018-235/2010 Ministrstvo za okolje in prostor

Številka: 018-235/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsednici senata Sonji Drozdek - šinko ter mag. Nataši Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Dobavo ekološkega plovila" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika GNV, d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.09.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo z dne 03.08.2010 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.
3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za dobavo ekološkega plovila objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 3096/2010, z dne 16.04.2010 in spremembe pod št. objav JN 3273/2010, JN 4064/2010, JN 4512/2010, JN 6476/2010 in JN 6913/2010.

Vlagatelj je pred rokom določenim za oddajo ponudb dne 03.08.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da glede na zahtevane tehnične specifikacije, plovilo v katamaranski izvedbi za posredovanje pri ekoloških nesrečah in razlitjih nevarnih snovi v pristaniščih in odprtih morjih v dolžini od 17 do 20 metrov ne more zagotoviti varne plovbe s hitrostjo nad 12 vozlov pri sunkih vetra 8 Bf in v valovih z značilno višino 3 metre. Vlagatelj je zato mnenja, da so podatki podani v razpisni dokumentaciji nerealni in zavajajoči in ponazarjajo neupravičeno diskriminacijo do ostalih ponudnikov.
Vlagatelj predlaga, naj naročnik prekine postopek in razveljavi omenjeni razpis ter ponovno preuči potrebne podatke za želeno plovilo.


Naročnik je dne 24.08.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je leta 2006 naročil študijo z naslovom Priprava strokovnih izhodišč za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja. Izdelana študija med ostalim opredeljuje tudi karakteristike plovila, ki se bo uporabljalo za čiščenje morja ob ekoloških nesrečah in pogoje, ob izpolnjevanju katerih bo plovilo lahko izvajalo dejavnosti na morju. Naročnik pritrjuje vlagatelju, da v ekstremnih razmerah (veter 8 Bf in valovi 3m) plovilo z zahtevanimi specifikacijami ne more razviti hitrosti 12 vozlov ali več. Vendar je naročnik podal zahteve glede dimenzij upoštevajoč optimalno stanje morja, tovrstno stanje morja pa se običajno upošteva tudi pri opredeljevanju dimenzij plovil s strani proizvajalcev plovil. Naročnik je določil tudi osnovne karakteristike plovila, ki opredeljujejo le rezervno statično stabilnost plovila, ki mora omogočati uporabo ladijskega dvigala pri prečnih in vzdolžnih momentih 5 metrov, ne da bi se čoln nagnil prečno za kot večji kot 10 stopinj in dinamično stabilnost, ki mora biti tolikšna, da omogoča varno plutje pri sunkih vetra 8 Bf in valovih z značilno velikostjo 3 metre.


Vlagatelj je z vlogo, z dne 03.09.2010, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. V prilogi dopisa, prejetega dne 10.09.2010, je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija je preverila, ali so naročnikove zahteve, da mora plovilo velikosti 17 do 20 metrov ob neugodnih vremenskih pogojih (sunki vetra 8 Bf in 3 metre visoki valovi) pluti s potovalno hitrostjo 12 vozlov nerealne in diskriminatorne.


Naročnik je v razpisni dokumentaciji v okviru določil v zvezi z Obliko, velikostjo, stabilnostjo in pogonom plovila (45. stran razpisne dokumentacije) med drugim določil:
" Rezervna statična stabilnost plovila mora omogočati uporabo ladijskega dvigala pri prečnih in vzdolžnih momentih 5 metrov, ne da bi se čoln nagnil prečno za kot večji od 10°, dinamična stabilnost pa mora biti tolikšna, da omogoča varno plutje pri sunkih vetra 8 Bf in v valovih z značilno višino 3 metrov.".
" Plovilo mora izpolnjevati sledeče karakteristike:
- dolžina: od 17 do 20 m
- širina: največ 6,5 m (i.e. zaradi dviga plovila z dvigalom - pajkom)
- hitrost: potovalna hitrost nad 12 vozlov
- delovna hitrost: 1-5 Nm/h.".


Naročnik je vremenske pogoje opredelil v okviru zahtev glede statične in dinamične stabilnosti plovila ob uporabi ladijskega dvigala. Naročnik je zahteval statično stabilnost plovila za uporabo ladijskega dvigala ob prečnih in vzdolžnih momentih 5 metrov, ne da bi se čoln nagnil prečno za kot večji od 10°, dinamična stabilnost pa mora omogočati varno plutje pri sunkih vetra 8 Bf in v valovih z značilno višino 3 metrov.
Glede hitrosti plovila pa je naročnik določil, da mora biti potovalna hitrost nad 12 vozlov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se opredelitev vremenskega stanja (sunki vetra 8 Bf in valovi z značilno višino 3 metrov) nanaša na primere, ko je potrebno uporabiti ladijsko dvigalo. Ladijsko dvigalo je, kot je razvidno iz opisa na 46. strani razpisne dokumentacije, dvigalo na palubi za manipulacijo z opremo. Zaradi varne plovbe pri uporabi ladijskega dvigala je naročnik zahteval, da je paluba na mestu montaže ladijskega dvigala dodatno ojačana ter, da statična in dinamična stabilnost omogočata uporabo plovila z iztegnjeno roko vsaj 5 metrov od boka plovila in varno plutje pri sunkih vetra 8 Bf in v valovih višine 3 metrov. Razbrati gre, da je naročnik zaradi zagotavljanja varnega plutja, podatke o hitrosti vetra in višini valov podal izključno v povezavi z zahtevo po statični in dinamični stabilnosti plovila ob uporabi ladijskega dvigala. Naročnik je zahteval, da mora biti plovilo statično stabilno ob 5 metrskih prečnih in vzdolžnih momentih tako, da se plovilo ne bi nagnilo za več kot 10°, hkrati pa je zahteval dinamično stabilnost plovila tako, da omogoča varno plutje pri sunkih vetra 8 Bf in v valovih z značilno višino 3 metre. Plovilo se torej ne sme nagniti za več kot 10° pri iztegnjeni roki dvigala v dolžini 5 metrov (tako vzdolžno kot prečno manevriranje), omogočena pa mora biti tudi varna plovba pri sunkih vetra 8 Bf in v valovih z značilno hitrostjo 3 metre.


Državna revizijska komisija glede na umestitev opredelitve vremenskih pogojev izključno v okviru določil v zvezi s stabilnostjo plovila pri uporabi ladijskega dvigala in glede splošne opredelitve potovalne hitrosti nad 12 vozlov ocenjuje, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja, da mora plovilo doseči hitrost 12 vozlov ob vremenskih pogojih, kjer so valovi visoki 3 metre, sunki vetra pa dosegajo hitrost 8 Bf. Nasprotno, določila v okviru katerih je naročnik numerično opisal vremenske pogoje se nanašajo izključno na stabilnost plovila in varno plovbo tako, da sta statična ter dinamična stabilnost plovila ob zapisanih vremenskih pogojih primarni. Naročnik je od ponudnikov zahteval, da ponudijo takšno plovilo, ki bo omogočalo varno plovbo pri uporabi ladijskega dvigala v slabih vremenskih pogojih. Iz razpisne dokumentacije ne izhaja, da morata biti zahteva po potovalni hitrosti nad 12 vozlov in zahteva po varni plovbi ob sunkih vetra 8 Bf in višini valov 3 metre kumulativno izpolnjeni (kar ne izključuje možnosti hitrosti nad 12 vozlov, v kolikor je možno zagotoviti varno plovbo). Iz razpisne dokumentacije namreč ne izhaja, da bi moralo vozilo ob uporabi ladijskega dvigala in neugodnih vremenskih pogojih voziti s potovalno hitrostjo 12 vozlov, saj je iz naročnikovega opisa razvidno, da je pri uporabi ladijskega dvigala ob sunkih vetra 8 Bf in višino valov 3 metre potrebno primarno zagotoviti varno plovbo.

Skladno z obrazložitvijo tega sklepa Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja naročnikova zahteva, da mora plovilo voziti s hitrostjo nad 12 vozlov ob sunkih vetra 8 Bf in višini valov 3 metre, zato je vlagateljev zahtevek skladno z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer strošek vplačane takse v višini 5.000,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
V določilu četrtega odstavka 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."
V obravnavanem revizijskem postopku je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. Tudi Državna revizijska komisija je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, zato je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 24.09.2010Predsednica senata:
Sonja Drozdek - šinko, univ.dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- GNV, d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana