018-251/2010 Dars, d.d.

Številka: 018-251/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članic Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek-šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja rondojev Turnišče in Gomilica na regionalni cesti R3-726/1321 Renkovci-Črenšovci v sklopu AC Beltinci-Lendava", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.10.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 evrov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 8.4.2010 sprejel sklep, št. 32/2010, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izgradnjo rondojev Turnišče in Gomilica na regionalni cesti R3-726/1321 Renkovci-Črenšovci v sklopu AC Beltinci-Lendava, in razpis objavil na Portalu javnih naročil, pod številko JN2917/2010, z dne 9.4.2010.

Naročnik je dne 10.8.2010 sprejel Sklep o oddaji naročila, št. 402-26/10-RPP/IP-32, s katerim je kot najugodnejšega izbral ponudnika CPM, d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 23.8.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev sklepa o oddaji javnega naročila zaradi domnevno neustrezne in nezakonite ugotovitve popolnosti in pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika, ter zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj navaja, da utemeljeno dvomi, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil verodostojna in resnična dokazila. Vlagatelj navaja, da je moral izbrani ponudnik skladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik tega pogoja ne more izpolnjevati, ker naj bi ob podpisu izjave in še vedno na dan vložitve zahtevka za revizijo vlagatelju oz. njegovi hčerinski družbi, SGP Pomgrad - ABI d.o.o., kot podizvajalcu iz prehodnih javnih naročil, dolgoval 26.244,28 evrov, za kar kot dokaze predlaga tudi kopijo naročilnice, dobavnice, računa in predloga za izvršbo. Vlagatelj navaja, da bi moral biti izbrani ponudnik spričo navedene nepravilnosti izločen iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 14.9.2010, zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je iz prilog, ki jih je vlagatelj predložil kot dokaze, razvidno, da se domnevno neporavnane obveznosti izbranega ponudnika nanašajo na dobavo materiala. Naročnik dalje ugotavlja, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila vodi po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; v nadaljevanju: ZJN-2) pred uveljavitvijo novele ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010), ter da po njem, skladno s prakso Državne revizijske komisije, dobavitelji niso izvajalčevi podizvajalci, zaradi česar je naročnikova zahteva, da mora imeti ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, v ponudbi izbranega ponudnika izpolnjena. Naročnik še navaja, da četudi bi dobavitelja materiala upošteval kot podizvajalca, vlagatelj s priloženimi dokumenti ni izkazal obstoja nesporne terjatve hčerinske družbe vlagatelja do izbranega ponudnika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 20.9.2010, obvestil, da želi postopek revizije nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, nakar je naročnik le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna iz razloga, ker naj bi izbrani ponudnik v svoji ponudbi podal neresnično in zavajajočo izjavo o tem, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnik je v poglavju 1 razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe), v točki 5 (Pogoji za udeležbo Ponudnika na javnem razpisu), pod črko (h) med drugim določil:

"Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
â??
Poleg tega mora ponudnik podpisati IZJAVO 4 v Poglavju 10- Sposobnost, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.".

Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je razvidno, da je v poglavju 10 svoje ponudbe (Sposobnost) predložil podpisano in žigosano Izjavo 4, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je iz dokazil, ki jih je vlagatelj predložil zahtevku za revizijo, možno nesporno ugotoviti le, da gre pri znesku, ki ga izbranemu ponudniku kot dolgovanega očita vlagatelj, za znesek računa za dobavo blaga. Hčerinska družba vlagatelja, do katere naj bi imel izbrani ponudnik neplačane obveznosti po računu št. 2009/31401501 (za izdelavo, dobavo in montažo BVO elementov), je bila tako pri navedenem poslu v razmerju do ponudnika dobavitelj.

Državna revizijska komisija opozarja, da je bilo obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavljeno pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B), zaradi česar se skladno s prvim odstavkom 58. člena ZJN-2B postopek oddaje konkretnega javnega naročila izvede po dotedanjih predpisih, tj. po ZJN-2, ne da bi upoštevali ZJN-2B.

Pred uveljavitvijo novele ZJN-2B pojem podizvajalca v postopkih oddaje javnih naročil ni bil definiran, praksa Državne revizijske komisije pa v postopkih revizije po ZJN-2 glede razmerja glavni izvajalec - podizvajalec temelji na določbah Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami; v nadaljevanju: OZ), ki se nanašajo na zaupanje izvršitve posla tretjemu. V teoriji obligacijskega prava in poslovni praksi tako velja, da pravila OZ o podizvajalcih v pogodbah veljajo za tista pravna razmerja, ki imajo naravo pogodbe o delu oz. so njena podvrsta, ne uporabljajo pa se za prodajno pogodbo. Skladno z navedenim tolmačenjem in glede na to, da je bilo obvestilo o konkretnem postopku oddaje javnega naročila objavljeno pred začetkom uporabe ZJN-2B, je Državna revizijska komisija tudi v konkretnem primeru zavzela stališče, da dobaviteljev materiala ne gre obravnavati kot izvajalčevih podizvajalcev, saj z njim ne sklenejo pogodbe o delu in pri sami izvedbi posla tudi niso neposredno udeleženi.

Ker se zgoraj citirana zahteva iz razpisne dokumentacije izrecno nanaša zgolj na podizvajalce in ne tudi na dobavitelje blaga, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju ni uspelo izkazati resničnosti svojih trditev v zahtevku za revizijo, da naj bi imel izbrani ponudnik neplačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, zaradi česar je njegov zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 11.10.2010
Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana
- DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje
- CPM, d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana