018-231/2010 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-231/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice ter Vide Kostanjevec in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Intraaortni črpalki s potrošnim materialom" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SIND Ljubljana d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik) dne 14.10.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 21.7.2010, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.12.2009 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku. Javno naročilo je dne 14.12.2009 objavil na portalu javnih naročil (pod številko JN10356/2009), dne 16.12.2009 pa še v Uradnem glasilu ES (pod številko 2009/S 242-346432). Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 1.7.2010 je razvidno, da je naročnik prejel dve pravočasni ponudbi, izmed katerih je, kot je razvidno iz obvestila o oddaji javnega naročila št. IV-266/07-10 z dne 5.7.2010, kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Thomy F.E., d.o.o., Vodnikova 170, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 21.7.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v razveljavljenem postopku oddaje predmetnega javnega naročila nezakonito dopustil dopolnjevanje ponudbe, za katero je po vlagateljevih navedbah Državna revizijske komisija ugotovila, da ni popolna v smislu ZJN-2. Vlagatelj pri tem poudarja, da v obravnavani zadevi ne gre za predrevizijski postopek, v katerem bi bilo mogoče ponudbe znova dopolnjevati, temveč za postopek, v katerem je Državna revizijska komisija že ugotovila, da je ponudba izbranega ponudnika vsebinsko nepopolna, zato ta ponudba ne more biti predmet ponovne izbire. Poleg tega je naročnikovo ravnanje tudi v nasprotju z razpisno dokumentacijo. Naročnik je v točki 2.13 Navodil ponudnikom določil, da bo izločil ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz 2.2. in 2.12 točka navodil. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se revizijskemu zahtevku ugodi in razveljavi sporna naročnikova odločitev in mu povrne stroške postopka.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 22.7.2010, znotraj desetdnevnega roka za vložitev revizijskega zahtevka, revizijski zahtevek dopolnil. Vlagatelj v dopolnitvi vloge navaja, da je že Državna revizijska komisija v svojem sklepu, št. 018-85/2010-4, ugotovila, da izbrani ponudnik ni predložil potrdila proizvajalca opreme o servisiranju (21. točka 2.12 točke Navodil ponudnikom) za doppler. Izbrani ponudnik je dokaze, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje dopplerja, priložil 7.4.2010. Dne 15.7.2010 pa je bilo po vlagateljevih navedbah ugotovljeno, da izbrani ponudnik nima lastne servisne mreže, saj je naročniku dne 11.6.2010 predložil potrdilo proizvajalca Hunleigh Healthcare Ltd. pooblaščenemu servisu, in sicer podjetju Fabia d.o.o., da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme Omenjeno potrdilo podjetju Fabia d.o.o. je po vlagateljevih navedbah datirano na dan 11.1.2010, zaradi česar je ravnanje izbranega ponudnika še toliko bolj kontradiktorno, saj je tri mesece pozneje 7.4.2010 naročniku predložil dokazilo, da zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščeni in usposobljeni servis tudi za doppler. Vlagatelj je dne 20.7.2010 s strani proizvajalca Hunleigh Healthcare Ltd-Diagnostic Pruduct Division pridobil izjavo, s katero slednji potrjuje, da je družba Fabia d.o.o. neekskluzivni dobavitelj za produkte proizvajalca Hunleigh Diagnostic za področje Republike Slovenije. Vlagatelj na podlagi navedenega predloženo izjavo ocenjuje kot neverodostojno, saj podpisnik navaja dejstva, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju. Glede CE certifikata za IAB črpalko No. CE 511137 vlagatelj ugotavlja, da izbrani ponudnik ni predložil CE certifikata za opremo intraaortno balonsko črpalko, saj se predložil certifikat nanaša na aortne katetre, ne pa tudi na intraaortno balonsko črpalko. CE certifikat za intraaortno balonsko črpalko je po vlagateljevih zatrjevanjih samostojni certifikat, saj omenjeni tip aparature po klasifikaciji medicinskih pripomočkov spada v razred IIb., interaaortni balonski kateter pa v razred III. iste klasifikacije. Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da je dne 8.3.2010 v razveljavljenem postopku oddaje javnega naročila opravil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovil, da se v ponudbi nahaja certifikat A. Naročnik je prav tako v sklepu št. IV-144/04-10, z dne 12.4.2010, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, ugotovil, da je vlagatelj ponudil napačni certifikat. Vlagatelj pojasnjuje, da je po naročnikovem zatrjevanju, da je izbrani ponudnik v svojem dopisu z dne 7.4.2010 priložil CE certifikat za ponujeno intraaortno črpalko, mislil, da je izbrani ponudnik predložil certifikat B, zato je vlagatelj od naročnika zahteval, da mu naj omenjeni certifikat posreduje. Naročnik je vlagatelju posredoval zopet kopijo zahtevanega certifikata A. Takšno ravnanje naročnika je kontradiktorno in po vlagateljevih navedbah nerazumljivo. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v svoji dopolnitvi, z dne 11.6.2010, naročniku dostavil izjavo proizvajalca Teleflex Arrow, iz katere izhaja, da predloženi certifikat pokriva tudi vse ostale razrede medicinskih pripomočkov, med drugim tudi intraaortno balonsko črpalko. Vlagatelj se je obrnil na Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke, ki je potrdila, da se predloženi certifikat CE 51137 ne nanaša na intraaortno balonsko črpalko. Poleg tega vlagatelj meni, da bi moral izbrani ponudnik omenjeno izjavo proizvajalca Teleflex Arrow predložiti v slovenskem jeziku. Na podlagi navedenega vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna.

Naročnik je dne 23.8.2010 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da Državna revizijska komisija ni nikjer v sklepu zapisala, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ampak ravno nasprotno, pritrdila je vsem ugotovitvam naročnika. Glede izpolnjevanja pogoja iz 21. točke 2.12 točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, naročnik pojasnjuje, da izbrani ponudnik ni zatrjeval, da citirani pogoj izpolnjuje z zagotavljanjem lastne servisne mreže. Izbrani ponudnik je dne 7.4.2010 naročniku posredoval dokazilo, da zagotavlja servis za doppler z družbo Fabia d.o.o., pri tem pa naročnik izpostavlja, da Državna revizijska komisija takšne dopolnitve ponudbe ni upoštevala, saj je izbrani ponudnik predložil omenjeno dokazilo po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila. V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da je dne 20.7.2010 pridobil izjavo proizvajalca Huntleigh Healthcare Ltd-Diagnostic product Devision, s katero je proizvajalec potrdil, da je podjetje Fabia d.o.o. neekskluzivni dobavitelj za produkte proizvajalca na področju RS, naročnik pojasnjuje, da ni bilo nikjer v razpisni dokumentaciji zahtevano, da mora biti ponudnik ekskluzivni dobavitelj. Glede predložitve certifikata, pa naročnik zatrjuje, da so vlagateljeve navedbe neresnične, saj je izbrani ponudnik v dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe, z dne 11.6.2010, za intraaortno balonsko črpalko predložil Izjavo o skladnosti, iz katere izhaja, da se v ponudbi že predloženi certifikat CE št. 511137 nanaša tudi na omenjeno črpalko. Iz samega certifikata pa po naročnikovih navedbah jasno in nedvomno izhaja, da se nanaša na celovito zagotavljanje kakovosti, ki zajema celotni produkt, tako design, razvoj in izdelavo, vključno s sestavnimi deli in priborom za to linijo izdelkov. O ustreznosti certifikata pa se je naročnik še dodatno prepričal na podlagi mnenja Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Nepredložitev izjave proizvajalca Teleflex Arrow v slovenski jezik pa naročnik na podlagi 17. točke 1. odstavka 2. člena ZJN-2 ocenjuje kot nebistveno pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 1.9.2010, obvestil, da bo nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. V dopisu vlagatelj vztraja pri svojih revizijskih navedbah.

Naročnik je z dopisom, z dne 7.9.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 8.9.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je na podlagi 2. odstavka 21. člena ZRPJN vlagatelju z vlogo posredovala odgovor izbranega ponudnika skupaj s prilogami z dne 20.8.2010, na katerih temelji tudi naročnikova odločitev in vlagatelju ob smiselni uporabi 2. odstavka 286. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS št. 26/99 z nadaljnjimi spremembami) v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN naložila tri dnevni rok za izjasnitev.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 1.10.2010 izjasnil o naročnikovih navedbah in o odgovoru izbranega ponudnika.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno naročnikovo ravnanje. Ta je izbranemu ponudniku dopustil in omogočil dopolnitev ponudbe, zaradi česar je bila ponudba izbranega ponudnika tudi ocenjena kot najugodnejša, vlagatelj pa takšnemu ravnanju nasprotuje.

Državna revizijska komisija je pri presoji dejanskega stanja v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v ponudbo izbranega ponudnika, v vse priloge revizijskega zahtevka, in sicer v elektronsko sporočilo poslano BSI Healthcare z dne 19.7.2010, EC Certifikat št. 511137 z dne 28.3.2007, v mnenje Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke o EC certifikatu z dne 21.7.2010, vključno v izjavo Huntleigh Healthcare Diagnostic Products Division, z dne 20.6.2010, naročnikov sklep, št. IV-144/04-10, z dne 12.4.2010, v dopis izbranega ponudnika, ki zadeva obrazložitev ponudbe, z dne 7.4.2010 z vsemi prilogami, v dopis izbranega ponudnika, ki zadeva dopustne dopolnitve ponudbe skladno z 78. členom ZJN-2, z dne 3.6.2010, v dopis izbranega ponudnika, ki zadeva dopolnitev formalno ponudbe in vse priloge, z dne 11.6.2010, v vlogo izbranega ponudnika, ki zadeva odgovor na vloženi zahtevek za revizijo z dne 20.8.2010, z vsemi prilogami, v vlagateljevo pripravljalo vlogo, z dne 1.10.2010, ki se nanaša na izjasnitev glede naročnikovih pojasnil. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz določil 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) izhaja, da mora naročnik v primeru, ko sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2), medtem ko je ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona, nepravilna in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka.

Državna revizijska komisija je glede spornega dopolnjevanja ponudb že večkrat pojasnila, da je že iz gramatikalne razlage pojma formalna nepopolnost (17. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2) razvidno, da so lahko upoštevne le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oz. samo prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. Z drugimi besedami: o formalni nepopolnosti lahko govorimo le v primeru, če ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se ne nanaša na merilo ali tehnične specifikacije oz. ne vpliva na razvrstitev ponudbe, v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe vsebinsko že izpolnjuje in je to iz ponudbene dokumentacije (vsaj deloma) že razvidno, vendar iz v ponudbi predloženih formalnih dokazil tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ker so dokazila nepopolna ali manjkajoča. Ponudnik oz. ponudba morata torej vsebinsko izpolnjevati pogoje, in sicer po naravi stvari ter glede na specifičnost postopka oddaje javnega naročila že v trenutku poteka roka za predložitev ponudb, sicer bi bila stroga pravila v zvezi s pravočasnostjo ponudb in zavrnitvijo nepravočasnih ponudb (73. člen ZJN-2) popolnoma brezpredmetna. Naknadno dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe se lahko zato ob omejitvah, ki jih ZJN-2 določa v 17. točki 1. odstavka 2. člena ter 78. členu, nanaša le na formalne (in ne vsebinske) nepopolnosti in le na tiste primere, ko ponudnik določeno zahtevo sicer v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko izpolnjuje, vendar pa iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik, to ni jasno razvidno. Če je nasprotno iz ponudbenih dokumentov jasno razvidno, da ponudnik določenega pogoja v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ni izpolnjeval, naknadno dopolnjevanje ponudbe s kasneje nastalimi dejstvi ni dopustno.
V obravnavnem primeru gre ugotoviti, da Državna revizijska komisija v zadevi št. 018-85/2010-4 ni zavzela stališča, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ampak je presodila ravno nasprotno in sicer, da je nepredložitev potrdila proizvajalca opreme o servisiranju kot tudi nepredložitev certifikata za ponujeno opremo mogoče opredeliti kot tako pomanjkljivost ponudbe, zaradi katere bi jo bilo mogoče označiti kot formalno nepopolno v smislu 17. točke 1. odstavka 2. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija je pri tem upoštevala, da je na podlagi 78. člena ZJN-2 ter ob upoštevanju 1. odstavka 79. člena in 1. odstavka 80. člena ZJN-2 formalno nepopolne ponudbe mogoče dopolniti samo pred sprejemom odločitve o oddaji naročila, zaradi česar je Državna revizijska komisija naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila s sklepom št. 018-85/2010-4 z dne 20.5.2010 tudi razveljavila. Z razveljavitvijo naročnikove odločitve o izbiri je Državna revizijska komisija potrdila vlagateljevo zatrjevanje v predhodnem revizijskem postopku, da ponudba izbranega ponudnika formalno ni popolna in da mora naročnik nepopolnosti odpraviti na način, da izbranega ponudnika na podlagi 1. odstavka 78. člena ZJN-2 pozove na odpravo v predhodnem revizijskem postopku ugotovljenih pomanjkljivosti. Slednje je mogoče tudi razbrati iz obširne obrazložitve sklepa št. 018-85/2010-4 Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija pri tem vlagatelju pritrjuje, da je pri sklepni besedi zapisano, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, vendar je iz celotne obrazložitve sklepa jasno razvidno, da je bila mišljena formalna nepopolnost. Poleg tega je v nadaljevanju sklepne besede Državne revizijske komisije podana sklepna ocena, da naročnik ni imel pravne podlage, da ugotovljene in nesporne pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika odpravi šele v revizijskem postopku. Če bi Državna revizijska komisija res ocenila, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, kakor to zatrjuje vlagatelj, se v ugotavljanje in presojanje zakonitosti naročnikovega ravnanja v povezavi z dopolnjevanjem nepopolne ponudbe ne bi spuščala, saj je dopolnjevanje nepopolne ponudbe samo po sebi nesmiselno. Medtem ko je Državna revizijska komisija pri presoji naročnikovega ravnanja v omenjeni odločitvi ravnala ravno obratno in se osredotočila ravno na nezakonitost dopolnjevanja ponudbe izbranega ponudnika, za katero je ocenila, da je formalno nepopolna. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da je naročnik ravnal prav, ko je izbranega ponudnika na podlagi 1. odstavka 78. člena ZJN-2 pozval k dopolnitvi ponudbe.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve ugovore glede s strani izbranega ponudnika predloženega potrdila proizvajalca opreme pooblaščenemu servisu Fabia d.o.o. in CE certifikata za ponujeni intraaortni balonski črpalki.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pod točko 2.12 z naslovom Obvezni pogoji določil, da mora ponudnik v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. Med pogoji je naročnik pod 26. točko določil, da mora imeti ponujena oprema CE certifikat in v zvezi s slednjim predložiti dokazilo. Pod točko 21. pa je naročnik določil, da mora ponudnik s strani proizvajalca opreme zagotoviti pooblaščen in usposobljen servis za vso ponujeno opremo. Kot dokazilo mora ponudnik predložiti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme, oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže pa potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme.

Državna revizijska komisija v celoti zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da izbrani ponudnik pooblaščenega in usposobljenega servisa za celotno ponujeno opremo ne zagotavlja. Po vlagateljevih trditvah naj bi izbrani ponudnik dne 7.4.2010 predložil dokaze, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje dopplerja, na dan vpogleda dne 15.7.2010 pa je bilo po vlagateljevih zatrjevanjih ugotovljeno, da izbrani ponudnik sploh nima lastne mreže servisa, saj je dne 11.6.2010 naročniku predložil potrdilo proizvajalca Huntleigh Healthcare Diagnostic Products Division pooblaščenemu servisu družbi Fabia d.o.o., da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v predloženo dokumentacijo ugotavlja drugače, in sicer, da je izbrani ponudnik tako v revizijskem postopku dne 7.4.2010 kot v postopku oddaje javnega naročila dne 11.6.2010 dopolnil svojo ponudbo z istimi dokazili, in sicer z izjavo proizvajalca Huntleigh Healthcare Ltd.-Diagnostic products Division družbi Fabia d.o.o., da je pooblaščena in usposobljena za servisiranje celotnega izbora diagnostičnih izdelkov od januarja 2010 do januarja 2013. Prav tako je k omenjenemu dokazilu priložena izjava družbe Fabia d.o.o., da bo za produkte prodajnega programa proizvajalca Huntleigh Healthcare Ltd.-Diagnostic products Division, ki bodo predmet nabave z izbranim ponudnikom, zagotovila in izvedla vse servisne storitve. Državna revizijska komisija ocenjuje, da sta omenjena dokumenta zadostni dokaz, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje zahteve iz 21. točke 2.12 točke razpisne dokumentacije. Navedeno pomeni, da izbrani ponudnika zagotavlja pooblaščeni in usposobljeni servisa za sporno opremo doppler. Pri tem Državna revizijska komisija v celoti zavrača vlagateljev protidokaz, in sicer izjavo proizvajalca Huntleigh Healthcare Diagnostic Products Division, da je družba Fabia neeksluzivni dobavitelj za njegove produkte na področju RS in s katero želi vlagatelj v obravnavanem primeru dokazati neizpolnjevanje omenjenega pogoja. Po oceni Državne revizijske komisije se posredovano dokazilo nanaša zgolj na dejstvo glede dobave blaga in njegovo distribucijo, pri čemer pa ne izpodbije odločilnega dejstva, da je družba Fabia d.o.o. pooblaščena za servisiranje proizvodov omenjenega proizvajalca. Državna revizijska komisija se prav tako ni več spuščala v presojo dopustne dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika z omenjenimi dokazili, saj je bilo slednje vprašanje že predmet presoje prejšnjega revizijskega postopka (sklep Državne revizijske komisije št. 018-85/2010-4). Prav tako pa Državna revizijska komisija zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da z zgoraj omenjenimi dokazili ni bil seznanjen, saj iz uradnega zaznamka o vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, z dne 15.7.2010, izhaja ravno nasprotno.

Državna revizijska komisija pa v nadaljevanju prav tako zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznega certifikata CE za intraaortno balonsko črpalko. Pri tem Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je izbrani ponudnik že v ponudbeni dokumentaciji predložil certifikat št. CE 511137, z datum izdaje 18.10.2006 in datumom veljavnosti 17.10.2010, za katerega pa je bilo že v predhodnem revizijskem postopku ugotovljeno, da je bil nejasen. Izbrani ponudnik je tekom predhodnega revizijskega postopka z vlogo z dne 7.4.2010 kot tudi v predmetnem postopku oddaje javnega naročila po pozivu naročnika, dne 11.6.2010, predloženi certifikat dopolnil z istimi dokazili, in sicer z izjavo proizvajalca o skladnosti, s katero proizvajalec Arrow International jamči, da so v predloženi certifikat št. CE 511137 zajete tudi intraaortne balonske črpalke, kar po oceni Državne revizijske komisije dokazuje, da se predloženi certifikat št. CE 511137 nanaša tudi na intraaortne blaonske črpalke. Slednje dokazuje tudi dejstvo, da je na podlagi vlagateljevih trditev in istih dokazil (pojasnil) v predhodnem revizijskem postopku s sklepom št. 018-85/2010-4 Državna revizijska komisija že zaključila, da je ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna in ne, da ne izpolnjuje naročnikovih zahtev. Pri čemer je vlagatelj v vlogi z dne 19.4.2010 zgolj zatrjeval dejstvo, da se zgoraj omenjenih dokazil ne sme uporabiti, ne pa tudi da so ta neustrezna. Poleg tega ustreznost certifikata CE za intraaortno balonsko črpalko dokazuje tudi mnenje Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke z dne 19.8.2010, ki ga je Državna revizijska komisija, kljub vlagateljevim ugovorom v obravnavanem primeru, kot dokaz upoštevala. Kajti tako kot vlagatelj, ki je v okviru ugovorov o neustreznosti certifikata intraaortne balonske črpalke predložil dokazila za dokazovanje resničnosti svojih navedb, je na drugi strani tudi izbrani ponudnik dokazoval, da so predložena dokazila ustrezna. Tako je izbrani ponudnik predložil mnenje Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, ki po oceni Državne revizijske komisije izpodbija vlagateljeve navedbe. Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke je namreč ocenila, da na podlagi pojasnila predstavnika podjetja Arrow international CR, a.s., da se intraaortna črpalka smatra kot dodatek k medicinskemu pripomočku intaaortnemu balonskemu katetru, ki je naveden na certifikatu št. CE 511137, z dne 23.3.2007, v obravnavanem primeru ugotavlja, da je bil certifikat ustrezen, ko je bil predložen za intraaortno balonsko črpalko. Državna revizijska komisija mnenje agencije ocenjuje za verodostojno in dovolj določno, zato mu je v nadaljevanju tudi v celoti sledila. Pri tem Državna revizijska komisija predloženega mnenja ni upoštevala kot dopolnitev ponudbe, ampak kot dokaz, ki dokazuje (pojasnjuje) ustreznost predloženih dokazil za sporno intaaortno balonsko črpalko. Državna revizijska komisija na drugi strani v celoti zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da novi certifikat št. CE 511137 z dne 18.5.2010 dokazuje, da je prvi certifikat neustrezen. Državna revizijska komisija navedeno ocenjuje ravno nasprotno, in sicer da novi certifikat št. CE 511137 z dne 18.5.2010 dokazuje, da je certifikat št. CE 511137 z dne 28.7.2007 ves čas obsegal tudi intraaortno balonsko črpalko, kajti na obeh certifikatih je izdajatelj zapisal, da je certifikat prvič izdan 18.10.2006 in da v obeh primerih velja zgolj do 17.10.2007. Pri tem pa Državna revizijska zaključuje, da je bila intraaortna balonska črpalka vključena v prvotni certifikat št. CE 511137, in sicer v okviru besedila accessories, kar je potrdila tudi Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel dokazati protipravnost naročnikovega ravnanja.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo dalje navaja, da je izbrani ponudnik predložil potrdilo proizvajalca Teleflex Arrow z dne 12.4.2010 v angleškem jeziku, ne da bi bil priložen prevod v slovenski jezik. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ponovno ugotavlja, da je naročnik v točki 2.1 Navodil določil, da mora ponudnik ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Kot ugotavlja že vlagatelj, je naročnik v Navodilih za določene dele ponudbe določil tudi izjemo od navedenega pravila, in sicer je v točki 2.2 Navodil zapisal, da mora ponudnik za ponujeno opremo in potrošni material predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi) v slovenskem ali angleškem jeziku. Glede na to, da je naročnik dopustil predložitev določenih delov ponudbene dokumentacije tudi v angleškem jeziku, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je mogoče tudi pomanjkljivost izjave proizvajalca Teleflex Arrow o skladnosti (21. točka točke 2.12 Navodil) v zvezi z jezikom označiti kot nebistveno. 17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 namreč določa, da je formalno nepopolna ponudba tista, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila, če pa je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna. Po mnenju Državne revizijske komisije zgolj dejstvo, da je ponudbeni dokument, ki ga je za izbranega ponudnika pripravil tuji proizvajalec opreme, v angleškem jeziku, ne more predstavljati takšne pomanjkljivosti, ki bi lahko kakorkoli vplivala na popolnost ponudbe, zlasti ob upoštevanju naročnikovih navedb, da z razumevanjem angleškega jezika nima težav, ter dejstva, da je uporaba tega jezika običajna tudi na mednarodni strokovni ravni in pri mednarodnem poslovnem komuniciranju.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil 3. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse 5.000 EUR, 826,20 EUR za sestavo revizijskega zahtevka ter 25 EUR za materialne stroške za zastopanje in pripravo revizijskega zahtevka, vse povečano za 20% DDV. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, 3. odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru glede na vrednost predmetnega javnega naročila upoštevaje tretji odstavek 12. člena ZJN-2 objava v Uradnem listu Evropske unije ni bila obvezna. Upoštevaje prvi odstavek 22. člena ZPRJN je za predmetni postopek zadoščala taksa v višini 5000,00 EUR. Ker je zahtevek za revizijo zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14.10.2010


predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
- Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, 1000 Ljubljana
- Thomy F.E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana