018-209/2010 INFRA, d. o. o. ter HESS, d. o. o.

Številka: 018-209/2010-16

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Nataše Jeršič, članice senata Miriam Ravnikar šurk in članice senata Vide Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "[i]zvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila SGP POMGRAD, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, ter GH HOLDING, d. d., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika INFRA, d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, ter HESS, d. o. o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 30. septembra 2010 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, "Ev.št.: 238/10-KF", z dne 02. avgusta 2010 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01820910), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 10.000,00 eurov (EUR).

Obrazložitev

Naročnik je dne 06. aprila 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "[i]zvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 07. aprila 2010 (pod številko objave JN2728/2010), v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 69, pa dne 09. aprila 2010 (in sicer pod številko dokumenta 103186). Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 14. aprila 2010 (pod številko objave JN3012/2010), dne 23. aprila 2010 (pod številko objave JN3296/2010), dne 07. maja 2010 (pod številko objave JN3613/2010) in dne 11. maja 2010 (pod številko objave JN3694/2010). Dodatne informacije so bile v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 74, objavljene dne 16. aprila 2010 (pod številko dokumenta 109442), v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 82, dne 28. aprila 2010 (pod številko dokumenta 121884), v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 90, dne 08. maja 2010 (pod številko dokumenta 134004), v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 92, pa dne 12. maja 2010 (pod številko dokumenta 137092).

Naročnik je dne 15. julija 2010 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, številka 1/2010 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik prejel 9 pravočasnih ponudb, da se kot najugodnejši izbere ponudnik "JV CGP, d.d. + HIDROTEHNIK d.d.., CGP d.d. (vodilni partner), Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša), vlagateljeva ponudba pa se izloči.

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 20. julija 2010, dne 22. julija 2010 pa je vlagatelj, kakor to izhaja podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal vlogo, poimenovano "Zadeva: Opozorilo naročniku in zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevek za vpogled v ponudbo"â??, z dne 22. julija 2010.

Naročnik je dne 27. julija 2010 sprejel dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, številka 1020743, ki jo je SGP POMGRAD, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 28. julija 2010.

Vlagatelj je dne 03. avgusta 2010 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, "Ev.št.: 238/10-KF", z dne 02. avgusta 2010, ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel dan kasneje (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo
- zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo brez utemeljenega zakonskega razloga označil za nesprejemljivo, naročnikova odločitev pa je v tem delu napačna in nezakonita,
- zatrjuje, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v izbrano ponudbo, s čimer mu je onemogočeno učinkovito pravno varstvo,
- zatrjuje neustrezno ugotovitev popolnosti izbrane ponudbe, saj naj bi naročnik ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, nezakonito pozval k dopolnitvi njegove ponudbe s predložitvijo novega obrazca številka 2.7.16. (in navedbo četrte manjkajoče osebe - gospe M. K.),
- zatrjuje diskriminatorno in neenakopravno obravnavo ponudnikov.

Naročnik je vlagatelja s pozivom, poimenovanim "ZADEVA: Zahteva za dopolnitev zahtevka za revizijo", z dne 05. avgusta 2010, pozval, da zahtevek za revizijo dopolni z navedbo kontaktne osebe in potrdilom o plačilu takse v višini 10.000,00 EUR. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 06. avgusta 2010, istega dne pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal vlogo, znak vlagatelja 160/2010-kom, z dne 06. avgusta 2010, poimenovano "Zadeva: Dopolnitev zahtevka za revizijo", skupaj s prilogo.

Naročnik je dne 12. avgusta 2010 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, obenem pa odločil, da se zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, ne ugodi (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik
- vztraja, da je ravnal zakonito in ustrezno, ko je vlagateljevo ponudbo označil za nepopolno in jo izločil, ker ta presega naročnikova zagotovljena sredstva,
- zatrjuje, da iz razloga, ker vlagatelj ni izkazal popolnosti svoje ponudbe, njegove navedbe glede vpogleda v izbrano ponudbo niso pravno relevantne,
- zatrjuje, da je ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pozval na dopolnitev ponudbe z dokazilom o strokovni usposobljenosti za odgovornega predstavnika za dela, navedenega v ponudbeni dokumentaciji (gospo M. K.), ta pa je zahtevano ustrezno dopolnitev ponudbe naročniku predložil v postavljenem roku,
- zatrjuje, da je pri svoji odločitvi o presojanju ponudb v skladu z 49. členom ZJN-2 v celoti avtonomen in ne dvomi v možnost izpolnitve naročila po ceni, ki izhaja iz izbrane ponudbe, zato "izbranega ponudnika" ni preverjal "v okviru instituta neobičajno nizke cene po ZJN-2".

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 13. avgusta 2010, dne 16. avgusta 2010 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo, poimenovano "Zadeva: Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", znak vlagatelja 168/2010-kom, z dne 16. avgusta 2010. Z omenjeno vlogo je vlagatelj naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo).

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 1020834, izdanega dne 17. avgusta 2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 19. avgusta 2010, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja, naročnika in ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z dopisom številka 018 - 209 / 2010 - 7, z dne 01. septembra 2010, obvestila o podaljšanju roka za odločitev v zadevi.

Državna revizijska komisija je naročnika (INFRA, d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem; v nadaljnjem besedilu: INFRA, d. o. o.) s pozivom številka 018-209/2010-8, z dne 17. septembra 2010, pozvala na podajo dodatnega pojasnila. INFRA, d. o. o., je omenjeni poziv, kakor izhaja iz poštne povratnice, vrnjene Državni revizijski komisiji, prejela dne 20. septembra 2010, dne 24. septembra 2010 pa je Državna revizijska komisija prejela pojasnilo naročnika, številka 1021010, z dne 23. septembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: pojasnilo številka 1021010).

Državna revizijska komisija je Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo za okolje in prostor), z dopisom številka 018-209/2010-9, z dne 17. septembra 2010, zaprosila za posredovanje podatkov, potrebnih za odločitev v zadevi. Ministrstvo za okolje in prostor je omenjeni dopis, kakor izhaja iz poštne povratnice, vrnjene Državni revizijski komisiji, prejelo dne 20. septembra 2010, dne 27. septembra 2010 pa je Državna revizijska komisija prejela dopis Ministrstva za okolje in prostor, številka 4112-8/2010, z dne 23. septembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: dopis številka 4112-8/2010).

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi prejetih dodatnih pojasnil, navedb vlagatelja in naročnika, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz obvestila o zadevnem naročilu, ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 07. aprila 2010, pod točko "IV.1.1)" "Vrsta postopka" izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Smiselno povsem enak zaključek izhaja tudi iz razpisne dokumentacije in objave v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije. Ker se zadevno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) pa je bilo objavljeno pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010 - ZJN-2B; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2B), torej pred dnem 11. aprila 2010, se postopek oddaje tega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 58. člena ZJN-2B izvede po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo (novele) ZJN-2B.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija pristopila k obravnavi vlagateljevih navedb, v katerih ta zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo brez utemeljenega zakonskega razloga označil za nesprejemljivo, pa tudi, da je naročnikova odločitev v tem delu napačna in nezakonita.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zainteresirane gospodarske subjekte povabil, da oddajo svoje pisne ponudbe "skladno z razpisno dokumentacijo in ZJN-2" (točka "1.2. Predmet naročila" poglavja "1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE"). Pri tem je naročnik v poglavju "1.3. Pogoji naročila" (prvi odstavek) zapisal tudi, da bo odločitev o oddaji javnega naročila iz razloga, "[k]er naročnik Infra d.o.o. še nima sprejetega Investicijskega programa," "sprejeta in pogodba z najugodnejšim ponudnikom sklenjena, ko bo sprejet Investicijski program in pod pogojem, da bo investicijski program zagotavljal ustrezno višino sredstev, in ko bo pridobljeno soglasje za kredit z državnim poroštvom".

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v "INVESTICIJSKI PROGRAM za projekt INFRASTRUKTURNE UREDITVE V SKLOPU GRADNJE HE KRšKO" naročnika INFRA, d. o. o., Ljubljana, marec 2010 (v nadaljnjem besedilu: investicijski program), potrjen s sklepom Ministrstva za okolje in prostor, številka 3017/10-03/Skl, z dne 21. maja 2010 (tretji odstavek na strani 2 dopisa številka 4112-8/2010 oziroma zadnji odstavek na strani 5 pojasnila številka 1021010). Ob vpogledu v prilogo številka 1 omenjenega investicijskega programa je Državna revizijska komisija ugotovila, da znašajo "zagotovljena sredstva za izvedbo gradbenih del za ak. bazen na HE KRšKO -LOTA3" (torej zagotovljena sredstva zadevnega javnega naročila) 17.271.900,00 EUR. Natančno enak podatek izhaja tudi iz
- dopisa Ministrstva za okolje in prostor, številka 4112-8/2010 (peti odstavek na strani 2, tudi v povezavi s šestim in sedmim odstavkom na isti strani), v katerem je navedeno: "[g]lede na obseg del, ki je predmet javnega naročila "Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3", znaša" "vrednost po potrjenem INVP 17.271.900 EUR",
- naročnikovega pojasnila številka 1021010 (prvi odstavek na strani 3), v katerem je navedeno: "[v]rednost Izvedbe gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3 na osnovi seštevka vseh postavk po Investicijskem programu brez davka na dodano vrednost znaša 17.271.900 eurov",
- priloge naročnikovega pojasnila številka 1021010, poimenovane "[z]agotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila"â??, z dne 21. septembra 2010, v katerem je navedeno: "[s]kupaj zagotovljena sredstva za izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško" "17.271.900,00" (EUR).
Pri tem je Ministrstvo za okolje in prostor v dopisu številka 4112-8/2010 še dodalo, da mora glede na navedeno "INFRA d.o.o. upoštevati vrednosti v potrjenem Investicijskem programu in zneska za izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3 ne sme prekoračiti, saj bi v nasprotnem primeru prekoračila višino zagotovljenih sredstev" (sedmi odstavek na strani 2).

Podatek, da "[s]kladno z Investicijskim programom za projekt infrastrukturne ureditve v sklopu gradnje HE Krško vrednost zagotovljenih sredstev naročnikov za izvedbo predmetnega javnega naročila znaša 17.271.900,00 EUR", naročnik navaja tudi v odločitvi o zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 2 in tabela na strani 3), pri čemer vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo omenjenega podatka (v smislu odziva vlagatelja na navedbe naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo) ne izpodbija.

Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo oziroma spremembo ponudbe (z dne 21. maja 2010) je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v njej (ob upoštevanju 23 % popusta) ponudil ponudbeno ceno brez davka na dodano vrednost v višini 17.770.005,15 EUR. Povsem enak podatek izhaja tudi iz zapisnika o odpiranju ponudb ("ZAP. šT.:" "1." "SGP POMGRAD D.D. MURSKA SOBOTA", stolpec "OSTALO (npr. sprememba ponudbe)"). Ker znašajo "zagotovljena sredstva za izvedbo gradbenih del za ak. bazen na HE KRšKO -LOTA3" (torej zagotovljena sredstva zadevnega javnega naročila) 17.271.900,00 EUR, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pravilno ugotovil, da ponudba vlagatelja presega "višino zagotovljenih sredstev v investicijskem programu", kar v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 4) priznava tudi sam vlagatelj. Navaja namreč, da njegova celotna ponudba (torej ponudba z vključeno postavko nepredvidenih del) minimalno presega znesek 17.271.900,00 EUR ("[z]nesek minimalno presega celotna ponudba").

Državna revizijska komisija ni sledila zatrjevanjem vlagatelja, da je "[i]z investicijskega programa" "jasno razvidno, da predvideva zagotavljanje sredstev v naslednjih višinah:
- 21. 687. 196, 00 EUR naj bi se zagotavljalo preko vodnega sklada
- 15. 590. 269, 00 EUR pa naj bi zagotavljalo podjetje Infra d.o.o. s kreditom",
niti ni sledila zaključkom vlagatelja, da naj bi bilo iz citiranega v zahtevku za revizijo "jasno razvidno, da skupen znesek zagotovljenih sredstev iz investicijskega programa presega ponudbeno vrednost vlagatelja". Sredstva, ki so zagotovljena za zadevni predmet javnega naročila "[i]zvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3", namreč znašajo 17.271.900,00 EUR, ostala sredstva pa se nanašajo na celoten investicijski program za infrastrukturne ureditve v sklopu gradnje HE Krško.

Državna revizijska komisija prav tako ni sledila zatrjevanjem vlagatelja, po katerih vrednost vlagateljeve ponudbe, brez upoštevanja postavke nepredvidenih del, ki jo je vključil v ponudbo, ne presega zneska 17.271.900,00 EUR, ker je "javno naročilo izvedeno v smislu obračuna po dejanskih izmerah in ne na "ključ"", pa "bi moral naročnik ugotoviti, da je potrebno v smislu nesprejemljivosti ponudbe upoštevati dejansko vrednost ponudbe brez nepredvidenih del, ki jih je vlagatelj zahtevka za revizijo predstavil naročniku glede na njegovo izrecno zahtevo v RD, informativno, saj je dejstvo, da se nepredvidena dela vnaprej ne dajo predvideti, prav tako pa se vnaprej ne da predvideti ali bodo potrebna ali ne". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je postavka nepredvidenih del vključena v ponudbo vlagatelja kot njen sestavni del, zgolj celotna ponudbena vrednost (skupna ponudbena cena) pa je tista, ki je pravno relevantna pri ugotavljanju sprejemljivosti ponudbe (presoji, ali ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva). Pri tem ne gre prezreti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 4) sam navaja, da je v "RD" "naročnik izrecno zahteval, da ponudniki ob podajanju vrednosti po posamičnih postavkah podajo tudi vrednost nepredvidenih del". Vlagateljev argument, da (naročnikov) "seštevek vrednosti" (17.271.900,00 EUR) "ne zajema nepredvidenih del", ne more vplivati na višino zagotovljenih sredstev (višina zagotovljenih sredstev je namreč dejstvo - naročnik sredstva ima oziroma ima predvidena, ali pa jih nima), pač pa bi omenjeni vlagateljev argument morebiti (če bi bil dejansko ugotovljen oziroma izkazan) lahko vplival zgolj na določitev ocenjene vrednosti zadevnega javnega naročila. Ocena o (ne)sprejemljivosti posamezne ponudbe pa od ocenjene vrednosti javnega naročila ni odvisna. Ocenjena vrednost je vrednost, ki jo mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 14. člena ZJN-2 izračunati upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez davka na dodano vrednost, vključno z možnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. Ocenjena vrednost se določi tako, da je njena višina primerljiva s cenami na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročila, če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika. Gre torej za vrednost, ki jo naročnik mora določiti in pri tem upoštevati pravila javnega naročanja, saj so od nje odvisna nadaljnja ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila (na primer pravilna izbira postopka, dolžnost objave javnega naročila in podobno). Zagotovljena sredstva po drugi strani predstavljajo znesek, ki ga naročnik ima oziroma ga bo imel na ustreznih postavkah predvidenega za plačilo obveznosti, višina zagotovljenih sredstev pa je bistvena za presojo sprejemljivosti ponudbe. Iz smiselno enakih razlogov ni mogoče slediti vlagateljevemu zatrjevanju, da "znesek 17.271.900,00 EUR predstavlja znesek predvidenih investicijskih vrednosti, ne zajema pa nepredvidenih del".

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj (upoštevaje določbo prvega odstavka poglavja "1.3. Pogoji naročila", ponudbeno vrednost vlagateljeve ponudbe in ugotovljeno vrednost zagotovljenih sredstev) v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo (iz razloga, ker ponudbena cena v vlagateljevi ponudbi presega naročnikova zagotovljena sredstva) označil za nesprejemljivo, v posledici pa nepopolno, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije, niti ne, da bi naročnik z opisanim ravnanjem kršil določbe ZJN-2 oziroma pravila javnega naročanja. Potrebno je tako pritrditi naročniku, da je ponudbena vrednost vlagateljeve ponudbe presegala naročnikova zagotovljena sredstva, zato je bil naročnik, na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2, v povezavi z 21. in 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ponudbo vlagatelja upravičen in dolžan izločiti. V postopku oddaje javnega naročila namreč naročnik mora po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

Ustaljena praksa Državne revizijske komisije (upoštevaje prvi odstavek 9. člena ZRPJN) je, da ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku oddaje javnega naročila spoznana kot nepopolna, v revizijskem postopku pa je bila ugotovljena zakonitost takšne odločitve, ne priznava več drugega elementa aktivne legitimacije, to je realne stopnje verjetnosti nastanka škode. Če zaradi ugotovljenih nepravilnosti ponudbe ni mogoče obravnavati kot sprejemljive, posledično pa ne kot popolne, jo je potrebno v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti. To pomeni, da tak ponudnik (celo v primeru, če bi se njegove navedbe glede ostalih zatrjevanih kršitev v postopku oddaje javnega naročila izkazale za utemeljene) dejansko nima nobenih možnosti, da bi bila njegova ponudba v predmetnem (konkretnem) postopku oddaje javnega naročila izbrana kot najugodnejša, zaradi česar mu zaradi zatrjevanih domnevnih nepravilnosti v zvezi s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila, ki se ne nanašajo na utemeljenost izločitve njegove ponudbe, ni nastala in mu tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda. V posledici navedenega Državna revizijska komisija ostalih vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na zatrjevano nepopolnost izbrane ponudbe ter kršitve, povezane z vpogledom v izbrano ponudbo, ni vsebinsko obravnavala. Vlagatelju je (v smislu morebitnega zatrjevanja istovrstne kršitve v izbrani ponudbi), kot to izhaja iz dokumenta "ZAPISNIK O VPOGLEDU V PONUDBO PONUDNIKA JV CGP d.d. in HIDROTEHNIK d.d., št. 381/2010 z dne 21.05.2010", z dne 28. julija 2010, naročnik omogočil vpogled v skupno ponudbeno ceno izbrane ponudbe, ta pa je prav tako razvidna iz zapisnika o odpiranju ponudb ("ZAP. šT.:" "3." "CGP D.D. + HIDROTEHNIK D.D. LJUBLJANA", stolpec "PONUDBENA CENA V EUR (brez DDV)").

Iz smiselno enakih razlogov, kot so navedeni v prejšnjem odstavku obrazložitve tega sklepa, Državna revizijska komisija ni obravnavala niti navedb, v katerih vlagatelj zatrjuje diskriminatorno in neenakopravno obravnavo ponudnikov (v odnosu do ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša). Vlagatelj namreč s tem, ko zatrjuje, da ga je naročnik "obravnaval strogo in neenakopravno pri tem, da je del investicijskega programa uporabil kot podlago glede označitve njegove ponudbe kot nesprejemljive, hkrati pa pri izbranem ponudniku spregledal dejstvo, da je njegova ponudba neobičajno nizka", ne zatrjuje istovrstnih kršitev, ki naj bi jih naročnik storil v povezavi z izbrano ponudbo. Tudi v primeru, če bi Državna revizijska komisija obravnavala izpostavljene navedbe vlagatelja, pa bi morala ugotoviti, da bi šlo v zadevnem primeru za situacijo, ki je določbi 49. člena ZJN-2 ne bi bilo mogoče podvreči. Določba 49. člena ZJN-2 se namreč (kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih sklepih) nanaša zgolj na situacijo, ko želi naročnik ponudnikovo ponudbo izločiti kot neobičajno nizko, ne pa, kot v zadevnem primeru, ko naročnik izbrane ponudbe ni želel izločiti, temveč jo je (celo) sprejel kot najugodnejšo. Ocena o tem, da izbrana ponudba ni neobičajno nizka, je naročnikova poslovna odločitev, ki sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje. Takšne odločitve pa Državna revizijska komisija s svojo presojo ne more nadomestiti. V posledici navedenega bi bilo tudi v primeru, če bi Državna revizijska komisija obravnavala izpostavljene navedbe vlagatelja, potrebno zaključiti, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo (in v njegovih mejah) ne bi izkazal, da je naročnik iz razlogov, ki jih navaja vlagatelj, "ponudnike obravnaval neenakopravno in diskriminatorno".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen (1. točka izreka tega sklepa), je skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, vlagateljev zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN (ob upoštevanju ugotovljene višine že vplačane dolžne takse za revizijo v višini 10.000,00 EUR) odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01820910), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 10.000,00 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 30. septembra 2010


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- INFRA, d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- HESS, d. o. o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
- SGP POMGRAD, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
- GH HOLDING, d. d., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana
- CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
- HIDROTEHNIK, d. d., Ljubljana, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije