018-245/2010 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Številka: 018-245/2010-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek kot predsednici senata in mag. Nataši Jeršič in Vidi Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje notranjega revidiranja v javnih zdravstvenih zavodih za leto 2010" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska 156, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, štefanova ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.10.2010

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje notranjega revidiranja v javni zdravstvenih zavodih za leto 2010", objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN 6561/2010, z dne 21.07.2010, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.07.2010 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila za izvajanje notranjega revidiranja v javnih zdravstvenih zavodih za leto 2010. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 21.07.2010 pod št. objave JN 6561/2010.

Vlagatelj je pred rokom za oddajo ponudb dne 14.09.2010 vložil zahtevek za revizijo, katerega vsebina se nanaša na določila razpisne dokumentacije. V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga razveljavitev razpisne dokumentacije.

Naročnik je dne 17.09.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. Kot razlog za zavrženje zahtevka za revizijo je naročnik navedel, da je dne 15.09.2010 zaradi nezmožnosti primerljivosti ponudb zavrnil vse ponudbe in sprejel odločitev, da predmetnega postopka oddaje javnega naročila ne bo ponovil.

Vlagatelj je dne 20.09.2010 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je z vlogo "Umik pritožbe in revizijskega zahtevka" z dne 04.10.2010 nepreklicno umaknil pritožbo, z dne 20.09.2010 in zahtevek za revizijo, z dne 14.09.2010.

Določilo 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPKN določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Vlagatelj je pritožbo in revizijski zahtevek umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, zato je Državna revizijska komisija skladno s četrto alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa
.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 06.10. 2010

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska 156, Ljubljana
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, štefanova ulica 1, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.