018-205/2010 Zdravstveni dom Novo mesto

Številka: 018-205/2010-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Dobava materiala" - sklopa C2 in C5 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj INTERDENT d.o.o., Opekarniška cesta 26, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, Kandijska cesta 4, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.09.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot je razvidna iz Obvestila o oddaji javnega naročila št. 75/4-2010 z dne 09.07.2010, v delu, ki se nanaša na sklop C2 (Material za zobotehniko) in C5 (Dentalne in žlahtne zlitine).


2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.05.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 08.06.2010, pod št. objave JN 4745/2010. Naročnik je z Obvestilom o oddaji naročila, št. 75/4-2010, z dne 09.07.2010, obvestil ponudnike, da bo okvirni sporazum v sklopu C2 sklenil s ponudnikoma DENTALIA d.o.o., Ljubljana in SANOLABOR d.d., Ljubljana, v sklopu C5 pa s ponudnikoma ZLATARNA CELJE d.d., Celje in SANOLABOR d.d., Ljubljana.

Vlagatelj je dne 14.07.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, dne 15.07.2010 pa je zaprosil še za vpogled v ponudbe vseh sodelujočih ponudnikov. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddajo naročila izdal dne 20.07.2010. Vpogled v ponudbe je bil opravljen dne 21.07.2010, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 23.07.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik v odločitvi o oddaji naročila navedel, da vlagatelj v sklopu C2 in v sklopu C5 ponuja neustrezne paralele oziroma materiale, ki ne ustrezajo tehnologiji, ki jo uporablja naročnik. Glede na to, nadaljuje vlagatelj, da je bila iz navedenega razloga njegova ponudba izločena za celotna sklopa C2 in C5, je naročnika pozval naj izda dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Kot ugotavlja vlagatelj, je naročnika zaprosil, naj mu pojasni, kateri artikli mu ne ustrezajo. Vlagatelj poudarja, da se ne strinja s podano dodatno obrazložitvijo, iz katere izhaja, da v sklopu C2 nekateri proizvodi ne dosegajo kvalitete materialov, ki jih uporablja naročnik in da v sklopu C5 naročnik ne pozna kovin, ki jih ponuja vlagatelj.
Kot zatrjuje vlagatelj, mora biti razpisna dokumentacija pripravljena tako, da ponudnik lahko odda popolno ponudbo. Iz navedenega razloga, nadaljuje vlagatelj, morajo biti tehnične zahteve postavljene tako, da ponudniki nedvomno vedo kaj zahteva naročnik. Vlagatelj zatrjuje, da je v celoti sledil naročnikovi razpisni dokumentaciji in ponudil materiale, ki popolnoma ustrezajo naročnikovim zahtevam. Glede na to, nadaljuje vlagatelj, je naročnikova obrazložitev nepravilna in nezakonita, predvsem pa subjektivna. Dejstvo, da naročnik ne pozna kovin, ki jih ponuja vlagatelj pa je ob upoštevanju naročnikovih zahtev povsem brezpredmetno, saj vlagatelj ni dolžan ponuditi zgolj tistih proizvodov, ki jih naročnik pozna, poleg tega pa vlagatelj niti ne ve kateri proizvodi so naročniku že poznani. Vlagatelj ponovno poudarja, da so bile zanj pomembne naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, ki jih je v celoti izpolnil. Naročnikove odločitve, še poudarja vlagatelj, pa se tudi sicer ne da preizkusiti, saj niti v dodatni obrazložitvi odločitve naročnik še ni pojasnil, kaj pomeni (ne)ustrezna paralela.
Vlagatelj na koncu še navaja, da se v dokaz popolnosti svoje ponudbe sklicuje tudi na standard ISO 22674.
Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev v obeh izpodbijanih sklopih razveljavi in zahteva povrnitev stroškov vplačane revizijske takse, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve do plačila.

Naročnik je s sklepom, z dne 06.08.2010, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Kot ugotavlja naročnik, je v Navodilu ponudnikom za izdelavo prijave, in sicer v točki 6 navedel, da mora ponudnik zagotoviti dobavo najmanj enega sklopa blaga v celoti in da bo na zahtevo naročnika takoj dostavil vzorec materiala, ki naročniku ni poznan. Ker je vlagatelj podpisal izjavo (OBR-1), da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje, njegov očitek o tem, da bi moral naročnik pojasniti, kateri artikli ne ustrezajo in da je naročnikova obrazložitev pavšalna, ni utemeljen. Pri sklopu C2, nadaljuje naročnik, je za nekatere proizvode povsem jasno in konkretno zapisal, zakaj mu ne ustrezajo, in sicer:
zap. št. 72 - Mavec - akrilat: neuspešno ločevanje teh dveh materialov
zap. št. 23-41 - Čopiči: hitro izgubijo svojo obliko oziroma konici
zap. št. 9-14 - Akrilat za polimerizacijo: večina pacientov je oskrbljena z ivoclarjevimi izdelki, ki se barvno ne ujemajo z vlagateljevimi (reparature so lisaste in neestetske)
zap. št. 2 - Adapta folija: prilagajanje v neenakomernih debelinah
zap. št. 42 - Distančni lok: premalo viskozen, prehitro se izsuši in je neuporaben
zap. št. 101- Polirna pasta: ne dosega visokega sijaja in zamaščuje izdelek
Naročnik v zvezi s tem še navaja, da je pričakoval, da ga bo vlagatelj obiskal z namenom, da bi skupaj razčistila posamezne ugotovitve s ciljem izboljšave materialov.
Naročnik nadalje zatrjuje, da bi ga moral vlagatelj, v kolikor je menil, da tehnične zahteve niso zapisane dovolj precizno, na to opozoriti že prej in ugotavlja, da ponudniki v zvezi s tem niso postavljali nobenih vprašanj.
Naročnik navaja, da je vlagatelj za sklop C5 očitno prezrl izrecno navodilo za dostavo vzorcev. Naročnik še zatrjuje, da v zvezi z nabavo razpisanih proizvodov odgovarja pacientom s svojim ugledom, Zavodu za varstveno zavarovanje pa tudi finančno.
Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da je vlagateljevega ponudba v obeh izpodbijanih sklopih nepravilna in nepopolna.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.08.2010, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da se z odločitvijo ne strinja in pripominja, da v sami odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik navaja razloge, ki niso bili navedeni že v izpodbijani odločitvi. Vlagatelj poudarja, da ga naročnik z navedenim onemogoča v njegovi pravici do učinkovitega pravnega varstva.

Naročnik je z dopisom, z dne 14.08.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 19.08.2010, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 19.08.2010 od naročnika zahtevala, naj ji odstopi originalno dokumentacijo. Naročnik je Državni revizijski komisiji zahtevano originalno dokumentacijo odstopil dne 20.08.2010.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom št. 018-205/2010-4, z dne 23.08.2010, pozvala, da zahtevek za revizijo najpozneje v petih dneh dopolni s predložitvijo dokazila o doplačilu takse v višini 2.500,00 evrov. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 30.05.2010 (pravočasno) posredoval dokazilo o doplačilu takse v zahtevani višini (2.500,00 EUR).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je vlagateljeva ponudba v sklopih C2 in C5 primerna in popolna (v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Kot zatrjuje vlagatelj, je v zvezi s ponujenimi artikli v sklopu C2 (Material za zobotehniko) in v sklopu C5 (Dentalne in žlahtne zlitine) izpolnil vse zahteve iz naročnikove razpisne dokumentacije.

Spor med strankama v tem postopku je potrebno presojati ob upoštevanju določila iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2, iz katerega izhaja, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato v celoti ne izpolnjuje zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično nepopolna ter jo mora naročnik izločiti iz postopka. Iz navedenih določil ZJN-2 je razvidno, da ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev v zvezi z vsebino predmeta javnega naročila in iz vsebine katere posledično izhaja, da bo ponudnik dobavil blago v skladu z zahtevami in tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Kot izhaja iz spisovne dokumentacije, naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Naročnik je istočasno izdelal razpisno dokumentacijo za obe fazi postopka oddaje predmetnega javnega naročila (Navodila ponudnikom za izdelavo prijave in Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe). Naročnik je v Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal, da bo za vsak posamezen sklop izbral po dva najugodnejša ponudnika in z njimi sklenil okvirni sporazum (prvi odstavek 12. člena Navodila ponudnikom za izdelavo prijave).

Kot izhaja iz Obvestila o priznanju sposobnosti, št. 75/4-2010-5, z dne 22.06.2010, je naročnik vlagatelju priznal sposobnost za vse sklope, ki jih je navedel v prijavi, med drugim tudi v obeh izpodbijanih sklopih (tudi sicer je naročnik priznal sposobnost vsem sodelujočim kandidatom za vse sklope, za katere so oddali prijavo).

Naročnik je tehnične specifikacije, ki se nanašajo na razpisani medicinski material (skupaj z enotami posameznega artikla in količino) zapisal v obrazec Predračun - seznam materiala po sklopih. Naveden obrazec so morali ponudniki izpolniti z imenom proizvajalca, z navedbo komercialnega imena ponujenega materiala in s cenami (s ceno na enoto z in brez DDV in s skupno vrednostjo z in brez DDV). Drugih zahtev v zvezi z razpisanim materialom naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavil, pač pa je v zvezi s tem zapisal še, da morajo ponudniki zagotoviti dobavo najmanj enega sklopa v celoti in da bodo morali ponudniki na zahtevo naročnika takoj dostaviti vzorec materiala, ki naročniku ni poznan (6. točka 1. člena Navodila ponudnikom za izdelavo prijave). Naročnik je v 12. člen Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe še zapisal, da bo uporabljeno merilo najnižje vrednosti ob zagotovljeni zahtevani kvaliteti za posamezen sklop.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb (in iz priloženih) ponudb izhaja, da je vlagatelj v sklopih C2 in C5 ponudil najnižjo ceno izmed vseh sodelujočih ponudnikov.

Naročnik je v izpodbijani odločitvi (kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 09.07.2010) zapisal, da vlagatelj v sklopu C2 ne ponuja zahtevanih materialov in da ponujeni materiali ne ustrezajo tehnologiji, ki jo uporablja. V zvezi s sklopom C5 pa je navedel, da vlagatelj ponuja neustrezne paralele. Naročnik je tudi navedel, da v sklopu C5, in sicer za artikel pod zap. št. 9, nihče izmed udeleženih ponudnikov ni ponudil materiala, ki bi mu ustrezal.

Naročnik je na vlagateljevo zahtevo izdal tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Naročnik je v njej za sklop C2 tokrat zapisal, da je na podlagi izkušenj z uporabo nekaterih izdelkov ugotovil, da ne dosegajo kvalitete materialov, ki jih uporablja, in sicer: 1. zap. št. 72 - Mavec - akrilat: neuspešno ločevanje teh dveh materialov, 2. zap. št. 23-41 - Čopiči: hitro izgubijo svojo obliko oziroma konici, 3. zap. št. 9-14 - Akrilat za polimerizacijo: večina pacientov je oskrbljena z ivoclarjevimi izdelki, ki se barvno ne ujemajo z vlagateljevimi (reparature so lisaste in neestetske), 4. zap. št. 2 - Adapta folija: prilagajanje v neenakomernih debelinah, 5. zap. št. 42 - Distančni lok: premalo viskozen, prehitro se izsuši in je neuporaben in 6. zap. št. 101- Polirna pasta: ne dosega visokega sijaja in zamaščuje izdelek. Za sklop C5 pa je navedel, da nima izkušenj s kovino, ki jo ponuja vlagatelj in je zato ne more primerjati. Naročnik je še dodal, da bo v primeru, če se vlagatelj strinja z brezplačno dostavo vzorcev, ponujen material tudi preizkusil.

Naročnik je enake razloge za izločitev vlagateljeve ponudbe kot v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (vsaj) za sklop C2 zapisal tudi v sklep, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, le da je ob tem še dodal, da je v zvezi s ponujenimi materiali v sklopu C2 od vlagatelja pričakoval, "da se bo oglasil v smislu razčiščevanja posameznih ugotovitev s ciljem izboljšave materialov". Za sklop C5 pa je navedel, da je vlagatelj prezrl izrecno zahtevo za dostavo vzorcev, ki izhaja iz 6. točke 1. člena Navodila ponudnikom za izdelavo prijave.

Kot izhaja iz zgoraj navedene dokumentacije, je naročnik v delu, ki se nanaša na sklop C5 (Dentalne in žlahtne zlitine), razloge za izločitev vlagateljeve ponudbe vseskozi spreminjal, le-ti pa se medsebojno tudi izključujejo. Naročnik je namreč v izpodbijano odločitev zapisal, da je vlagatelj ponudil neustrezne paralele, potem pa je v obrazloženo obvestilo o oddaji naročila zapisal, da ponujenih paralel sploh ne pozna in jih zato tudi ni mogel primerjati z drugimi ponujenimi artikli. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je naročnik v predmetnem sklopu vlagateljevo ponudbo izločil iz razloga, ki ga v razpisni dokumentaciji ni predvidel. Naročnik namreč v razpisno dokumentacijo ni zapisal, da ne bo izbral materiala, ki ga ne pozna. Nasprotno. Naročnik je očitno vnaprej predvidel, da mu bodo ponudniki lahko ponudili tudi blago, ki ga še ne pozna. Iz navedenega razloga je v razpisno dokumentacijo vnesel varovalko, ki mu bo omogočila preizkus artiklov, ki jih do sedaj še ni uporabljal (kot že izhaja iz zgornje obrazložitve, je naročnik v 6. točko Navodila ponudnikom za izdelavo prijave zapisal, da mora ponudnik na zahtevo naročnika takoj dostaviti vzorec materiala, ki naročniku ni poznan). Iz navedene naročnikove zahteve je mogoče jasno razbrati, da morajo ponudniki dostaviti vzorec materiala zgolj na zahtevo naročnika in ne samoiniciativno, kot zmotno navaja naročnik. Vlagatelj torej ni, kot je zapisal naročnik, "očitno prezrl izrecno navodilo za dostavo vzorcev", pač pa je bil naročnik tisti, ki ni ravnal v skladu s svojimi navodili in vlagatelja ni pozval, naj mu posreduje vzorce ponujenih materialov. Nenazadnje je vendarle logično (kot pravilno ugotavlja tudi vlagatelj), da ponudniki ne morejo vedeti, kateri materiali oziroma artikli naročniku (še) niso poznani. Ker naročnik ni ravnal v skladu z lastnimi navodili iz razpisne dokumentacije in vlagatelja v sklopu C5 ni pozval k dostavi vzorcev (naročnik je šele po sprejemu izpodbijane odločitve navedel, da je s strani vlagatelja ponujen material vendarle pripravljen preizkusiti), je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevim očitkom, ki se nanašajo na sklop C5 (Dentalne in žlahtne zlitine).

Vlagatelj se tudi ne strinja z naročnikovo odločitvijo, ki se nanaša na sklop C2 (Material za zobotehniko). Vlagateljev očitek v tem delu revizijskega zahtevka torej ni uperjen zoper tehnične specifikacije (kot to zmotno ugotavlja naročnik), pač pa vlagatelj jasno in nedvoumno navaja, da je (tudi) v sklopu C2 v celoti sledil vsem postavljenim tehničnim specifikacijam in ponudil materiale, ki popolnoma ustrezajo naročnikovim zahtevam.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom v tem, da je (s stališča pravil javnega naročanja) avtonomen pri opredeljevanju predmeta javnega naročila. Kot pravilno ugotavlja naročnik, se z opredeljevanjem potreb prevzame tudi odgovornost za poslovanje oziroma izvrševanje nalog, zaradi katerih je ustanovljen. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da edino naročnik (na podlagi predhodnih izkušenj s posameznimi materiali) lahko kompetentno opredeli kateri oziroma kakšni artikli ter zakaj mu (ne) ustrezajo. Naročnik je torej tisti, ki lahko navede svoje potrebe tudi na podlagi predhodnih (bodisi pozitivnih bodisi negativnih) izkušenj s posameznim blagom. Navedeno velja v obravnavanem primeru še toliko bolj, saj naj bi naročnik domnevno neustrezno kvaliteto ugotovil le pri peščici razpisanih proizvodov oziroma pri 29 od skupaj 263 razpisanih postavkah, pri čemer je tako pri postavkah od št. 23 do vključno št. 41 (Čopiči), kot tudi pri postavkah od št. 9 do vključno št. 14 (Akrilat za polimerizacijo) podal identični obrazložitvi. Ker je naročnik v izpodbijano odločitev najprej zapisal, da s strani vlagatelja ponujeni materiali ne ustrezajo tehnologiji, ki jo uporablja (pri čemer v razpisno dokumentacijo ni zapisal kakšno tehnologijo uporablja), potem pa je (v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila) svoje stališče spremenil in tokrat navedel konkretne pomanjkljivosti posameznih artiklov (ki jih je oprl na domnevno slabe izkušnje s ponujenimi materiali), se je vlagatelju upravičeno zastavil dvom v objektivnost takšne naročnikove presoje in v enakopravno obravnavo ponudnikov. Naročnik torej vlagateljevo ponudbo v sklopu C2 ni izločil zaradi neizpolnjevanja tehničnih specifikacij, ki jih je zapisal v razpisno dokumentacijo, pač pa zaradi domnevno nekvalitetnih materialov, pri čemer s tem v zvezi v razpisno dokumentacijo ni zapisal nikakršnih posebnih zahtev. Po drugi strani pa je v sklopu C5 opravil izbiro (oziroma obvestil ponudnike, da bo okvirni sporazum sklenil z družbama ZLATARNA CELJE d.d., Celje in SANOLABOR d.d., Ljubljana), čeprav je ugotovil, da mu za artikel pod št. 9 nihče izmed udeleženih ponudnikov ni ponudil ustreznega materiala (naročnik je v tem sklopu razpisal zgolj devet artiklov). Iz podane dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila pa tudi sicer izhaja, da naročnik razloge za izločitev vlagateljeve ponudbe ni oprl zgolj na domnevno slabe izkušnje s ponujenimi materiali (naročnik je namreč pri artiklih od št. 9-14 - Akrilat za polimerizacijo zapisal, "da je večina pacientov oskrbljena z ivoclarjevimi izdelki, ki se barvno ne ujemajo z vlagateljevimi", pri čemer iz razpisne dokumentacije ne izhaja, kateri materiali naj bi se barvno ujemali z "ivoclarjevimi izdelki"). Nenazadnje pa naročnik očitno tudi sam ugotavlja, da kvaliteta grajanih materialov niha oziroma, da bi lahko z vlagateljem v zvezi s spornimi materiali vendarle našla skupno rešitev. Naročnik je namreč v sklep, s katerim je odločil o vlagateljevemu zahtevku za revizijo, zapisal, da je (čeprav tega ni predvidel v razpisni dokumentaciji in tekom oddaje predmetnega javnega naročila tudi ni kontaktiral z vlagateljem) "pričakoval, da se bo vlagatelj oglasil v smislu razčiščevanja posameznih ugotovitev s ciljem izboljšave materialov, vendar se to žal ni zgodilo".

ZJN-2 pa v 42. členu (osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika) tudi sicer dovoljuje naročniku, da lahko v razpisni dokumentaciji določi, da bo iz postopka oddaje naročila izločil ponudnika (med drugim tudi) v primeru (točka d petega odstavka 42. člena ZJN-2), če je storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji. Kaj pomeni pravni standard hude strokovne napake, ZJN-2 sicer ne pojasnjuje, zato je razumeti, da je naročnik tisti, ki je dolžan v razpisni dokumentaciji ob upoštevanju specifičnosti predmeta javnega naročila natančno določiti, v katerih primerih bo štel, da je bila storjena huda strokovna napaka, zlasti pa mora opredeliti, kaj bo vsebinsko štel kot t.im. negativno referenco ter na kakšen način mora biti izkazana.

Državna revizijska komisija je na podlagi vsega zgoraj navedenega razveljavila odločitev naročnika, kot je razvidna iz Obvestila o oddaji javnega naročila št. 75/4-2010 z dne 09.07.2010, in sicer v delu, ki se nanaša na sklop C2 (Material za zobotehniko) in C5 (Dentalne in žlahtne zlitine).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ker je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov vlagatelja, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo priglašeni stroški, nastali z revizijo, in sicer v višini plačane takse.

Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08.09.2010predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, Kandijska cesta 4, Novo mesto
INTERDENT d.o.o., Opekarniška cesta 26, Celje
DENTALIA d.o.o., Celovška 197, Ljubljana
SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
ZLATARNA CELJE d.d., Kersnikova 19, Celje
Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana