018-210/2010 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Številka: 018-210/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Vide Kostanjevec, članice mag. Nataše Jeršič in članice Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "[n]akup računalniške opreme in licenc" (v sklopu številka 9 "Strežniški sistem") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AIC, d. o. o., Tbilisijska ulica 85, 1000 Ljubljana, katerega zastopa odvetnik Žarko TataloviÄ", Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 07. septembra 2010 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01821010), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 5.000,00 eurov (EUR).

Obrazložitev

Naročnik je dne 06. maja 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "[n]akup računalniške opreme in licenc" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo), številka PC-33-008/10. Obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN3786/2010) objavljeno dne 12. maja 2010, v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 94, pa je bilo (pod številko dokumenta 141835) objavljeno dne 15. maja 2010. Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 18. maja 2010 (pod številko objave JN3957/2010), dodatne informacije pa so bile v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 97, objavljene dne 20. maja 2010 (pod številko dokumenta 145893).

Naročnik je javno naročilo razpisal v devetih sklopih, v devetem sklopu pa je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika NIL, d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Naročnik je dne 06. julija 2010 sprejel "OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA NAROČILA", številka PC-33/10 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o izidu javnega naročila), ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 13. julija 2010.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 15. julija 2010 na pošto priporočeno s povratnico oddal vlogo, poimenovano "ZADEVA: Opozorilo in zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila", ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel dan kasneje.

Naročnik je dne 16. julija 2010 sprejel vlogo, poimenovano "DODATNA OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA", številka PC-33-008/10, ki jo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 20. julija 2010.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 30. julija 2010 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel dne 02. avgusta 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo
- navaja, da ga vlaga "zoper obvestilo naročnika z dne 6. 7. 2010, ki se nanaša na sklop 9",
- zatrjuje, da je (ne glede na to, da je kopiral zahteve stolpca zahtevano v stolpec ponujeno) tisto, kar je navedeno v ponudbi (čeprav besedilo ni jezikovno dosledno), tudi dejansko ponujeno, iz ponudbe pa je (z navedbo proizvajalca, modela, oznake in lastnosti ponujenega blaga) jasno razvidno, kaj ponuja. Po prepričanju vlagatelja bi moral naročnik njegovo ponudbo oceniti kot (primerno in) popolno oziroma "najmanj kot formalno nepopolno", ob tem pa mu omogočiti "dodatno obrazložitev ponudbe" (pojasnila).

Naročnik je dne 13. avgusta 2010 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa odločil tudi, da se zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, ne ugodi (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik
- zatrjuje, da je vlagateljeva ponudba neprimerna in nepopolna, ne pa formalno nepopolna,
- zatrjuje, da je vlagatelj vse zapisano iz stolpca "ZAHTEVANO" obrazca P-5 prekopiral v stolpec "PONUJENO" istega obrazca, prav tako pa ni predložil nobenih tehničnih specifikacij, iz katerih bi bilo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika,
- zatrjuje, da oznaka BL460c predstavlja družino strežniških rezin različnih tehničnih lastnosti in zmogljivosti. Oznaka je splošna in ne določa modela ter njegovih tehničnih lastnosti,
- zatrjuje, da bi bilo nemogoče pričakovati, da bi vlagatelj svojo ponudbo lahko pojasnil, ne da bi jo dopolnil, pa tudi, da bi naknadna sprememba oziroma dopolnitev obrazca P-5 pomenila nedopustno spremembo ponudbe.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 17. avgusta 2010, istega dne pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", z dne 17. avgusta 2010. V omenjeni vlogi vlagatelj naročnika med drugim obvešča, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa, znak naročnika 430-2/2010-IC/24, z dne 18. avgusta 2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 20. avgusta 2010, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji zadevnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja, naročnika in ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z dopisom številka 018 - 210 / 2010 - 2, z dne 03. septembra 2010, obvestila o podaljšanju roka za odločitev v zadevi.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da
- iz zahtevka za revizijo izhaja, da ga vlagatelj vlaga "zoper obvestilo naročnika z dne 6. 7. 2010, ki se nanaša na sklop 9 - strežniški sistemi" (torej zoper obvestilo o izidu javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop številka 9 "Strežniški sistem"),
- iz obvestila o izidu javnega naročila izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, predloženo v sklopu številka 9 "Strežniški sistem", označil kot nepopolno iz razloga, ker vlagatelj ni sledil navodilom za izpolnitev obrazca P-5 "Specifikacije".
V posledici navedenih ugotovitev je Državna revizijska komisija pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v točki 6 poglavja "3. RAZPISNA DOKUMENTACIJA" Navodil ponudnikom (oznaka javnega naročila 43000-PE IC PC-33-008/10-B, obrazec N-1; v nadaljnjem besedilu: Navodila ponudnikom) naročnik določil, da razpisno dokumentacijo sestavlja tudi "obrazec P-5: Specifikacije" (v nadaljnjem besedilu: obrazec P-5), v točki 5 poglavja "4. PONUDBA" Navodil ponudnikom pa, da mora ponudba med drugim vsebovati ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec P-5. Naročnik je pod poglavjem "4. PONUDBA" še določil, da "[p]onudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov. Če ponudnik kakšnega od polj ne bo izpolnil, manjkajoči podatki pa se ne bodo nanašali na ceno ali tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, bo naročnik takšno pomanjkljivost štel za formalno nepopolnost ponudbe in bo ponudnika skladno z 78. členom ZJN-2 pozval na dopolnitev ponudbe v tem delu oziroma bo napako sam odpravil, če bo šlo za nebistveno formalno pomanjkljivost". Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo (rubrika "Oblika ponudbe" poglavja "5. VELJAVNOST PONUDBE, JEZIK, OBLIKA, VARIANTE IN OPCIJE").

Ob vpogledu v obrazec P-5 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v navodilih za izpolnitev obrazca določeno, da "[n]aročnik v obrazcu Specifikacije (stolpec ZAHTEVANO) opredeljuje vrsto, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila po posameznih postavkah". Iz zahtev naročnika v tem delu nadalje izhaja, da mora biti ponudba, ki jo ponudnik opredeli po postavkah v stolpcu "PONUJENO", skladna z zahtevami, ki izhajajo iz stolpca "ZAHTEVANO", posamezna postavka, opredeljena v stolpcu "PONUJENO", pa mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu "ZAHTEVANO" pod isto številko in kot to določajo načrti (v primeru, ko so tudi načrti del razpisne dokumentacije). Naročnik je v obrazcu P-5 prav tako zapisal, da v stolpcu "PONUJENO" "ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev". Obrazec P-5 je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku ali v primeru sklenitve okvirnega sporazuma.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo (obrazec P-5) ugotovila, da je vlagatelj v njenem delu, ki se nanaša na sklop številka 9 "Strežniški sistem", kakor je to ugotovil že naročnik, dejansko praktično v celoti in dobesedno (z redkimi izjemami) kopiral oziroma prepisal naročnikove zahteve razpisne dokumentacije. Tako je v posameznih segmentih sklopa številka 9 naročnikove zahteve kopiral oziroma prepisal do te mere, da iz njih sploh ni mogoče razbrati, da bi ponujal izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev oziroma tehničnih postavk razpisne dokumentacije. Vlagatelj je na primer v postavki številka 9.1.2 stolpca "PONUJENO" glede priklopa v LAN in SAN med drugim zapisal "[o]sem 1 GE omrežnih vmesnikov. Dopuščene so tudi vse rešitve, ki teh osem mrežnih vmesnikov izvedejo preko le dveh fizičnih vmesnikov"â??, "[d]opuščena je tudi rešitev z dvema vmesnikoma na rezino za priklop na LAN in SAN"â?? in "[p]onudnik mora v tem primeru vključiti tudi opremo za razdruževanje prometa, ki bo omogočala priklop na"â??, v nadaljevanju omenjene postavke pa je zapisal tudi "[c]eloten blade sistem mora omogočati dodajanje še najmanj štirih rezin"â?? ter "[o]prema mora biti certificirana za"â?? Glede na navedeno in v nasprotju s stališčem vlagatelja, ki v zahtevku za revizijo navaja, da besedilo v nekaterih delih njegove ponudbe "ni jezikovno dosledno" (peti odstavek na strani 2) oziroma da "slovnično ni prilagodil samega besedila ponudbe" (tretji odstavek na strani 3), Državna revizijska komisija ugotavlja, da v izpostavljenih delih ponudbe vlagatelj sploh ni izkazal, da ta (po vsebini) izpolnjuje naročnikove (tehnične) zahteve razpisne dokumentacije. Gre torej za vsebinsko in ne jezikovno (slovnično) pomanjkljivost vlagateljeve ponudbe, vsebinskih pomanjkljivosti (odstopanj) ponudbe pa tudi v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja, ki izhajajo iz Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006, 16/2008 in 19/2010; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), zlasti še načelom enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) in načelom transparentnosti (prvi odstavek 8. člena ZJN-2), ni mogoče enačiti z jezikovno (slovnično) nedoslednostjo ponudbe. O jezikovni (slovnični) nedoslednosti besedila bi po oceni Državne revizijske komisije v konkretnem primeru namreč lahko govorili le v primeru, če bi že iz prvotnega besedila ponudbe jasno izhajalo, da ta (po vsebini) izpolnjuje določeno naročnikovo zahtevo, pri čemer bi v besedilu manjkala katera od črk ali bi bila katera od črk napačna, besedi v besedilu bi bili med seboj zamenjani in podobno. V posameznih postavkah sklopa številka 9 "Strežniški sistem" svoje ponudbe pa v konkretnem primeru vlagatelj tega, da bi v njej dejansko ponujal tisto, kar izhaja iz naročnikovih (tehničnih) zahtev razpisne dokumentacije, ni izkazal.

Tega, da predmet, ki izhaja iz vlagateljeve ponudbe, izpolnjuje vse (tehnične) zahteve razpisne dokumentacije sklopa številka 9 "Strežniški sistem", vlagatelj v ponudbi ni izkazal niti z navedbo (strežniškega sistema) "HP c7000 Enclosure + BL460c" pod številko postavke 9.1. Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v njej predložil dokument "HP ProLiant BL460c Generation 6 Server Blade", ob vpogledu na spletno stran http://search.hp.com/query.html"charset=iso-8859-1&lk=1&la=en&nh=10&rf=0&qs=&tridion=0&hpvc=sitewide&uf=1&st=1&qt=BL460c&submitsearch.x=4&submitsearch.y=5 pa, da je na trgu mogoče dobiti (vsaj) strežniški sistem "HP ProLiant BL460c G6 Server series" (v okviru tega so na razpolago na primer modeli HP ProLiant BL460c G6 E5502 1.86GHz Dual Core 6GB Blade Server, HP ProLiant BL460c G6 E5506 2.13GHz Quad Core 6GB Blade Server, HP ProLiant BL460c G6 E5520 2.26GHz Quad Core 6GB Blade Serverâ??) in strežniški sistem "HP ProLiant BL460c Server series" (v okviru tega so na razpolago na primer modeli HP ProLiant BL460c 5063 3.2GHz Dual Core 2GB Blade Server, HP ProLiant BL460c 5110 1.6GHz Dual Core 1GB Blade Server, HP ProLiant BL460c 5140 2.33GHz Dual Core 2GB Blade Serverâ??). Tudi v posledici navedenega Državna revizijska komisija (v nasprotju z zatrjevanjem vlagatelja, ki v zahtevku za revizijo v petem odstavku na strani 2 zatrjuje, da je iz stolpca "PONUJENO" "jasno razvidno, kaj ponudnik ponuja z navedbo proizvajalca, modela, oznake in lastnosti ponujenega blaga") ocenjuje, da vlagatelj pod številko postavke 9.1. ni sledil zahtevi obrazca P-5, po kateri bi moral v stolpcu "PONUJENO" natančno opisati ponujeno blago in navesti model, oznako ter lastnosti ponujenega blaga oziroma ponujenih storitev. Prav tako ne gre prezreti tudi tega, da se navedba "BL460c" v vlagateljevi ponudbi ne ujema niti s predloženim dokumentom "HP ProLiant BL460c Generation 6 Server Blade".

Ob doslej navedenem ne gre prezreti niti dejstva, da se na področju javnega naročanja od vsakega razumno obveščenega in povprečno skrbnega ponudnika (za katerega se domneva, da je izkušen pri predlaganju ponudb na svojem posebnem področju, prav tako pa se od njega pričakuje, da ima splošno znanje in razumevanje ključnih pravnih stališč, ki vplivajo na trge, na katerih deluje), ki bi želel pridobiti predmet javnega naročila, pričakuje, da bo ponudbo pripravil natančno (in) v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, zlasti v skladu s tehničnimi specifikacijami predmeta javnega naročila, v posledici pa jasno izkazal izpolnjevanje tehničnih zahtev oziroma tehničnih postavk, ki jih je določil naročnik. Poseben pomen oblikovanja predmeta ponudbe je razbrati tudi iz 78. člena ZJN-2, ki med drugim izrecno določa, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Da je vlagatelj pomen oblikovanja stolpca "PONUJENO" razumel ustrezno, je mogoče razbrati tudi iz njegove ponudbe v delu, ki se nanaša na sklop številka 2 "LCD zasloni", saj je vlagatelj v njem navedel tehnične zahteve ponujenega blaga (predmeta javnega naročila). Prav tako ne gre prezreti, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo v povezavi s sklopom številka 8 "Nadgradnja obstoječega HP XP 12000" že sam ugotovil, da je vlagatelj "za sklop 8 povsem korektno predstavil predmet naročila ter skladno z navodili naročnika izpolnil obrazec P-5".

V konkretnem primeru nadalje ne gre prezreti dejstva oziroma okoliščine, da
- je po oceni Državne revizijske komisije razpisna dokumentacija (vključno s tehničnimi specifikacijami predmeta javnega naročila v sklopu številka 9 "Strežniški sistem") dokaj kratka in razumljiva, kar pomeni, da bi ji vsak razumno obveščen in povprečno skrben ponudnik, ki bi želel pridobiti predmet javnega naročila, v spornem delu mogel in moral slediti (vlagatelj je imel poleg tega možnost naročnika zaprositi tudi za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije oziroma mu zastaviti ustrezna vprašanja v povezavi z njo),
- je bila v sklopu številka 9 "Strežniški sistem" iz smiselno podobnega razloga ("Ponudnik v obrazcu P-5 â"łSpecifikacijeâ"ł v rubriki PONUJENO ni podal zadostnega opisa rešitve. Ponudnika bi bilo potrebno pozvati k dopolnitvi ponujene rešitve, kar pa skladno z 2. alinejo 2. odst. 78. člena ni dopustno.") izločena tudi ponudba ponudnika ZELINKA, d. o. o., Stožice 100A, 1000 Ljubljana.

Dejstvo je, da je v postopkih javnega naročanja ponudnik tisti, ki mora v ponudbi izkazati izpolnjevanje vseh zahtev razpisne dokumentacije, vključno z zahtevami tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila. V konkretnem primeru vlagatelj izpolnjevanja tehničnih zahtev v sklopu številka 9 "Strežniški sistem" v ponudbi ni izkazal ne z navedbo "HP c7000 Enclosure + BL460c", katero je v stolpcu "PONUJENO" navedel pod številko postavke "9.1" "Strežniški sistem" (ta se ne ujema niti s predloženim dokumentom "HP ProLiant BL460c Generation 6 Server Blade", saj je v stolpcu "PONUJENO" v relevantnem delu zgolj navedba "BL460c"), ne z opisom (lastnosti) ponujenega predmeta (blaga) po posameznih postavkah. Ker gre v konkretnem primeru za vsebinsko pomanjkljivost vlagateljeve ponudbe (ne pa za formalno pomanjkljivost), slednje v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni šteti za formalno nepopolno ponudbo, prav tako pa v konkretnem primeru ni pravne podlage za uporabo instituta dopustnih dopolnitev ponudbe iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2, saj ta med drugim izrecno določa, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Prav tako v navezavi na konkretne okoliščine primera v ZJN-2 ni najti pravne podlage, po kateri bi naročnik moral vlagatelju dopustiti in omogočiti, da pojasni, kateri predmet (model oziroma oznako) v ponudbi sploh ponuja. Vlagatelj namreč v ponudbi, kot že zapisano, ni izkazal, da predmet (blago), ponujen v sklopu številka 9 "Strežniški sistem", izpolnjuje tehnične zahteve po posameznih postavkah. Slednjega vlagatelj ni izkazal niti v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah.

Glede na vse doslej navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2 s tem, ko je ponudbo vlagatelja ocenil za neprimerno in nepopolno. Vlagatelj namreč ni uspel izkazati, da njegova ponudba v sklopu številka 9 "Strežniški sistem" izpolnjuje pogoje, vezane na vsebino predmeta javnega naročila in zato v celoti izpolnjuje zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji, v posledici česar jo je naročnik upravičeno (brez uporabe instituta dopustnih dopolnitev ponudbe iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2) označil za neprimerno, posledično pa nepopolno. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen (1. točka izreka tega sklepa), je skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, vlagateljev zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN (ob upoštevanju ugotovljene višine že vplačane takse za revizijo v višini 5.000,00 EUR) odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01821010), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 5.000,00 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 07. septembra 2010


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
- odvetnik Žarko TataloviÄ", Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
- NIL, d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije