018-242/2010 Ministrstvo za pravosodje

Številka: 018-242/2010-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Vide Kostanjevec ter članic Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu 1. družbe RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d., Jadranska 21, Ljubljana in 2. družbe GAMA SYSTEMI d.o.o., Pot za Brdom 100, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelja), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), v zvezi s pritožbo vlagatelja, dne 1.10.2010

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja, z dne 17.9.2010, se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje" objavil dne 14.6.2010 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5007/2010. Do skrajnega roka odpiranja ponudb je naročnik prejel eno pravočasno ponudbo, in sicer ponudbo vlagatelja, katero je zaradi neizpolnjevanja pogoja kadrovske usposobljenosti v nadaljevanju izločil iz postopka ocenjevanja in v zvezi s tem dne 9.8.2010 sprejel sklep o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 23.8.2010 vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik s sklepom z dne 14.9.2010 zavrgel. Naročnik je v obrazložitvi sklepa pojasnil, da je zahtevek za revizijo sicer pravočasen, ni pa ga vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN, ki po naročnikovih navedbah določa, da v primeru vložitve zahtevka za revizijo s strani ponudnikov, ki so ali nameravajo vložiti skupno ponudbo, lahko revizijski zahtevek vložijo le vse skupaj. Naročnik ugotavlja, da iz zahtevka za revizijo jasno izhaja, da ga je podpisal in vložil zgolj RRC d.d., Ljubljana (vodilni partner), ne pa tudi njegov partner GAMA SYSTEM d.o.o., saj je bil kot vlagatelj zahtevka in edini podpisnik naveden le RRC d.d., Ljubljana. Poleg tega pa vloženemu revizijskemu zahtevku ni bilo priloženo pooblastilo družbe GAMA SYSTEM d.o.o. Naročnik na podlagi navedenega zaključuje, da je revizijski zahtevek vložila le družba RRC d.d., Ljubljana v svojem imenu, ne pa tudi v imenu svojega partnerja GAMA SYSTEM d.o.o., s katerim je v postopku oddaje javnega naročila oddala skupno ponudbo. Poleg tega je naročnik ob preveritvi zahtevka za revizijo še ugotovil, da vlagatelj revizijskemu zahtevku ni predložil potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, zaradi česar je naročnik oba vlagatelja skladno s 1. in 2. odstavkom 108. člena ZPP ter 5. odstavkom 3. člena ZRPJN pozval na dopolnitev revizijskega zahtevka ter odpravo omenjenih pomanjkljivosti. Naročnik tudi po dopolnitvi revizijskega zahtevka ugotavlja, da ni razvidno, da sta zahtevek za revizijo vložila oba partnerja skupaj. Naročnik je preveril priloženi dokument "POOBLASTILO" in ugotovil, da vlagateljeve navedbe iz dopolnitve revizijskega zahtevka pod točko II/2 ne držijo, ter da so v nasprotju s predloženim pooblastilom. Pri tem naročnik še ugotavlja, da pooblastilo ni izdano za predmetni postopek oddaje javnega naročila, ampak za povsem drugi postopek, ki ga naročnik ne vodi in mu je tudi neznan. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 17.9.2010 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo, v kateri pojasnjuje, da je naročnik pooblastilno razmerje povsem pravilno razumel, saj je drugemu vlagatelju odločitev o revizijskem zahtevku tudi vročil in mu s tem priznal položaj stranke v postopku. Na drugi strani pa vlagatelj navaja, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je zahtevek za revizijo zavrgel, saj bi moral s pooblastilom na podlagi analogije ravnati kot z nepopolno vlogo, ter ga vrniti v popravo, še posebej zato, ker je vlagatelj vlogo vložil kot laična stranka. Pri tem se vlagatelj sklicuje na sodno prakso Ustavnega sodišča in zahteva, da naj se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju revizijskega zahtevka.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije, z vlogo, z dne 27.9.2010, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje in revizije predmetnega javnega naročila

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ki je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel zaradi nepredložitve oz predložitve neustreznega pooblastila.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, in sicer v zahtevek za revizijo, poziv naročnika vlagatelju za dopolnitev revizijskega zahtevka, z dne 24.8.2010 ter dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 30.8.2010, in na podlagi 2. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN presodila, da je pritožba vlagatelja neutemeljena.

Določba 3. odstavka 9. člena ZRPJN določa, da v primeru, ko vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj. Stranke lahko opravljajo pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu. Zakon ZRPJN vprašanja pooblastil ne ureja, zaradi česar se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. Določba 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZPP) določa, da mora pooblaščenec predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju. Sodišče lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za stranko začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar pa ji hkrati naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja. Če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne predloži pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva, sodišče tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže (4. odstavek 98. člena ZPP). Obseg pooblastila določi stranka. Poleg tega pa lahko stranka pooblasti pooblaščenca samo za določena dejanja ali pa za vsa pravdna dejanja (94. člen ZPP).
V obravnavanem primeru je med strankama nesporno, da sta družba RRC Računalniške storitve, d.d. in družba GAMA SYSTEMI d.o.o. v postopku predmetnega javnega naročila ponudbo oddali skupaj, zaradi česar lahko upoštevaje določbo 3. odstavka 9. člena ZPRJN zahtevek za revizijo vložita le skupaj. Pri tem je tudi nesporno, da je na vloženem zahtevku za revizijo kot vlagatelj navedena le družba RRC Računalniške storitve d.d., ne pa tudi družba GAMA SYSTEMI d.o.o., ki je v obravnavanem primeru v skupni ponudbi nastopala kot partner. Družba RRC Računalniške storitve d.d. k vloženemu revizijskemu zahtevku pooblastila za vložitev revizijskega zahtevka s strani družbe GAMA SYSTEMI d.o.o. ni predložila. Naročnik je zato po oceni Državne revizijske komisije ravnal pravilno, ko je na podlagi drugega odstavka 98. člena ZPP obe omenjeni družbi, dne 24.8.2010, pisno pozval na dopolnitev revizijskega zahtevka, s katero naj se ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo. Naročnik je v pisnem pozivu po presoji Državne revizijske komisije jasno obrazložil, da iz zahtevka za revizijo v nasprotju s 3. odstavkom 9. člena ZRPJN izhaja zgolj dejstvo, da ga je vložila družba RRC Računalniške storitve d.d., ne pa tudi drugi ponudnik iz skupne ponudbe, zaradi česar je naročnik obe družbi tudi pozval na odpravo pomanjkljivosti. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da sta vlagatelja pritožbe na podlagi naročnikovega poziva zahtevek za revizijo dopolnila in v dopolnitvi pojasnila, da zakoniti zastopnik družbe GAMA SYSTEMI d.o.o. podaja izjavo, da je revizijski zahtevek vložen v imenu obeh partnerjev, za kar prilaga tudi ustrezno pooblastilo. Vendar pa Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da navedena izjava v dopolnitvi revizijskega zahtevka s strani zakonitega zastopnika družbe GAMA SYSTEMI d.o.o. ni podpisana. Poleg tega sta vlagatelja k dopolnitvi revizijskega zahtevka predložila tudi pooblastilo, iz katerega izhaja, da družba GAMA SYSTEMI d.o.o. pooblašča družbo RRC Računalniške storitve, d.d. za vložitev in zastopanje v zvezi z zahtevkom za revizijo zoper odločitev Ministrstva za pravosodje o oddaji javnega naročila št. 4301-12/2009/27 z dne 1.7.2010 in v tem zvezi opravi vsa dejanja v njenem imenu. Toda Državna revizijska komisija kakor tudi naročnik v obravnavanem primeru ocenjuje, da iz predložene dopolnitve kakor tudi predloženega pooblastila ni jasno razvidno, da je izraženo soglasje volje za vložitev revizijskega zahtevka tudi s strani družbe GAMA SYSTEMI d.o.o. Namreč iz predloženega pooblastila zgolj izhaja, da družba GAMA SYSTEMI d.o.o. pooblašča družbo RRC Računalniške storitve d.d. za opravljanje procesnih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila št. 4301-12/2009/27, z dne 1.7.2010, ne pa tudi v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Slednje je razvidno iz spisovne dokumentacije, iz katere izhaja, da naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila vodi po št. 430-49/2010, kar je tudi razvidno iz vse naročnikove dokumentacije o predmetnem naročilu (iz Sklepa o izbiri, iz Odločbe o imenovanju strokovne komisije, Zapisnika o javnem odpiranju ponudb, Zapisnik o ocenjevanju ponudb, Obvestila o zavrnitvi ponudbe,â??) in ne pod v pooblastilu omenjeno opravilno številko. Omenjenega pooblastila, ki je bilo dano za zastopanje v točno konkretizranem postopku, pa po oceni Državne revizijske komisije na predmetni postopek ni mogoče širiti, kakor to zatrjujeta vlagatelja, saj so pooblaščeni družbi RRC Računalniške storitve d.d. dovoljena le tista pravdna dejanja, za katera je pooblaščena.
Državna revizijska komisija je ob upoštevanju ugotovljenega zaključila, da je potrebno naročniku pritrditi, da iz dopolnitve revizijskega zahtevka kakor tudi iz predloženega pooblastila, ne izhaja, da bi v obravnavanem primeru družba GAMA SYSTEMI d.o.o. pooblastila družbo RRC Računalniške storitve za vložitev revizijskega zahtevka tudi v njenem imenu. Ker je revizijski zahtevek ni bil vložen s strani obeh vlagateljev, ki sta nastopala v skupni ponudbi, je potrebno dalje zaključiti, da naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju z določili ZRPJN in ZPP, s tem ko je zahtevek za revizijo vlagatelja na podlagi dokumentacije in pooblastil ob smiselni uporabi določbe četrtega odstavka 98. člena ZPP zavrgel.

Državna revizijska komisija je zato pritožbo vlagatelja na podlagi 2. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 1.10.2010

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d., Jadranska 21, Ljubljana,
- GAMA SYSTEMI d.o.o., Pot za Brdom 100, Ljubljana,
- Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva Ulica 3, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana