018-237/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-237/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednice Miriam Ravnikar šurk ter članic mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za nakup zaščitnih in delovnih oblačil ter obutve in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TOTAL d.o.o. Novo mesto, Pod Trško goro 96, Novo mesto, ki ga zastopa odvetnica Vesna Bajec, Glavni trg 10/I, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.09.2010

ODLOČILA

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, v razliki nad vrednostjo, ki mu jo je priznal naročnik v sklepu, št. 430-338/2010-5, z dne 31.08.2010, se ugodi. Naročnik mora vlagatelju povrniti še 413,08 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.03.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 31.03.2010, pod oznako PZP346/2010. Naročnik je prejel osem ponudb.
Naročnik je dne 05.05.2010 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila MORS-14/2010-PZPb za nakup zaščitnih in delovnih oblačil, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku ZAVAS d.o.o., špruha 19, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je dne 17.05.2010 vložil zahtevek za revizijo.
Naročnik je dne 31.05.2010 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 430-247/2010-7).
Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ugodila, razveljavila izpodbijano odločitev in naložila naročniku, da je dolžan vlagatelju povrniti priglašene stroške (sklep Državne revizijske komisije, št. 018-126/2010-5, z dne 22.06.2010). Državna revizijska komisija je ugotovila, da iz ponudbe izbranega ponudnika, in sicer v delu, ki se nanaša na postavko c (odsevni telovnik), ni mogoče ugotoviti, katerega izmed dveh artiklov je izbrani ponudnik sploh ponudil. Kot je zapisala Državna revizijska komisija, se ponujeni vzorec telovnika nanaša na artikel telovnik SIOEN 9044 PEC FLUORUM (Originalna koda: 9044A2PEC), torej na telovnik z navadnimi odsevnimi trakovi, k ponujenemu vzorcu pa so priloženi dokumenti (Tehnični list, Tehnični podatki, ES - Izjava o skladnosti, Declaration of conformity proizvajalca Sioen), ki se nanašajo na drug telovnik, to je na artikel SIOEN 9044 (Originalna koda: 9044A2M01FC1), oziroma na telovnik s 3M Scotchlite odsevnimi trakovi.
Naročnik je dne 27.07.2010 sprejel Novo odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je javno naročilo ponovno oddal v izvedbo izbranemu ponudniku (dokument št. 430-154/2010-35).
Vlagatelj je dne 09.08.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve o oddaji naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev o oddaji naročila izdal dne16.08.2010.
Vlagatelj je dne 16.08.2010 ponovno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj opozarja na predhodno odločitev Državne revizijske komisija in navaja, da je izbrani ponudnik predložil ponudbo za artikel brez zahtevanih značilnosti (oziroma brez 3M odsevnih trakov), medtem ko je predložil tehnično dokumentacijo, ki se glasi na drug artikel. Ker ob upoštevanju navedenega ponudba izbranega ponudnika ni popolna, še poudarja vlagatelj, bi jo moral naročnik izločiti, kot je to storil z ostalimi nepopolnimi ponudbami. Vlagatelj še zatrjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbo priložil vzorec odsevnega telovnika, za katerega je tehnično dokumentacijo predložil šele naknadno.
Vlagatelj predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov po priloženem stroškovniku (za odvetniško zastopanje 640,90 EUR, 20,00 EUR za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev - tar. št. 6002, 20 % DDV in 700,00 EUR za vplačano revizijsko takso).
Naročnik je dne 31.08.2010 zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil odločitev o oddaji naročila ter vlagatelju priznal stroške v višini 1.080,00 EUR, in sicer 700,00 EUR za vplačano revizijsko takso, 300,00 EUR za zastopanje vlagatelja v revizijskem postopku, 20 % DDV v višini 60,00 EUR in 20,00 EUR za stroške poštnih in telekomunikacijskih storitev.
Vlagatelj je dne 06.09.2010 obvestil naročnika, da nadaljuje revizijski postopek v delu, ki se nanaša na priglašene stroške revizijskega postopka. Vlagatelj predlaga, da se naročniku naloži povračilo vseh priglašenih stroškov, kot izhajajo iz stroškovnika, z dne 16.08.2010. Kot poudarja vlagatelj, je priglašeni znesek povsem primeren in utemeljen glede na opravljen posel. Vlagatelj še navaja, da je naročnik ponovno (in v nasprotju z odločitvijo Državne revizijske komisije) nezakonito izbral izbranega ponudnika.
Skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju ZOdv-C) znaša nagrada za revizijski postopek po določbah zakona, ki ureja postopek revizije postopkov oddaje javnih naročil od 200,00 do 1.400,00 EUR in obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Nagrada vključuje opravo vseh dejanj v revizijskem postopku, zlasti pripravo vseh vlog v revizijskem postopku in udeležbo na sestankih. Če je odvetnik pooblaščen le za posamezna dejanja v revizijskem postopku, se nagrada sorazmerno zniža glede na obseg opravljenih storitev, vendar ne sme znašati manj kot 50,00 EUR.
Način določanja nagrade v razponu ureja 13. člen Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, v nadaljevanju: ZOdvT), ki določa, da se nagrada v posameznem primeru določi po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin, predvsem obsega in težavnosti odvetniške storitve, uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izvenpravnih področij, pravnega specialističnega znanja ali tujega jezika, pomena zadeve ter prihodkov in premoženjskih razmer stranke. V povprečnem primeru se določi srednja vrednost nagrade v razponu.
Na podlagi 19. člena ZOdv-C v povezavi z določilom 13. člena ZOdvT ima naročnik/Državna revizijska komisija pri določanju višine nagrade v razponu ob upoštevanju naštetih kriterijev pravico, da po pravičnem preudarku določi višino nagrade za zastopanje v revizijskem postopku. Ker je naročnik s sklepom, z dne 31.08.2010, zahtevku za revizijo v celoti ugodil, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z zgoraj navedenimi določili po pravičnem preudarku ter ob upoštevanju vseh okoliščin ocenila, da je vlagatelj upravičen do vseh priglašenih stroškov. Državna revizijska komisija je tako vlagatelju priznala še naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo: 340,90 EUR za zastopanje vlagatelja v revizijskem postopku, 20 % DDV ter 20 % DDV na priglašen znesek za stroške poštnih in telekomunikacijskih storitev (tar. št. 6002) - to je 4,00 EUR.
Naročnik mora vlagatelju, poleg že priznanih stroškov v višini 1.080,00 EUR, povrniti še stroške v višini 413,08 EUR. Znesek v višini 413,08 EUR mora naročnik povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 20.09.2010

Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
Predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
- odvetnica Vesna Bajec, Glavni trg 10/I, Novo mesto
- ZAVAS d.o.o., špruha 19, Trzin
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana