018-241/2010 Mestna občina Maribor

Številka: 018-241/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsednici senata Sonji Drozdek šinko ter mag. Nataši Jeršič in Vidi Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Oprema za kuhinje za potrebe vrtcev in šole Mestne občine Maribor" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SLORATIONAL d.o.o., Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.10.2010

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 17.09.2010, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je postopek oddaje javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 6214/2010, z dne 14.07.2010.

Naročnik je dne 13.08.2010 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 3: Vrtec Otona Župančiča Maribor in sklop 7: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš izbral ponudnika SAKSIDA d.o.o., Na produ 28, Bresternica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika (vpogled je bil opravljen dne 24.08.2010) je vlagatelj dne 27.08.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da bi moral biti izbrani ponudnik izločen iz postopka izbire že takoj po odpiranju ponudb. Vlagatelj naročniku očita, da je izbranemu ponudniku omogočil naknadno dopolnjevanje ponudbe, da je izbrani ponudnik podal prospekt v angleškem jeziku, da je priložil izjavo o skladnosti brez CE certifikata proizvajalca ter, da nima zadostne kadrovske zmogljivosti. Ponudba izbranega ponudnika tudi ne vsebuje tehničnega popisa opreme, ponujeni aparati so previsoki in imajo namesto šest merilnih točk le štiri ter, da so tekstovni zapisi na aparatih v nekaterih svetovnih jezikih.

Naročnik je dne 13.09.2010 sprejel sklep, s katerim je vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodil tako, da je razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 3. in sklop 7. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je zahtevek za revizijo v večini navedb utemeljen, razen navedbe, ki se nanaša na nedopustno dopolnjevanje ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik vlagatelju ni priznal povračila stroškov, saj vlagatelj v zahtevku za revizijo ni podal pisne zahteve za povračilo le-teh.

Vlagatelj je dne 17.09.2010 vložil zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo iz razloga, ker naročnik ni upošteval zahteve vlagatelja po izločitvi ponudbe izbranega ponudnika.
Naročnik je dne 29.09.2010 odstopil spisovno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma Državna revizijska komisija pojasnjuje, da se postopek ocenjevanja in pregledovanja ponudb ter njihov izbor umešča v postopek oddaje javnega naročila in ne v revizijski postopek. Z vložitvijo zahtevka za revizijo se uveljavlja pravno varstvo zoper vsa naročnikova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, vendar se lahko skladno z določilom ali 23. člena ZRPJN v okviru revizijskega postopka naročnikova nezakonita ravnanja delno ali v celoti razveljavijo. V predmetnem revizijskem postopku je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo v celoti ugodil s tem, ko je razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 3. in sklop 7. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zatrjeval nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in naročnik je po presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo pripoznal nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika ter posledično razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 3. in sklop 7. Sama izločitev ponudbe izbranega ponudnika iz postopka ugotavljanja popolnosti ponudb, tako kot to zahteva vlagatelj v zahtevku za revizijo, v okviru revizijskega postopka ni mogoča.
Naročnik je v celoti ugodil zahtevku za revizijo, zato vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da vlagatelj glede na vsebino zahtevka za revizijo in revizijski predlog z nadaljevanjem pred Državno revizijsko komisijo ne bi mogel doseči kaj več ali kaj drugega, kot mu je priznal že naročnik s sklepom o ugoditvi zahtevka za revizijo, z dne 13.09.2010. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo prerekal popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik je po presoji utemeljenosti navedb revizijskega zahtevka ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila, s čimer je zahtevku za revizijo v celoti ugodil.

Izpostaviti gre določilo 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, iz katere med drugim izhaja, da sodišče zavrže tožbo, če ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe. Vlagatelju zaradi zgoraj navedenih razlogov mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ((kot argumentirano zgoraj, vlagatelj za nadaljevanje le-tega pred Državno revizijsko komisijo nima pravnega interesa), zato je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ob upoštevanju določila 274. člena ZPP, zavrgla.


V zvezi s pravico do povračila revizijskih stroškov, Državna revizijska komisija izpostavlja določilo petega odstavka 23. člena ZRPJN skladno s katerim mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.
Državna revizijska komisija na podlagi predložene dokumentacije o revizijskem postopku, kot je bil v zadevi voden pred naročnikom, ugotavlja, da je naročnik s svojim sklepom z dne 13.09.2010 vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 27.08.2010 v celoti ugodil in je razveljavil odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila. Zahtevka v zvezi s stroški revizijskega postopka vlagatelj tekom revizijskega postopka, kot je potekal pred naročnikom, ni priglasil, zato naročniku o tovrstnih stroških ni bilo potrebno odločati.

Državna revizijska komisija v posledici že navedenega ugotavlja, da za nadaljevanje revizijskega postopka pred tem organom vlagatelj nima pravnega interesa. Z vložitvijo zahtevka za revizijo, ki mu je naročnik v celoti ugodil, je vlagatelj svojo pravico do pravnega varstva namreč že (uspešno) izkoristil, pred Državno revizijsko komisijo pa obenem, skladno s pristojnostmi, ki jih ima le-ta po ZRPJN, ni mogoče presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je s svojimi akti že razveljavil naročnik.

Upoštevajoč dejstvo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni zahteval povračila opredeljenih stroškov ter, da Državna revizijska komisija o zahtevku za revizijo sploh ni odločala, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, zahtevo za povračilo stroškov, kot izhaja iz vlagateljeve vloge, z dne 17.09.2010, zavrgla.

Na tem mestu ržavna revizijska komisija zgolj pripominja, da določba petega odstavka 22. člena ZRPJN sicer določa, da je potrebno povrnitev stroškov zahtevati do odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije, vendar pa slednje pride v poštev zgolj v primeru, ko se revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje. Ker se je v konkretni zadevi revizijski postopek zaključil že pred naročnikom bi vlagatelj povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, moral zahtevati že do odločitve naročnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 19.10.2010Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- SLORATIONAL d.o.o., Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
- SAKSIDA d.o.o., Na produ 28, Bresternica
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana