018-214/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-214/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Vide Kostanjevec ter članic Sonje Drozdek-šinko in mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Sanacija plazu "Vrhole" na cesti R2-430/0227 Ložnica-Tepanje v km 2,035", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SGP Pomgrad GNG d.o.o., Industrijska ulica 9, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 9. 2010

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5000 evrov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 4. 5. 2010 sprejel sklep št. A-78/10 G o začetku postopka javnega naročila za sanacijo plazu "Vrhole" na cesti R2-430/0227 Ložnica-Tepanje v km 2,035 in istega dne razpis objavil na Portalu javnih naročil, pod številko JN3498/2010.

Naročnik je dne 15. 7. 2010 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je kot najugodnejšega izbral ponudnika GAAL Albin Leskovšek s.p., Sela 1, Podčetrtek (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je na naročnika dne 20. 7. 2010 naslovil opozorilo in zahteval vpogled v dokumentacijo o izvedbi javnega naročila ter v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je vlagatelju vpogled omogočil dne 23. 7. 2010.

Vlagatelj je dne 26. 7. 2010 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita neustrezno ugotovitev popolnosti in pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika in zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila ter povračilo stroškov revizijskega postopka.

Vlagatelj uvodoma navaja, da je naročnik nezakonito in nedopustno dovolil izbranemu ponudniku, da je predložil svojo ponudbo oz. del ponudbe na drugačnem obrazcu, kot je bil izrecno predpisan, s čimer naj bi diskriminatorno in neenakopravno obravnaval vlagatelja v odnosu do izbranega ponudnika. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik Obrazec ponudbe samovoljno oblikoval tako, da je navajal nove izraze (predračunska vrednost namesto ponudbena cena) in dodal novo alinejo (popust na predračunsko vrednost), takšno spreminjanje razpisne dokumentacije pa naj bi bilo po vlagateljevem mnenju nedopustno in nezakonito, zaradi česar bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz postopka ocenjevanja.

Kot naslednjo nepravilnost v ponudbi izbranega ponudnika vlagatelj izpostavlja, da je le-ta navedel, da bo izvedel 68 % ponudbene vrednosti, njegov podizvajalec pa 32 %, pri čemer naj bi izbrani ponudnik med deli navajal tudi, da bo izvedel pilotno steno, za kar pa po vlagateljevem mnenju ni usposobljen, obenem pa naj bi tudi iz opisa del njegovega podizvajalca izhajalo, da bo izkop pilotov delal on. Vlagatelj pri tem še navaja, da vrednost predstavljene razdelitve del med izbranim ponudnikom in njegovim podizvajalcem ni skladna z naročnikovo zahtevo, da mora biti odstotek razdelitve dela med ponudniki in podizvajalci vezan na ponudbeno vrednost.

Vlagatelj dalje navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje referenc, kot so bile zahtevane v razpisni dokumentaciji, in sicer, da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi. Glede reference, ki jo je izbrani ponudnik predložil za opravljeno sanacijo plazu Pilštajn-Golobinjek R3 638/1169, vlagatelj navaja, da je pri tem delu sodeloval tudi tretji izvajalec, saj naj bi izbrani ponudnik ne bil usposobljen za izvedbo pilotnih sten, kot je v referenci navedeno, zaradi česar vlagatelj sumi, da je izbrani ponudnik referenco prikrojil in v njej navajal netočne podatke. Kot neustrezno vlagatelj označuje tudi referenco podizvajalca izbranega ponudnika (GEOKOP d.o.o., Dimičeva ulica 16, Ljubljana, v nadaljevanju: podizvajalec), saj naj le-ta del pri sanaciji plazu R3 694-Velenje-Dobrteša vas ne bi opravil skladno s pravili stroke in veljavne zakonodaje. Vlagatelj navaja, da so bila dela narejena nestrokovno, ter da je sanacijo naročil celo podizvajalec sam, opravil pa jo je vlagatelj. Vlagatelj meni, da naročnik takšne reference ne bi smel upoštevati, ker ne izkazuje uspešno opravljenega posla.

Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni sledil zahtevam naročnika, ker naj ne bi navedel vseh podizvajalcev ter zanje predložil vseh zahtevanih dokazil. Vlagatelj ugotavlja, da je izbrani ponudnik znotraj kadrovskih pogojev v funkciji odgovornega vodje del navajal M.P., ki naj po vlagateljevem mnenju ne bi bil zaposlen ne pri izbranem ponudniku, ne pri njegovem podizvajalcu, niti ni zanj predložil nobenega pisnega dogovora o sodelovanju, kot to zahteva Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika tudi iz tega naslova označiti kot nepopolno in jo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom (brez datuma) zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da popusti v razpisni dokumentaciji niso bili izrecno prepovedani, zaradi česar ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz nadaljnje obravnave. Glede vlagateljevega očitka, da izbrani ponudnik ni usposobljen izvesti vseh del (pilotne stene), ki jih je navedel v ponudbi, ter da so posledično vrednosti del, razdeljenih med izbranega ponudnika in podizvajalca v razmerju 68 % : 32 %, napačne, naročnik navaja, da izbrani ponudnik v razmerju do naročnika popolnoma odgovarja za izvedbo naročila, ter da pilotno steno sestavlja več delov, pri čemer bo izbrani ponudnik izdelal nekatere teh elementov, njegov podizvajalec pa jo bo dokončal. Naročnik zavrača tudi vlagateljev očitek, da naj bi izbrani ponudnik pri referenci za sanacijo plazu Pilštajn-Golobinjek R3 638/1169 navajal dela, ki jih v resnici ni izvedel. Naročnik navaja, da je bil sam naročnik navedenega posla, da je izbrani ponudnik v njem nastopal kot eden izmed partnerjev v ponudbi, ter da je podana referenca preverjeno v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Naročnik ugotavlja, da tudi vlagateljev očitek glede reference podizvajalca ni utemeljen. Naročnik navaja, da je imel podizvajalec res težave pri izvedbi manjšega števila pilotov, saj je bilo potrebno zaradi poslabšanih geoloških razmer na manjšem delu predvidene pilotne stene izdelati daljše pilote od prvotno predvidenih (namesto 12 m je projektant zahteval 20 m). Ker podizvajalec ni imel na zalogi dovolj obložnih cevi, je bil zaradi dinamike napredovanja del prisiljen poiskati usposobljenega izvajalca del in je to delo zaupal vlagatelju. Kot naročnik dokazuje s predloženim dokumentom, je podizvajalec izvedel vrtanje pilotov, vgradnjo armature in betona, v skupni dolžini 1.055,72 m, medtem ko je vlagatelj opravil enaka dela v skupni dolžini 164,1 m. Naročnik dodaja, da so bila dela sicer izvedena strokovno in neoporečno, ter da trditev vlagatelja o nestrokovni izvedbi predloženega referenčnega dela ne drži. V zvezi z zadnjo vlagateljevo navedbo naročnik navaja, da je oseba M.P. od 1.9.2008 zaposlena za nedoločen čas pri izbranem ponudniku, kar ravno tako dokazuje s predloženim dokumentom.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 23. 8. 2010, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, nakar je naročnik le-tej odstopil spisovno dokumentacijo v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ter četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je sprva presojala utemeljenost vlagateljeve trditve iz zahtevka za revizijo, da je naročnik nezakonito in nedopustno dovolil izbranemu ponudniku, da je predložil svojo ponudbo oz. del ponudbe na drugačnem obrazcu, kot je bil izrecno predpisan, s čimer naj bi diskriminatorno in neenakopravno obravnaval vlagatelja v odnosu do izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se vlagatelj sklicuje na obrazec "Ponudba iz razpisne dokumentacije (poglavje 4 "Izdelava ponudbe", točka 4.1 "Ponudbena dokumentacija").

Državna revizijska komisija je z vpogledom v vlagateljevo ponudbo ugotovila, da je v navedeni obrazec, pod točko 6 "Ponudbena cena", vstavil rubriko "predračunska vrednost (brez DDV)" ter dodal novo vrstico, da na predračunsko vrednost daje 19 % popusta.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji glede predložitve ponudbe postavil naslednje zahteve (relevantne določbe s stališča Državne revizijske komisije so poudarjene):
"4.1 Ponudbena dokumentacija
Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:
 Ponudba
 Podatki o gospodarskem subjektu
 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
 Specifikacija naročila in predračun
 Garancija za resnost ponudbe
Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po gornjem zaporedju (med "poglavja" v gornjih alineah se vloži "pregradni karton" z naslovom naslednjega poglavja), spne v mapo in poveže z vrvico, ki se jo zapečati z nalepko in žigom.
Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.
4.1.1 Ponudba
V listini "Ponudba" morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
 Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje
 Ponudbena cena mora biti navedena v valuti EUR, brez in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV)
 Ponudbena cena mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila
 Ponudba mora veljati za celotno naročilo
 Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb
 Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega
 Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji"

Državna revizijska komisija v zvezi s citiranimi (poudarjenimi) naročnikovimi zahtevami ugotavlja, da je izbrani ponudnik le-te tudi izpolnil. Državna revizijska komisija opozarja, da vlagatelj napačno zatrjuje, da je izbrani ponudnik namesto ponudbene cene navajal predračunsko vrednost. Iz ponudbe izbranega ponudnika gre namreč ugotoviti, da je rubriko "predračunska vrednost" navajal poleg ponudbene cene, ta pa je sestavljena na način, da je od predračunske vrednosti odštet 19 % popust, ki ga je ponudil izbrani ponudnik. Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da navedenih določb razpisne dokumentacije ni mogoče tolmačiti tako restriktivno, da bi bila ponudba izbranega ponudnika, zaradi dodane rubrike in podanega popusta, nepravilna, saj je polje "ponudbena cena" izpolnjeno na način, kot je to zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji (navedena v valuti EUR, brez in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV), ter vključuje vse stroške in dajatve, povezane z izvedbo naročila). Ker naročnik oblikovnih posegov v obrazce razpisne dokumentacije ni izrecno prepovedal, niti ni po vsebini prepovedal dajanje popusta v ponudbi, ponudbe izbranega ponudnika zgolj iz razloga, da je na vrednost storitev po predračunu dal popust in na ta način oblikoval ponudbeno ceno, ni mogoče označiti kot nepravilne. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija obravnavano vlagateljevo navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Kot naslednjo je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo navedbo v zvezi z domnevno nepravilno navedbo delitve dela med izbranim ponudnikom in njegovim podizvajalcem v ponudbi izbranega ponudnika, in sicer iz razloga, ker naj bi izbrani ponudnik med prevzetimi deli navajal dela, za katera naj ne bi bil usposobljen.

Naročnik je v poglavju 2 razpisne dokumentacije, v razdelku 2.5 (Obličnost ponudbe), v točki 2.5.3 med drugim določil:
"Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca.
Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika."

Kot sestavni del ponudbe je naročnik z razpisno dokumentacijo zahteval tudi obrazec "Podatki o gospodarskem subjektu", v katerem je med drugim zahteval naslednje podatke:

"PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU"

V ponudbi nastopamo kot:
(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec

Podatki o prevzetem poslu:
(navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov)
Vrsta posla (iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in količina:
Kraj izvedbe:
Predviden termin izvajanja:
Vrednost posla: EUR odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo: %


V izbrani ponudbi sta predložena dva obrazca s podatki o gospodarskem subjektu, in sicer en s podatki izbranega ponudnika in drug s podatki njegovega podizvajalca, kot sledi:

1)
"PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU"

V ponudbi nastopamo kot: Ponudnik
(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec

â??

Podatki o prevzetem poslu:
(navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov)
Vrsta posla (iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in količina:

Rekonstrukcija ceste
Izdelava pilotne stene
Izdelava drenažnih reber
Kraj izvedbe: Vrhole
Predviden termin izvajanja: 1.7.2010 - 29.10.2010
Vrednost posla: 277.402,88 EUR odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo: 68 %2)
"PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU"

V ponudbi nastopamo kot: Podizvajalec
(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec

â??

Podatki o prevzetem poslu:
(navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov)
Vrsta posla (iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in količina:

Izkop pilotov, vgrajevanje armaturnih košev, betoniranje na kontraktorski način, izdelava sider
Kraj izvedbe: Vrhole
Predviden termin izvajanja: 1.7.2010 - 29.10.2010
Vrednost posla: 131.380,00 EUR odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo: 32 %


Glede vlagateljevega očitka, da je izbrani ponudnik med prevzeta dela navedel izdelavo pilotne stene, za kar naj ne bi bil usposobljen, je Državna revizijska komisija sledila naročnikovim ugotovitvam, da je izbrani ponudnik pravilno navedel dela, ki jih bo v konkretnem naročilu prevzel. Kot navaja naročnik, pilotno steno sestavlja več armiranobetonskih kolov - pilotov, ki so vgrajeni v zemljo, različnih dolžin, sidra (če je sidrana) in armiranobetonska greda, ki je povezovalni element vseh pilotov. Po naročnikovem vĂ"denju bo izbrani ponudnik izvedel povezovalno armiranobetonsko gredo in ostala dela, ki jih izgradnja pilotne stene zahteva, naročniku predal pilotno steno, podizvajalec pa bo izvedel le del pilotne stene, skladno z navedbami v njegovi rubriki. Državna revizijska komisija je preverila tudi seznam standardne klasifikacije dejavnosti, za katere je izbrani ponudnik registriran, in iz le-tega ni mogla ugotoviti, da bi izbrani ponudnik ne bil usposobljen za izvedbo del, kot jih navaja naročnik. Opozoriti gre še na določbo razpisne dokumentacije (gl. citirano točko 2.5.3), skladno s katero ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, zaradi česar je Državna revizijska komisija v konkretnem primeru toliko bolj sledila naročnikovi presoji in utemeljitvi, saj je on tisti, ki nosi tveganje za uspeh izvedenega posla. Glede na vse navedeno in glede na dejstvo, da vlagatelj ni ponudil nobenih dokazov v prid svojim trditvam, temveč je zgolj pavšalno navajal, da izbrani ponudnik za sporni posel ni usposobljen, je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe s tem v zvezi zavrnila kot neutemeljene.

Glede vlagateljeve navedbe, da delitev vrednosti del med izbranim ponudnikom in njegovim podizvajalcem ne ustreza ponudbeni vrednosti, Državna revizijska komisija ob pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotavlja, da ta vrednost, ob upoštevanju popusta na vrednost celotnega naročila (za katerega je Državna revizijska komisija pri presojanju prve vlagateljeve navedbe ugotovila, da ni v nasprotju z razpisno dokumentacijo), drži, zaradi česar je tudi to vlagateljevo navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija je kot neutemeljeno zavrnila tudi vlagateljevo navedbo glede domnevne neustreznosti reference izbranega ponudnika za izvedbo del pri sanaciji plazu Pilštajn-Golobinjek R3 638/1169. Vlagatelj je tudi na tem mestu zgolj pavšalno navajal, da izbrani ponudnik ni usposobljen za izvedbo pilotnih sten, ter izrazil sum, da je izbrani ponudnik referenco prikrojil in v njej navajal netočne podatke, svojih trditev pa vlagatelj z ničemer ni konkretiziral, niti ni zanje ponudil nobenih dokazov. Skladno s pravilom o povezanosti trditveno-dokaznega bremena iz 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.; ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji oddaje javnih naročil, mora namreč tista stranka, ki določeno dejstvo zatrjuje, tega tudi dokazati, oziroma zanj predlagati dokaze. Dejstvo pa mora biti zatrjevano jasno, določno in konkretno, in ne zgolj pavšalno ali v obliki domnev. Državna revizijska komisija je zato zaključila, da vlagatelj spričo svojih nekonkretiziranih trditev ni uspel izkazati, da bi bila sporna referenca izbranega ponudnika neustrezna in je zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljenega.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost vlagateljevih navedb v zvezi z domnevno neustreznostjo reference podizvajalca izbranega ponudnika, ki naj del pri sanaciji plazu R3 694-Velenje-Dobrteša vas ne bi opravil skladno s pravili stroke in veljavne zakonodaje. Pri tem Državna revizijska komisija uvodoma opozarja, da je bil naročnik predmetnega javnega naročila tudi naročnik (in s tem plačnik) del, za katera je podizvajalec predložil referenco, zato je logično, da je naročnik tisti, ki najbolje ve, kako in v kakšnem obsegu je podizvajalec sporna dela izvedel. Državna revizijska komisija je pri presoji upoštevala naročnikova pojasnila iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da je podizvajalec za dokončanje del pri spornem poslu zaradi nepredvidljivih okoliščin moral vključiti drugega izvajalca (vlagatelja), in sledila njegovemu zagotovilu, da je podizvajalec posel izvedel strokovno in v pretežnem obsegu, za kar je naročnik predložil tudi dokazila. Iz priloženih izjav podizvajalca in kopij računov za izvedena dela, ki jih je naročnik predložil kot dokaz svojim navedbam v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je tako razvidno, da je podizvajalec pri spornem naročilu vrtal pilote, vgradil armaturo in beton v skupni dolžini 1.055,72 m, ter vrtal in vgradil geotehnična sidra v skupni dolžini 2.063,50 m, medtem ko je vlagatelj zanj izdelal pilote v skupni dolžini 164,1 m. Državna revizijska komisija je glede na navedeno sledila naročniku, da podizvajalcu zgolj zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati in zaradi katerih je bil - zaradi objektivne nezmožnosti sam dokončati manjši del posla - posledično primoran vanj vključiti vlagatelja, ni mogoče očitati nestrokovne izvedbe spornih del, še posebej ob dejstvu, da je dobro in strokovno izvedbo podizvajalčevih del potrdil sam naročnik. Spričo navedenega je Državna revizijska komisija tudi to vlagateljevo navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Kot neutemeljen se je izkazal tudi vlagateljev očitek, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje kadrovskih pogojev iz razpisne dokumentacije, saj naj oseba M.P., ki jo je izbrani ponudnik navedel kot odgovornega vodjo del, ne bi bil zaposlen niti pri njem niti pri podizvajalcu, zanj pa naj v ponudbi ne bi bilo predloženo tudi nobeno dokazilo v smislu določb ZJN-2 o sklenjenem poslovnem sodelovanju. Državna revizijska komisija je namreč iz Obrazca M-2 (Odjava podatkov o pokojninskem zavarovanju in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja), ki ga je kot dokaz svojim trditvam predložil naročnik, ugotovila, da je oseba M.P., ki je v ponudbi izbranega ponudnika navedena kot odgovorni vodja del, pri le-tem sklenila delovno razmerje za nedoločen čas dne 1.9.2008.

Glede na vse zgoraj navedene ugotovitve je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroškov plačane takse ter stroškov v zvezi z odvetniškim zastopanjem. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je bilo potrebno, ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 10.9.2010


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- GAAL Albin Leskovšek s.p., Sela 1, Podčetrtek
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana