018-243/2010 Gimnazija Jurija Vege Idrija

Številka: 018-243/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter članic Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi s postopkom revizije postopka za "subvencionirano dijaško prehrano - tople ali energijsko in hranilno bogatejše hladne malice", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Nebesa, gostinske storitve, d. o. o., Vojkova ulica 10, Idrija, ki ga zastopa Nataša Luša, odvetnica v Idriji (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Gimnazija Jurija Vege Idrija, študentovska ulica 16, Idrija (v nadaljevanju: naročnik), 22. 9. 2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290-01824310, pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 700 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je sodelujoča ponudnika v postopku za razpisani predmet z "Obvestilom o oddaji naročila" (brez številke in datuma), ki ga je obema vročil 16. 8. 2010 (razvidno iz povratnic), obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Sodexho, prehrana in storitve, d. o. o., Železna cesta 16, Ljubljana.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 24. 8. 2010 in predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila, ker naj bi naročnik storil pet "napak v razpisu" in osem "napak v postopku izbire".

Naročnik je z dokumentom št. 20/6-2010 z dne 9. 9. 2010 vlagatelja obvestil, da zahtevku za revizijo ne ugodi, pri čemer navaja, da oddaja storitev iz seznama storitev B, opozarja na prekluzijo glede določitev pogojev in meril ter ob opisovanju poteka pregleda in ocenjevanja ponudb ugotavlja, da je ravnal pravilno.

Vlagatelj je z dopisom z dne 14. 9. 2010 naročnika obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je 20. 9. 2010 od naročnika prejela dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN sklenila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz vpogleda v spisno dokumentacijo izhaja, da je naročnik opredelil, da zbira ponudbe za izvajanje (vsaj pretežno) storitev iz seznama storitev B, kategorija 17 (storitve hotelov in restavracij), zaradi česar je glede na 20. člen ZJN-2 uporaba določb ZJN-2 omiljena. Naročnik je pri oddaji javnih naročil za storitve iz seznama storitev B zavezan upoštevati določbe ZJN-2, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestila o oddaji (ne pa objavi) naročila (drugi oziroma tretji odstavek 20. člena ZJN-2). Drugi odstavek 63.b člena ZJN-2 naročniku omogoča (in ne zahteva), da objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.

Ker ZJN-2 naročniku, ko oddaja javna naročila storitev iz seznama storitev B, ne nalaga, da mora upoštevati še druga pravila postopka poleg tistih, ki ju določa v drugem odstavku 20. člena, so vlagateljevi očitki glede ocenjevanja ponudb, odsotnosti javnega odpiranja ponudb in neprimerne izbire postopka neutemeljeni, saj naročnik ni mogel kršiti tistih določb ZJN-2, ki jih v primeru javnega naročanja storitev iz seznama storitev B ni zavezan upoštevati.

V zvezi s kršitvami glede priprave razpisne dokumentacije (odsotnost ocenjene vrednosti v razpisni dokumentaciji, postavitev pogojev) in izbire postopka je vlagatelj glede na šesti odstavek 12. člena ZRPJN sicer tudi prekludiran, saj so mu morale biti te domnevne kršitve znane že ob seznanitvi z razpisno dokumentacijo in ne šele po preteku roka, določenega za predložitev ponudb. Vlagatelj je namreč ravno na podlagi preučitve razpisne dokumentacije lahko oddal ponudbo.

Vlagatelj sicer izpostavlja kršitve, ki bi jih bilo mogoče šteti, da se nanašajo na pripravo tehničnih specifikacij, vendar je treba ugotoviti, da je vlagatelj tudi glede uveljavljanja teh kršitev zaradi pravila iz šestega odstavka 12. člena ZRPJN prekludiran, saj se je s tem, kako je naročnik opredelil predmet javnega naročila in kako bo potekalo njegovo izvajanje, seznanil že ob seznanitvi z razpisno dokumentacijo in ne šele po preteku roka, določenega za predložitev ponudb. Ker pa je naročnik tudi vlagateljevo ponudbo v tehničnem delu ocenil za skladno s pogoji in z zahtevami iz razpisne dokumentacije, tudi ni jasno, kako bi sicer očitana kršitev vplivala na vlagateljevo možnost sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik javno naročanje izvajal že po uveljavitvi Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010; v nadaljevanju: ZšolPre), zaradi česar je treba upoštevati ureditev zgolj po ZšolPre, saj so z uveljavitvijo ZšolPre prenehali veljati dosedanji predpisi, ki so urejali področje dijaške prehrane (gl. 35. člen ZšolPre). Za izbiro zunanjega izvajalca za nabavo, pripravo in razdeljevanje obrokov se postopek izvede po določbah zakona, ki ureja javno naročanje (četrti odstavek 5. člena ZšolPre) (tj. ZJN-2), pri čemer ZšolPre v nasprotju z Zakonom o subvencioniranju dijaške prehrane (Uradni list RS, št. 45/2009) in na njegovi podlagi sprejetim Pravilnikom o subvencioniranju dijaške prehrane - dnevnega toplega obroka (Uradni list RS, št. 62/2009) ne določa več niti meril za izbiro ponudb. Zato je treba šteti, da ZšolPre, ker ne ureja meril, ne posega v pravila ZJN-2 za oddajo javnih naročil storitev iz seznama storitev B.

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, ga je na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 22. 9. 2010

Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Gimnazija Jurija Vege Idrija, študentovska ulica 16, 5280 Idrija,
- Odvetnica Nataša Luša, Lapajnetova ulica 9, 5280 Idrija,
- Sodexho, prehrana in storitve, d. o. o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.