t.j., da je naročnik kumulativno navajal obdobje (leta 2007, 2008 in 2009), potrebno zapisani pogoj razlagati na način, da je imel ponudnik sklenjeno pogodbo v kateremkoli obdobju med 1. 1. 2007 in 31. 12. 2009. Naročnik je namreč jasno in nedvoumno podal zahtevo po referencah iz zadnjih treh let, pri čemer je ta pogoj pojasnil tako, da je navedel, da se pogoj ne nanaša na vsako izmed navedenih let, ampak mora ponudnik v skupnem časovnem obdobju zadnjih treh let, t.j. od 1.1.2007 do 31.12.2009, imeti sklenjene vsaj tri pogodbe o izvajanju pogodbenih prevozov v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV in da se vrednost 10.000,00 EUR brez DDV nanaša na minimalno vrednost posamezne pogodbe, ki je bila sklenjena v tem časovnem obdobju. Naročnik je torej zahteval, da ima ponudnik v tem časovnem obdobju sklenjeno pogodbo in ne da mora imeti sklenjeno pogodbo z obdobjem veljavnosti v tem celotnem časovnem obdobju.
Državna revizijska komisija je, ob upoštevanju dejstva, da se je naročnikov pogoj glasil na predložitev vsaj treh referenc iz zadnjih treh let oziroma na sklenjene pogodbe v časovnem obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009, ter ob upoštevanju 45. člena ZJN-2, ki določa možnost izkazovanja tehnične sposobnosti s seznamom opravljenih storitev v zadnjih treh letih, ocenila, da je potrebno slediti naročnikovi argumentaciji, da je kot ustrezna pogodba štela pogodba, ki je bila sklenjena v kateremkoli letu 2007, 2008, 2009 oziroma obdobju med 1. 1. 2007 in 31. 12. 2009. Takšna razlaga pa ni skladna le z zapisano naročnikovo zahtevo in ZJN-2, ampak ji je mogoče slediti tudi ob upoštevanju namena ugotavljanja tehnične sposobnosti ponudnika, ki je v tem, da naročnik preveri, ali so ponudniki tehnično sposobni izvesti določeno javno naročilo. Naročnik določi in zahteva od ponudnikov, da predložijo tista dokazila, ki ga bodo kot naročnika prepričala o njihovi tovrstni sposobnosti. Tehnična sposobnost se veže na predstavitev referenc, iz katerih so razvidne pretekle dobave blaga ali izvedbe storitev v določenem časovnem obdobju. Nasprotno z zakonom in tudi z namenom izkazovanja tehnične sposobnosti bi bilo zato razlagati referenčni pogoj v obravnavanem primeru na način, ki ga navaja vlagatelj, da bi kot ustrezna štela zgolj tista pogodba, ki bi zajemala celotno obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009. Kolikor bi sprejeli takšno argumentacijo, bi prišli v situacijo, ko bi konkurenca na trgu za tovrstne storitve bila precej omejena in bi povzročila neutemeljeno diskriminacijo med ponudniki. Naročnik pa bi težko objektivno opravičil takšno zahtevo, saj bi moral izkazati, da bi bil ponudnik, ki bi imel sklenjene pogodbe z obdobjem veljavnosti v točno določenem triletnem obdobju, bolj usposobljen izvesti konkretno javno naročilo, kot ponudnik, ki bi imel na primer sklenjene pogodbe, mogoče prav tako s triletnim obdobjem veljavnosti, vendar s kasnejšim pričetkom izvajanja, na primer v februarju 2007.

Ker je vlagatelj naročnikovo kršitev zatrjeval v povezavi z interpretacijo pogoja, kateri glede na zapisano zahtevo iz razpisne dokumentacije in ob upoštevanju zakonskih določb ter njihovih namenov, ni mogoče slediti, je Državna revizijska komisija zaključila, da revizijski očitki vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno neustreznost reference izbranega ponudnika, niso utemeljeni.

Državna revizijska komisija je dalje presodila revizijske trditev vlagatelja, da izbrani ponudnik ni zadostil naročnikovi zahtevi iz točke 11 navodil, v povezavi s potrjenim Obrazcem 11 (Razpisane relacije za prevoz osnovnošolskih otrok v občini Dolenjske Toplice), saj je v nasprotju z opombo, ki je navajala, da mora biti velikost avtobusa najmanj 50 sedežev, ponudil avtobus znamke Mercedes Benz, tip Travego, ki ima le 48 sedežev.

Naročnik je v točki 11 navodil, v okviru sestavnih delov ponudbene dokumentacije, zahteval tudi:

"11. razpisane relacije za prevoz otrok s časi odhodov".

Naročnik je za izpolnitev navedenega pogoja zahteval potrditev Obrazca 11 (Razpisane relacije za prevoz osnovnošolskih otrok v občini Dolenjske Toplice), v katerem so ponudniki potrdili posamezne relacije prevoza. Na koncu obrazca pa je bilo navedeno:

"Opomba: Velikost avtobusa je najmanj 50 sedežev."
Med strankama ni sporno dejansko stanje, katerega je ugotovila tudi Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika, z dne 2. 9. 2010 (in predloženo naročniku dne 6. 9. 2010), da je izbrani ponudnik Obrazec 11 potrdil ter da je za izvajanje storitve ponudil tri avtobuse (Obrazec 6a Seznam razpoložljivih motornih vozil), med njimi enega znamke Mercedes Benz, tip Travego. Za navedeno vozilo je bila v ponudbi priložena kopija Prometnega dovoljenja, št. B0983455, veljavnega do 19. 11. 2010 in Potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo, št. SB 3187471, izdano dne 19. 5. 2009, iz katerih izhaja, da ima vozilo 48 sedežev.

Naročnik navedenemu dejstvu ni nasprotoval, ampak je navajal, da ni posebej zahteval dokazil, ki bi dokazovali, da ima avtobus najmanj 50 sedežev, ampak da naj bi ponudnik s potrditvijo Obrazca 11 zgolj potrdil, da je seznanjen s predvideno velikostjo avtobusa.

Državna revizijska komisija navedeno argumentacijo naročnika kot neutemeljeno zavrača. Naročnik je kot obvezno dokazilo v točki 11 navodil zahteval tudi predložitev in potrditev Obrazca 11, v katerem so ponudniki potrdili tako razpisane relacije, kot tudi dejstvo, da je velikost avtobusa, s katerim se bo opravljala razpisana storitev prevoza, najmanj 50 sedežev. Opomba, da je velikost avtobusa najmanj 50 sedežev, je bila v Obrazcu 11 zapisana jasno, nedvoumno in s poudarjenim tiskom. Da je šlo za izpolnitev enega od tehničnih pogojev (zahtevanih tehničnih lastnosti ponujenih vozil), ki so ga morali ponudniki izpolniti že v trenutku predložitve ponudbe in ne zgolj za seznanitev s potrebno velikostjo avtobusa, oziroma za dopuščanje možnosti, da se ta zahteva izpolni po roku za predložitev ponudb, izhaja tudi iz dejstva, da je naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb izbranega ponudnika, s pozivom, št. 430-32/2010, z dne 7. 9. 2010 pozval k naslednjemu:

"Skladno z 78. členom Zakona o javnem naročanju vas pozivamo, da nam v roku 3 (tri) dni od prejema tega poziva pojasnite, ali vsi avtobusi, ki jih navajate v seznamu motornih vozil, izpolnjujejo pogoj iz razpisne dokumentacije (obrazec 11 - razpisane relacije za prevoz osnovnošolskih otrok), kjer je navedeno, da mora biti velikost avtobusa najmanj 50 sedežev. Iz homologacije vozila Mercedes Benz, tip Travego, je namreč razvidno, da ima vozilo le 48 sedežev. Prosimo, da nam dostavite ustrezna dokazila, ali pojasnite nepopolnost v predloženi ponudbi."

Ponudnik je na navedeni poziv naročnika dne 8. 9. 2010 podal pojasnilo, da ima vozilo Mercedes Benz, tip Travego, 52 sedežev, saj so bili ti dodatno nameščeni v vozilo, postopek dopolnitve homologacije pa je v teku, dopolnitve homologacije pa do datuma, ki je bil določen za predložitev ponudb, ni bilo mogoče dostaviti.

Kot dalje izhaja iz spisovne dokumentacije, je izbrani ponudnik šele dne 22. 9. 2010, torej po roku, določenem za predložitev ponudbe, po poteku roka za dopolnitev (pojasnilo) ponudbe in v času, ko je že bil vložen zahtevek za revizijo vlagatelja, predložil kopijo dopolnjenega Potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo, št. SB 3187471, iz katerega izhaja v točki 1 (Opis predelave vozila), da je bila dne 22. 9. 2010 potrjena predelava, t.j. v vozilo vgrajenih dodatnih sedežev, ki jih je sedaj 52. Izbrani ponudnik je priložil še kopijo novega prometnega dovoljenja, št. B1538113, izdanega dne 22. 9. 2010, z veljavnostjo do 19. 11. 2010, iz katerega prav tako izhaja število sedežev 52, ter kopijo dopisa in potrdila o pregledu vozila družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, izdanega na podlagi 212. člena Zakona o varnosti cestnega prometa in 35. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, z dne 22. 9. 2010, iz katerega izhaja navedena potrditev predelave vozila.

Državna revizijska komisija je ob tako ugotovljenem dejanskem stanju zaključila, da je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da izbrani ponudnik s ponujenim vozilo znamke Mercedes Benz, tip Travego, v času predložitve ponudbe, dne 6. 9. 2010, ki je bil tudi določen kot rok za predložitev ponudb, ni izpolnjeval zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, da ima vozilo najmanj 50 sedežev. Kot je že bilo navedeno, namreč ni mogoče slediti naročniku v tem, da je bila zahteva, da je moral imeti avtobus najmanj 50 sedežev, mišljena v smislu, da je ponudnik zgolj potrdil seznanjenost s predvideno velikostjo avtobusa. Naročnik glede tega prihaja sam s sabo v nasprotje, saj je v postopku ocenjevanja in pregledovanja ponudbe izbranega ponudnika sam jasno pozval in opozoril, da gre za pogoj iz razpisne dokumentacije, ki ga izbrani ponudnik s ponujenim vozilom znamke Mercedes Benz, tip Travego, ne izpolnjuje.

Četudi je vozilo morebiti dejansko imelo 52 sedežev ob predložitvi ponudbe, kar navaja izbrani ponudnik v pojasnilu naročniku, z dne 8. 9. 2010, to ob ugotovitvi dejstva, da je naročnik zahteval upoštevanje predpisov o tehnični ustreznosti vozil, s katerim se lahko opravlja prevoze, v obravnavanem primeru ne more biti upoštevno. Naročnik je tako ponudnike opozoril na predpise v Obrazcu 12 (Vzorci pogodb), kjer je v 7. členu navedel, da se prevoznik zavezuje za naročnika vršiti prevoz v prostem cestnem prometu na način in pod pogoji, ki jih določa ta pogodba, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu in podzakonski akti ter v skladu s splošnimi pogoji poslovanja in ostalo veljavno zakonodajo. Ponudniki so morali vzorce pogodb izpolniti in parafirati (12. podtočka 11. točke navodil), ponudniki pa so tudi potrdili izjavo o sprejemanju pogojev naročila (7. podtočka 11. točke navodil), s čimer so se seznanili in tudi sprejeli dejstvo, da lahko opravljajo prevoze le z vozili, ki ustrezajo predpisom.

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 s sprem.) v 212. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila, ki se posamično izdelujejo, predelujejo ali dodeljujejo, pregledana v skladu s predpisi o homologaciji pred pričetkom uporabe v cestnem prometu. Določba se smiselno uporablja tudi za predelavo posameznih naprav in opreme vozila. Iz Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 s sprem.) v 35. členu izhaja, da se postopek posamične odobritve predelanega vozila izvede za vozila, ki so že bila homologirana ali posamično odobrena, če je bila na njih naknadno izvedena sprememba (predelana vozila), ki zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila zahteva spremembo kategorijo vozila, vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila. Skladno s 36. členom navedenega pravilnika je treba za posamično odobritev predelanega vozila vložiti zahtevo s potrebno dokumentacijo. Tehnična služba pregleda predloženo dokumentacijo in vozilo (37. člen), ter vozilu, ki je skladno s podatki v predloženi dokumentaciji in izpolnjuje veljavne tehnične zahteve, vpiše predelavo v potrdilo o skladnosti vozila in računalniško bazo podatkov ter jo s tem odobri, v nasprotnem primeru pa z odločbo zavrne odobritev predelave (39. člen).

Iz citiranih določb predpisov izhaja, da bi lahko v obravnavanem primeru ponudnik opravljal razpisano storitev prevoza za naročnika zgolj z vozilom, katerega zahtevano število najmanj 50 sedežev bi bilo pregledano in potrjeno skladno s predpisi o homologaciji ter na tej podlagi nato tudi (ustrezno) registrirano. Navedeni pogoj pa so morali ponudniki izkazati že ob predložitvi ponudbe, saj naročnik ni predvidel možnosti, da bi se pogoj lahko morebiti izpolnil šele v primeru začetka izvajanja pogodbe. V tem primeru bi se celo lahko zgodilo, da postopek homologacije ne bi bil uspešno zaključen in ponudnik zaradi tega ne bi mogel izvrševati naročila.

Izbrani ponudnik torej v trenutku predložitve ponudbe, dne 6. 9. 2010, ni izpolnjeval naročnikove zahteve, da ima avtobus najmanj 50 sedežev. Državna revizijska komisija je zato zaključila, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot primerno in popolno, ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, skladno s katerim mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila, po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb, skladno z 78. členom tega zakona, izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je skladno s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba pa je po 20. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. V obravnavanem primeru je naročnik kršil navedene določbe ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot primerno in popolno, kljub dejstvu, da ni izpolnila tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija še izpostavlja, da kolikor bi dopustili, da bi naročnik izbranemu ponudniku naknadno, po predložitvi ponudbe, dovolil spremembo ponudbe v tem delu, ravnal tudi v nasprotju z 78. členom ZJN-2, saj bi dopustil nedovoljeno spremembo tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Naročnik pa bi s tem povzročil tudi neenakopravno obravnavo ponudnikov iz 9. člena ZJN-2, saj bi neupravičeno priviligiral izbranega ponudnika v primerjavi z drugimi ponudniki, ki so to zahtevo morali izpolniti do roka za oddajo ponudb. Sprejeti stališče, po katerem naročnik omogoči ponudniku, da po roku za oddajo ponudb naknadno izpolni postavljene zahteve iz razpisne dokumentacije (in v ta namen predloži nova dokazila, ki izkazujejo stanje po roku, določenem za oddajo ponudb), bi pomenilo nedopusten poseg v načelo enakopravnosti ponudnikov, ki zagotavlja, da so enotno spoštovane pravice in obveznosti vseh udeleženih ponudnikov in da imajo ti ob enakih pogojih enake možnosti, da konkurirajo za izvedbo konkretnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenem zaključila, da je potrebno zahtevku za revizijo vlagatelja ugoditi in je, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovano v Obvestilu o oddaji javnega naročila, izdanim dne 9. 9. 2010, pod št. 430-32/2010(0107)-21.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala celotne priglašene stroške po stroškovniku iz zahtevka za revizijo, in sicer za takso v višini 2.500,00 EUR. Ker vlagatelj za preostalo višino stroškov takse 2.500,00 EUR, katero je (do)plačal po pozivu Državne revizijske komisije, ni zahteval povračila, se ti stroški vlagatelju, ob upoštevanju petega odstavka 22. člena ZRPJN, ne morejo priznati.
Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2.500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tem odstavku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 26. 10. 2010


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice
- VEOLIA TRANSPORT Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.d., Kolodvorska 11, Koper
- EUROTOUR, prevoz potnikov in blaga, d.o.o., Brod 40, Novo mesto
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana