018-212/2010 Občina šoštanj

Številka: 018-212/2010-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Vide Kostanjevec, članice mag. Maje Bilbija in članice Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija mostu čez potok Toplico na LC 410 060 in rekonstrukcija ceste LC 410 080 z JP 910 920" (v sklopu številka 1 "Rekonstrukcija mostu čez potok Toplico na LC 410 060") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MAP-TRADE, d. o. o., špindlerjeva ulica 2C, 2310 Slovenska Bistrica, katerega zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA šOšTANJ, Trg svobode 12, 3325 šoštanj (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14. septembra 2010 sprejela

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija mostu čez potok Toplico na LC 410 060 in rekonstrukcija ceste LC 410 080 z JP 910 920", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 16. junija 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN5101/2010), začet z vlagateljevo vložitvijo zahtevka za revizijo, "[e]v.št.: 236/10- KF", z dne 23. julija 2010, v sklopu številka 1 "Rekonstrukcija mostu čez potok Toplico na LC 410 060", se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11. junija 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija mostu čez potok Toplico na LC 410 060 in rekonstrukcija ceste LC 410 080 z JP 910 920" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN5101/2010) objavljeno dne 16. junija 2010, obvestili o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku pa sta bili na Portalu javnih naročil objavljeni dne 21. junija 2010 (pod številko objave JN5296/2010) oziroma dne 28. junija 2010 (pod številko objave JN5541/2010).

Naročnik je javno naročilo razpisal v dveh sklopih in sicer
- 1. sklop: Rekonstrukcija mostu čez potok Toplico na LC 410 060 (v nadaljnjem besedilu: sklop številka 1),
- 2. sklop: Rekonstrukcija ceste LC 410 080 z JP 910 920.

Naročnik je dne 14. julija 2010 sprejel "OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJšEGA PONUDNIKA", številka JN 430-7/2010-Ob_most (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika v sklopu številka 1).

Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika v sklopu številka 1 je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 16. julija 2010, dne 19. julija 2010 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel vlagateljevo vlogo številka JN 430-7/2010-ob_most, z dne 16. julija 2010, poimenovano "[o]brazložitev izbire in vpogled v ponudbo izbranega ponudnika CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor".

Dne 22. julija 2010 je naročnik izdal sklep številka JN 430-7/2010-Obrazložitev, s katerim je odločil, da se "[z]ahtevek za dodatno obrazložitev" zavrže. Omenjeni sklep je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 23. julija 2010.

Dne 26. julija 2010 je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, "[e]v.št.: 236/10- KF", z dne 23. julija 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika v sklopu številka 1, obenem pa odloči, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka JN 430-/2010-revizija_t, z dne 30. julija 2010, poimenovanim "[p]oziv za dopolnitev zahtevka za revizijo", pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo z dokazilom, "iz katerega je razvidno, da je" "vplačal takso za predmetni postopek". Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 03. avgusta 2010, dne 06. avgusta 2010 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel vlagateljevo vlogo z dne 05. avgusta 2010, poimenovano "[z]adeva: Potrdilo o plačilu takse", skupaj s prilogo (obvestilom o izvršenem plačilu).

Naročnik je dne 12. avgusta 2010 sprejel sklep številka JN 430-7/2010-RZ, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 16. avgusta 2010, dne 19. avgusta 2010 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel vlagateljevo vlogo, "[e]v.št.: 236/10- KF", z dne 18. avgusta 2010. V omenjeni vlogi vlagatelj naročnika obvešča, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-7/2010-DRK, z dne 20. avgusta 2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 23. avgusta 2010, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji zadevnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 03. septembra 2010 prejela dodatno dokumentacijo, potrebno za odločitev v zadevi.

Dne 13. septembra 2010 je vlagatelj Državno revizijsko komisijo z vlogo, poimenovano "ZADEVA: UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 13. septembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo), poslano in prejeto po telefaksu, obvestil, da umika "zahtevek za revizijo, ki je bil" v odločanje Državni revizijski komisiji odstopljen "dne 23. 8. 2010". Omenjeno pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo je v izvirniku Državna revizijska komisija po pošti prejela dne 14. septembra 2010.

Iz četrte alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN (v povezavi z uvodno povedjo omenjenega člena) izhaja, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo s sklepom ustavi. V posledici ugotovitve, da je vlagatelj pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo podal še pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije (o vlagateljevem zahtevku za revizijo), Državna revizijska komisija pa ga je pred sprejemom svoje odločitve (o vlagateljevem zahtevku za revizijo) tudi prejela, je Državna revizijska komisija zadevni postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija mostu čez potok Toplico na LC 410 060 in rekonstrukcija ceste LC 410 080 z JP 910 920" v sklopu številka 1 "Rekonstrukcija mostu čez potok Toplico na LC 410 060" ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14. septembra 2010


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OBČINA šOšTANJ, Trg svobode 12, 3325 šoštanj
- mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana
- CPM, d. d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije