018-217/2010 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-217/2010-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Izdelava strokovnih podlag za novo cestno povezavo Krško-Brežice" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika PNG LJUBLJANA d.o.o., Komanova 17, Ljubljana in BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.10.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43001-40/2010, z dne 13.07.2010.


2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.03.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 29.03.2010, pod št. objave JN 2478/2010 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti pod št objave 2010/S-65-97540, z dne 02.04.2010. Naročnik je dne 13.07.2010 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 43001-40/2010), s katero je obvestil ponudnike, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi OZZING d.o.o., Mestni trg 5a, Trbovlje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 16.07.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, in zaprosil za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila izdal dne 19.07.2010. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 22.07.2010, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 02.08.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj uvodoma zatrjuje, da ga je naročnik v primerjavi z izbranim ponudnikom obravnaval diskriminatorno, pri čemer je spregledal, da ima ponudba izbranega ponudnika najmanj enake pomanjkljivosti, kot se očitajo vlagatelju. Vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik, ob upoštevanju enakopravnega obravnavanja vseh ponudnikov, ugotoviti, da ni pravilno izbral dražjega ponudnika (izbranega ponudnika) in izbrati vlagateljevo, cenejšo ponudbo. Kot navaja vlagatelj, je bila njegova ponudba izločena zaradi neizpolnjevanja kadrovskih zmogljivosti oziroma zato, ker naj odgovorni projektant za načrt voziščne konstrukcije D.H. ne bi izpolnil pogoja treh referenčnih del. Vlagatelj poudarja, da naročnik kot sporno navaja referenco Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, ki naj bi po njegovem mnenju predstavljala nedokončano pogodbeno obveznost. Vlagatelj zatrjuje, da je bil sporni projekt recenziran in zato izpolnjuje naročnikove zahteve.

Vlagatelj še zatrjuje, da je prav tako neutemeljen očitek naročnika, ki se nanaša na odgovornega vodjo projekta M.R. Kot ugotavlja vlagatelj, je naročnik spregledal, da so vsi podatki (datumi in številke revizorskih poročil) navedeni in razvidni iz referenčnih potrdil za družbo BPI d.o.o., Maribor, ki v ponudbi nastopa kot partner. Iz referenčnih potrdil BPI d.o.o., Maribor, nadaljuje vlagatelj, je razvidno, da navedena družba ni opravljala in izvajala zgolj idejne projekte, pač pa tudi PGD, PZI in PZR, kar je zahtevnejša naloga, kot jo zahteva razpisna dokumentacija. Vlagatelj ob tem še navaja, da je naročnik pri enako manjkajočih podatkih zgolj izbranega ponudnika pozival k pojasnilom, pri čemer je namesto dokazil upošteval celo zgolj njegove izjave.

Vlagatelj nadalje poudarja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Kot ugotavlja vlagatelj, pri kadrih J.F., M.S. in J.C.K. v obrazcih Podatki o kadrovskih zmogljivostih ni navedeno v kakšnem odnosu so z izbranim ponudnikom.

Vlagatelj še navaja, da je naročnik zahteval podatek in navedbo o tem, kdo bo izdelal načrt krajinske ureditve, pri čemer je bilo potrebno navesti ime podjetja in odgovornega projektanta ter številko IZS, česar pa izbrani ponudnik ni storil.

Prav tako, nadaljuje vlagatelj, izbrani ponudnik v specifikaciji del ni navedel urne postavke (v točki 10 - Koordinacija ur). Izbrani ponudnik, nadaljuje vlagatelj, tudi ni izpolnil obrazca specifikacije z deležem vrednosti vsake posamezne točke, iz priloge 3 (Specifikacija ponudbe) pa prav tako niso razvidni vsi podatki, ki so bili zahtevani.

Vlagatelj nadalje navaja, da je iz točke 3.1.4.2 razpisne dokumentacije jasno razvidno, da je potrebno za strokovnjake s področja geotehnologije, inženirske geologije in hidrogeologije predložiti ustrezne kadrovske reference. Kot poudarja vlagatelj, je izbrani ponudnik kot strokovnjaka s področja geotehnologije navedel osebo M.S., ter zanjo predložil le reference za projektiranje načrtov gradbenih konstrukcij, nobena od njih pa se ne nanaša na področje geotehnologije. Izbrani ponudnik, nadaljuje vlagatelj, tudi ni ponudil ustreznega kadra s področja hidrogeologije, saj oseba A.B. nima nobene ustrezne reference. Glede na izrecno zahtevo naročnika, poudarja vlagatelj, se morajo reference nanašati na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ali na regionalne ceste, nobena od predloženih referenc pa ne izpolnjuje tega pogoja. Prav tako, nadaljuje vlagatelj, navedena oseba ni zaposlena niti pri partnerju niti pri podizvajalcu, zaradi česar bi jo moral izbrani ponudnik navesti kot podizvajalca in predložiti ustrezna dokazila. Pri navedenih kadrih, še ugotavlja vlagatelj, manjkajo tudi podatki v zvezi s številkami revizij, pri čemer so pri vseh razvidne le oznake, ki se imenujejo PRILO 7.

Vlagatelj dalje navaja, da glede referenčnih projektov, ki se nanašajo na družbo izbranega ponudnika utemeljeno dvomi, da bi lahko zadostili pogoju, v skladu s katerim je moral gospodarski subjekt v zadnjih treh letih uspešno izvesti najmanj tri istovrstne posle, katerih skupna vrednost presega vrednosti posla, ki ga prevzema v ponudbi. Dejstvo je namreč, poudarja vlagatelj, da znaša vrednost geologije 75.000,00 EUR, pri čemer iz referenčnih del, ki jih je navedel izbrani ponudnik, ni jasno razvidno, da bi vsa vsebovala geologijo, prav tako pa skupen seštevek geoloških referenc očitno ne dosega vrednosti 75.000,00 EUR. Vlagatelj predlaga naj vrednost geoloških del preveri naročnik.

Vlagatelj predlaga, da se odločitev naročnika razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi (povrnitev vplačane takse, 1.400,00 EUR za sestavo zahtevka za revizijo ter 20 % DDV).

Naročnik je s sklepom, z dne 18.08.2010, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Kot ugotavlja naročnik, je vlagateljevo ponudbo ocenil kot nepravilno in nepopolno, razlogi za takšno oceno pa izhajajo iz neizpolnjevanja kadrovskih in referenčnih pogojev. Naročnik navaja, da je od ponudnikov zahteval, da zagotovijo odgovornega vodjo projekta, ki med drugim izpolnjuje pogoj, da je bil v zadnjih desetih letih pred objavo javnega naročila odgovorni vodja projektov pri najmanj treh istovrstnih projektih, katerih skupna vrednost presega ponudbeno vrednost za predmetno naročilo. Kot ugotavlja naročnik, je vlagatelj izpolnjevanje predmetnega pogoja izkazoval s tremi referencami, izmed katerih je referenca Dolenja Trebuša - Sp. Idrija neustrezna. Dejstvo je namreč, poudarja naročnik, da je vlagatelj kot referenčno delo navedel projekt, ki še ni zaključen. Navedeno izhaja iz izpolnjenega obrazca, v okviru katerega so morali ponudniki v eno izmed rubrik vpisati dan pridobitve in številko Pozitivnega revizijskega poročila po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami; v nadaljevanju: ZGO-1) ali Potrdila Direkcije RS za ceste o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji. Naročnik še navaja, da je v okviru pojasnil razpisne dokumentacije zahteval, da so vsi projekti za istovrstne posle recenzirani. Recenzija pa je zaključena s pridobitvijo potrdila Direkcije RS za ceste o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji oziroma navedene dokumente zadnje leto nadomešča Potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije. Kot poudarja naročnik, vlagatelj pri referenci Dolenja Trebuša - Sp. Idrija ni vpisal zahtevanih podatkov, pač pa je navedel, da je revizija v izvajanju. Navedeno pomeni, ugotavlja naročnik, da referenčni posel še ni zaključen oz. recenziran, sicer bi vlagatelj vpisal datum in številko pridobitve revizijskega poročila ali potrdila Direkcije RS za ceste. Tudi sicer, poudarja naročnik, vlagatelj ni poskušal z ničemer utemeljiti ali dokazati, da je projekt dokončan, pač pa je zgolj pavšalno navedel, da je bil projekt recenziran.

Naročnik ne nasprotuje vlagateljevemu očitku o tem, da je manjkajoče podatke za odgovornega vodjo projekta in za odgovornega projektanta mogoče najti v referenčnih potrdilih za podjetje BPI d.o.o., Maribor. Enako velja, še navaja naročnik, tudi za podatke o referenčnem delu za gospodarski subjekt. Naročnik v zvezi s tem ponovno poudarja, da je vlagateljeva ponudba nepopolna, ker ni izpolnil kadrovskega pogoja iz točke 3.1.4.1 Navodil za pripravo ponudbe. Ker vlagatelj izpolnjevanje tega pogoja z dodatnimi pojasnili in dokazili ne bi mogel izkazati, poudarja naročnik, so njegovi očitki o tem, da je bil obravnavan neenakopravno in da je bil le izbrani ponudnik pozvan k dodatnim pojasnilom, neutemeljeni.

Naročnik še navaja, da izbrani ponudnik v obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih res ni zapisal, pri komu so navedeni kadri zaposleni, je pa te podatke mogoče razbrati iz Priloge I.
Naročnik nadalje ugotavlja, da je iz obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih razvidno, kdo bo izdelal načrt krajinske ureditve, ravno tako pa so iz navedenega obrazca razvidni tudi ostali podatki o odgovornemu projektantu ter št. IZS, k ponudbi pa je priložena tudi ponudba podizvajalca, ki bo izdelal načrt krajinske ureditve. Enako velja tudi za očitek v zvezi z vpisom urne postavke v specifikacijo ponudbe, saj se (manjkajoče) podatke lahko ugotovi iz kalkulativnih elementov za odgovornega projektanta oziroma iz Priloge I.

Naročnik priznava, da izbrani ponudnik v Prilogo I ni vpisal deleža posamezne postavke, vendar hkrati ugotavlja, da so ti deleži vpisani tudi v obrazcu Podatki o gospodarskem subjektu.

Naročnik dalje ugotavlja, da iz razloga, ker vlagatelj le pavšalno navaja, da v Prilogi 3 niso razvidni vsi podatki, tega očitka ni mogel podrobno obravnavati.

Naročnik še zatrjuje, da je izbrani ponudnik, v skladu z zahtevo iz točke 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe v povezavi s Projektno nalogo, kot sestavnega dela razpisne dokumentacije, zagotovil strokovnjake iz področja geotehnologije, inženirske geologije in hidrogeologije, ki imajo izkazane ustrezne reference. Kot še navaja naročnik, pri teh kadrih ne gre za ključen kader, ki bi moral biti zaposlen za nedoločen čas pri ponudniku, pač pa za strokovnjake, ki morajo biti vključeni v delovno skupino.

V zvezi z očitkom, ki se nanaša na oznako PRILO 7 naročnik navaja, da gre pri vseh navedenih primerih za navedbo datuma in številke pozitivnega revizijskega poročila, pri čemer so v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji, pozitivna revizijska poročila v PGD označena kot priloga 7, brez posebnih številk.

Naročnik še ugotavlja, da je izbrani ponudnik v dokaz izpolnjevanja referenčnega pogoja iz točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe, navedel sedem referenčnih del, v sklopu katerih je izvajal tudi geološka dela, vrednost teh del pa v celoti zadošča naročnikovi zahtevi. Naročnik poudarja, da ponudniki niso bili dolžni izkazovati vrednosti poslov tudi po posameznih vrstah.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.08.2010, naročniku sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj odgovarja na naročnikove navedbe in ponovno poudarja, da za sporni kader izbranega ponudnika niso predložene zahtevane reference.

Naročnik je z dopisom, z dne 26.08.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 30.08.2010, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 08.09.2010 od naročnika zahtevala manjkajočo dokumentacijo. Naročnik je manjkajočo dokumentacijo (Projektno nalogo za projekt 00-0125 NOVO Krško-Brežice, z dne 16.01.2010, in Podrobno specifikacijo ponudbe za IPD v zvezi z novo cestno povezavo od Krškega do Brežic) odstopil dne 10.09.2010.

Državna revizijska komisija je dne 20.09.2010 od vlagatelja prejela še dokumentacijo, ki se nanaša na referenco "Dolenja Trebuša- Spodnja Idrija".

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna in popolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj tudi zatrjuje, da ga je naročnik v primerjavi z izbranim ponudnikom obravnaval diskriminatorno, pri čemer naj bi imela ponudba izbranega ponudnika najmanj enake pomanjkljivosti kot se očitajo vlagatelju.

Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa, je bila vlagateljeva ponudba izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila (med drugim oziroma zlasti) iz razloga, ker naj vlagatelj ne bi izpolnil kadrovskega pogoja iz točke 3.1.4.1 Navodil za pripravo ponudbe.

Naročnik je pogoje za ugotavljanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti (v smislu 45. člena ZJN-2) navedel v točkah 3.1.3 in 3.1.4 Navodila za pripravo ponudbe.

Naročnik je v točki 3.1.4.1 (Kadrovske zmogljivosti) zapisal:

"Zagotovljen mora biti odgovorni vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- najmanj univerzitetna izobrazba
- strokovni izpit za odgovornega projektanta s področja gradbene stroke
- vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir gradbene stroke - odgovorni projektant
- v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja projekta pri najmanj treh istovrstnih projektih, katerih skupna vrednost presega ponudbeno vrednost (brez) DDV za to naročila
- imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja istovrstnih del
- zaposlen za nedoločen čas v firmi ponudnika (navedeno ponudnik dokazuje z lastno izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo)


dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja projekta), navedeni skladno s predlogo.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in dodatna dokazila o referenčnem poslu, tudi na osnovi priloženega obrazca (Dokazilo o referenčnem delu odgovorne osebe za izvedbo).
Iz navedb in opisa referenčnega posla mora biti jasno razvidno, da gre za istovrsten posel. Kot istovrsten posel se šteje posel, ki je bil izdelan za državne ceste (t.j. avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste) in je po obsegu primerljiv s poslom iz specifikacije naročila, ki jih odgovorna oseba prevzame iz naročila.
Pod "datum in številka" se vpiše dan pridobitve in številka Pozitivnega revizijskega poročila po ZGO-1 ali potrdila Direkcije RS za ceste o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji.
Kot istovrstni posel se ne šteje projekt oz. načrt npr.: avtobusnih postajališč, parkirišč ob cesti, odstavnih pasov, priključkov raznih javnih cest (npr.: v industrijskih conah), predorov â??"

Naročnik je v namen izkazovanja predmetnega kadrovskega pogoja v razpisno dokumentacijo priložil obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih, ki so ga morali ponudniki izpolniti ter podpisati in žigosati.
V navedenem obrazcu je naročnik označil (z zvezdico), v katero rubriko so morali ponudniki vpisati datum in številko pridobitve Pozitivnega revizijskega poročila po ZGO-1 ali Potrdila Direkcije RS za ceste o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji.

Naročnik je dne 30.04.2010 na Portalu javnih naročil, in sicer na postavljeno vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov (med drugim) navedel še:

"Direkcija RS za ceste zahteva, da so vsi projekti za istovrstne posle recenzirani. Recenzija je zaključena s pridobitvijo potrdila - Potrdila Direkcije RS za ceste o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji oz. so zadnje leto to potrdilo preimenovali v Potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije. Direkcija RS za ceste vodi od leta 1998 dalje register teh potrdil oz. ima vsako potrdilo svojo zaporedno številko.
V kolikor je investitor projekte dokumentacije (izdelane za državne ceste (t.j. avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne cest, najmanj nivo IDP) nekdo drug, naj se pod datum in številka* navede datum, ko je bil projekt oddan oz. popravljen po recenziji (slednje vam mora investitor potrditi tudi na obrazcu Dokaziloâ??, če se bo naknadno zahtevalo)".

Iz citiranih naročnikovih navodil izhaja, da so morali ponudniki, da bi se njihove ponudbe v spornem segmentu lahko obravnavale kot pravilne in popolne (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2), za odgovornega vodjo projekta izkazati tri opravljene istovrstne in že recenzirane (zaključene) referenčne posle. Naročnik je namreč izrecno navedel, da morajo imeti vse reference, ki se nanašajo na odgovornega vodjo del pridobljeno bodisi Pozitivno revizijsko poročilo po ZGO-1 bodisi Potrdilo Direkcije RS za ceste o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji ali Potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije. V dokaz, da referenčni posli izpolnjujejo postavljene zahteve, so morali ponudniki v obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih vpisati dan pridobitve in številko enega izmed zgoraj navedenih dokumentov. Naročnik je, tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije, še dodatno navedel, da morajo biti referenčni projekti recenzirani in da je recenzija zaključena s pridobitvijo Potrdila Direkcije RS za ceste o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji. Naročnikove zahteve v spornem segmentu razpisne dokumentacije so torej jasne in nedvoumne. Zgolj tisti ponudnik, ki je za odgovornega vodjo del izkazal tri (že) recenzirane referenčne projekte (oziroma tri referenčne posle, ki imajo pridobljeno bodisi Pozitivno revizijsko poročilo po ZGO-1 bodisi Potrdilo Direkcije RS za ceste o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji ali Potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije), je sporni kadrovski pogoj tudi izpolnil.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je kot odgovornega projektanta za dimenzioniranje voziščne konstrukcije navedel osebo D.H., magistra znanosti, univ.dipl.inž.grad. Iz obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih izhaja, da je navedenega oseba v zahtevanem obdobju izvedla tri istovrstna dela za državne ceste, ki so po obsegu primerljiva s poslom, ki jih odgovorna oseba prevzema z razpisanim javnim naročilom Iz obrazca so razvidni tudi naslednji zahtevani podatki: strokovna izobrazba, delodajalec, delovne izkušnje, številka in datum pridobljenega strokovnega izpita ter žig, identifikacijska številka in vrsta storitve, za katero ima pooblastilo. Vse navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo. Pač pa je vlagatelj zahtevane podatke (datuma in številki), ki se nanašajo na predmetne dokumente (na pridobljeno Pozitivno revizijsko poročilo po ZGO-1 oziroma na pridobljeno Potrdilo Direkcije RS za ceste o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji ali na Potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije) vpisal le za dva referenčna projekta (in sicer za "Ureditev regionalne ceste R2-426/1269 Pesje-Gorenje, od km 0+450 do km 2+950" in za "Preureditev počivališča Lopata - jug in Lopata - sever"), za referenčni posel "Cesta R3-610/1370 Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija od km 1.050 do km 8.150" pa je v rubriko, v katero bi moral vpisati zahtevane podatke (kar med strankama v tem postopku ni sporno), vpisal besedi "v recenziji". Naročnik je ob navedenem upravičeno zaključil, da sporni referenčni projekt (še) ni recenziran oziroma, da navedena referenca nima pridobljenega nobenega od zgoraj navedenih (in zahtevanih) dokumentov.

Tudi sicer so, kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo zgolj pavšalne. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo v zvezi s tem ni ponudil nikakršnih dokazov (5. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN), na podlagi katerih bi naročnik in/ali Državna revizijska komisija lahko preverila njegovo navedbo oziroma je navedel le, da je bil "sporni projekt recenziran in kot takšen izpolnjuje naročnikove zahteve". Nenazadnje pa tudi (oziroma šele) iz naknadno odstopljene dokumentacije, z dne 20.09.2010, izhaja, da je razprava ob recenziji sporne projektne dokumentacije potekala dne 02.06.2010 in da je bil referenčni projekt (po opravljeni recenziji) dopolnjen dne 11.06.2010, torej skoraj mesec dni po izteku roka za oddajo ponudb.

Ker vlagateljeve ponudbe iz navedenega razloga ni mogoče šteti kot pravilne in popolne, so vsi njegovi očitki, ki se nanašajo na ostale, s strani naročnika ugotovljene nepravilnosti v njegovi ponudbi, brezpredmetni. Presoja teh očitkov namreč ne bi mogla več v ničemer vplivati na status njegove ponudbe in s tem na njegov drugačen položaj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Iz navedenega razloga Državna revizijska komisija teh vlagateljevih očitkov, upoštevajoč načelo hitrosti (3. člen ZRPJN), ni presojala.

Ker vlagatelj med drugim očita naročniku istovrstno kršitev v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika oziroma iz razloga, ker zatrjuje, da je tudi ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna v delu, ki se nanaša na ponujene kadre, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju obravnavala očitek, ki se nanaša na referenčne projekte odgovorne osebe za področje hidrogeologije.

Naročnik je v točki 3.1.4.2 Navodila za pripravo ponudbe zapisal, da morajo ponudniki (poleg odgovornega vodje projekta) za posamezne strokovna področja iz specifikacije naročila zagotoviti tri odgovorne osebe za izvedbo, in sicer strokovnjaka s področja geotehnologije (univ.dipl.inž.grad.), strokovnjaka s področja geologije (univ.dipl.inž.geol.) in strokovnjaka s področja hidrogeologije (univ.dipl.inž.geol.).

Kot dalje izhaja iz točke 3.1.4.2, morajo imeti vsi trije strokovnjaki opravljen strokovni izpit in naziv (odgovorni projektant ali temu ekvivalenten naziv) s področja, ki ga prevzemajo v ponudbi, v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila pa so morali kot odgovorna oseba sodelovati pri najmanj treh istovrstnih, po obsegu primerljivih poslih, katerih skupna vrednost presega vrednost ponujenega posla. Naročnik je v isti točki Navodila za pripravo ponudbe (tako kot pri odgovornem vodji projekta) tudi zapisal, kakšni oziroma kateri referenčni projekti se bodo obravnavali kot "istovrsten posel". Naročnik je namreč v ta namen zapisal: "Iz navedb in opisa referenčnega posla mora biti jasno razvidno, da gre za istovrsten posel. Kot istovrsten posel se šteje posel, ki je bil izdelan za državne ceste (t.j. avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste) in je po obsegu primerljiv s poslom iz specifikacije naročila, ki jih odgovorna oseba prevzame iz naročila".

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je za strokovnjaka s področja hidrogeologije navedel osebo A.B. in zanjo v obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih vpisal šest referenčnih del s področja hidrogeoloških raziskav, od katerih pa se nobena ne nanaša na državne ceste (oziroma kot je zapisal naročnik, na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ali regionalne ceste). Navedeni referenčni projekti se namreč nanašajo: 1. na hidrogeološke raziskave prodnih zasipov Save za zajem podzemne vode na območju Videm-Krško, 2. na svetovalni inženiring oziroma na geološko presojo mikrolokacij za podzemne vode, 3. na strokovno mnenje o vplivu odvzema savske vode na vodno telo površinskih in podzemnih voda na območju nuklearne elektrarne Krško, 4. na hidrogeološke raziskave prodnih zasipov Save, 5. na preliminarno hidrogeološko poročilo o možnih lokacijah vrtine za pitno vodo na območju KS Pečice in KS Križe-Brežice in 6. na geološke raziskave na Viču - športni park Svoboda.

Kot izhaja is sklepa, s katerim je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, se je naročnik vlagateljevemu očitku, ki se nanaša na osebo A.B. izognil s pavšalno navedbo o tem, "da je izbrani ponudnik zagotovil strokovnjake s področja geotehnologije, inženirske geologije in hidrogeologije, ki imajo izkazane ustrezne reference". Naročnik je še navedel, "da tudi sicer pri teh kadrih ne gre za ključen kader, ki bi moral biti zaposlen pri ponudnikih, pač pa za strokovnjake, ki morajo biti vključeni v delovno skupino".

Ker je naročnik za vse reference, ki se nanašajo na kadre (med drugim) postavil pogoj, da se morajo nanašati na državne ceste (oziroma na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ali regionalne ceste), bi moral navedeno zahtevo pri presoji ponudb tudi upoštevati, in sicer pri vseh navedenih kadrih in pri vseh sodelujočih ponudnikih enako strogo. Ob navedenem ni mogoče sprejeti naročnikovega stališča, v skladu s katerim imajo zahteve, ki se nanašajo na odgovornega vodje projekta (kot izhaja iz te obrazložitve, je bila vlagateljeva ponudba izločena ravno iz razloga, ker ni izpolnil kadrovskega pogoja, ki se nanaša na odgovornega vodjo del) večji pomen od tistih, ki se nanašajo na ostale zahtevane kadre. Nenazadnje je naročnik tisti, ki določi vsebino razpisne dokumentacije oziroma postavi pogoje v njej, zato mora ponudbe presojati zgolj ob doslednem upoštevanju vseh postavljenih zahtev. Sprejeti naročnikovo stališče, po katerem bi lahko naknadno in diskrecijsko odločal o tem, katere vnaprej postavljene zahteve iz razpisne dokumentacije (in pri katerem izmed sodelujočih ponudnikov) bo upošteval, pa bi pomenilo ne le kršitev lastnih navodil iz razpisne dokumentacije, temveč tudi poseg v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja.

Ker (tudi) ponudbe izbranega ponudnika iz zgoraj navedenega razloga ni mogoče šteti kot pravilne in popolne, Državna revizijska komisija (upoštevajoč načelo hitrosti - 3. člen ZRPJN) ni obravnavala vseh ostalih vlagateljevih očitkov, ki se ravno tako nanašajo na (ne)pravilnost in (ne)popolnost ponudbe izbranega ponudnika.

Ob upoštevanju vseh navedenih ugotovitev je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila koz izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, in sicer za vplačano revizijsko takso (v višini 5.000,00), 1.400,00 EUR za sestavo zahtevka za revizijo ter 20 % DDV.

Vlagatelj je z revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN priznava stroške vplačane takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR, medtem ko mu ostalih priglašenih stroškov ne priznava, saj na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in drugega odstavka 151. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, s spremembami), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ni najti zakonske podlage za ugoditev takšni zahtevi (vlagatelja namreč ni zastopal odvetnik ali druga oseba, ki ima po zakonu pravico do nagrade).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 05.10.2010
predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, Ljubljana
PNG LJUBLJANA d.o.o., Komanova 17, Ljubljana
BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, Maribor
OZZING d.o.o., Mestni trg 5a, Trbovlje
Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana