018-256/2010 šolski center Srečka Kosovela Sežana

Številka: 018-256/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi z "javnim razpisom za dobavo in razdeljevanje subvencionirane dijaške prehrane za šolska leta 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013" po pritožbi vlagatelja Sodexo, prehrana in storitve, d. o. o., Železna cesta 16, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3, Sežana (v nadaljevanju: naročnik), 29. 9. 2010

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 36/2010 z dne 17. 9. 2010.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je sodelujoča ponudnika v postopku za razpisani predmet z "Obvestilom o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" z dne 23. 8. 2010 obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Efektiva, d. o. o., Veluščkova ulica 9, Koper.

Zoper to odločitev je vlagatelj (brez pooblaščenca) vložil zahtevek za revizijo z dne 8. 9. 2010 in predlagal njeno razveljavitev.

Naročnik je vlagatelja s "Pozivom za dopolnitev revizijskega zahtevka" št. 36/2010-Rev z dne 10. 9. 2010 pozval, da dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu takse v višini 2.500 eurov.

Vlagatelj je dopolnil zahtevek za revizijo z dokazilom o vplačilu takse v višini 700 eurov.

Naročnik je s sklepom št. 36/2010 z dne 17. 9. 2010 zahtevek za revizijo zavrgel in obrazložil, da ga vlagatelj ni dopolnil z zahtevanim potrdilom o vplačilu takse v višini 2.500 eurov.

Vlagatelj je (po pooblaščencu) 24. 9. 2010 vložil pritožbo in predlagal razveljavitev sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da so predmet javnega naročila storitve iz Seznama storitev B, zaradi česar je glede na 20. in 63.b člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2) zadostil zahtevi iz 6. točke četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, ko je dopolnil zahtevek za revizijo z dokazilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN v višini 700 eurov. Vlagatelj je predložil stroškovnik.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija ob upoštevanju okoliščin primera ocenila, da je pritožba utemeljena.

Iz vpogleda v točko II.1.6 obvestila o naročilu št. JN6035/2010, ki je bilo objavljeno 9. 7. 2010 na portalu javnih naročil, je razvidno, da je naročnik določil kodo CPV 55524000 Storitve priprave in dostave hrane za šole. Ta koda CPV se takĂł skladno z Uredbo o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/2007) kot z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1) nanaša na storitve iz Seznama storitev B, kategorija 17 (storitve hotelov in restavracij). Naročnik je v točki II.1.2 obvestila o naročilu sicer tudi navedel, da oddaja naročilo storitev kategorije 17.

Pri oddaji javnih naročil storitev (pretežno) iz Seznama storitev B je uporaba določb ZJN-2 glede na 20. člen ZJN-2 omiljena, saj je naročnik zavezan upoštevati tiste določbe ZJN-2, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestila o oddaji (ne pa objavi) naročila (drugi oziroma tretji odstavek 20. člena ZJN-2). Drugi odstavek 63.b člena ZJN-2 naročniku omogoča (in ne zahteva), da v primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.

Potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN je sestavina zahtevka za revizijo (gl. 6. točko četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, mora pozvati vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Če vlagatelj ne dopolni zahtevka za revizijo pravočasno, ga naročnik zavrže s sklepom (peti odstavek 12. člena ZRPJN).

Prvi odstavek 22. člena ZRPJN določa zneske dolžne takse. Če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, znaša taksa 2500 eurov, ki se podvoji, če gre za javno naročanje blaga in storitev nad t. i. evropskimi vrednostnimi pragovi. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve. Za revizijo javnih naročil gradenj so določeni podvojeni zneski teh zneskov.

Vlagatelj se sklicuje na zadnji stavek prvega odstavka 22. člena ZRPJN in navaja, da je zahtevek za revizijo pravilno (in pravočasno) dopolnil z dokazilom o vplačilu takse v višini 700 eurov.

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila (točka IV.1.1 obvestila o naročilu). Vendar Državna revizijska komisija ocenjuje, da to dejstvo v konkretnem primeru ni odločujoče, saj je naročnik v objavi obvestila o oddaji javnega naročila opredelil, da oddaja storitve iz Seznama storitev B. Odprtega postopka oddaje javnega naročila pa ZJN-2 pri oddaji storitev iz Seznama storitev B glede na drugi in tretji odstavek 20. člena ZJN-2 ne določa kot obvezno. Iz drugega odstavka 62. člena ZJN-2 je razvidna milejša ureditev v zvezi z objavami obvestil o oddaji javnega naročila, ko gre za oddajo javnih naročil storitev iz Seznama storitev B. Tudi iz drugega odstavka 63.b člena ZJN-2 ni mogoče razbrati zahteve, ampak samo možnost določenega naročnikovega ravnanja.

Ker ZJN-2 pri oddaji javnih naročil storitev iz Seznama storitev B naročniku omogoča, da obvestil v zvezi s takim javnim naročilom ne objavi niti na portalu javnih naročil, Državna revizijska komisija ocenjuje, da je treba v primeru vložitve zahtevka za revizijo, s katerim vlagatelj izpodbija ravnanja naročnika pri oddaji javnih naročil (pretežno) storitev iz Seznama storitev B, upoštevati tisti del prvega odstavka 22. člena ZRPJN, ki določa, da znaša taksa 700 eurov.

Glede na to, da vlagatelj zatrjuje, da naročnik oddaja javno naročilo storitev iz Seznama storitev B, čemur dejansko pritrjujejo podatki iz točk II.1.2 in II.1.6 objave obvestila o javnem naročilu, Državna revizijska komisija na podlagi dosedanjih ugotovitev dejanskega stanja ocenjuje, da naročnik ni izkazal, da bi moral vlagatelj dopolniti zahtevek za revizijo z dokazilom o vplačilu takse v znesku 2.500 eurov.

Upoštevajoč do sedaj ugotovljeno dejansko stanje je Državna revizijska komisija ocenila, da naročnik ni izkazal, da je ravnal pravilno, ko je zahtevek za revizijo zavrgel, zato je pritožbi skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 36/2010 z dne 17. 9. 2010.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, je skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Ker postopek revizije še ni zaključen, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 29. 9. 2010

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana,
- Odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
- Efektiva, d. o. o., Veluščkova ulica 9, 6000 Koper,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.