018-187/2010 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-187/2010-13

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič ter članic Sonje Drozdek šinko in Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo blaga "razdelilna polja, celice, stikalni bloki" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Eltima d.o.o., šlandrova ulica 8a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.9.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 13.7.2010, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila za Sklop B, št. 12-MS/N-151/10, z dne 18.6.2010.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.1.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo blaga "razdelilna polja, celice, stikalni bloki". Naročnik je predmetno javno naročilo oddal po odprtem postopku. Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN1152/2010, z dne 16.2.2010. Dne 18.6.2010 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je družbo Elektronabava d.o.o., Ljubljana, izbral kot najugodnejšega ponudnika za sklop A, za sklop B pa družbo MR d.o.o., Miklavčeva ulica 7, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev naročnika je vlagatelj dne 13.7.2010 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija naročnikovo odločitev za sklop B. Vlagatelj zatrjuje, da ima izbrani ponudnik MR d.o.o. nepravilne in premajhno število potrjenih referenc. Izbrani ponudnik je po vlagateljevih navedbah priložil potrjene reference od kupca Elektro Maribor d.d. za dva kosa in kot predmet pogodbe navedel (celice in stikalni bloki, pogodba št. 102409, z dne 19.12.2006), kar je po vlagateljevem mnenju v nasprotju z naročnikovim odgovorom, z dne 15.3.2010 ter z opisom predmeta javnega naročila iz obrazca št. 30, str. 2, saj ni jasno, za kakšen stikalni blok so reference potrjene. Poleg tega je izbrani ponudnik kot potrjene reference s strani kupca Elektro Ljubljana d.d. priložil za 13 kosov stikalnih blokov in pri tem kot predmet pogodbe navedel (stikalni bloki XIRIA), kar je v nasprotju tako z naročnikovo zahtevo, vsebovano v obrazcu št. 30, str. 3, naročnikovim odgovorom, ter opisom predmeta javnega naročila iz obrazca št. 30, str. 2. Pri tem vlagatelj zatrjuje, da je iz potrdila Elektro Ljubljana d.d. razvidno, da enega potrjenega kosa ni dobavil izbrani ponudnik, temveč družba IMP- TEN TELEKOM d.o.o., kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo, da morajo potrjene reference izkazovati ponudnikove dobave, ne pa dobave drugih družb. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je izbrani ponudnik priložil potrjene reference tudi od kupca Elektro Primorska d.d. za 42 kosov in prav tako kot predmet navedel (stikalni bloki XIRIA), kar po vlagateljevih navedbah ni skladno z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj pri tem ni jasno razvidno, za kakšen stikalni blok so reference sploh potrjene. Poleg tega iz omenjenega potrdila po vlagateljevih navedbah ni razvidno, da bi blago dobavil izbrani ponudnik, temveč je to v celoti storila družba CEBRA d.o.o. Prav tako je izbrani ponudnik predložil reference tudi s strani kupca Elektro Celje d.d. in Elektro Gorenjska d.d. za en kos in kot predmet pogodbe navedel (stikalni bloki XIRIA), kar je v nasprotju z naročnikovimi zahtevami. V nadaljevanju vlagatelj pojasnjuje, da izbrani ponudnik ponuja blago, za katero ni pridobil soglasja proizvajalca oz. njegovega zakonitega distributerja. Izbrani ponudnik je v nasprotju z naročnikovo zahtevo predložil lastni izjavi o skladnosti blaga kabelski končnik SN tip POLT in izolirni T člen RICS proizvajalca Tyco Electronics Raychem GmbH, Finsinger Feld 1, 85521 Ottobrunn bei Munchen, Nemčija. Kajti izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah ni zakoniti distributer navedenega proizvajalca, prav tako pa za namen ponujanja blaga nima dovoljenja. Edini zakoniti pooblaščeni distributer Tyco Electronics Raychem GmbH v Sloveniji je vlagatelj, ki v dokaz prilaga tudi letter of authorisation.

Naročnik je dne 27.7.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da so reference izbranega ponudnika pravilne. Iz podanih referenc je po naročnikovem mnenju razvidno, da število potrjenih referenc zadošča razpisnim pogojem. Poleg tega soglasje proizvajalca oz. njegovega zakonitega distributerja v RS ni bil pogoj za sodelovanje razpisu, kar po mnenju naročnika ne more biti razlog za zavrnitev ponudbe. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Z vlogo z dne 29.7.2010 je vlagatelj nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 2.8.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 4.8.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Izbrani ponudnik je dne 20.8.2010 posredoval pripravljalno vlogo na Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN od družb Elektro Ljubljana d.d. in Elektro Primorska d.d. ter od izbranega ponudnika v zvezi s potrjenimi referencami zahtevala dodatna pojasnila.

Izbrani ponudnik je dne 3.9.2010, Elektro Ljubljana d.d. dne 6.9.2010, Elektro Primorska d.d. pa dne 6.9.2010, Državni revizijski komisiji posredoval vsa dokazila za dobavo blaga.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Državna revizijska komisija je pri presoji dejanskega vprašanja v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v ponudbo izbranega ponudnika, IMP TEN-TELEKOM d.o.o. naroč. št. 5417 z dne 24.4.2009, dobavnico št. 166/2009, CEBRA d.o.o. nar. št. 003/08 z dne 17.3.2008, Rač. št. 79-0000654 z dne 18.3.2008, CEBRA d.o.o. nar. št. 008/08 z dne 22.4.2008, Rač. št. 158-0000654 z dne 7.5.2008, dobavnico št. 78/2008, Rač. št. 145-0000654 z dne 23.4.2008, dobavnico št. 69/2008, CEBRA d.o.o. nar. št. 018/008 z dne 8.9.2008, Rač. št. 290-0000654 z dne 10.9.2008, dobavnico št. 138/2008, CEBRA d.o.o. nar. št. 150/008 z dne 15.12.2008, Rač. št. 523-0000654 z dne 29.12.2009, dobavnica št. 292/2008, Elektro Primorska d.d. pog. 40BM/08S, Rač. št. 520-0000170 z dne 29.12.2008, dobavnico št. 286/2008, Rač. št. 520-0000170 z dne 29.12.2008, dobavnico št. 290/2008, Pogodba za dobavo SN STIKALNI BLOKI XSIRIA št. 9-B/09 z dne 26.3.2009, Pogodba za dobavo SN STIKALNI BLOKI XIRIA št. 40BM/08S z dne 24.12.2008, Pogodba za blago šTEVCI, KABLI IN BLOK, 7BM/08S z dne 21.4.2008, Pogodba za dobavo SN STIKALNI BLOKI XIRIA št. 5BM/08S z dne 22.4.2008, Pogodba za dobavo blaga SN STIKALNI BLOK, št. 27-B/08, z dne 23.12.2008, Ponudba št. 0023/08, z dne 10.3.2008. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija po izvedenem dokaznem postopku, skladno z določilom 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Predmetni spor med vlagateljema in naročnikom glede primernosti vlagateljeve ponudbe je potrebno presojati iz vidika 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo gradnje, storitve ali blaga, na enega ali več od naslednjih načinov: med drugim tudi s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov (točka a) 2. odstavka 45. člena ZJN-2).

Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v obravnavanem primeru v obrazcu št. 12 postavil zahtevo, da ponudniki navedejo seznam dobav blaga, ki so v zvezi z javnim razpisom, od 1.1.2007. Pri tem so morali ponudniki na območju EU dobaviti vsaj 40 posameznih enot, ki se upoštevajo kot potrjene pozitivne reference.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija najprej preverila tiste potrjene reference s strani Elektro Primorske d.d. in Elektro Ljubljana d.d., pri katerih je izbrani ponudnik kot pogodbenega partnerja navedel družbi CEBRA d.o.o. in IMP TEN-TELEKOM d.o.o.
Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izhaja, da je družba Elektro Primorska d.d. izbranemu ponudniku preko družbe CEBRA d.o.o. v letu 2009 priznala dobavo 19 kosov blaga, ki je prav tako predmet obravnavanega javnega naročila, v letu 2008 pa 23 kosov. Na drugi strani pa je družba Elektro Ljubljana d.d. izbranemu ponudniku preko družbe IMP TEN-TELEKOM d.o.o. priznala dobavo enega kosa blaga.
Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru ugotavljala in presojala, ali je izbrani ponudnik referenčne posle izvršil. Tako izbrani ponudnik v pripravljalni vlogi zatrjuje, da je s strani družbe Elektro Primorska d.d. potrjene referenčne posle opravil preko družbe CEBRA d.o.o., kot posrednika, v dokaz obstoja slednjega dejstva pa je na poziv Državne revizijske komisije predložil naročilnice, dobavnice in račune. Prav tako je Državna revizijska komisija v dokazne namene pri družbi Elektro Primorska d.d. opravila poizvedbo glede referenc, ki jih je družba potrdila. Tako je družba Elektro Primorska d.d. Državni revizijski komisija kot dokaz za izpolnjevanje tehnične sposobnosti izbranega ponudnika za izvedbo predmetnega naročila predložila pogodbo št. 40BM/08, z dne 24.12.2008, za dobavo petih kosov blaga SN stikalnega bloka XIRIA, sklenjeno med izbranim ponudnikom in družbo Elektro Primorska d.d., ki pa je Državna revizijska komisija, v okviru preverjanja izvedenih referenčnih poslov, ni mogla upoštevati. Izbrani ponudnik namreč pod opravljene dobave v obrazcu št. 12, kakor je to bilo zahtevano, omenjenega referenčnega posla ni navedel, Državna revizijska komisija pa lahko naročnikovo ocenjevanje ponudbe na zahtevo vlagatelja presoja le v okviru v ponudbi navedenih referenčnih poslov. Družba Elektro Primorska d.d. je v nadaljevanju z namenom dokazovanja potrjene reference predložila pogodbo za dobavo SN stikalnih blokov XSIRIA, št. 9-B/09 z dne 26.3.2009, sklenjeno z dobaviteljem, družbo CEBRA d.o.o. in na njeni podlagi izdano dobavnico za dobavo 15 kosov blaga. Pri tem pa Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v s strani izbranega ponudnika predloženih dokumentov ugotavlja, da iz predloženih računov, naročilnic in dobavnic ne izhaja, da bi izbrani ponudnik za družbo CEBRA d.o.o. v obdobju 2009 opravil dobavo blaga z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti omenjene družbe do Elektro Primorske d.d. Tako iz predloženega naročila št. 018/08 in dobavnice 138/2008 izhaja, da je izbrani ponudnik družbi CEBRA d.o.o. dostavil zahtevano blago dne 10.9.2008. Prav tako iz naročilnice št. 0008/08 z dne 22.4.2008 in dobavnic št. 78/2008 ter št. 69/2008, kakor tudi naročilnice št. 0003/08 z dne 17.3.2008 in dobavnice št. 34/2008, izhaja dobava blaga za obdobje 2008, ne pa tudi dobava za leto 2009. Prav tako navedenega dejstva ne dokazuje niti predložena dobavnica št. 292/2008 z dne 29.12.2008 in na njeni podlagi izdan račun št. 523-0000654, z dne 29.12.2008, saj je bila glavna pogodba med družbo CEBRA d.o.o. in Elektro Primorska d.d. sklenjena kasneje, in sicer 26.3.2009. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da gre vlagatelju pritrditi, da izbrani ponudnik ni uspel dokazati, da je v obdobju 2009 v imenu družbe CEBRA d.d. za družbo Elektro Primorska d.d. opravil sporne referenčne posle.
Enako dejstvo gre ugotoviti tudi za referenčni posel, ki ga naj bi izbrani ponudnik po lastnih zatrjevanjih izvedel preko družbe IMP TEN-TELEKOM d.o.o. Tako je Državna revizijska komisija v okviru presoje zakonitosti naročnikovega ravnanja družbo Elektro Ljubljana d.d. pozvala na dodatna pojasnila glede potrjene reference. Slednja je predložila naročilnico št. 133776, iz katere izhaja, da je Elektro Ljubljana d.d. dne 11.9.2009 pri družbi IMP TEN-TELEKOM d.o.o. naročila blok stikalni XIRIA. Na drugi strani pa je izbrani ponudnik kot dokaz za izvedbo referenčnega posla predložil dobavnico št. 166/2009, ki dokazuje, da je bilo blago družbi IMP TEN-TELEKOM d.o.o. dne 20.5.2009 sicer dobavljeno, vendar pa pri tem Državna revizijska komisija ne more z gotovostjo ugotoviti, ali je bilo ravno slednje namenjeno tudi za potrebe družbe Elektro Ljubljana d.d., ki je izbranemu ponudniku referenco potrdila. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega vlagatelju pritrjuje, da izbrani ponudnik ni uspel dokazati, da je za Elektro Ljubljana d.d. preko družbe IMP TEN-TELEKOM d.o.o. sporni kosa blaga tudi dobavil.
Upoštevaje zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ocenjuje, da je izbrani ponudnik navedel premajhno število zgoraj potrjenih referenc, kakor to v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje tudi vlagatelj, na podlagi česar gre ugotoviti, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Tako je naročnik kršil določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka, zato je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

Glede na to, da je vlagatelj z zatrjevanjem ene izmed kršitev že uspel, Državna revizijska komisija preostalih vlagateljevih navedb v nadaljevanju ni več presojala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj v zahtevku za revizijo ni zahteval povračila stroškov, zaradi česar Državna revizijska komisija o upravičenosti vlagatelja do povračila stroškov v nadaljevanju ni odločala.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15.9.2010
Predsednica senata:
Mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Eltima d.o.o., šlandrova ulica 8a, 1231 Ljubljana,
- MR d.o.o., Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor
- Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.