018-209/2010 INFRA, d. o. o. ter HESS, d. o. o.

Številka: 018-209/2010-13

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Nataše Jeršič, članice senata Miriam Ravnikar šurk in članice senata Vide Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "[i]zvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj RADOK, d. o. o., Lava 11, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika INFRA, d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, ter HESS, d. o. o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 30. septembra 2010 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 30. julija 2010 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" številka 1/2010, z dne 15. julija 2010.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 10.000,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06. aprila 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "[i]zvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 07. aprila 2010 (pod številko objave JN2728/2010), v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 69, pa dne 09. aprila 2010 (in sicer pod številko dokumenta 103186). Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 14. aprila 2010 (pod številko objave JN3012/2010), dne 23. aprila 2010 (pod številko objave JN3296/2010), dne 07. maja 2010 (pod številko objave JN3613/2010) in dne 11. maja 2010 (pod številko objave JN3694/2010). Dodatne informacije so bile v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 74, objavljene dne 16. aprila 2010 (pod številko dokumenta 109442), v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 82, dne 28. aprila 2010 (pod številko dokumenta 121884), v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 90, dne 08. maja 2010 (pod številko dokumenta 134004), v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 92, pa dne 12. maja 2010 (pod številko dokumenta 137092).

Naročnik je dne 15. julija 2010 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, številka 1/2010 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik prejel 9 pravočasnih ponudb, da se kot najugodnejši izbere ponudnik "JV CGP, d.d. + HIDROTEHNIK d.d.., CGP d.d. (vodilni partner), Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša), vlagateljeva ponudba pa se izloči.

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 20. julija 2010, dne 27. julija 2010 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel vlagateljevo vlogo, znak vlagatelja IV/A/215-1/10, poimenovano "Zadeva: Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - Izvedba gradbenih del - LOT A3 - VLOGA ZA VPOGLED", z dne 26. julija 2010.

Vlagatelj je dne 30. julija 2010 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 30. julija 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem zatrjuje, da
- je naročnik kršil določbe ZJN-2, ko je njegovo ponudbo kljub temu, da izjava pooblaščenega revizorja ni bila predložena na obrazcu številka 2.7.19., ocenil kot formalno nepopolno in ga pozval na njeno dopolnitev. Vlagatelj zatrjuje, da je "izjava pooblaščenega revizorja", ki jo je predložil v svoji ponudbi, veliko bolj verodostojna kot pa vzorec izjave, ki ga je pripravil naročnik, saj iz nje izhaja, da je imel na dan 18. maja 2010 poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Vlagatelj ne glede na navedeno še dodaja, da je dopolnitev njegove ponudbe tudi sicer ustrezna, saj je "podpis "za"" na izjavi, izhajajoči iz obrazca številka 2.7.19., podala oseba, ki je "zakoniti zastopnik družbe Renoma d.o.o. in ima tudi naziv pooblaščeni revizor", naročnik pa bi moral, če se mu je porajal dvom, preveriti, ali je bila izjava po zastopniku veljavno dana, saj se pooblastilo za podajo izjave oziroma enostranskega posla lahko da pred opravo posla, lahko pa tudi naknadno kot odobritev;
- naročnik ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ne bi smel pozivati na dopolnitev ponudbe, ampak bi moral njegovo ponudbo (zaradi neizpolnjevanja pogoja, določenega v točki 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti") oceniti kot nepravilno in jo izločiti. Naročnik bi lahko, po prepričanju vlagatelja, ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pozval na dopolnitev ponudbe le v primeru, če bi bila gospa M. K. "navedena na dodatnem 4. obrazcu, manjkala pa bi zahtevana dokazila", ne pa, kot v konkretnem primeru, ko je gospa M. K. v vzorcu pogodbe navedena (samo) v vlogi izvajalčevega odgovornega predstavnika. Podredno vlagatelj zatrjuje tudi, da gospa M. K. ne izpolnjuje pogojev (za) odgovorno vodjo del (po Zakonu o graditvi objektov - ZGO-1);
- je naročnik kršil načelo transparentnosti javnega naročanja in določila o varovanju poslovne skrivnosti, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v (osnovno) izbrano ponudbo.

Naročnik je dne 12. avgusta 2010 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, obenem pa odločil, da se zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, ne ugodi (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da
- vlagatelj v postavljenem roku svoje ponudbe ni ustrezno dopolnil, saj je izjavo na obrazcu številka 2.7.19. podpisala neznana oseba z dodatkom "za" pooblaščenega revizorja M. K. Ker je vlagatelj naročniku naknadno, po roku za dopolnitev ponudbe, poslal obrazec številka 2.7.19. s podpisom revizorja M. K., je naročnik ob doslednem spoštovanju določbe 78. člena ZJN-2 vlagateljevo ponudbo izločil;
- je ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pozval na dopolnitev ponudbe z dokazilom o strokovni usposobljenosti za odgovornega predstavnika za dela, navedenega v ponudbeni dokumentaciji (gospo M. K.), ta pa je zahtevano ustrezno dopolnitev ponudbe naročniku predložil v postavljenem roku;
- iz razloga, ker vlagatelj ni izkazal popolnosti svoje ponudbe, vlagateljeve navedbe glede njegovega vpogleda v izbrano ponudbo niso pravno relevantne.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 13. avgusta 2010, dne 16. avgusta 2010 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo, poimenovano "Zadeva: Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - Izvedba gradbenih del - LOT A3 - nadaljevanje postopka", z dne 13. avgusta 2010. V omenjeni vlogi vlagatelj naročniku sporoča, da nadaljuje s postopkom pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 1020834, izdanega dne 17. avgusta 2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 19. avgusta 2010, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja, naročnika in ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z dopisom številka 018 - 209 / 2010 - 7, z dne 01. septembra 2010, obvestila o podaljšanju roka za odločitev v zadevi.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz obvestila o zadevnem naročilu, ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 07. aprila 2010, pod točko "IV.1.1)" "Vrsta postopka" izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Smiselno povsem enak zaključek izhaja tudi iz razpisne dokumentacije in objave v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije. Ker se zadevno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) pa je bilo objavljeno pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010 - ZJN-2B; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2B), torej pred dnem 11. aprila 2010, se postopek oddaje tega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 58. člena ZJN-2B izvede po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo (novele) ZJN-2B.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija pristopila k obravnavi vlagateljevih navedb, v katerih ta zatrjuje, da je naročnik kršil določbe ZJN-2, ko je njegovo ponudbo kljub temu, da izjava pooblaščenega revizorja ni bila predložena na obrazcu številka 2.7.19., ocenil kot formalno nepopolno in ga pozval na njeno dopolnitev. Vlagatelj meni, da je dopolnitev njegove ponudbe tudi sicer ustrezna, saj je "podpis "za"" na izjavi, izhajajoči iz obrazca številka 2.7.19., podala oseba, ki je "zakoniti zastopnik družbe Renoma d.o.o. in ima tudi naziv pooblaščeni revizor", naročnik pa bi moral, če se mu je porajal dvom, preveriti, ali je bila izjava po zastopniku veljavno dana, saj se pooblastilo za podajo izjave oziroma enostranskega posla lahko da pred opravo posla, lahko pa tudi naknadno kot odobritev.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zainteresirane gospodarske subjekte povabil, da oddajo svoje pisne ponudbe "skladno z razpisno dokumentacijo in ZJN-2" (točka "1.2. Predmet naročila" poglavja "1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE"). Pri tem je naročnik določil, da
- bo usposobljenost za izvedbo del in storitev priznana vsem ponudnikom, ki izpolnjujejo naštete pogoje, med drugim tudi pogoj, da "so poravnali vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov ter do države (Dokazilo - podpisana izjava pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevala, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjeve izjave, ki ne sme biti starejša od 15 dni pred dnevom oddaje ponudb, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov - obrazec 2.7.19.)" (točka 8 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti"),
- mora ponudba, ki jo odda ponudnik, med drugim vsebovati tudi izjavo pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevala, da ima ponudnik za razpisano naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjeve izjave, ki ne sme biti starejša od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi tega razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov - obrazec številka 2.7.19. (točka 14 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo").
V razpisni dokumentaciji je naročnik predvidel tudi obrazec številka 2.7.19. (poimenovan "[i]zjava pooblaščenega revizorja" "; v nadaljnjem besedilu: obrazec številka 2.7.19.) z naslednjo vsebino: "Pooblaščeni revizor â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??.. izjavlja, da ima â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??. po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjeve izjave, ki ne sme biti starejša od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi tega razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.

Izjavo izdajamo na željo ponudnika â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??.. za potrebe javnega naročila "Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3".".

Ob vpogledu v odločitev o oddaji naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz razloga, ker je vlagatelj na poziv naročnika predložil obrazec številka 2.7.19., v katerem je bil navedeni revizor M. K. podpisan "ZA, za kar bi moralo biti priloženo pooblastilo, vendar pooblastilo ni bilo priloženo, zato dopolnitev ni ustrezna".

Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njenem delu, poimenovanem "[i]zjava pooblaščenega revizorja" (strani od 000102 do 000104), nahaja "POROČILO O UGOTOVITVAH V ZVEZI S PORAVNANIMI ZAPADLIMI OBVEZNOSTMI", z dne 18. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: revizorjevo poročilo), ki ga je izdelala gospodarska družba Renoma, d. o. o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: gospodarska družba Renoma), ni pa mogoče najti izjave pooblaščenega revizorja (obrazca številka 2.7.19.), predvidene v razpisni dokumentaciji. Na revizorjevem poročilu je kot podpisnik naveden pooblaščeni revizor M. K.

Kot izhaja iz spisa zadeve, je dejstvo, da v vlagateljevi ponudbi ni mogoče najti izjave pooblaščenega revizorja (obrazca številka 2.7.19.), zaznal tudi naročnik, saj je vlagatelja s pozivom, z dne 09. julija 2010, pozval, da svojo ponudbo dopolni "z izpolnjenim manjkajočim obrazcem 2.7.19. iz razpisne dokumentacije-izjava pooblaščenega revizorja". Naročnik je pri tem še dodal, da dopolnitev ponudbe pričakuje do torka, dne 13. julija 2010, do 9.00. ure. Vlagatelj je (kot to izhaja tudi iz dokumenta "ZAPISNIK KOMISIJE O NADALJNEM PREGLEDU PONUDB", z dne 13. julija 2010) svojo "ponudbo dopolnil z zahtevano izjavo v roku", vendar pa iz predložene izjave pooblaščenega revizorja (obrazec številka 2.7.19.), z dne 18. maja 2010, izhaja, da te ni podpisal pooblaščeni revizor M. K., temveč (s pripisom "ZA") nekdo drug. Slednje dejstvo med naročnikom in vlagateljem ni sporno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo preuranjeno izločil kot nepopolno. Vlagatelj je namreč po pozivu naročnika svojo ponudbo (pravočasno) dopolnil z izjavo pooblaščenega revizorja (obrazec številka 2.7.19.), gospodarske družbe Renoma, zgolj dejstvo, da je izjava pooblaščenega revizorja (obrazec številka 2.7.19.) podpisana s pripisom "ZA", pa (še) ne dokazuje, da z omenjeno izjavo vlagatelj ni izkazal izpolnjevanja pogoja, določenega v točki 8 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti". Da bi naročnik sploh lahko ugotovil, ali je vlagateljeva ponudba (v izpostavljenem delu) popolna, bi moral po prejemu izjave pooblaščenega revizorja (obrazca številka 2.7.19.) vlagatelja pozvati na podajo pojasnila, v pozivu na podajo pojasnila pa od vlagatelja zahtevati, da mu pojasni, katera oseba je (s pripisom "ZA") podpisala (sprejela) predloženo izjavo pooblaščenega revizorja - obrazec številka 2.7.19. (naročnik tako v tretjem odstavku na drugi strani odločitve o zahtevku za revizijo sam navaja, da naj bi bila omenjena izjava podpisana "s strani neznane osebe"), ali je bila oseba, ki je podpisala omenjeno izjavo (obrazec številka 2.7.19.), upravičena za njen podpis (sprejem), pa tudi, da mu (morebitno) upravičenje za njen podpis (sprejem) ustrezno izkaže. šele v primeru, če vlagatelj na podlagi poziva na pojasnilo ne bi izkazal, da je bila konkretno določena oseba, ki je podpisala (sprejela) izjavo pooblaščenega revizorja (obrazec številka 2.7.19.), le-to upravičena podpisati (sprejeti), bi naročnik vlagateljevo ponudbo lahko iz razloga, ker ta ni izkazal izpolnjevanja pogoja, določenega v točki 8 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", izločil kot nepopolno. V opisanem primeru torej (po vsebini) ne bi šlo za ponovno pozivanje na dopolnitev ponudbe "v smislu odprave iste formalne pomanjkljivosti", kakor to v tretjem odstavku na drugi strani odločitve o zahtevku za revizijo navaja naročnik, temveč bi šlo (zgolj) za pozivanje na pojasnilo (dopolnjene) ponudbe.

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je njegovo ponudbo (preuranjeno) označil za nepopolno, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi z 78. členom, 16. točko prvega odstavka 2. člena in 9. členom ZJN-2. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom) izločiti (zgolj) vse ponudbe, ki niso popolne, predložena izjava pooblaščenega revizorja (obrazec številka 2.7.19.), podpisana s pripisom "ZA", pa (še) ne dokazuje, da z omenjeno izjavo vlagatelj ni izkazal izpolnjevanja pogoja, določenega v točki 8 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti".

Čeprav navedeno ni vplivalo na zadevno odločitev, Državna revizijska komisija pripominja, da je že v svojem sklepu številka 018-226/2010-3, z dne 22. septembra 2010, ob primerljivem pravnem vprašanju (tedanji naročnik je v tedanji dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila izpostavljal kot problematično, da je tedanji pooblaščeni revizor v takratnem poročilu zapisal, da so obveznosti "sporazumno odložene", iz česar je tedanji naročnik zaključil, da "gre nedvoumno razbrati, da" tedanji vlagatelj "nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja") zapisala: "Državna revizijska komisija se s tako naročnikovo utemeljitvijo izločitvenega razloga ne strinja. Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom, da obstoj sporazumnega odloga obveznosti pomeni, da obstajajo določene obveznosti, da te niso še plačane in da je gospodarski subjekt torej dolžan svojim upnikom (ki so v tem primeru podizvajalci v predhodnih postopkih javnega naročanja), vendar pa ni mogoče spregledati, da te obveznosti niso plačane ravno zaradi tega, ker je, kot je treba razumeti zatrjevano dejstvo o sporazumnem odlogu, ravno upnik omogočil vlagatelju, da jih plača ob novo določenem roku. Do poteka na novo določenega roka plačila obveznosti pa ni mogoče šteti, da je obveznost zapadla, zaradi česar tudi ni mogoče trditi, da obstaja dolžnost vlagatelja obveznost že plačati oziroma da je vlagatelj prekršil dolžnost plačati svoje obveznosti".

Kot naslednje je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta zatrjuje, da naročnik ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ne bi smel pozivati na dopolnitev ponudbe, ampak bi moral njegovo ponudbo (zaradi neizpolnjevanja pogoja, določenega v točki 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti") oceniti kot nepravilno in jo izločiti. Naročnik bi lahko, po prepričanju vlagatelja, ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pozval na dopolnitev ponudbe le v primeru, če bi bila gospa M. K. "navedena na dodatnem 4. obrazcu, manjkala pa bi zahtevana dokazila", ne pa, kot v konkretnem primeru, ko je gospa M. K. v vzorcu pogodbe navedena v vlogi izvajalčevega odgovornega predstavnika.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zainteresirane gospodarske subjekte povabil, da oddajo svoje pisne ponudbe "skladno z razpisno dokumentacijo in ZJN-2" (točka "1.2. Predmet naročila" poglavja "1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE"). Pri tem je naročnik določil, da
- bo usposobljenost za izvedbo del in storitev priznana vsem ponudnikom, ki izpolnjujejo naštete pogoje, med drugim tudi pogoj, da "razpolagajo z izkušenim strokovnim osebjem za izvedbo del, ki so predmet tega razpisa (najmanj dva strokovnjaka z zakonsko predpisanimi pogoji za odgovornega vodjo zahtevnih del in dva strokovnjaka z zakonsko predpisanimi pogoji za odgovornega vodjo posameznih del) Dokazilo - Obrazec 2.7.16." (točka 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti"),
- mora ponudba, ki jo odda ponudnik, med drugim vsebovati tudi navedbo ključnega tehničnega osebja in njihove izkušnje - obrazec številka 2.7.16. (točka 20 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo").

Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v pravno relevantnem delu predložil:
- tri izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce številka 2.7.16., poimenovane "Izkušnje vodilnih strokovnjakov", dva z dne 21. maja 2010 in enega z dne 18. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: obrazec številka 2.7.16.), za naslednje strokovnjake, ki bodo sodelovali pri izvedbi del: A. L., M. š. in A. H.
- priloge za strokovnjaka A. L. (pogodba o delu, seznam projektov, pri katerih je sodeloval, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo Inženirske zbornice Slovenije glede vpisa v imenik), priloge za strokovnjaka M. š. (seznam projektov, pri katerih je sodeloval, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo Inženirske zbornice Slovenije glede vpisa v imenik) ter priloge za strokovnjakinjo A. H. (seznam projektov, pri katerih je sodelovala, potrdilo o opravljenem dopolnilnem strokovnem izpitu in potrdilo Inženirske zbornice Slovenije glede vpisa v imenik).
Ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, za gospo M. K. v svoji ponudbi ni predložil izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca številka 2.7.16., poimenovanega "Izkušnje vodilnih strokovnjakov" (niti prilog).

Ob vpogledu v odstopljeno dokumentacijo spisa zadeve je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, s pozivom številka 1020674, z dne 06. julija 2010 (v nadaljnjem besedilu: poziv z dne 06. julija 2010), pozval, da svojo ponudbo dopolni na način, da za gospo M. K. predloži izpolnjen obrazec številka 2.7.16., v prilogi pa navede seznam projektov, pri katerih je sodelovala, tako da navede ime projekta, ime naročnika del, lokacijo projekta, vrsto del, ki so se izvajala, pa tudi položaj strokovnjakinje pri izvedbi. Naročnik je v omenjenem pozivu od ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, zahteval še, da za gospo M. K. predloži tudi dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu. Ob vpogledu v odstopljeno dokumentacijo spisa zadeve je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik po prejemu dopolnitve izbrane ponudbe zaključil, da je dopolnitev pravočasna in (vsebinsko) ustrezna.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni imel ustrezne pravne podlage, da je ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, s pozivom z dne 06. julija 2010 pozval, da svojo ponudbo dopolni na način, da za gospo M. K. predloži (med drugim) izpolnjen obrazec številka 2.7.16. ter dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu. Zgolj na podlagi dejstva, da je gospa M. K. v vzorcu pogodbe (obrazcu številka 2.7.6.) izbrane ponudbe navedena kot "[i]zvajalčev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi", namreč iz izbrane ponudbe ni (vsaj deloma) razvidno, da bi ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v trenutku poteka roka za prejem ponudbe z omenjeno osebo že vsebinsko izpolnjeval pogoj, določen v točki 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", niti ne, da bi ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z vključitvijo gospe M. K. v ponudbo želel (nameraval) vsebinsko izpolnjevati pogoj, določen v točki 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", tudi z omenjeno gospo. Nasprotno. Na podlagi vzorca pogodbe (obrazec številka 2.7.6.), v katerem je gospa M. K. navedena kot "[i]zvajalčev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi" (peti odstavek in nadaljnji odstavki točke "8. Predstavniki pogodbenih strank" vzorca pogodbe), je razvidno, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, gospo M. K. vključil v ponudbo (zgolj) v vlogi svoje odgovorne predstavnice za dela po tej pogodbi, izvajalčev (odgovorni) predstavnik pa je pooblaščen (le) za zastopanje izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po pogodbi (dolžan je tudi neposredno sodelovati s predstavnikoma naročnikov). Izvajalčev (odgovorni) predstavnik tako (kot izhaja iz vzorca pogodbe - obrazca številka 2.7.6.) nima pooblastil, pravic in odgovornosti odgovornega vodje del oziroma odgovornega vodje posameznih del, kot izhajajo iz Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 - ZGO-1 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Zakon o graditvi objektov). Obveznosti imenovanega odgovornega vodje del oziroma pogoji za odgovornega vodjo del in posameznih del so, ob upoštevanju Zakona o graditvi objektov, zlasti njegovega 76. in 77. člena, bistveno drugačni.

Smiselno povsem enak zaključek (da iz izbrane ponudbe ni (vsaj deloma) razvidno, da bi ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v trenutku poteka roka za prejem ponudbe z vključitvijo gospe M. K. v ponudbo že vsebinsko izpolnjeval pogoj, določen v točki 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", niti ne, da bi z gospo M. K. želel (nameraval) vsebinsko izpolnjevati zadevni pogoj), gre napraviti tudi ob spoštovanju vsebine obrazca številka 2.7.16., ki med drugim zahteva, da mora ponudnik "za vsakega od strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvajanju del, navesti sledeče podatke". Če bi torej ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, kot strokovnjaka, s katerim bi izkazoval izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", dejansko ponudil tudi gospo M. K., bi moral zanjo že v (osnovni) ponudbi predložiti obrazec številka 2.7.16. (podatke je bilo namreč potrebno navesti "za vsakega od strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvajanju del") ali pa že v (osnovni) ponudbi vsaj jasno navesti, da je gospo M. K. v ponudbo vključil kot izkušeno strokovno osebo za izvedbo del, ki so predmet zadevnega javnega naročila (torej z namenom izkazovanja izpolnjevanja pogoja, določenega v točki 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti"). Iz izbrane ponudbe navedena dejstva ne izhajajo.

Smiselno je tako pritrditi vlagatelju, ki v drugem odstavku na šesti strani svojega zahtevka za revizijo zatrjuje, da "[v]zorec pogodbe 2.7.6. govori samo o izvajalčevem odgovornem predstavniku, ter ni v povezavi z obrazcem 2.7.16", da se v vzorec pogodbe "vpiše oseba, ki bo dejansko odgovorni "skrbnik pogodbe", ta pa se ne in se tudi ne more enačiti z odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem posameznih del, ki se navajajo v obrazcu 2.7.16", pa tudi, da bi naročnik "lahko pozval izbranega ponudnika na dopolnitev", če bi bila gospa M. K. "sicer navedena na dodatnem 4. obrazcu, manjkala pa bi zahtevana dokazila. Izbranemu ponudniku niso manjkala dokazila o pogojih, ampak izbrani ponudnik ob oddaji ponudbe ni izpolnil pogojev iz razpisne dokumentacije".

Glede na vse doslej navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je
a) zgolj na podlagi dejstva, da je gospa M. K. v vzorcu pogodbe (obrazcu številka 2.7.6.) izbrane ponudbe navedena kot "[i]zvajalčev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi", ugotovil, da je iz izbrane ponudbe (vsaj deloma) razvidno, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v trenutku poteka roka za prejem ponudbe z omenjeno osebo že vsebinsko izpolnjuje pogoj, določen v točki 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", oziroma, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z vključitvijo gospe M. K. v ponudbo želel (nameraval) tudi z omenjeno gospo vsebinsko izpolnjevati pogoj, določen v točki 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti",
b) ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, s pozivom z dne 06. julija 2010 pozval, da svojo ponudbo dopolni na način, da za gospo M. K. predloži (med drugim) izpolnjen obrazec 2.7.16. ter dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi z 78. členom, 16. in 19. točko prvega odstavka 2. člena ter 9. členom ZJN-2, pa tudi določbe lastne razpisne dokumentacije (zlasti določbe poglavja "2.5.3. Dopolnitve ponudbe"). V skladu z določbami ZJN-2 in ustaljeno prakso Državne revizijske komisije namreč naročnik ni imel ustrezne pravne podlage, da je izbrano ponudbo v konkretnem primeru iz zadevnega razloga označil za formalno nepopolno. Izbrana ponudba je bila v konkretnem primeru (že ob njeni predložitvi oziroma ob poteku roka za prejem ponudb, torej pred naročnikovim pozivanjem na njeno dopolnitev) vsebinsko nepopolna, ne pa (zgolj) formalno nepopolna. Ponudnik oziroma ponudba morata vsebinsko izpolnjevati pogoje (po naravi stvari ter glede na specifičnost postopka oddaje javnega naročila) že v trenutku poteka roka za prejem ponudb, sicer bi bila stroga pravila javnega naročanja v zvezi s pravočasnostjo ponudb in zavrnitvijo nepravočasnih ponudb popolnoma brezpredmetna. Naknadno dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe se zato lahko ob omejitvah, ki jih ZJN-2 določa v 17. točki prvega odstavka 2. člena ter 78. členu, nanaša le na formalne (in ne vsebinske!) nepopolnosti, pa tudi zgolj na tiste primere, ko ponudnik določeno zahtevo sicer v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko izpolnjuje, vendar pa iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, to ni jasno razvidno. Če je nasprotno (kot v konkretnem primeru) iz ponudbenih dokumentov jasno razvidno, da ponudnik določene zahteve v trenutku poteka roka za prejem ponudbe ni izpolnjeval, naknadno dopolnjevanje ponudbe s kasneje nastalimi dejstvi ni dopustno.

Ker je Državna revizijska komisija že doslej zaključila, da je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je
- njegovo ponudbo iz razlogov, ki so navedeni v dosedanji obrazložitvi te odločitve (sklepa), označil za nepopolno,
- ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, s pozivom z dne 06. julija 2010 pozval, da svojo ponudbo dopolni (izbrano ponudbo pa po prejemu njene dopolnitve označil za popolno),
kršil določbe ZJN-2, v nadaljevanju ni obravnavala preostalih vlagateljevih navedb, v katerih ta podredno zatrjuje, da gospa M. K. ne izpolnjuje pogojev (za) odgovorno vodjo del (po Zakonu o graditvi objektov - ZGO-1), niti vlagateljevih navedb, v katerih ta zatrjuje (domnevne) kršitve naročnika v povezavi z vpogledom vlagatelja v izbrano ponudbo. Tudi obravnava omenjenih navedb namreč (upoštevaje predhodni stavek) v ničemer ne bi mogla vplivati na položaj vlagatelja v zadevnem revizijskem postopku.

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in delno razveljavila postopek oddaje javnega naročila na način, da je razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" številka 1/2010, z dne 15. julija 2010.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja naslednje stroške revizijskega postopka:
- "taksa za postopek revizije 10.000 EUR",
- "materialni stroški (poštnina,tiskanje, fotokopiranje) 20 EUR".

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN kot potreben strošek, nastal z revizijo, priznala strošek takse (za zahtevek za revizijo) v višini 10.000,00 EUR.

Državna revizijska komisija je kot neutemeljene zavrnila priglašene stroške "materialni stroški (poštnina,tiskanje, fotokopiranje) 20 EUR", saj vlagatelj navedenih stroškov po vsebini in višini ni specificiral (opredeljeno navedel) v skladu z 22. členom ZRPJN, niti jih ni izkazal.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 10.000,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 30. septembra 2010


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- INFRA, d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- HESS, d. o. o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
- RADOK, d. o. o., Lava 11, 3000 Celje
- CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
- HIDROTEHNIK, d. d., Ljubljana, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije