018-281/2010 Mestna občina Maribor

Številka: 018-281/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Nataše Jeršič ter članic senata Sonje Drozdek-šinko in Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila gradenj "Zamenjava parnega kotla v kotlovnici Energetike Maribor", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov Mitraka d.o.o., Kamniška 35, Maribor, C.P. Biro d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, MIEL Inženiring d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje, Strgar Inženiring d.o.o., Murnova ulica 8, Brežice, in Planer d.o.o., Meljski dol 7, Maribor, ki jih zastopa Odvetniška pisarna Ketiš-Janžekovič o.p., d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.10.2010

ODLOČILA

Vlagateljevemu predlogu za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 3.8.2010 na Portalu javnih naročil, pod številko JN7045/2010, objavil razpis za oddajo javnega naročila gradenj "Zamenjava parnega kotla v kotlovnici Energetike Maribor".

Naročnik je dne 24.9.2010 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je kot najugodnejšega izbral ponudnika Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje.

Vlagatelj je od naročnika z dopisom, z dne 4.10.2010, zahteval dodatno obrazložitev njegove odločitve o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je dne 14.10.2010 vložil zahtevek za revizijo in v istem dokumentu podal predlog po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj predlog utemeljuje s tem, da naj bi bilo iz celotnega postopka oddaje javnega naročila razvidno, da naročnik favorizira izbranega ponudnika.
Vlagatelj navaja, da je ignoranca in neupoštevanje zakonodaje naročnika razvidno tudi iz tega, ker ni odgovoril na zahtevo za posredovanje dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, ter da gre glede na samovoljnost naročnika v predmetnem postopku pričakovati, da bo tudi v prihodnje deloval v nasprotju s predpisi in bo sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom pred zaključkom revizijskega postopka.

Po pregledu spisovne dokumentacije in preučitvi navedb iz vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija na podlagi 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. Drugi odstavek 11. člena ZRPJN določa, da lahko naročnik ne glede na vložen zahtevek za revizijo nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, in da sme naročnik skleniti pogodbo o oddaji javnega naročila skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Tretji odstavek 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo odloči, da se ne glede na prvi odstavek 11. člena ZRPJN izvajanje postopka oddaje javnega naročila zadrži do odločitve Državne revizijske komisije in o tem najpozneje v treh dneh obvesti vse udeležence v postopku oddaje javnega naročila. Četrti odstavek 11. člena ZRPJN določa, da lahko Državna revizijska komisija na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, da pri odločanju o predlogu vlagatelja Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja aktivnosti v postopku in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, in če Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila.

Iz besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, pri čemer pa velja prepoved sklenitve pogodbe o oddaji naročila. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega naročila oziroma zadrži le sklenitev pogodbe o oddaji naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (torej aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila) pridržana za primer, ko se naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo sam odloči, da bo zadržal nadaljnje aktivnosti (tretji odstavek 11. člena ZRPJN), oziroma za primer, ko vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila v celoti ali le deloma (četrti odstavek 11. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj svoj predlog za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje zadevnega naročila, vložil že po tem, ko je naročnik izdal odločitev o oddaji naročila. Glede na fazo postopka oddaje zadevnega naročila in glede na čas, v katerem vlagatelj predlaga sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi z ugoditvijo omenjenemu predlogu vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji naročila, zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji naročila pa je dosegel že samodejno in sicer z vložitvijo zahtevka za revizijo (drugi odstavek 11. člena ZRPJN). Vlagateljev položaj v obravnavanem primeru torej varuje že ZRPJN, zaradi česar intervencija Državne revizijske komisije v smislu, da sprejme sklep po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN (sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila), ni potrebna.

Ob tem velja opozoriti, da odločitev Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira njene kasnejše odločitve o zahtevku za revizijo, in da bo v primeru ugotovitve utemeljenosti zahtevka za revizijo vlagatelj deležen ustrezne satisfakcije v smislu ugoditve zahtevku za revizijo in razveljavitve bodisi posameznih naročnikovih odločitev bodisi celotnega postopka javnega naročanja.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika, podanemu na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZRPJN, ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 18.10.2010Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.,
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška pisarna Ketiš-Janžekovič o.p., d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor
- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana