018-264/2010 Dars, d.d.

Številka: 018-264/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje naročila za dobavo zimske mehanizacije in opreme po pritožbi, ki jo je vložil vlagatelj Riko Ribnica, d. o. o., Lepovče 23, Ribnica (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), 13. 10. 2010

-

ODLOČILA

1. Pritožba se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje naročila za razpisano blago (objava 16. 6. 2010 na portalu javnih naročil pod št. objave JN5104/2010 in 18. 6. 2010 v Uradnem listu Evropske unije pod št. objave 2010/S 117-175997) z dokumentom "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. 000182/2010 z dne 31. 8. 2010 sodelujoče ponudnike med drugim obvestil, da je v sklopu 1 in 2 izbral ponudbo ponudnika Rasco, d. o. o., Kolodvorska 120b, 48361 Kalinovac, Hrvaška (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj 24. 9. 2010 priporočeno po pošti vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik s sklepom št. 000182/2010 z dne 28. 9. 2010 zavrgel z utemeljitvijo, da ga je vlagatelj vložil prepozno.

Vlagatelj je 1. 10. 2010 vložil pritožbo in izpodbijal sklep št. 000182/2010 z dne 28. 9. 2010 z utemeljevanjem, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo začel teči šele z 20. 9. 2010 in ne že z 9. 9. 2010.

Naročnik je Državni revizijski komisiji na njen poziv št. 018-264/2010-2 z dne 5. 10. 2010, kot prilogo k dopisu št. 000182/2010 z dne 7. 10. 2010, odstopil dokumentacijo.

Po prejemu in pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija pritožbi ni ugodila, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama sporno, ali je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno. Naročnik navaja, da bi moral vlagatelj zahtevek za revizijo vložiti v 10 dneh od prejema odločitve o oddaji naročila, vlagatelj pa zatrjuje, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo začel teči po 20. 9. 2010, ko je vlagatelj vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika.

Skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila. To pravilo je treba upoštevati tudi v povezavi s tretjim odstavkom 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. V 22. členu ZJN-2, ki med drugim ureja vprašanja v zvezi z vpogledom v ponudbe in naročnikovo dokumentacijo, (v nasprotju s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2) ni nobenega pravila, ki bi določalo, da rok za uveljavljanje pravnega varstva začne teči od vpogleda v ponudbe in/ali dokumentacijo.

Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno, se ga zavrže s sklepom. Naročnik ga zavrže na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija pa na podlagi prve alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN. Če je zahtevek za revizijo zavrgel že naročnik, Državna revizijska komisija v primeru, da ugotovi, da je naročnik ravnal skladno z ZRPJN, pritožbo na podlagi druge alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN zavrne.

Iz dokumentacije je razvidno, da je naročnik 2. 9. 2010 vlagatelju vročil odločitev o oddaji javnega naročila, 9. 9. 2010 pa še sklep, s katerim je zavrgel zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (vlagateljeva vloga z dne 3. 9. 2010). Ta dejstva med strankama niso sporna. Iz dokumentacije je tudi razvidno, da je naročnik vlagatelju na njegovo zahtevo (vloga z dne 3. 9. 2010) odobril vpogled, in sicer na 13. 9. 2010 (gl. elektronsko sporočilo z dne 8. 9. 2010), da je na 13. 9. 2010 vpogled tudi potekal (zapisnik z dne 13. 9. 2010), da se vpogled na 13. 9. 2010 ni zaključil (opomba v zapisniku z dne 13. 9. 2010) in da se je vpogled nadaljeval 20. 9. 2010 (zapisnik z dne 20. 9. 2010). Vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil 24. 9. 2010 in torej po "nadaljevanju vpogleda" 20. 9. 2010.

Vlagatelj v pritožbi zmotno izpeljuje pravočasnost zahtevka za revizijo s sklicevanjem na določbo o obveznih sestavinah zahtevka za revizijo (četrti odstavek 12. člena ZRPJN), saj gre pri vprašanju "popolnosti zahtevka za revizijo" (četrti odstavek 12. člena ZRPJN) za drugo vprašanje kot pri "pravočasnosti zahtevka za revizijo" (prvi odstavek 12. člena ZRPJN).

Iz navedenega je torej razvidno, da vpogled v ponudbe in/ali dokumentacijo ne varuje roka za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil šele 24. 9. 2010, je zahtevek za revizijo glede na pravila o štetju rokov iz 111. in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr.) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN vložen prepozno in to ne glede na odgovor na vprašanje, ali bi bilo treba vezati začetek štetja roka na prejem odločitve o oddaji javnega naročila (2. 9. 2010) ali odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo (9. 9. 2010), saj je naročnik obe navedeni odločitvi vlagatelju vročil več kot 10 dni, preden je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo.

Ker vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik neupravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, je Državna revizijska komisija pritožbo skladno z drugo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo vplačane takse.

S potrditvijo naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, je treba zaključiti, da vlagatelj do povračila stroškov, nastalih z revizijo, med katere sodi taksa, ni upravičen (22. člen ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 13. 10. 2010

Predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Riko Ribnica, d. o. o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
- Rasco, d. o. o., Kolodvorska 120b, 48361 Kalinovac, Hrvaška,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.