018-259/2010 Javni zavod Krajinski park Strunjan

Številka: 018-259/2010-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Maje Bilbija ter članic senata Sonje Drozdek-šinko in mag. Nataše Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Nakup manjšega plovila opremljenega za izvajanje manjših raziskovalnih izhodov na morje", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Eduard Kettner d.o.o., Leskoškova cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Mirjana Kranjčevič, Tivolska cesta 38, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni zavod Krajinski park Strunjan, Senčna pot 10, Portorož (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.10.2010

ODLOČILA

Vlagateljevemu predlogu za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 6.9.2010 na Portalu javnih naročil, pod številko NMV1407/2010, objavil razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti za "Nakup manjšega plovila opremljenega za izvajanje manjših raziskovalnih izhodov na morje".

Naročnik je dne 14.9.2010 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je kot najugodnejšega izbral ponudnika Valport d.o.o., Ankaranska cesta 7B, Koper.

Vlagatelj je od naročnika z dopisom, z dne 20.9.2010, zahteval dodatno obrazložitev njegove odločitve, ki jo je ta zavrgel (dokument z dne 24.9.2010).

Vlagatelj je zoper naročnikov sklep o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev in zoper odločitev o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo, z dne 27.9.2010.

Naročnik je na Državno revizijsko komisijo dne 28.9.2010 naslovil obrazložen predlog po 11.a členu ZRPJN za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila, ki ga je z vlogo, z dne 8.10.2010, umaknil.

Vlagatelj je dne 28.9.2010 na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj v obrazložitvi navaja, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika označil kot popolno, čeprav naj to ne bi bila, ter dodaja, da bi bilo v škodo tako naročniku kot vlagatelju in tudi zoper javni interes, če bi naročnik opravil nakup kljub vloženemu zahtevku za revizijo.

Po pregledu spisovne dokumentacije in preučitvi navedb iz vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija na podlagi 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. Drugi odstavek 11. člena ZRPJN določa, da lahko naročnik ne glede na vložen zahtevek za revizijo nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, in da sme naročnik skleniti pogodbo o oddaji javnega naročila skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Tretji odstavek 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo odloči, da se ne glede na prvi odstavek 11. člena ZRPJN izvajanje postopka oddaje javnega naročila zadrži do odločitve Državne revizijske komisije in o tem najpozneje v treh dneh obvesti vse udeležence v postopku oddaje javnega naročila. Četrti odstavek 11. člena ZRPJN določa, da lahko Državna revizijska komisija na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, da pri odločanju o predlogu vlagatelja Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja aktivnosti v postopku in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, in če Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila.

Iz besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, pri čemer pa velja prepoved sklenitve pogodbe o oddaji naročila. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega naročila oziroma zadrži le sklenitev pogodbe o oddaji naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (torej aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila) pridržana za primer, ko se naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo sam odloči, da bo zadržal nadaljnje aktivnosti (tretji odstavek 11. člena ZRPJN), oziroma za primer, ko vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila v celoti ali le deloma (četrti odstavek 11. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj svoj predlog za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje zadevnega naročila, vložil že po tem, ko je naročnik izdal odločitev o oddaji naročila. Glede na fazo postopka oddaje zadevnega naročila in glede na čas, v katerem vlagatelj predlaga sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi z ugoditvijo omenjenemu predlogu vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji naročila, zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji naročila pa je dosegel že samodejno in sicer z vložitvijo zahtevka za revizijo (drugi odstavek 11. člena ZRPJN). Vlagateljev položaj v obravnavanem primeru torej varuje že ZRPJN, zaradi česar intervencija Državne revizijske komisije v smislu, da sprejme sklep po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN (sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila), ni potrebna.

Ob tem velja opozoriti, da odločitev Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira njene kasnejše odločitve o zahtevku za revizijo, in da bo v primeru ugotovitve utemeljenosti zahtevka za revizijo vlagatelj deležen ustrezne satisfakcije v smislu ugoditve zahtevku za revizijo in razveljavitve bodisi posameznih naročnikovih odločitev bodisi celotnega postopka javnega naročanja.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika, podanemu na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZRPJN, ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 12.10.2010Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnica Mirjana Kranjčevič, Tivolska cesta 38, Ljubljana
- Javni zavod Krajinski park Strunjan, Senčna pot 10, Portorož
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana