018-257/2010 Kraški vodovod Sežana

Številka: 018-257/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Maje Bilbija in članic mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek-šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Gradnja čistilne naprave in kanalizacije Kozina- objekt: Čistilna naprava Kozina" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika PURGATOR d.o.o., Novi trg 9, Postojna, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, Sežana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.10.2010

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Gradnja čistilne naprave in kanalizacije Kozina- objekt: Čistilna naprava Kozina", objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 10685/2009, z dne 28.12.2009 se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.12.2009 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila in je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 10685/2009, z dne 28.12.2009.

V postopku oddaje javnega naročila je naročnik dne 16.07.2010 izdal Obvestilo o oddaji naročila, št. 337/40-2010, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila izbral ponudnika Kraški zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po izdaji dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila (dokument št. 337/45-2010 z dne 12.08.2010) je vlagatelj dne 22.08.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku očital nezakonito ravnanje s tem, ko je ponudbe konkurenčnih ponudnikov, ki so se po merilu najnižje cene uvrstili pred ponudbo vlagatelja, označil kot popolne in pravilne ponudbe. V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila št. 337/40-2010, z dne 16.07.2010 in priglaša stroške nastale s postopkom revizije v višini 1.400,00 EUR z 20 % DDV kot stroške zastopanja, 2 % materialnih stroškov ter strošek vplačane takse v znesku 5.000,00 EUR.

Naročnik je vlagateljevemu zahtevku za revizijo s sklepom, z dne 14.09.2010, ugodil in razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila št. 337/40-2010, z dne 16.07.2010 ter mu priznal povračilo stroškov revizije v višini 350,00 EUR.

Vlagatelj je dne 16.09.2010 podal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v kateri navaja, da je uspel z zahtevkom za revizijo, zato zahteva povračilo priglašenih stroškov v celoti.

V prilogi dopisa, prejetega dne 28.09.2010, je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je vlagatelja z dopisom, z dne 08.10.2010, pozvala na dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo" z dne 19.10.2010 nepreklicno umaknil zahtevek za revizijo z dne 22.08.2010.

Določilo 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Vlagatelj je revizijski zahtevek (v delu, ki se nanaša na povračilo stroškov) umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, zato je Državna revizijska komisija skladno s četrto alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije kot izhaja iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 20.10.2010


.
Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, Sežana
- Kraški zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana