018-222/2010 Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste

Številka: 018-222/2010-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Zamenjava kažipotne signalizacije za uskladitev vodenja prometa na DC v zahodnem delu Prekmurja" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki MEBLO a+a d.o.o., Industrijska cesta 1, Nova gorica, ELEKTRUM RADENCI d.o.o., Prešernova 10, Radenci in CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA d.o.o., Lipovci 256 b, Beltinci, ki jih zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.10.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.03.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 26.03.2010, pod št. objave JN 2406/2010. Naročnik je dne 13.07.2010 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 43001-38/2010), s katero je obvestil ponudnike, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi KANJA BREGE d.o.o., Brege 68, Leskovec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 21.07.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, in zaprosil za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddajo naročila izdal dne 23.07.2010. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 26.07.2010, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 02.08.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna. Kot zatrjuje vlagatelj, je naročnik v Tehničnih pogojih za prometno signalizacijo zahteval, da mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in vrsto svetlobnoodsevne folije, ki jo bo uporabljal na znakih, ki so predmet razpisa. Naročnik je tudi zapisal, nadaljuje vlagatelj, da mora ponudnik navesti kvaliteto materialov, ki jih bo uporabljal za izdelavo podlage znaka, vključno z lepilnimi trakovi ali lepili, nosilnimi konstrukcijami, ogrodji in drogovi za ojačitev robov prometnega znaka ter kvaliteto objemk ter pritrdilnega materiala. Kot še poudarja vlagatelj, so ponudniki pri pripravi svojih ponudb, da bi bile le-te popolne, dolžni izpolniti vse zahteve iz razpisne dokumentacije (vlagatelj se pri tem sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije št. 018-59/2009, 018-12/2009, 018-312/2010 in 018-131/2008). Vlagatelj ugotavlja, da izbrani ponudnik v ponudbi ni navedel proizvajalca, tipa in vrste svetlobnoodsevne folije, ki jo bo uporabljal na znakih, niti ni navedel kvalitete materialov, ki jih bo uporabljal, čeprav so bile takšne izrecne zahteve naročnika. Izbrani ponudnik, nadaljuje vlagatelj, je sicer predložil prospekt, iz katerega pa navedeni podatki ne izhajajo. Vlagatelj še navaja, da predstavljajo podatki o proizvajalcu, tipu, vrsti in kvaliteti materialov, tudi v skladu s prakso Državne revizijske komisije, elemente, ki se nanašajo na tehnične specifikacije ponudbe, teh pa ponudnik ne sme spreminjati ali dopolnjevati (vlagatelj opozarja na odločitv Državne revizijske komisije, ki ju je vodila pod št. 018-006/2010 in št. 018- 234/2009) .

Kot ugotavlja vlagatelj, je naročnik izbranega ponudnika celo po sprejemu izpodbijane odločitve pozval, naj dostavi ateste, izdane s strani akreditiranega evropskega inštituta, iz katerih bo razvidno kdo je proizvajalec, tip in vrsta svetlobnoodsevne folije ter kvaliteta materialov, ki bodo uporabljeni. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik oddal neprimerno ponudbo, ki jo je naročnik izbral, nato pa mu je bilo omogočeno, da je ponudbo dopolnil v delu tehničnih specifikacij. Vlagatelj poudarja, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti, ne pa ga izbrati in pozvati na dopolnitev ponudbe (vlagatelj se pri tem sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-234/2009). Vlagatelj v zvezi s tem še opozarja, da je izbrani ponudnik zahtevane in manjkajoče podatke očitno posredoval naročniku, vendar sta mu pooblaščenca izbranega ponudnika odrekla vpogled v te podatke z obrazložitvijo, da ta dokumentacija ni sestavni del ponudbe.

Vlagatelj nadalje navaja, da izbrani ponudnik tudi ne izpolnjuje referenčnih pogojev za priznanje tehnične sposobnosti. Vlagatelj poudarja, da posli, ki jih izbrani ponudnik navaja kot referenčne, niso istovrstni. Kot poudarja vlagatelj, predstavlja predmet javnega naročila zamenjavo kažipotne signalizacije za uskladitev vodenja prometa, kar obsega odstranitev obstoječih znakov, spremembe in dopolnitve obstoječih znakov ter postavitev novih znakov, izbrani ponudnik pa je predložil reference, ki potrjujejo zgolj izdelavo, dobavo in montažo prometne signalizacije in ne tudi zamenjave znakov.

Vlagatelj navaja, da dvomi tudi v resničnost referenc, ki jih je predložil izbrani ponudnik, saj jih je izbranemu ponudniku potrdila družba Tal.si d.o.o., Leskovec pri Krškem, ki je neposredno povezana z izbranim ponudnikom. Vlagatelj predlaga, naj si dokaze o resničnosti in istovrstnosti referenc pridobita naročnik oziroma Državna revizijska komisija.

Vlagatelj še navaja, da referenca AC Klanec - Ankaran ne ustreza časovnemu kriteriju.

Vlagatelj nadalje ugotavlja, da je naročnik v Tehničnih pogojih za prometno signalizacijo določil, da mora proizvajalec prometne signalizacije jamčiti, da bodo svetlobno odsevne folije zagotavljale naslednje lastnosti: 1. da bo svetlobnoodsevna folija tipa I zadržala minimalno 50 % svoje začetne retrorefleksije sedem let po postavitvi prometnega znaka, 2. da bo svetlobnoodsevna folija tipa II zadržala minimalno 80 % svoje začetne retrorefleksije deset let po postavitvi prometnega znaka, 3. da bo svetlobnoodsevna folija tipa III zadržala minimalno 80 % svoje začetne retrorefleksije deset let po postavitvi prometnega znaka in 4. da bo svetlobnoodsevna folija tipa III fluoroscentne rumeno/zelene barve zadržala florescenco najmanj pet let po postavitvi prometnega znaka. Vlagatelj v zvezi s tem navaja, da poznavajoč konkurenco in blago, ki ga nudi izbrani ponudnik, utemeljeno dvomi, da proizvajalec te prometne signalizacije daje jamstva, ki jih zahteva naročnik. Vlagatelj tudi dvomi, da je izbrani ponudnik podal izjavo, s katero jamči, da bo življenjska doba ponujenega znaka znašala najmanj 10 let.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da ima podatke o nezadovoljstvu strank izbranega ponudnika (vlagatelj v ta namen prilaga elektronsko sporočilo Občine Postojna). Vlagatelj še navaja, da naročnik nima posebne evidence, ki naj bi jo vodil v skladu s 3.1.6 točko razpisne dokumentacije (solidnost), kar pomeni, da je tozadevna presoja ponudb lahko zgolj subjektivna, arbitrarna ter odvisna od angažiranosti naročnika.

Vlagatelj predlaga, da se odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov po priloženem stroškovniku, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve do plačila.

Naročnik je s sklepom, z dne 18.08.2010, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Kot ugotavlja naročnik, je v Navodilih za pripravo ponudbe, in sicer v točki 4.1 navedel, da ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednje listine: ponudba, podatki o gospodarskem subjektu, dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, specifikacija naročila in predračun ter garancija za resnost ponudbe. V nadaljevanju navodil, še ugotavlja naročnik, je za vsako od zahtevanih listin podrobneje navedeno, kako mora biti sestavljena in kaj mora vsebovati. Predmet javnega naročila je določen v Specifikaciji naročila, kjer je navedeno, kakšnim zahtevam mora ustrezati, kateri materiali morajo biti uporabljeni ter druge zahteve. Sestavni del tehničnih pogojev, nadaljuje naročnik, je tudi izjava, s katero ponudnik potrjuje, da v celoti izpolnjuje zahteve iz tehničnih pogojev.

Naročnik zatrjuje, da je prispele ponudbe presojal v skladu z določbami Navodil za pripravo ponudbe, kjer je v točki 2.11 določeno, da se pri pregledu ponudb presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede presoje tehnične zmogljivosti ponudnikov pa je v točki 3.1.3 določeno, da mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: razpolagati mora z vsemi potrebnimi tehničnimi zmogljivostmi, s strojno opremo za izvedbo vsaj 50 % pogodbene vrednosti tega javnega naročila, za dokaz pa zadostuje, da podpiše in žigosa izjavo o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih. Naročnik še navaja, da mora ponudnik pri izvedbi del v celoti upoštevati tudi določila Tehničnih pogojev za prometno signalizacijo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, za dokaz pa se ponovno zahteva zgolj potrditev izjave.

Naročnik zatrjuje, da je ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika popolna, saj vsebuje vse zahtevane dokumente. Glede izpolnjevanja zahtev iz Tehničnih pogojev za prometno signalizacijo, nadaljuje naročnik, pa je izbrani ponudnik s podpisom izjave potrdil, da njegova ponudba ustreza tudi vsem zahtevam iz tehničnih pogojev. Kot zatrjuje naročnik, je v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, od izbranega ponudnika zahteval še dodatna dokazila glede izpolnjevanja zahtev, ki se nanašajo na ekonomsko-finančno sposobnost (točka 3.2.2.2) in tehnične zmogljivosti (točka 3.1.3). Naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik vse dodatno zahtevane dokumente predložil, le-ti pa ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik še navaja, da je podatke o proizvajalcih in ateste v ponudbo predložil zgolj vlagatelj.

V zvezi z vlagateljevimi očitki, ki se nanašajo na reference, naročnik ugotavlja, da znaša 70 % vrednosti posla, ki ga izbrani ponudnik prevzema s ponudbo 193.863,10 EUR, tej vrednosti pa ustrezajo vsi trije referenčni posli, ki jih je navedel. Naročnik se strinja z vlagateljem, da referenca, ki se nanaša na avtocesto Klanec-Ankaran ne ustreza postavljeni časovni zahtevi in navaja, da je tudi ni upošteval. Ker preostali referenci v celoti zadoščata vsem zahtevam, poudarja naročnik, je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Naročnik nadalje navaja, da ob upoštevanju predloženih referenčnih dokazil ter na podlagi preteklega sodelovanja z izbranim ponudnikom, ne dvomi, da je usposobljen tudi za odstranitev obstoječih prometnih znakov. Naročnik tudi poudarja, da v zvezi z domnevno neresničnostjo predloženih referenčnih potrdil vlagatelj ni navedel nobenih konkretnih dejstev in dokazov. Kot navaja naročnik, ni našel razloga za dvom v resničnost predloženih referenčnih potrdil, saj so iste reference (poleg ostalih) navedene tudi v katalogu, ki ga je predložil izbrani ponudnik.

Naročnik nadalje ugotavlja, da vlagatelj tudi v zvezi z očitkom, ki se nanašajo na lastnosti svetlobnoodsevnih folij, ni predložil nobenih dokazov. Kot navaja naročnik, so vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo pavšalne, saj se sklicuje zgolj na poznavanje konkurence in blaga na trgu. Naročnik še poudarja, da je tudi sicer od izbranega ponudnika v zvezi s tem zahteval dodatna dokazila, med drugim tudi ateste glede svetlobnoodsevnih folij. Kot poudarja naročnik, mu je izbrani ponudnik vse dodatno zahtevane dokumente predložil, le-ti pa v celoti ustrezajo zahtevam iz razpisa.

Naročnik še poudarja, da točka 3.1.6.4 zahteva, da gospodarski subjekt ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi pristojno ministrstvo, točka 3.1.6.5 pa vsebuje zahtevo, da gospodarskemu subjektu pri istovrstnih naročilih v zadnjem letu pred objavo tega naročila ni bila dokazana huda strokovna napaka. Naročnik še pojasnjuje, da kakovost izvedenih del ponudnikov nadzoruje akreditirani evropski inštitut ZAG, po informacijah, ki jih je pridobil od navedenega inštituta, pa izbranemu ponudniku ni bila izrečena sankcija ali dokazana strokovna napaka. Naročnik še navaja, da iz listine, ki jo je predložil vlagatelj izhaja le, da bo Občina Postojna odpovedala pogodbo izbranemu ponudniku. Ker pogodba še ni prekinjena in kar razlogi za morebitno prekinitev iz dokumenta niso razvidni, zaključuje naročnik, izbranemu ponudniku ni mogoče očitati, da je storil hudo strokovno napako.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.08.2010, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 31.08.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 02.09.2010, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 13.09.2010 od naročnika zahtevala, naj ji odstopi pogodbi za izdelavo, dobavo in montažo prometne signalizacije, vključno s temeljenjem ter postavitvijo nosilnih ogrodij za AC Cogetinci - Vučja vas II. etapa (vrednost posla 609.131,35 EUR, leto izvedbe 2009, 2010) in za AC Spodnja Senarska - Cogetinci (vrednost posla 277.716,31 EUR, leto izvedbe 2008, 2009) ter dokazila o uspešni izvedbi obeh referenčnih del. Naročnik je Državni revizijski komisiji zahtevano dokumentacijo odstopil dne 21.09.2010.

Dne 29.09.2010 je Državna revizijska komisija od vlagatelja prejela pripravljalno vlogo. V njej vlagatelj odgovarja na naročnikove navedbe in zahteva, da mu Državna revizijska komisija omogoči vpogled v naknadno pridobljene referenčne listine ter mu dovoli, da poda dodatne navedbe.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, nepravilna in posledično nepopolna (v smislu 16., 19. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) ter da je naročnik izbranemu ponudniku omogočil, da je ponudbo spremenil v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je Občina Postojna nezadovoljna z delom izbranega ponudnika in poudarja, da je naročnik zahteve iz točke 3.1.6 razpisne dokumentacije lahko presojal le subjektivno in arbitrarno.

Vlagatelj najprej zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna iz razloga, ker v ponudbi ni navedel proizvajalca, tipa in vrste svetlobnoodsevne folije, ki jo bo uporabljal na znakih, niti ni navedel materialov, ki jih bo uporabljal, čeprav so bila takšne izrecne zahteve naročnika. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je naročnik izbranemu ponudniku v spornem segmentu dopustil, da je ponudbo nezakonito dopolnil.

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je razpisna dokumentacija v konkretnem primeru sestavljena iz Navodila za pripravo ponudbe in iz Tehničnih pogojev za prometno signalizacijo.

Naročnik je v točki 4.1 (Ponudbena dokumentacije) Navodila za pripravo ponudbe zapisal, da ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednje listine: 1. Ponudba, 2. Podatki o gospodarskem subjektu, 3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, 4. Specifikacija naročila in predračun ter 5. Garancija za resnost ponudbe. Naročnik je v nadaljevanju (od točke 4.1.1 do točke 4.1.5) za vsako izmed navedenih sestavnih delov ponudbe podal natančnejša navodila (in v nadaljevanju priložil tudi obrazce, ki so jih morali ponudniki izpolniti, podpisati in žigosati).

Iz točke 4.1.4 (Specifikacija naročila in predračun) Navodila za pripravo ponudbe izhaja naslednja zahteva:

"V ponudbi mora biti predložena naročnikova specifikacija naročila (opis naročila, tehnični pogoji, izpolnjena specifikacija naročila-predračun â??), iz katerega sta razvidna vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov".

V točki 3.1.3.2 (Tehnične zmogljivost) Navodila za pripravo ponudb je naročnik zapisal:

"Pri izvedbi del mora ponudnik v celoti upoštevati določila Tehničnih pogojev za prometno signalizacijo, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju Tehničnih pogojev za prometno signalizacijo, skladna s predlogo."

Naročnik je, kot že izhaja iz te obrazložitve, tehnične specifikacije, ki se nanašajo na razpisano predmetno signalizacijo navedel v dokumentu Tehnični pogoji za prometno signalizacijo. Naročnik je k navedeni dokumentaciji priložil tudi Izjavo, ki so jo morali ponudniki podpisati in žigosati oziroma potrditi naročnikovo vnaprej pripravljeno besedilo, "da ponujena vertikalna prometna signalizacija v celoti izpolnjuje zahteve teh tehničnih pogojev".

Naročnik je v točki 7.0 (Splošni pogoji izvedbe del) Tehničnih pogojih za prometno signalizacijo tudi navedel:

"Ponudnik mora navesti proizvajalca, tip in vrsto svetlobnoodsevne folije, katero bo uporabljal na znakih, ki so predmet razpisa. V primeru, da bo proizvajalec uporabljal folije več proizvajalcev, mora navesti točne podatke na katerih razpisanih znakih bo uporabljal katero folijo. Za vsako vrsto uporabljene folije mora ponudnik razpolagati z atesti, podanimi s strani akreditiranega evropskega inštituta.

Za vse vrste svetlobnoodsevne folije, ki jo bo ponudnik uporabljal na prometni signalizaciji morajo biti pred pričetkom del predloženi atesti s strani akreditiranega evropskega. Kot atest se šteje tudi atest, ki ga je pridobil proizvajalec svetlobnoodsevne folije pri neodvisnem evropskemu inštitutu.

Ponudnik mora jamčiti za znak kot celoto (oprijem folije na podlago znaka, stiki oz. spoj podlage znaka z ojačitvenimi profili), da bo življenjska doba znašala najmanj deset let pri normalni uporabi znaka. Za normalno uporabo znaka šteje razpisana obremenitev z vetrom, snegom ter drugimi vremenskimi pogoji.

Ponudnik mora navesti kvaliteto materialov, ki jih bo uporabljal za izdelavo podloge znaka, vključno z lepilnimi trakovi ali lepili, nosilne konstrukcije, ogrodja in drogove, za ojačitev robu prometnega znaka, za objemke ter kvaliteto pritrdilnega materiala.

Ponudnik mora pred pričetkom del predložiti dokazila o ustreznosti antikorozijske zaščite."

Iz zgoraj citiranih delov razpisne dokumentacije je mogoče ugotoviti, da so morali ponudniki v dokaz, da je ponujen predmet skladen z vsemi postavljenimi tehničnimi specifikacijami, priložiti celotno razpisno dokumentacijo, ki jo je v zvezi s tehničnimi specifikacijami pripravil naročnik, izpolniti specifikacijo naročila - predračun (pri čemer slednjega niso smeli spreminjati) ter predložiti dve skoraj identični izjavi (in sicer izjavo, "da ponujena prometna signalizacija v celoti izpolnjuje zahteve Tehničnih pogojev za prometno signalizacijo" in izjavo, "da ponujena vertikalna prometna signalizacija v celoti izpolnjuje zahteve iz tehničnih pogojev".)

Iz citirane točke 7.0 - (Splošni pogoji izvedbe del) pa je mogoče razbrati, da se zahteve iz le-te nanašajo že na izvedbo razpisanih del oziroma, da se naveden del razpisne dokumentacije nanaša le na tistega ponudnika, ki bo v tem postopku izbran kot najugodnejši ponudnik in ga bo naročnik pozval k podpisu pogodbe.

Četudi bi sprejeli vlagateljevo interpretacijo, in sicer, da se vsaj nekatere izmed citiranih zahtev iz točke 7.0 nanašajo že na ponudbo, pa bi bilo, ob upoštevanju predstavljene razpisne dokumentacije (ki je od ponudnikov v dokaz, da je ponujen predmet skladen s postavljenimi tehničnimi specifikacijami, priložiti zgolj naročnikovo specifikacijo naročila, predračun in dve izjavi z enako vsebino) ugotoviti, da so postavljene v nasprotju z ostalimi deli razpisne dokumentacije. Z vlagateljem se je sicer mogoče strinjati, da so ponudniki pri pripravi ponudb, da bi bile le-te primerne in popolne, dolžni izpolniti vse zahteve iz razpisne dokumentacije ter da ponudniki elementov, ki se nanašajo na tehnične specifikacije razpisanega predmeta javnega naročila ne smejo spreminjati. Ker pa se sporni zahtevi nanašata na izvedbeno fazo oziroma sta postavljeni (vsaj) v nasprotju z drugimi deli razpisne dokumentacije, ju po ustaljeni praksi Državne revizijske komisije ni mogoče interpretirati v škodo izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija se je namreč že večkrat izrekla, da nejasnih, dvoumnih ali ohlapnih zahtev iz razpisne dokumentacije ni mogoče razlagati v škodo ponudnikov oziroma, da od ponudnikov ni mogoče zahtevati več kot je od njih zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Vse navedeno pa se nenazadnje odraža tudi na ponudbah. Primerjava vseh treh prejetih ponudb namreč pokaže, da je le eden izmed sodelujočih ponudnikov (to je vlagatelj) razpisno dokumentacijo razumel na način, da je potrebno že pri pripravi ponudb upoštevati vse zahteve iz točke 7.0 Tehničnih pogojev za prometno signalizacijo. Državna revizijska komisija ob tem še pripominja, da predmet konkretnega očitka ni ugotavljanje zakonitosti (ustreznosti) posameznih delov razpisne dokumentacije (saj pri tem veljajo omejitve iz šestega odstavka 12. člena ZRPJN), temveč ugotavljanje ali ponudba izbranega ponudnika te zahteve izpolnjuje. Vse navedeno pa se nenazadnje odraža tudi na ponudbah.

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je izbrani ponudnik v ponudbo predložil obe navedeni izjavi, ki ju je podpisal in žigosal. Ravno tako je izbrani ponudnik predložil vso dokumentacijo, ki jo je v zvezi s postavljenimi tehničnimi specifikacijami pripravil naročnik. Izbrani ponudnik je predložil tudi Specifikacijo naročila - predračun, ki ga je izpolnil, podpisal in žigosal (ter v ničemer spremenil). Vse navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo.

Ob opisanem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagatelju v tem, da je bil naročnik dolžan ponudbo izbranega ponudnika kot neprimerno in nepopolno izločiti iz razloga, ker le-ta že v ponudbi ni navedel proizvajalca, tipa in vrste svetlobnoodsevne folije ter kvalitete materialov, ki jih bo uporabljal na ponujenih znakih.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija zavrnila tudi (nadaljnja) vlagateljeva očitka, ki se nanašata na (nepredloženo) izjavo o tem, da bo življenjska doba ponujenih znakov znašala vsaj deset let (tretji odstavek točke 7.0 Tehničnih pogojev za prometno signalizacijo) in na vlagateljev dvom o (nepredloženih) jamstvih, ki se nanašajo na svetlobnoodsevno folijo. Tudi sicer so, kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, vlagateljeve navedbe v delu, ki se nanašajo na svetlobnoodsevno folijo zgolj pavšalne. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo v zvezi s tem ni ponudil nikakršnih dokazov (5. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN), na podlagi katerih bi naročnik in/ali Državna revizijska komisija lahko preverila njegovo navedbo. Čeprav vlagatelj zatrjuje, da pozna blago, ki ga ponuja izbrani ponudnik, pa je v zvezi s tem zapisal le, da dvomi, da proizvajalec te opreme daje jamstva, ki jih zahteva naročnik.

Vlagatelj tudi zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna iz razloga, ker naj bi izbrani ponudnik ne izpolnil referenčnega pogoja iz točke 3.1.5 (Reference) Navodila za pripravo ponudbe.

Naročnik je v točki 3.1.5 (Reference) Navodila za pripravo ponudbe zapisal:

"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.

dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s prilogo.

opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, â??) o izvedbi navedenega referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Kot izhaja iz zgoraj citiranih delov razpisne dokumentacije, so morali ponudniki predložiti vsaj eno istovrstno referenčno delo, ki je bilo opravljeno v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila v vsaj 70 % vrednosti posla, ki ga prevzemajo s ponudbo. Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil obrazec Podatki o referenčnem delu, ki so ga morali ponudniki izpolniti z navedbo sedeža, z vpisom investitorja in izvajalca, z datumom in krajem izvedbe ter z vrednostjo posla in z opisom opravljenega posla.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v ponudbo predložil dva (v celoti izpolnjena in podpisana) obrazca Podatki o referenčnem delu, in sicer za referenčno delo na AC Cogetinci - Vučja vas II. etapa in za referenčno delo AC Spodnja Senarska - Cogetinci. Obe referenčni deli sta potrjeni s strani družbe Tal.Si d.o.o., Leskovec pri Krškem. Prvo naj bi bilo izvedeno leta 2010, in sicer v vrednosti 609.131,35 EUR, drugo pa leta 2009, v vrednosti 277.716,31 EUR, kar pomeni, da obe referenci izpolnjujeta naročnikovo zahtevo po 70 % vrednosti od posla, ki ga prevzema izbrani ponudnik, ravno tako pa se nanašata tudi na zahtevano časovno obdobje. Predmet obeh referenčnih del je izdelava, dobava in montaža vertikalne prometne signalizacije, izdelava, dobava ter montaža nosilnih konstrukcij ter izvedba gradbenih del za potrebe temeljenja.

Vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker se referenci nanašata zgolj na izdelavo, dobavo in montažo prometne signalizacije in ne tudi na zamenjavo prometne signalizacije ter zato, ker sta referenci potrjeni s strani družbe, ki je z izbranim ponudnikom neposredno povezana.

Ker je predmet obravnavanega javnega "zamenjava kažipotne kanalizacije", ki obsega zlasti dobavo ter postavitev (preko 300) različnih prometnih znakov, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku o tem, da reference niso istovrstne iz razloga, ker se ne nanašajo tudi na zamenjavo stare prometne signalizacije z novo, ni mogla slediti. Ker iz referenčnih del izhaja (kar potrjuje tudi tekom revizijskega postopka pridobljena dodatna dokumentacija), da je izbrani ponudnik izkazal izdelavo, dobavo in montažo vertikalne prometne signalizacije ter v zvezi s tem izvedel tudi vsa potrebna gradbena dela, je logično, da je sposoben izvesti tudi demontažo starih prometnih znakov oziroma zamenjavo le-teh z novimi prometnimi znaki.

Vlagatelj je (kot že izhaja iz te obrazložitve) Državni revizijski komisiji predlagal, naj si pridobi dokaze o resničnosti in istovrstnosti spornih referenčnih del. Državna revizijska komisija je zato od izbranega ponudnika zahtevala, naj ji predloži ustrezne pogodbe za izdelavo, dobavo in montažo prometne signalizacije, vključno s temeljenjem ter postavitvijo nosilnih ogrodij za AC Cogetinci -Vučja vas II. etapa in za AC Spodnja Senarska - Cogetinci, skupaj z dokazili o uspešni izvedbi obeh referenčnih del. Državna revizijska komisija je od izbranega ponudnika prejela ustrezno pogodbo (ki jo je izbrani ponudnik v vlogi takratnega podizvajalca sklenil z družbo Tal.Si d.o.o., Leskovec pri Krškem, slednja pa z družbo SCT d.d., Ljubljana), katere predmet je izdelava, dobava in montaža prometne signalizacije ter potrdilo družbe Tal.Si d.o.o., Leskovec pri Krškem o tem, da so bila sporna referenčna dela (na AC Spodnja Senarska - Cogetinci in na AC Cogetinci - Vučja vas II. etapa, ki so bila dokončana v letih 2008/2009/2010) opravljena pravilno, pravočasno ter v skladu z zahtevanimi strokovnimi standardi. Izbrani ponudnik je Državni revizijski komisiji posredoval tudi izjavo dejanskega investitorja spornih referenčnih del - to je Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje, iz katere izhaja, da izbrani ponudnik v zvezi s spornimi referenčnimi deli ni storil hude strokovne napake.

Vlagatelj tudi zatrjuje, da je ena izmed predloženih referenc, in sicer referenca AC Klanec - Ankaran, ne ustreza časovnemu kriteriju, ki ga je postavil naročnik.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je sporna referenca vpisana v obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih. Naročnik je namreč za odgovornega vodja naročila zahteval, da mora imeti izkazano vsaj eno istovrstno referenco, pri čemer je postavil enake zahteve kot za referenco, ki se nanaša na gospodarski subjekt, razen v delu, ki se nanaša na višino izkazanega referenčnega posla (naročnik je zahteval, da mora biti referenčni posel za odgovornega vodjo del izkazan v nižji višini oziroma v višini 50 % vrednosti prevzetega posla). Naročnik priznava, da sporna referenca ne ustreza zahtevanemu časovnemu kriteriju (referenca delo namreč ni bilo izvedeno v zadnjih treh letih pred objavo naročila, pač pa že leta 2005) in poudarja, da je zato tudi ni upošteval. Ker pa je izbrani ponudnik za svojega odgovornega vodjo del vpisal tudi obe zgoraj navedeni referenci (za AC Cogetinci - Vučja vas II. etapa in za AC Spodnja Senarska - Cogetinci), o čemer se je vlagatelj lahko prepričal na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija vlagateljev očitek zavrnila.

Ker je Državna revizijska komisija v tem delu zahtevka za revizijo sicer sledila vlagatelju predlogu in sama preverila predložene reference, je tudi ocenila, da vlagateljev vpogled v naknadno prejeto referenčno dokumentacijo (tudi ob upoštevanju načela hitrosti iz 3. člena ZRPJN) ni potreben.

Vlagatelj tudi zatrjuje, da ima podatke o nezadovoljstvu strank izbranega ponudnika (vlagatelj v ta namen prilaga elektronsko sporočilo Občine Postojna). Vlagatelj s tem v zvezi še navaja, da naročnik nima posebne evidence, ki naj bi jo vodil v skladu s 3.1.6 točko razpisne dokumentacije (solidnost), kar pomeni, da je tozadevna presoja ponudb lahko zgolj subjektivna, arbitrarna ter odvisna od angažiranosti naročnika.

Naročnik je v točki 3.1.6 (Solidnost) Navodila za pripravo ponudbe zapisal:

"3.1.6.1. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima izpolnjene pogodbene in druge zapadle obveznosti do naročnika.
3.1.6.2. Zoper gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, s strani naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
3.1.6.3. V ponudbah za naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bilo dokumentov, izjav ali drugih navedb gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče.
3.1.6.4. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance.
3.1.6.5. Pri izvedbah istovrstnih naročil v zadnjem letu pred objavo tega naročila gospodarskemu subjektu, ki nastopa v ponudbi ni bila na katerikoli način dokazana (na primer: ugotovitev inšpekcije, neodvisno strokovno mnenje, uveljavljena reklamacija â??) huda strokovna napaka (na primer: nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene â??).
Opomba: Evidenco o izpolnjevanju pogojev solidnosti vodi naročnik."

Naročnik je v citiranih točkah predvidel več situacij, ki se nanašajo na (solidno) poslovanje sodelujočih ponudnikov v predhodnih postopkih oddaje javnih naročil, in sicer: 1. ponudnik mora imeti izpolnjene vse obveznosti do naročnika, 2. zoper ponudnika (v zadnjem letu pred objavo naročila) ni bila s strani naročnika unovčena bančna garancija, 3. ponudnik (v zadnjem letu pred objavo naročila) ni podal neresničnih ali zavajajočih izjav (v zvezi z razpisi, ki jih je vodil naročnik), 4. ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi pristojno ministrstvo in 5. ponudniku (v zadnjem letu pred objavo naročila) ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (na primer: s strani inšpekcije, z neodvisnim strokovnim mnenjem, z uveljavljeno reklamacijo). Naročnik je še zapisal, da bo evidenco o vseh zgoraj navedenih zahtevah vodil sam.

V zvezi s citiranimi deli razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, zakaj bi bila naročnikova presoja le-te arbitrarna in subjektivna. Naročnik je namreč jasno zapisal kdaj in zakaj se bo štelo, da ponudnik ni ravnal v skladu s citirano točko iz razpisne dokumentacije, zato presoja o tem ne more biti arbitrarna in subjektivna. S podatki iz prvih treh točk pa tudi sicer lahko razpolaga le naročnik sam, zato evidence o tem ne more voditi nihče drug.

Če je vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo uperjen zoper razpisno dokumentacijo (zoper točko 3.1.6 Navodila za pripravo ponudbe), pa ga ob upoštevanju omejitev iz šestega odstavka 12. člena ZRPJN, ni več mogoče vsebinsko obravnavati.

Vlagatelj s tem v zvezi prilaga tudi elektronsko sporočilo Občine Postojna z naslednjo vsebino: "Vezano na izvedbo temeljev v Postojni, bomo primorani odpovedati pogodbo kanji in naročiti dela Meblu a+a. DRSC bo še ta teden izdala nalog za izvedbo obvestilne signalizacije, takoj ko dobite nalog, prosim, da se povežete z g. š. na Meblu za načrte armature za velike in male temelje in lahko takoj pristopite k delu".

Ker iz zgoraj navedenega dopisa niso razvidni niti razlogi za (morebitno) odpoved pogodbe niti predmet pogodbe oziroma ni razvidno katera pogodba in zakaj bo prekinjena ter hkrati ni mogoče nedvomno ugotoviti niti tega, ali se nanaša na izbranega ponudnika (dopis se nanaša na "kanjo"), je Državna revizijska komisija vlagateljev očitek zavrnila.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.10.2010predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, Ljubljana
Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana
KANJA BREGE d.o.o., Brege 68, Leskovec
Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana