018-248/2010 Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje

Številka: 018-248/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsednici senata mag. Nataši Jeršič in Miriam Ravnikar šurk ter Vidi Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo merilnih mest, radarske postaje in laboratorijskega prizidka s pripadajočimi infrastrukturnimi priključki v okviru projekta Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SAGO d.o.o., Jama 44, Mavčiče (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1 b, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.10.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.
3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 4612/2010, z dne 03.06.2010.

Naročnik je dne 06.08.2010 sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb. V obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da noben ponudnik ni izpolnil pogoja po predložitvi ustreznih referenc, saj ponudnika nista predložila ene reference za najmanj 40 posameznih objektov oz. naprav primerljivih z merilnimi mesti, saj le s takšno referenco ponudnik dokaže, da je sposoben logističnega obvladovanja projekta po velikosti. Ponudnika sta pogoj razumela drugače, kot ga je želel preveriti naročnik, zato je naročnik zavrnil obe prispeli ponudbi.

Vlagatelj je dne 12.08.2010 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o zavrnitvi vseh prispelih ponudb. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o zavrnitvi vseh ponudb, z dne 06.08.2010, izdal dne 18.08.2010. V obrazložitvi naročnik pojasnjuje, da ponudnika nista sledila podani zahtevi po izkazovanju ustreznih referenc, zato je obe ponudb skladno z 80. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) zavrnil.

Vlagatelj je dne 27.08.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik po prejemu ponudb razpisno dokumentacijo razglasil za nejasno, ker naj bi jo razumel drugače kot oba ponudnika. Vlagatelj poudarja, da se naročnik sklicuje zgolj na en stavek iz enega od petih dodatkov k razpisni dokumentaciji in sicer, da morajo ponudniki predložiti eno samo referenco z enim naročnikom za 40 objektov, ki so podobni merilnim mestom, saj naj bi po naročnikovem mnenju ponudniki le na takšen način dokazali sposobnost logističnega obvladovanja projekta po velikosti. Vlagatelj izpostavlja določilo 6.4. točke razpisne dokumentacije in odgovor naročnika iz Dodatka št. 2 in Dodatka št. 3 k razpisni dokumentaciji. Naročnik je namreč šele v slednjem dodatku zapisal, da zahteva v zvezi z 40 posameznimi napravami ali objekti, primerljivih z merilnimi mesti ni mišljeno, da mora ponudnik predložiti 40 posameznih referenc, ampak eno samo referenco, ki zajema pogodbo z 40 objekti, ki so podobni merilnim mestom (bazne postaje mobilne telefonije in podobno). Vlagatelj je mnenja, da naročnik nima tehtnih razlogov, da ne izbere nikogar in bi moral izbrati ponudbo vlagatelja kot najugodnejšo. Vlagatelj zatrjuje, da je dokazal sposobnost logističnega obvladovanja tovrstnega projekta, saj je predložil večje število referenc (predložil je dve referenci, eno za 19 objektov in drugo referenco za 23 objektov), z višjo skupno vrednostjo, referenčne projekte izdelave PGP in PZI dokumentacije pa je izvedel za dva naročnika in skupaj tri vodje projektov. Vlagatelj še izpostavlja, da skladno s prakso Državna revizijske komisije nejasnost razpisne dokumentacije ne more iti na škodo ponudnikom.
Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o zavrnitvi ponudb z dne 06.08.2010 ter, naj naročnik v ponovnem postopku oddaje javnega naročila ponudbo vlagatelja izbere kot najugodnejšo ponudbo in zahteva povračilo stroškov v višini vplačane takse.

Naročnik je dne 13.09.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji v točki 6.4. razpisne dokumentacije opisal pogoj, da mora ponudnik za sodelovanje pri predmetnem naročilu imeti izkazano, da je v zadnjih 3 (treh) letih uspešno izvedel projekte izdelave PGD in PZI dokumentacije za najmanj 40 (štirideset) posameznih objektov oz. naprav, primerljivih z merilnimi mesti, kot na primer radijski oddajniki, telekomunikacijski oddajniki, telekomunikacijski oddajniški centri oz. drugi po namenu podobni objekti javne komunikacijske infrastrukture v skupni vrednosti izdelane PGD in PZI dokumentacije najmanj 300.000,00 â?? brez DDV, in za dokazovanje izpolnjevanja pogoja predpisal obrazec VII. V dodatnem pojasnilu z dne 08.07.2010 je naročnik jasno zapisal, da mora ponudnik v skladu z obrazcem predložiti referenco za projekt izdelave PGP in PZI za najmanj 40 naprav oz. objektov, primerljivih z merilnimi mesti, ne 40 referenc za posamezne objekte, in v pojasnilu v točki č) Dodatka št. 3 zapisal, da mora ponudnik predložiti eno referenco, ki zajema pogodbo s 40 objekti ter, da 40 posameznih referenc ne šteje kot referenca. Naročnik pojasnjuje, da je dovolj jasno opisal pogoj, vendar noben od ponudnikov pogoja ni izpolnil na način kot je bilo zahtevano. Naročnik še izpostavlja, da je na ogled prišlo veliko ponudnikov in da je bilo jasno izraženo, da se zahteva ena referenca za 40 objektov, zato ponudniki, ki so bili na ogledu in niso izpolnjevali pogoja, tudi ponudbe niso oddali. Naročnik zavrača, da je bil razpisni pogoj nejasno opredeljen ter zaključuje, da je zaradi neizpolnjevanja pogoja utemeljeno zavrnil obe prispeli ponudbi.

Vlagatelj je dne 17.09.2010 podal zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo je naročnik z dopisom, z dne 22.09.2010 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-2, ko je prispeli ponudbi zavrnil, čeprav ponudba vlagatelja izpolnjuje tehnični pogoj iz a.) točke 2.3. poglavja razpisne dokumentacije.

Naročnik je v 2.3. poglavju Tehnična sposobnost v točki a) med drugim zapisal: Ponudnik mora priložiti seznam opravljenih del na predmetnemu naročilu primerljivih objektih s področja gospodarske javne infrastrukture, ki jih bo naročnik upošteval pri preverjanju pogojev za udeležbo na tem javnem naročilu in pri merilih za izbiro najugodnejše ponudbe. Kot pogoj za sodelovanje pri predmetnem naročilu ponudnik mora imeti izkazano, da je v zadnjih 3 (treh) letih uspešno izvedel projekte izdelave PGD in PZI dokumentacije za najmanj 40 (štirideset) posameznih objektov oz. naprav, primerljivih z merilnimi mesti, kot na primer radijski oddajniki, telekomunikacijski oddajniki, telekomunikacijski oddajniški centri oz. drugi po namenu podobni objekti javne komunikacijske infrastrukture v skupni vrednosti izdelane PGD in PZI dokumentacije najmanj 300.000,00 â?? brez DDV.".
Za izkazovanje izpolnjevanja pogoja je naročnik predvidel obrazec VIII 4.2. Referenčno potrdilo, v katerega se vpišejo podatki o naročniku, ki potrdi, da je ponudnik za naročnika "uspešno opravil naslednja dela", navede "vrednost del" in "kraj ter datum opravljenega dela".
Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik dne 28. 06. 2010 v Dodatku št. 2 na vprašanje ponudnika "Pri oblikovanju celovite ponudbe za omenjeno javno naročilo piše, da potrebujemo tudi referenčno potrdilo, med drugim tudi potrdilo za 40 posameznih objektov. Moje vprašanje je naslednje: Zanima me, ali potrebujemo za vsak referenčni objekt referenčno potrdilo, ali se lahko izda skupno potrdilo za več objektov istega naročnika.". Naročnik je odgovoril: "Posamezni naročnik lahko izda referenčno potrdilo za več objektov.". Vprašanje v zvezi s sporno referenco je zastavil tudi ponudnik dne 08.07.2010 in sicer: " Na obrazcu VIII. 4.1. Dokazovanje tehnične sposobnosti kot pogoja za udeležbo na tem javnem naročilu je na strani 62 zgoraj preglednica z: Naziv referenčnega projekta izdelave PGD in PZI dokumentacije za najmanj 40 posameznih naprav in objektov primerljivih z merilnimi mesti. V hidrogeološki stroki je bil do sedaj, kakor nam je znano, izveden samo en projekt izdelave PGD dokumentacije za merilno mesto podzemne vode, nikakor pa ne 40. Ali kot referenca velja tudi geološko-hidrogeološko poročilo/projekt oz. rudarski projekt za izdelavo merilnega mesta podzemne vode oz. podobne objekte.". Naročnik je odgovoril: "Ne gre samo za dokazovanje projektov v hidrogeološki stroki, saj je sodelovanje le-te potrebno samo pri podzemnih postajah, ki jih je samo 32 do 248. Ponudnik mora v skladu z obrazcem predložiti referenco za projekt izdelave PGD in PZI za najmanj 40 naprav oz. objektov, primerljivih z merilnimi mesti, ne 40 referenc za posamezne objekte.".
V okviru istega dodatka je naročnik na vprašanje: " Ali lahko stran 62 fotokopiramo in v ponudbi predložimo večkrat tako, da lahko referenčne objekte napišemo v za to predvideno preglednico. V eno sicer ni mogoče napisati 2 ali več referenčnih projektov, kaj šele več" naročnik odgovoril: "V kolikor ponudnik želi, lahko stran 62 fotokopira, vendar naročnik ob tem opozarja, da pri navedbi naziva referenčnega projekta izdelave PGD in PZI dokumentacije za najmanj 40 (štirideset) posameznih naprav oz. objektov primerljivih z merilnimi mesti ni mišljeno, da mora ponudnik predložiti 40 posamičnih referenc, ampak eno referenco, ki zajema pogodbo s 40 objekti, ki so podobni merilnim mestom (npr. bazne postaje mobilne telefonije in podobno). S tem ponudnik dokaže sposobnost, da je sposoben logistično obvladati takšen projekt. 40 posameznih referenc ne šteje kot referenca.".

Državna revizijska komisija, upoštevajoč določilo razpisne dokumentacije in pojasnila naročnika, v zvezi z zahtevano referenco ugotavlja, da je naročnik za izkazovanje tehnične sposobnosti od ponudnikov jasno zahteval, da izkažejo, da so v zadnjih 3 (treh) letih uspešno izvedli projekt izdelave PGD in PZI dokumentacije za najmanj 40 (štirideset) posameznih objektov. Za izkazovanje izpolnjevanja tehničnega pogoja je moral tako ponudnik predložiti eno referenco, ki je zajemala pogodbo za najmanj 40 objektov, podobnih merilnim mestom.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v fazi pojasnjevanja razpisne dokumentacije zahtevo po izkazovanju tehnične sposobnosti decidiral tako, da zahtevanega pogoja ni mogoče tolmačiti drugače, kot ga je naročnik. Namreč, naročnik je jasno in določno opredeli zahtevo, da mora ponudnik predložiti eno referenco za izdelavo PGP in PZI dokumentacije, ki zajema najmanj 40 objektov, podobnih merilnim mestom ter, da 40 posamičnih referenc ne bo priznal. Dodatek št. 3, v katerem je naročnik enoznačno opredelil zahtevo glede tehnične sposobnosti, da mora ponudnik predložiti eno referenco, ki zajema pogodbo s 40 objekti, ki so podobni merilnim mesto, je naročnik objavil dne 28.06.2010, in do roka za oddajo ponudb, dne 23.07.2010, noben izmed ponudnikov ni postavil dodatnega vprašanja v zvezi z zahtevanim pogojem oziroma ni vložil zahtevka za revizijo zoper postavljeni pogoj.

Upoštevajoč predhodno navedeno, Državna revizijska komisija zaključuje, da so morali ponudniki za izkazovanje tehnične usposobljenosti predložiti eno referenco, iz katere je razvidno, da je ponudnik izvedel projekt izdelave PGP in PZI za najmanj 40 naprav oz. objektov, primerljivih z merilnimi mesti.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo iz razloga, ker naj bi naročnik napačno ugotovil, da ponudba vlagatelja ne ustreza postavljenim pogojem, zahteva razveljavitev naročnikove odločitve o zavrnitvi vseh ponudb. Zaradi preverjanja zakonitosti naročnikove odločitve o zavrnitvi vseh ponudb je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo vlagatelja in preverila, ali izpolnjuje postavljeni pogoj. Vlagatelj je v ponudbi predložil referenci dveh naročnikov. Prva referenca se nanaša na izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za 23 objektov, referenca drugega naročnika pa na 19 objektov.
Upoštevajoč naročnikovo jasno določeno zahtevo po predložitvi ene reference, iz katere izhaja, da je ponudnik izdelal projektno dokumentacijo PGD in PZI za 40 objektov, podobnih merilnim mestom, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s predložitvijo dveh referenc (od katerih nobena ne dosega 40 objektov) ne izpolnjuje tehničnega pogoja.

V posledici ugotovljenega Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku iz razloga, kot ga navaja vlagatelj ni mogoče očitati nepravilnosti pri sprejemu odločitve o zavrnitvi vseh ponudb. Določilo tretjega odstavka 80. člena ZJN-2 med drugim določa, da lahko naročnik v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik po ocenjevanju ponudb ugotovil, da nobena ob prispelih ponudb ne izpolnjuje pogoja iz 2.3. točke razpisne dokumentacije, zato je dne 06.08.2010 izdal odločitev o zavrnitvi vseh ponudb in v obrazložitvi navedel razloge za svojo odločitev.

Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku iz razlogov, kot jih zatrjuje vlagatelj ni mogoče očitati ravnanj v nasprotju z določili ZJN-2, zato je skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega izreka.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Iz določila četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da "če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."
V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločiti kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 07.10.2010
Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- SAGO d.o.o., Jama 44, Mavčiče
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1 b, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana