018-141/2010 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-141/2010-11

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 78/99 in nasl.) v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič ter članic Sonje Drozdek šinko in mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - Objekti za predelavo odpadkov", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu RIKO d.o.o., Bizjanova 2, Ljubljana in CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d., Stolpniška 10, Ljubljana, ki ju po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Simonič in Vrančič, o.p., d.n.o., Poljanski nasip 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 23. 8. 2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 17. 5. 2010, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu prijavitelju št. 10, Konzorcij GRADIS SKUPINA G d.d., Ljubljana & SUROVINA, d.d. Ljubljana & ARROW ECOLOGY & ENGINEERING OVERSEAS Ltd & INNOVATION UND TECHNIK AG, kot izhaja iz Odločitve o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu, izdane dne 29. 4. 2010, pod št. 3457.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 10.960,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu "Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - Objekti za predelavo odpadkov" objavil na portalu javnih naročil, dne 7. 7. 2009, pod št. objave JN5430/2009 in v Uradnem listu EU, dne 9. 7. 2009, pod št. objave 2009/S 129-188136.

Naročnik je dne 9. 12. 2009 sprejel Odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu, katero je v revizijskem postopku razveljavil in nato dne 22. 1. 2010 sprejel novo Odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu. Navedena odločitev naročnika je bila razveljavljena v revizijskem postopku, s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-43/2010-6, z dne 1. 4. 2010.

Naročnik je dne 29. 4. 2010 izdal novo Odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu, pod št. 3457, s katero je prijavitelje obvestil, da se sposobnost za sodelovanje v konkurenčnem dialogu prizna petim prijaviteljem.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 17. 5. 2010, vložil zahtevek za revizijo, s katerim je izpodbijal odločitev naročnika v delu, v katerem je bila priznana sposobnost prijavitelju št. 10, konzorciju Gradis Skupina G d.d., Ljubljana & Surovina, d.d., Ljubljana & Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd & Innovation Und Technik AG (v nadaljevanju: prijavitelj). Vlagatelj je zatrjeval, da prijavitelj z referencama WSN Sydney in Hiria Tel Aviv ni izkazal izpolnjevanja pogojev pod št. 13, 14, 18 in 20 razpisne dokumentacije.

V zvezi z referenco WSN Sydney je vlagatelj navajal, da je že samo poimenovanje reference kot WSN Sydney zavajajoče. WSN Enviromental Solutions je korporacija v lasti države, ki ima v lasti oziroma upravljanju tudi enega od obratov za ravnanje z odpadki Macarthur Resource Recovery Park, včasih poimenovan Jacks Gully. Del navedenega obrata je obrat AWT (Alternative Waste Treatment), ki se deli na Ecolibrium Mixed Waste Facility, imenovan tudi ArrowBio Plant, ki ga je v okviru svoje pogodbe zgradila družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd. Drugi del obrata pa predstavlja Ecolibrium Organics Facility z drugačno funkcijo, ki ga je zgradila druga družba, zato navedeni del ne more biti predmet reference, prijavljene s strani prijavitelja. Za konkretni postopek oddaje javnega naročila je torej lahko predmet presoje izpolnjevanja pogojev pod št. 13, 14, 18 in 20 samo objekt Ecolibrium Mixed Waste Facility, ki se funkcijsko deli na separation preparation (objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov - pogoj št. 13), anaerobic digestion (objekt za anaerobno fermentacijo mehansko izločene biorazgradljive frakcije iz mešanih komunalnih odpadkov - pogoj št. 14) in electricity generation (objekt za proizvodnjo električne energije in toplote iz bioplina - pogoj št. 18). Slednji objekti so popolnoma ločeni, so pa združeni v funkcionalno celoto. Vlagatelj je glede izpolnjevanja pogojev pod št. 13 razpisne dokumentacije zatrjeval, da je navedba prijavitelja v prijavi, da je kapaciteta referenčnega objekta WSN Sydney 160.000 ton mešanih komunalnih odpadkov/leto, napačna in zavajajoča, saj ima objekt za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov vhodno kapaciteto le 90.000 ton mešanih komunalnih odpadkov /leto. Kapaciteta celotnega kompleksa Macarthur Resource Recovery Park je bila včasih mnogo večja, okoli 250.000 ton odpadkov na leto ali celo več, vendar je to kapaciteta celotnega odlagališča odpadkov in ne samega objekta mehanske obdelave odpadkov v okviru Ecolibrium Mixed Waste Facility. Obrat AWT ima kapaciteto okoli 120.000 ton odpadkov na leto, vendar pa se navedeni obrat deli na Ecolibrium Mixed Waste Facility s kapaciteto 90.000 ton mešanih komunalnih odpadkov /leto in Ecolibrium Organics Facility s kapaciteto 30.000 ton bioloških odpadkov na leto. Objekt Ecolibrium Organics Facility je popolnoma ločen objekt, ki nima nobene povezave z mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, zato se na kapacitete navedenega objekta prijavitelj ne more sklicevati. V okviru objekta za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov delujeta dve vzporedni procesni liniji, vsaka od njiju lahko dnevno obdela 150 ton odpadkov. Tudi ob predpostavki, da obe liniji delujeta 365 dni v letu, je maksimalna kapaciteta objekta 109.500 ton odpadkov na leto. Iz navedenega izhaja, da referenca WSN Sydney ne izpolnjuje naročnikovega pogoja po vhodni kapaciteti objekta za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, v višini 120.000 ton mešanih komunalnih odpadkov na leto.

Vlagatelj je dalje referenco WSN Sydney izpodbijal tudi zaradi neizpolnjevanja pogoja št. 18, v katerem je naročnik zahteval objekt za proizvodnjo električne energije in toplote iz bioplina, s skupno močjo najmanj 2,5 MWel na objekt. Prijavitelj je za navedeno referenco navedel skupno moč 4,2 MWel na objekt, kar pa je po mnenju vlagatelja napačno in zavajajoče, saj ima objekt za proizvodnjo električne energije in toplote iz bioplina skupno moč le 2 MWel, ki jo zagotavljata plinska motorja in generatorja, vsak z močjo 1 MWel. Vlagatelj ponovno opozarja, da ima celoten kompleks Macarthur Resource Recovery Park višjo skupno električno moč, vendar je to posledica drugih plinskih motorjev, ki niso del objekta, ki ga je zgradila družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd. Ob priključitvi plinskih motorjev družbe Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd, v okviru objekta za proizvodnjo električne energije in toplote iz biplina, se je moč povečala za manj kot 2 MWel. Razlika med obdobjema 07/08 in 08/09 je 2,27 MWel.

Vlagatelj je dalje zatrjeval, da referenca WSN Sydney tudi ne izpolnjuje pogoja po rednem obratovanju vsaj eno leto, ki ga je naročnik zapisal v pogoju št. 13, 14, 18 in 20. Redno obratovanje referenčnega objekta bi se moralo, glede na oddajo prijave prijavitelja, pričeti 17. 9. 2008. Vlagatelj je navedel, da iz dokazil, ki jih je priložil zahtevku za revizijo, izhaja, da na dan 18. 11. 2008 gradnja ene od linij ni bila končana, kaj šele, da bi opravila zahtevane preizkuse in poskusno obratovanje. Tudi na dan 24. 3. 2009 obrat še ni deloval s polno kapaciteto, medtem ko eden od plinskih generatorjev v sklopu obrata za proizvodnjo električne energije in toplote iz bioplina sploh še ni obratoval. ArrowBio naj bi pričel z obdobjem poskusnega obratovanja v februarju 2009. Vlagatelj sicer dopušča možnost, da je bil objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov končan januarja 2008, do faze, ki je omogočala začetek postopkov pred zagonom (pre-commissioning), postopkov zagona (commissioning) ter da sta bili ti dve fazi izvedeni v času od 11. januarja 2008 do 2. julija 2008. Vlagatelj prav tako dopušča možnost, da je bil objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov dokončan 3. julija 2008, čeprav vlagatelj dvomi, da sta bili na ta dan dokončani obe liniji. Hkrati vlagatelj pritrjuje, da je bil objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov slovesno odprt 4. julija 2008, vendar navedeno ne pomeni, da je takrat pričel z rednim obratovanjem. Iz vseh dokazil je namreč razvidno, da so naprave na dan 4. 7. 2008 še popolnoma nerabljene in da je na ta dan v objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov prišel šele prvi tovornjak z odpadki. V tistem trenutku se je torej lahko pričelo poskusno obratovanje objekta za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Poskusno obratovanje je po navedbah prijavitelja trajalo 6 mesecev, iz uradnih dokumentov WSN pa izhaja, da je poskusno obratovanje trajalo 12 mesecev, torej je bilo zaključeno v januarju 2009. Vlagatelj hkrati poudarja, da ostala dva objekta, torej objekt za anaerobno fermentacijo mehansko izločene biorazgradljive frakcije iz mešanih komunalnih odpadkov in objekt za proizvodnjo električne energije iz toplote iz bioplina nikakor nista bila končana v okviru datumov, ki jih navaja prijavitelj. Vlagatelj je namreč izkazal, da na dan 18. 11. 2009 gradnje ene od linij nikakor ni bila končana, kaj šele, da bi opravila zahtevane preizkuse in poskusno obratovanje, na dan 24. 3. 2009 pa eden od plinskih generatorjev v sklopu obrata za proizvodnjo električne energije in toplote iz bioplina sploh še ni obratoval. Vlagatelj je v zvezi s predmetno referenco pridobil tudi mnenje Catherine Cusak, ministrice za okolje in podnebne spremembe, iz katerega izhaja, da obrat ne deluje zelo uspešno že 20 mesecev, kot to trdi prijavitelj. Naročnik je v prvotni odločitvi, s katero prijavitelju ni priznal sposobnosti, že pravilno ocenil neustreznost navedene reference, s poizvedbami in preverjanjem pa je nato prvotne ugotovitve z novo odločitvijo v celoti spregledal.

Vlagatelj je kot neustrezno izpodbijal tudi referenco prijavitelja, Hiria, Tel Aviv, in sicer najprej iz razloga, ker referenca ne izpolnjuje pogoja po zahtevani vhodni kapaciteti 120.000 ton mešanih komunalnih odpadkov na leto. Prijavitelj je za navedeno referenco navajal vhodno kapaciteto 180.000 ton odpadkov na leto, vendar gre po prepričanju vlagatelja za zavajajočo in napačno navedbo, saj ima navedeni objekt po različnih podatkih kapaciteto le od 30.000 do 45.000 ton odpadkov na leto. Vlagatelj opozarja, da je kapaciteta celotnega kompleksa Hiria, Tel Aviv sicer najverjetneje res 180.000 ton odpadkov na leto, vendar je to skupna kapaciteta, z vključeno kapaciteto odlagališča odpadkov in ne samega objekta mehanske obdelave, ki je relevanten za prijavljeno referenco. Kot izhaja iz priloženih dokazil, se je v okviru izgradnje objekta v Tel Avivu izvajalec soočil s pomanjkanjem prostora, zaradi česar je bila zgrajena samo ena linija za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki pa po vlagatelju dostopnih podatkih obdela dnevno 100 ton odpadkov, kar na letni ravni, ob predpostavki, da objekt obratuje vseh 365 dni na leto, omogoča obdelavo le do 36.500 ton odpadkov.

Vlagatelj je za referenco Hiria, Tel Aviv zatrjeval, da ne izpolnjuje tudi pogoja po proizvodnji električne energije in toplote iz bioplina, s skupno močjo najmanj 2,5 MWel na objekt. Prijavitelj je navedel skupno moč 4,2 MWel na objekt, vendar gre po mnenju vlagatelja tudi v tem primeru za zavajajoč in napačen podatek, saj ima objekt skupno moč le 0,9 MWel.

Prijavitelj je z vlogo, z dne 2. 6. 2010, naročniku podal svoja stališča do revizijskih očitkov vlagatelja.

Naročnik je dne 8. 6. 2010, pod št. 4542 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja kot neutemeljenega zavrnil.

V zvezi z revizijskimi očitki vlagatelja, ki se nanašajo na nezadostno kapaciteto reference WSN Sydney, je naročnik ugotovil, da je prijavitelj v pojasnilu prijave, z dne 15. 4. 2010 in dopolnitvi pojasnila prijave slovenskimi prevodi, z dne 19. 4. 2010, priložil tudi dokumentacijo, ki kaže na zadostno kapaciteto navedenega objekta, to je 160.000 oziroma najmanj zahtevanih 120.000 ton predelanih komunalnih odpadkov na leto. Omenjena kapaciteta je razvidna iz dokumenta z naslovom Alternative Waste Treatment Facility, Jack Gully Landfill, stran 3 (del pojasnila prijavitelja, z dne 15. 4. 2010), kjer je prijavitelj posebej označil kapaciteto naprave 160.000 ton na leto. Prav tako je navedena kapaciteta razvidna iz dokumenta z naslovom Mayor Project Assesment: Alternative Waste Treatment Technology Facility, Jack Gully, stran 1 (del pojasnila prijavitelja, z dne 15. 4. 2010), kjer je navedena kapaciteta naprave 120.000 ton na leto. Poleg navedenega naročnik ugotavlja še, da prijavitelj v dopolnitvi prijave, z dne 29. 10. 2009, v odgovoru št. 7, navaja kapaciteto 15 t/h za vsako linijo ter delo v dveh izmenah po efektivno 7 ur/izmeno. Po izračunih naročnika navedeno rezultira v naslednji letni kapaciteti obrata: Q = 14 (ur/dan) x 300 (dni/l) x 2 (liniji) x 15 (t/h) = 126.000 (t/l). Na spletni strani družbe Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd je navedeno, da je kapaciteta ene linije v referenčnem obratu Hiria, Tel Aviv 100 (t/dan), pri delu v eni izmeni. Če se kot relevantna vzame informacija, da sta v objektu WSN Sydney vgrajeni dve liniji enake velikosti kot v objektu Hiria, Tel Aviv, po mnenju naročnika to pomeni 200 t/dan pri delu v eni izmeni (60.000 t/l) in pri delu v dveh izmenah kapaciteto 120.000 t/l, ob predpostavki 300 delovnih dni v letu. Poleg navedenega je prijavitelj že v prijavi, v obrazcih 17a in 17b navajal kapaciteto objekta WSN Sydney 160.000 ton letno in je za točnost teh podatkov odgovarjal s svojim podpisom. Naročnik še navaja, da dokazila, ki jih je predložil vlagatelj zahtevku za revizijo, niso originalni dokumenti naročnika referenčnega projekta, zato za podatke iz teh dokumentov ni mogoče z zadostno mero gotovosti ugotoviti njihove resničnosti. Ti podatki tudi ne izkazujejo, da naj bi družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd izvedla le objekt Ecolibrium Waste Facility. Ob hkratnem upoštevanju originalnih dokumentov naročnika referenčnega projekta, ki jih je predložil prijavitelj, in ki pritrjujejo stališču, da referenčni objekt WSN Sydney dosega zadostno zmogljivost in jih je naročnik ocenil kot bolj verodostojne, je naročnik zaključil, da očitki vlagatelja niso utemeljeni.

V zvezi z nezadostno zmogljivostjo referenčnega objekta Hiria, Tel Aviv, je naročnik pojasnil, da je prijavitelj že v dopolnitvi prijave, z dne 29. 10. 2009, v odgovoru št. 6, navajal, da je v začetku (verjetno do leta 2005) objekt obratoval z eno linijo in v eni izmeni. Kapaciteta te linije je 100 (t/dan) pri delu v eni izmeni oziroma na letni ravni: Q (t/l) = 100 (t/dan) x 300 = 30.000 (t/l) oziroma pri delu v dveh izmenah 60.000 (t/l). Ker je prijavitelj v svojem odgovoru, z dne 14. 10. 2009, navajal, da je objekt modularen, gre ugotoviti, da sta postavljeni vsaj dve liniji, kar pomeni kapaciteto celotnega obrata 120.000 (t/l). Poleg navedenega je prijavitelj že v prijavi, v obrazcih 17a in 17b navajal kapaciteto objekta WSN Sydney 160.000 ton letno in je za točnost teh podatkov odgovarjal s svojim podpisom. Glede vlagateljevih dokazil, ki izvirajo iz svetovnega spleta, pa je naročnik navajal, da se podatki iz navedenih dokazil nanašajo na eno samo linijo.

V zvezi z zahtevano kapaciteto, skupno močjo najmanj 2,5 MWel na objekt, referenčnega objekta Hiria, Tel Aviv, je naročnik pojasnil, da se navedba vlagatelja, da naj bi znašala skupna moč tega objekta le 0,9 MWel nanaša le na eno linijo pri delu v eni izmeni, medtem ko v okvir tega objekta sodita najmanj dve liniji. Pri kapaciteti 120.000 (t/l) pa znaša moč motorjev 3,6 MWel (4 x 0,9 MWel). Naročnik je izvedel tudi primerjavo s podatki iz svojega idejnega projekta za objekt MBO Ljubljana, ki naj bi predeloval cca 43.000 (t/l) biorazgradljivih odpadkov, separiranih iz mešanih komunalnih odpadkov in 21.000 (t/l) ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov in bi pridobljene količine bioplina zadostovale za pogon plinskih agregatov električne moči 1,6 MWel. Kot je razvidno iz masne bilance za obdobje oktober 2008 do oktober 2009 (del dopolnitve prijave prijavitelja, z dne 14. 10. 2009), je objekt Hiria, Tel Aviv predelal 87.200 (t) biorazgradljivih odpadkov. Ob visoki vsebnosti metana v bioplinu (62 %) je mogoče ugotoviti, da proizvodnja elektrike oziroma moč motorjev dosega najmanj zahtevanih 2,5 MWel.

Glede očitka vlagatelja, da tudi referenčni objekt WSN Sydney ne dosega zadostne skupne moči, pa naročnik ugotavlja, da že iz zgornjih izvajanj izhaja, da je kapaciteta navedenega objekta v skladu s postavljenimi zahtevami. Na osnovi tega ter na osnovi argumentacije, ki jo je naročnik podal v razlagi kapacitete objekta za proizvodnjo električne energije in toplote iz bioplina Hiria, Tel Aviv, naročnik ugotavlja, da referenčni objekt WSN Sydney dosega zahtevano skupno moč najmanj 2,5 MWel. Navedeno izhaja tudi iz dokumentacije, ki jo je prijavitelj predložil v okviru pojasnila prijave, z dne 15. 4. 2010 in z dne 19. 4. 2010, pri čemer naročnik poudarja, da gre za originalne dokumente naročnika referenčnega projekta, medtem ko se vlagatelj sklicuje na podatke, ki niso originalni dokumenti naročnika referenčnega projekta.

V zvezi s pogojem po rednem enoletnem obratovanju za objekt WSN Sydney se naročnik sklicuje na pojasnila prijavitelja z dne 15. 4. 2010 in z dne 19. 4. 2010 ter na dokumente, ki jih je prijavitelj predložil v okviru tega pojasnila. Iz navedenih dokumentov izhaja, da se je montaža objekta WSN Sydney končala januarja 2008, in sicer do faze, ki omogoča začetek poskusov pred zagonom (pre-commissioning), poskusov zakona (commissioning) in poskusnega obratovanja. Dalje izhaja, da sta bili v času od 11. januarja 2008 do 2. julija 2008 opravljeni fazi pre-commissioning in commissioning ter da je testna faza trajala 6 mesecev, v tem času pa so bili uspešno izvedeni vsi preizkusi učinkovitosti vseh delov objekta, tudi testi anaerobne fermentacije in delovanja sistema. Prav tako iz dokumentov izhaja, da je bil obrat dokončan 3. julija 2008, uradno odprt 4. julija 2008 in je začel uradno obratovati 5. julija 2008, obrat pa zelo uspešno deluje že 20 mesecev. Dalje iz dokumentov Construction Certificate (Potrdilo o konstrukciji) ter dokument Final Evaluation Test ant Taking Over the plant, z dne 7. 7. 2008, izhaja, da objekt WSN Sydney redno obratuje od 5. julija 2008 ter tako ustreza postavljenemu pogoju naročnika. Naročnik je dalje navajal, da iz dokumenta Construction Certificate, z dne 17. januar 2007 izhaja, da je upravni organ odobril izgradnjo glavne proizvodne stavbe, kontrolne sobe in upravne stavbe, iz dokumenta Construction Certificat, z dne 7. junij 2007 izhaja, da je upravni organ odobril izvedbo zemeljskih del in izgradnjo temeljev za odsek anaerobne fermentacije, vključno z reaktorji, iz dokumenta Construction Certificate, z dne 22. oktober 2007 izhaja, da je upravni organ odobril montažo jeklene konstrukcije za obrat sprejema in mehanske obdelave odpadkov ter montažo reaktorjev za anaerobno fermentacijo, iz dokumenta, z dne 19. november 2007 izhaja, da je upravni organ odobril izvedbo nadzemnih del visokonapetostnega stikališča, iz dokumenta Construction Certificat, z dne 20. 8. 2008 pa izhaja, da je upravni organ odobril izvedbo modifikacij notranjega stopnišča in kontrolne sobe na zahtevo gasilne brigade. Ker je v času izdaje navedenih dokumentov, od 17. 1. 2007 do 20. 8. 2008, pogodba za izvedbo del že bila podpisana (po naročniku dostopnih informacijah v letu 2006), je po mnenju naročnika mogoče s precejšnjo mero gotovosti ugotoviti, da je izvajalec takoj pristopil k izvedbi odobrenih del. Tako je možno tudi ugotoviti, da so bila dela, ki so bila nujno potrebna za izvedbo zagona in poskusnega obratovanja, opravljena do roka, ki ga v svoji pisni izjavi, z dne 11. 4. 2010 navaja izvajalec del, družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd. Kot je naročnik že navajal v izpodbijani odločitvi o priznanju sposobnosti, z dne 29. 4. 2010, in kljub neuspešnim poskusom naročnika, da pridobi relevantne podatke neposredno od naročnika referenčnega objekta WSN Sydney, navedbe iz preostalih dokumentov dokazujejo, da je navedeni objekt, po preteku 6-mesečnega poskusnega obratovanja, dne 5. julija 2008, začel z rednim obratovanjem.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 17. 6. 2010, naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi je navajal svoja stališča v zvezi s posameznimi naročnikovimi navedbami iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Naročnik je z vlogo, z dne 21. 6. 2010 in z dne 29. 6. 2010, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku, na podlagi 21. člena ZRPJN, zaradi razjasnitve dejanskega stanja, prijavitelja pisno, s pozivom, z dne 8. 7. 2010, pozvala, da izkaže z ustreznim dokazilom (pogodbo ali drugim pisnim dokazilom), kateri objekt je bil predmet referenčnega posla za referenco WSN Sydney, ki ga naj bi izvedla družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd, in sicer ali je bil predmet reference celoten objekt z alternativno tehnologijo predelave odpadkov (WSN Alternative Waste Technology Facility), ki ga sestavljata obrat ArrowBio Plant in obrat Garden Organics Facility, ali le obrat ArrowBio Plant.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 13. 7. 2010, navajal dodatna dejstva, ki se nanašajo na izgradnjo in funkcijo obratov ArrowBio Plant in Garden Organics Facility.

Prijavitelj je z vlogo, z dne 19. 7. 2010, Državni revizijski komisiji kot dokazilo glede izgradnje objektov v okviru WSN Alternative Waste Technology Facility, predložil potrdilo družbe WSN - Enviromental Solutions Sydney s prevodom, v katerem navedena družba izjavlja, da skladno z dobrimi poslovnimi običaji in zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, pogodbe med družbo WSN - Enviromental Solutions Sydney in družbo Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd ne more razkriti. Namesto tega daje potrdilo, s katerim izrecno in nesporno potrjuje, da je družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd, kot izvajalec, izvedla celoten posel izgradnje celotnega vseobsegajočega objekta WSN Sydney, Avstralia (obrat ArrowBio Plant in obrat Garden Organics Facility), z minimalno vhodno kapaciteto mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov 120.000 ton/letno.

Državna revizijska komisija je prijavitelja, pisno, s pozivom, z dne 20. 7. 2010, ponovno pozvala k predložitvi pogodbe za izgradnjo referenčnega objekta.

Prijavitelj je z vlogo, z dne 30. 7. 2010, predložil izvleček dela pogodbe med družbo WSN Enviromental Solutions Sydney in družbo Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd, s prevodom.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o izvedbi in reviziji postopka konkretnega javnega naročila, ki jo je predložil naročnik, v dokazila, ki jih je vlagatelj predložil v zahtevku za revizijo, v dokazila, ki jih je predložil prijavitelj na podlagi poziva Državne revizijske komisije in v spletne strani družbe WSN Enviromental Solutions Sydney. Državna revizijska komisija je v dokaznem postopku vpogledala tudi v listine, ki jih je predložil (navajal) vlagatelj v zahtevku za revizijo, ne glede na dejstvo, da ne gre za izvirne dokumente naročnikov referenčnih projektov prijavitelja, zaradi česar je po mnenju naročnika vprašljiva verodostojnost v njih navedenih podatkov. Kot izhaja iz dosedanje prakse Državne revizijske komisije, se lahko v revizijskem postopku izvedejo tudi tovrstni dokazi. Sicer pa Državna revizijska komisija odloči o tem, kateri dokazi se izvedejo za ugotovitev odločilnih dejstev, kar izhaja iz 2. odstavka 213. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/00 s sprem., v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v postopkih revizije oddaje javnih naročil. Tudi sicer ne gre prezreti s strani naročnika napačno ugotovljenega dejstva, ki ga je naročnik zapisal v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da je prijavitelj v dopolnitvah in pojasnilih priložil izvirne dokumente naročnika referenčnih projektov, zaradi česar jih je naročnik ocenil kot bolj verodostojne. Prijavitelj je v pojasnilu prijave, z dne 15. 4. 2010 in z dne 19. 4. 2010 dokumente priložil v kopiji, nekateri dokumenti pa tudi niso izdani (potrjeni) s strani naročnika referenčnega projekt, medtem ko sta dokument NSW Government, Department of Planning, Major Project Assesment: WSN Alternative Waste Technology Facility, Jacks Gully, August 2006, predložila tako prijavitelj kot tudi vlagatelj, zaradi česar Državna revizijska komisija ne vidi razloga, da vsebino navedenih dokumentov ne bi upoštevala pri svoji odločitvi. Državna revizijska komisija pa, skladno z obstoječo prakso, pri svoji odločitvi ni upoštevala dodatnih dejstev, ki jih je vlagatelj navajal šele v vlogi, z dne 13. 7. 2010, saj vlagatelj ni zatrjeval in izkazal, da navedenih dejstev brez svoje krivde ni mogel navajati do poteka roka za vložitev zahtevka za revizijo.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka je Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotovila, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po postopku s konkurenčnim dialogom, v katerem je prejel deset pravočasnih prijav, kar izhaja tudi iz Zapisnika o odpiranju prijav, z dne 17. 9. 2009. Iz zadnje, in v tem revizijskem postopku izpodbijane Odločitve o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu, z dne 29. 4. 2010, izhaja, da je naročnik sposobnost priznal petim prijaviteljem, med njimi tudi vlagatelju in prijavitelju konzorciju Gradis Skupina G d.d., Ljubljana & Surovina, d.d., Ljubljana & Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd & Innovation Und Technik AG, glede katerega je vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjeval, da s predloženima referencama WSN Sydney in Hiria, Tel Aviv ni izpolnil vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na tehnično in kadrovsko sposobnost.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila skladno s 1. odstavkom 80. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08), ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Skladno s 4. odstavkom 27. člena ZJN-2 (konkurenčni dialog) naročniki začnejo dialog s tistimi kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 41. do 47. člena tega zakona, in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji, katerega cilj je ugotoviti in opredeliti sredstva, ki so najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. Skladno s 3. odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo najprej izpodbijal neustreznost reference prijavitelja, poimenovane WSN Sydney, in sicer je zatrjeval, da navedena referenca ne izpolnjuje pogoja št. 13 iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je v obravnavanem primeru v Navodilih prijaviteljem za izdelavo prijave (v nadaljevanju: navodila), podpoglavju 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj), pod pogojem št. 13 (Tehnična sposobnost - obvezni pogoji), na strani 46 razpisne dokumentacije, zahteval:

"Zahtevana strokovna priporočila (reference) za projektiranje, izvedbo, zagon in primopredajo strojno-tehnološkega in elektro dela objekta za mehansko obdelavo (MO) mešanih komunalnih odpadkov (MKO), kot dela objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov.

Prijavitelj je izgradil in v zadnjih 5 letih uspešno dokončal (objekta v rednem obratovanju vsaj 1 leto) vsaj dva (2) referenčna objekta za mehansko obdelavo (MO) mešanih komunalnih odpadkov (MKO) (postopek MO vključuje mehansko obdelavo MKO z ločevanjem biorazgradljive frakcije, ločevanjem frakcije za ponovno snovno izrabo ter ločevanjem lahke frakcije za namen proizvodnje nadomestnega goriva (NG)), z minimalno vhodno kapaciteto 120.000 ton MKO/leto na objekt.

Dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja in ki jih je potrebno predložiti v prijavi:
- Obrazec 17a: Reference prijavitelja za objekt MO
- Obrazec 17b: Referenčna potrdila prijavitelja za objekt MO."

Državna revizijska komisija je po vpogledu v prijavo prijavitelja, z dne 16. 09. 2009, ugotovila, da je slednji kot dokazilo za izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja predložil izpolnjena in potrjena Obrazca 17a in 17b za referenčni objekt WSN Sydney, v katerih je navedena vhodna kapaciteta 160.000 ton odpadkov na leto.

Vlagatelj je neizpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja za referenčni objekt WSN Sydney utemeljeval z dejstvom, da kapaciteta, ki jo je navajal prijavitelj v prijavi, 160.000 ton mešanih komunalnih odpadkov na leto, ni kapaciteta objekta za mehansko obdelavo odpadkov, saj naj bi navedeni objekt imel maksimalno kapaciteto le 90.000 ton mešanih komunalnih odpadkov na leto. Vlagatelj je mnenja, da se je prijavitelj skliceval na celotni obrat AWT (Alternative Waste Treatment), ki je del obrata v okviru objekta WSN Sydney in se deli na obrat Ecolibrium Mixed Waste Facility, imenovan tudi ArrowBio Plant, ki naj bi ga zgradila družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd in obrat Ecolibrium Organics Facility, z drugačno funkcijo, ki pa naj bi ga zgradila druga družba, zaradi česar se prijavitelj na kapacitete tega objekta ne more sklicevati. Celotni obrat AWT naj bi sicer imel kapaciteto okoli 120.000 ton odpadkov na leto, vendar pa ima v tem okviru obrat Ecolibrium Mixed Waste Facility kapaciteto le 90.000 ton mešanih komunalnih odpadkov na leto, medtem ko ima obrat Ecolibrium Organics Facility kapaciteto 30.000 ton bioloških odpadkov na leto. Obrat Ecolibrium Organics Facility pa naj bi bil po zatrjevanjih vlagatelja ločen objekt, ki naj ne bi imel nobene povezave z mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, zato se tudi iz tega razloga prijavitelj ne more sklicevati na kapacitete navedenega objekta.

Državna revizijska komisija je najprej presodila revizijske očitke, ki se nanašajo na izgradnjo objekta Ecolibrium Organics Facility, za katerega je vlagatelj zatrjeval, da naj ne bi bil zgrajen s strani družbe Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd, ki sodeluje kot partner v skupni prijavi prijavitelja in na kapacitete katerega se je skliceval prijavitelj v okviru reference WSN Sydney.

Državna revizijska komisija je v ta namen vpogledala v dokazila, ki jih je vlagatelj predložil v zahtevku za revizijo ter pozvala prijavitelja, da izkaže z ustreznim dokazilom (pogodbo ali drugim pisnim dokazilom), kateri objekt je bil predmet referenčnega posla za referenco WSN Sydney, ki ga naj bi izvedla družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd, in sicer ali je bil predmet reference celoten objekt z alternativno tehnologijo predelave odpadkov (WSN Alternative Waste Technology Facility), ki ga sestavljata obrat ArrowBio Plant in obrat Garden Organics Facility, ali le obrat ArrowBio Plant.

Pri tem je ugotovila, da je potrebno pritrditi vlagatelju, kar je sicer med vlagateljem, naročnikom in prijaviteljem nesporno, da družba WSN Enviromental Solutions, ki je v lasti države (naročnik referenčnega projekta WSN Sydney), upravlja z objektom za predelavo odpadkov Macarthur Resource Recovery Park (prej poimenovan kot Jacks Gully), na območju mesta Sydney v Avstraliji. V okviru navedenega objekta deluje objekt z alternativno tehnologijo predelave odpadkov (Alternative Waste Treatment - AWT), katerega sestavna dela sta tudi obrat Ecolibrium Mixed Waste Facility (poimenovan tudi kot ArrowBio Plant) in obrat Ecolibrium Organics Facility (poimenovan tudi kot Garden Organics Facility). Navedeno izhaja tako iz dokazil, ki jih je vlagatelj predložil zahtevku za revizijo (podatki, dostopni na spletni strani http://wasteservice.nsw.gov.au/ dir138/wsn.nsf/Content/Facilities, brošura WSN Enviromental Solutions, What happens at the Macarthur Resource Recovery Park, A WSN Education Resource, ki je dostopna tudi na spletni strani: http://wasteservice.nsw.gov.au/dir138/wsn.nsf/AttachmentsByTitle/brochure_MRRP/$FILE/WSN _A5_MRRP+info+sheet_webFINAL2.pdf, dokument Enviromental Assessment, Proposed Alternative Waste Technology Facility at Jacks Gully Waste and Recycling Center, March 2006), kot tudi iz dokumenta, ki sta ga predložila tako vlagatelj kot tudi prijavitelj v pojasnilu prijave, z dne 15. 4. 2010 in z dne 19. 4. 2010, poimenovanega NSW Government, Department of Planning, Major Project Assesment: WSN Alternative Waste Technology Facility, Jacks Gully, August 2006.

Državna revizijska komisija pa je kot neizkazane ocenila vlagateljeve trditve, da naj bi družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd, izgradila zgolj obrat Ecolibrium Mixed Waste Facility (ArrowBio Plant), ne pa tudi obrata Ecolibrium Organics Facility.

Državna revizijska komisija je namreč ocenila, da dokazila, ki jih je vlagatelj predložil zahtevku za revizijo, navedenega dejstva ne potrjujejo z zadostno prepričljivostjo. Vlagatelj je zatrjevano dejstvo izkazoval zgolj z navedbo dr. Melvina S. Finsteina, predsednika ameriške veje Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd, iz predstavitve The ArrowBio Process: Scientific and Technical Logic, ki jo je v tem delu priložil kot dokaz in iz katere naj bi izhajalo, da družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd ni zgradila obrata Ecolibrium Organics Facility. Vendar pa je Državna revizijska komisija po vpogledu v navedeni dokument ugotovila, da je v okviru zatrjevane navedbe navedeno le: "Yard waste composting (different company) at upper left", kar pa, po oceni Državne revizijske komisije, še ne izkazuje dejstva, da je obrat Ecolibrium Organics Facility (ki predstavlja Yard waste composting) dejansko izgradila druga družba.

Državna revizijska komisija je v tem delu kot bolj prepričljivo ocenila dokazilo prijavitelja, in sicer potrdilo referenčnega naročnika WSN Enviromental Solutions, poimenovano Certificate, izdano dne 14. 7. 2010, ki ga je prijavitelj predložil Državni revizijski komisiji, v izvirniku, z vlogo, z dne 30. 7. 2010. V navedenem potrdilu je referenčni naročnik podal izjavo, da je družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd izgradila tako obrat ArrowBio Plant in obrat Garden Organics Plant. Ker je v navedenem dokumentu izjava podana jasno in s strani referenčnega naročnika, jo je Državna revizijska komisija štela kot dovolj prepričljivo in je zato zaključila, da vlagatelj ni uspel izkazati zatrjevanega dejstva, da naj družba Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd ne bi izgradila tudi obrata Garden Organics Facility.

Državna revizijska komisija je dalje ocenila, da vlagatelj prav tako ni uspel izkazati, da naj bi se prijavitelj neutemeljeno skliceval na kapacitete obrata Garden Organics Facility, ki naj bi bil po mnenju vlagatelja ločen objekt z drugačno funkcijo. Vlagatelj navedene trditve v zahtevku za revizijo ni konkretiziral in ni pojasnil, kakšna naj bi bila funkcija navedenega obrata, zaradi česar prijavitelj kapacitete tega obrata ne bi mogel uveljavljati v prijavi. Vlagatelj je le pavšalno navajal, da naj bi bil navedeni obrat zgrajen s strani drugega podjetja in z drugačno funkcijo, zaradi česar posledično ne more biti predmet reference. Vlagatelj je določena dejstva, ki se nanašajo na funkcijo obrata Garden Organics Facility, navajal šele v vlogi, z dne 13. 7. 2010, katerih pa Državna revizijska komisija, kot je že zgoraj navedeno, pri svoji odločitvi ni upoštevala. Vlagatelj za svojo pavšalno trditev tudi ni ponudil prepričljivih dokazov, saj se je v okviru navedene trditve skliceval le na navedbo iz predstavitve dr- Melvina Finsteina "Yard waste composting (different company)", slednja pa se, kot je bilo že zgoraj navedeno, nanaša na izgradnjo navedenega obrata, ne pa tudi na njegovo funkcijo. Skladno s pravilom o povezanosti trditveno-dokaznega bremenu iz 7. in 212. člena ZPP mora stranka, ki določeno dejstvo zatrjuje, tega tudi dokazati, oziroma zanj predlagati dokaze. Dejstvo pa mora biti zatrjevano jasno, določno in konkretno in ne le pavšalno. Ker vlagatelj revizijskih trditev ni oblikoval na takšen način, za svoje trditve pa tudi ni predložil oziroma predlagal ustreznih dokazov, je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj ni uspel izkazati, da naj bi se prijavitelj neutemeljeno skliceval na kapacitete obrata Garden Organics Facility.

Ker je vlagatelj neustreznost reference WSN Sydney s pogojem pod št. 13 iz razpisne dokumentacije utemeljeval z dejstvom, da naj bi se prijavitelj skliceval na kapacitete obrata, ki ga naj ne bi izgradil partner v prijavi in ki naj bi imel drugačno funkcijo, navedenih dejstev pa ni uspel izkazati, je Državna revizijska komisija kot neutemeljene zavrnila s tem povezane revizijske očitke vlagatelja.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo dalje izpodbijal neustreznost reference WSN Sydney iz razloga, ker naj navedena referenca ne bi izpolnjevala pogoja št. 18 iz razpisne dokumentacije.

Navodila so pod pogojem št. 18 (Tehnična sposobnost - obvezni pogoji), na strani 51 razpisne dokumentacije, določala naslednje:

"Zahtevana strokovna priporočila (reference) za projektiranje, izvedbo, zagon in primopredajo strojno-tehnološkega in elektro dela objekta za proizvodnjo električne energije in toplote (rekuperacija toplote iz dimnih plinov in hlajenja plinskih motorjev) iz bioplina (EETBP).

Prijavitelj je izgradil in v zadnjih 5 letih uspešno dokončal (objekta v rednem obratovanju vsaj 1 leto) vsaj dva (2) referenčna objekta EETBP s skupno močjo najmanj 2,5 MWel.

Dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja in ki jih je potrebno predložiti v prijavi:
- Obrazec 22a: Reference prijavitelja za objekt EETBP
- Obrazec 22b: Referenčna potrdila prijavitelja za objekt EETBP."

Državna revizijska komisija je po vpogledu v prijavo prijavitelja, z dne 16. 09. 2009 ugotovila, da je slednji kot dokazilo za izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja predložil izpolnjena in potrjena Obrazca 22a in 22b za referenco WSN Sydney, v katerih je navajal skupno moč 4,2 MWel.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zatrjeval, da naj bi imel objekt za proizvodnjo električne energije in toplote iz bioplina skupno moč le 2 MWel, ki jo zagotavljata dva plinska motorja in generatorja, vsak z močjo 1 MWel. Navedeno dejstvo je vlagatelj izkazoval z dokumentom NSW Government, Department of Planning, Major Project Assesment: WSN Alternative Waste Technology Facility, Jacks Gully, August 2006, dokumentom Enviromental Assessment, Proposed Alternative Waste Technology Facility at Jacks Gully Waste and Recycling Center, Volume 1 in Volume 2 in dokumentom Annual Report 2008/2009, WSN Enviromental Solutions, 25. Februar 2010.

Državna revizijska komisija je po vpogledu v navedene dokumente ocenila, da le-ti ne izkazujejo, da objekti dejansko ne delujejo s skupno močjo najmanj 2,5 MWel. Dokument NSW Government, Department of Planning, Major Project Assesment: WSN Alternative Waste Technology Facility, Jacks Gully, August 2006, ki ga je priložil tudi prijavitelj v pojasnilu prijave z dne 15. 4. 2010 in z dne 19. 4. 2010, sicer navaja, da je v okviru objekta WSN Sydney predvidena postavitev objekta z alternativno tehnologijo predelave odpadkov, kjer bi letno proizvedli do 2 MW zelene elektrike; prav tako iz dokumenta Enviromental Assessment, Proposed Alternative Waste Technology Facility at Jacks Gully Waste and Recycling Center, Volume 1 in Volume 2, izhaja, da bo obrat proizvedel približno 2 MW elektrike na leto. Vendar pa navedeni podatki izkazujejo zgolj predvideno proizvodnjo elektrike v okviru predlagane izgradnje objekta in ne izkazujejo stanja, kakršno je bilo dejansko po izgradnji objekta oziroma v času enoletnega rednega obratovanja. Iz dokumenta Annual Report 2008/2009, WSN Enviromental Solutions, 25. Februar 2010, pa izhaja, da je prišlo do povečanja v proizvodnji elektrike za približno 2,27 MW oziroma 6 %, kar je posledica novega motorja v obratu Eastern Creek in dveh motorjev v sklopu Macarthur Resource Recovery parka, kar pa po oceni Državne revizijske komisije prav tako ne izkazuje dejanske proizvodnje elektrike v okviru obrata AWT, ampak gre kvečjemu za približno oceno povečanja v proizvodnji elektrike.
Ker vlagatelj z navedenimi dokazili ni uspel izkazati, da referenčni objekt WSN Sydney ne deluje z zahtevano skupno močjo najmanj 2,5 MWel, drugih dokazov pa ni predložil oziroma predlagal, je Državna revizijska komisija, skladno s pravilom o povezanosti trditveno-dokaznega bremena, s tem povezane revizijske očitke kot neutemeljene zavrnila.

Vlagatelj je neustreznost reference WSN Sydney izpodbijal še iz razloga, ker naj referenčni objekt ne bi izpolnjeval pogoja enoletnega rednega obratovanja, skladno s pogoji št. 13, 14, 18 in 20.

Državna revizijska komisija je v zvezi z navedenim revizijskim očitkom ugotovila, da je bil slednji predmet spora med vlagateljem in naročnikom že v predhodnem revizijskem postopku, v katerem je Državna revizijska komisija (sklep št. 018-43/2010-6, z dne 1. 4. 2010) razveljavila naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti prijavitelju, z dne 22. 1. 2010, ker naročnik ni uspel izkazati, da je dodatno preveril ustreznost reference WSN Sydney z vidika enoletnega rednega obratovanja. Naročnik je namreč v prvi odločitvi o priznanju sposobnosti, z dne 9. 12. 2009, referenco prijavitelja WSN Sydney zavrnil prav iz razloga, ker naj ne bi izpolnjevala zahteve po enoletnem rednem obratovanju in tako ni izpolnila pogojev pod št. 13, 18 in 20 iz razpisne dokumentacije, posledično pa prijavitelju ni priznal sposobnosti. Naročnik pa je nato, na podlagi vloženega zahtevka za revizijo s strani prijavitelja, navedeno odločitev razveljavil in sprejel novo odločitev dne 22. 1. 2010, v kateri je prijavitelju priznal sposobnost, brez da bi iz spisovne dokumentacije izhajala morebitna dodatna preverjanja. Državna revizijska komisija je s sklepom, z dne 1. 4. 2010, naročniku dala napotke za pravilno izvedbo postopka, in sicer je naročniku naložila, da mora v ponovljenem postopku pregleda, pri prijavi prijavitelja, ponovno preveriti izpolnjevanje razpisnih pogojev, svoja ravnanja in zaključke pa ustrezno dokumentirati.

Državna revizijska komisija je zato v obravnavanem revizijskem postopku, ob upoštevanju vlagateljevih revizijskih zatrjevanj in naročnikovega ponovnega preverjanja prijave prijavitelja, presodila, ali je vlagatelj uspel izkazati, da prijavitelj z referenčnim objektom WSN Sydney ne izpolnjuje pogoja rednega enoletnega obratovanja, kot so to določala navodila pod pogoji št. 13, 14, 18 (Tehnična sposobnost - obvezni pogoji) in pod pogojem št. 20 (Kadrovska sposobnost - obvezni pogoji) iz razpisne dokumentacije, oziroma, ali je naročnik sledil napotku Državne revizijske komisije v sklepu, z dne 1. 4. 2010, in opravil dodatna preverjanja reference WSN Sydney v tem delu ter na tej podlagi sprejel ustrezno (zakonito) odločitev.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju dejstva, da je prijavitelj prijavo podal dne 16. 9. 2009, najprej ugotovila, da bi moral prijavitelj izkazati pričetek enoletnega rednega obratovanja objekta WSN Sydney, za katerega je uveljavljal reference oziroma kadrovske sposobnosti pod zgoraj navedenimi pogoji, najkasneje do 17. 9. 2008. Navedeno dejstvo sicer med strankama tudi ni sporno.

Iz prijave prijavitelja, z dne 16. 9.2009 izhaja, da je prijavitelj za pričetek enoletnega rednega obratovanja objekta WSN Sydney navajal avgust 2008.

Iz spisovne dokumentacije, ki jo je odstopil naročnik v obravnavanem revizijskem postopku, izhaja, da je naročnik v ponovnem postopku pregledovanja prijave prijavitelja, le-tega, s pisnim pozivom, z dne 9. 4. 2010, pozval, da posreduje pisne dokaze o izpolnjevanju razpisnih pogojev za referenčni objekt WSN Sydney v delu, ki se nanaša na zahtevo naročnika, da mora biti referenčni objekt v rednem obratovanju vsaj eno leto, pri čemer morajo dokazi jasno pokazati, kdaj je bila podpisana pogodba za izgradnjo WSN Sydney, kdaj je bila začeta fizična izgradnja objekta, kdaj je bila končana montaža objekta v obsegu, ki dovoljuje začetek poskusov pred zagonom (pre-commissioning) ter poskusov zagona (commissioning) in samega poskusnega obratovanja, kdaj je bila začeta in kdaj končana faza pre-commissioning in commissioning, vključno s poskusnim obratovanjem (običajno ta faza za tovrstne objekte traja vsaj eno leto), kdaj so bili končani uspešno izvedeni preizkusi učinkovitosti vseh delov objekta (posebej pa sklopa anaerobne fermentacije, s katerimi je dokazana s pogodbo določena kapaciteta tega sklopa) oz. t. i. "Performance Test", kdaj se je začelo redno obratovanje objekta (posebej pa sklopa anaerobne fermentacije) in kdaj je bila opravljena primopredaja objekta (izdan "Taking Over Certificate" za celoten objekt).

Prijavitelj je na navedeni poziv odgovoril s pojasnilom z dne 15. 4. 2010 in z dne 19. 4. 2010. V pojasnilu je navedel, da je bila pogodba med Arrow Ecology in WSN Australia podpisana leta 2005, da se je fizična izgradnja obrata začela 2006, v januarju 2008 pa je bil objekt zgrajen do te stopnje, ko je bilo mogoče zagnati sistem in začeti s poskusnim obratovanjem. Montaža objekta v obsegu, ki dovoljuje začetek poskusov pred zagonom (pre-commissioning) ter poskusov zagona (commissioning) in samega poskusnega obratovanja je bila končana 2. julija 2008. Testna faza je trajala 6 mesecev, v tem času pa so bili uspešno izvedeni vsi preizkusi učinkovitosti vseh delov objekta, tudi testi sklopa anaerobne fermentacije in delovanja sistema. Obrat je bil dokončan 3. julija 2008, uradno odprt 4. julija 2008 in je začel uradno obratovati dne 5. julija 2008 ter uspešno deluje že 20 mesecev. Prijavitelj je kot dokazila predložil Izjavo družbe Arrow Ecology, z dne 11. 4. 2010, Camden Council Interim occupation certificate No. 1034/2006, z dne 19. 10. 2008, Construction Certificate z dne 8. 11. 2006, Construction Certificate z dne 20. 8. 2008, Construction Certificate z dne 17. 1. 2007, Construction Certificate z dne 19. 11. 2007, Construction Certificate z dne 22. 10. 2007, Construction Certificate No. 1578-2-02-2007-CC, z dne 8. 11. 2006, Construction Certificate z dne 7. 6. 2007, Projekt Approval, z dne 7. 9. 2006, NSW Government Department of Planning, z dne 27. 9. 2005, NSW Government Department of Planning št. 05_0098, NSW Government, Department of Planning, Major Project Assesment: WSN Alternative Waste Technology Facility, Jacks Gully, August 2006, Major Project Application, z dne 14. 12. 2005 in WSN Enviromental Solutions, Final Evaluation test and Taking Over Plant, z dne 7. 7. 2008.

Naročnik je na podlagi navedenih pojasnil in dokazil ocenil, da referenca WSN Sydney izpolnjuje zahtevo po enoletnem rednem obratovanju in na tej podlagi sprejel (novo) odločitev, da se prijavitelju prizna sposobnost. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo navedena pojasnila in dokazila prijavitelja izpodbijal in zatrjeval ter dokazoval drugačno dejansko stanje.

Državna revizijska komisija je sledila vlagatelju v tem, da prijavitelj s pojasnili in z dokazili, ki jih je predložil naročniku v okviru poziva, ni izkazal, da je objekt WSN Sydney pričel redno obratovati avgusta 2008, oziroma najkasneje do dne 17. 9. 2008.

Prijavitelj je v okviru pojasnil sicer zatrjeval določena dejstva, in sicer, da je bil v januarju 2008 objekt zgrajen do te stopnje, ko je bilo mogoče zagnati sistem in začeti s poskusnim obratovanjem, da je bila montaža objekta v obsegu, ki dovoljuje začetek poskusov pred zagonom (pre-commissioning) ter poskusov zagona (commissioning) in samega poskusnega obratovanja končana 2. julija 2008 in da je testna faza trajala 6 mesecev, v tem času pa so bili uspešno izvedeni vsi preizkusi učinkovitosti vseh delov objekta, tudi testi sklopa anaerobne fermentacije in delovanja sistema, obrat pa je bil dokončan 3. julija 2008, uradno odprt 4. julija 2008 in je začel uradno obratovati dne 5. julija 2008.
Državna revizijska komisija je ugotovila, da je prijavitelj navedena dejstva povzel iz priložene izjave družbe Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd , z dne 11. 4. 2010, vendar pa vsebine te izjave ne potrjujejo nobena druga priložena dokazila. Tako vsa priložena potrdila (Camden Council Interim occupation certificate No. 1034/2006, z dne 19. 10. 2008, Construction Certificate z dne 8. 11. 2006, Construction Certificate z dne 20. 8. 2008, Construction Certificate z dne 17. 1. 2007, Construction Certificate z dne 19. 11. 2007, Construction Certificate z dne 22. 10. 2007, Construction Certificate No. 1578-2-02-2007-CC, z dne 8. 11. 2006, Construction Certificate z dne 7. 6. 2007) izkazujejo zgolj soglasja pristojnih organov za posamezna dela pri izgradnji objekta. Dokument Projekt Approval, z dne 7. 9. 2006, NSW Government Department of Planning, z dne 27. 9. 2005 in dokument NSW Government Department of Planning št. 05_0098, NSW Government, Department of Planning, Major Project Assesment: WSN Alternative Waste Technology Facility, Jacks Gully, August 2006, Major Project Application, z dne 14. 12. 2005, pa se nanašata na odobritev oziroma oceno predlaganega projekta z vidika vplivov na okolje. Vsi navedeni dokumenti se časovno nanašajo na obdobje pred izgradnjo objekta, zato po mnenju Državne revizijske komisije ne morejo izkazovati podatkov, ki se nanašajo na redno ali poskusno obratovanje. Dokument WSN Enviromental Solutions, Final Evaluation test and Taking Over Plant, z dne 7. 7. 2008, pa določa vsebino oziroma parametre končnega preskusa in prevzema obrata in nikjer ne navaja, kdaj naj bi bilo izvedeno redno ali poskusno obratovanje.

Vsi navedeni dokumenti, razen izjave družbe Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd , z dne 11. 4. 2010, v ničemer ne izkazujejo nobenega dejstva o pričetku rednega pa tudi poskusnega obratovanja in ostalih dejstev, ki jih je naročnik zahteval v okviru poziva, z dne 9. 4. 2010 (kdaj je končana montaža objekta v obsegu, ki dovoljuje začetek poskusov pred zagonom (pre-commissioning) ter poskusov zagona (commissioning) in samega poskusnega obratovanja, kdaj je začeta in kdaj končana faza pre-commissioning in commissioning, vključno s poskusnim obratovanjem (običajno ta faza za tovrstne objekte traja vsaj eno leto), kdaj so končani uspešno izvedeni preizkusi učinkovitosti vseh delov objekta (posebej pa sklopa anaerobne fermentacije, s katerimi je dokazana s pogodbo določena kapaciteta tega sklopa) oz. t. i. "Performance Test", kdaj se je začelo redno obratovanje objekta (posebej pa sklopa anaerobne fermentacije) in kdaj je opravljena primopredaja objekta (izdan "Taking Over Certificate" za celoten objekt)). Vendar pa, kot je to ugotovila Državna revizijska komisija, tudi izjava družbe Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd, z dne 11. 4. 2010, ne izkazuje pričetka rednega obratovanja objekta, ampak navaja le podatke o končanju obdobij poskusov pred zagonom (pre-commissioning), poskusov zagona (commissioning) in poskusnega obratovanja, ki naj bi bili končani 2. julija 2008 ter dokončanju objekta dne 3. julija 2008, uradnem odprtju dne 4. julija 2008 in uradnem obratovanju dne 5. julija 2008. Pri tem iz pojasnil prijavitelja tudi ni jasno, zakaj naj bi poskusno obratovanje trajalo le 6 mesecev, saj, kot je naročnik zapisal v pozivu, poskusno obratovanje za tovrstne objekte običajno traja vsaj eno leto, zaradi česar je, po mnenju Državne revizijske komisije, mogoče sklepati na dejstvo, da objekt dejansko ni pričel z rednim obratovanjem v avgustu 2008.

Državna revizijska komisija je, ob upoštevanju dejstva, da prijavitelj tudi po dodatnem pozivu naročnika ni izkazal zahtevanih podatkov, in po opravljenem vpogledu v dokumente, ki jih je priložil vlagatelj v zahtevku za revizijo kot dokaze ter po vpogledu v dopolnitve prijave prijavitelja, ki se nahajajo v spisovni dokumentaciji naročnika, ocenila, da je vlagatelj izkazal, da referenčni objekt WSN Sydney ni pričel z rednim obratovanjem v avgustu 2008, kot je to navajal prijavitelj v prijavi, oziroma najkasneje do 17. 9. 2008, kar je bil skrajni datum za priznanje ustreznosti reference, glede na zahteve iz razpisne dokumentacije.

Tako je v letnem poročilu upravljavca (referenčnega naročnika objekta WSN Sydney), Annual Report 2008/2009, z dne 25. 2. 2010, ki ga je priložil vlagatelj, na večih mestih navedeno, da je objekt AWT (v okviru sklopa Macarthur Resource Recovery Park), katerega del je tudi Ecolibrium Mixed Waste Facility, v februarju 2009 vstopil v 12 mesecev trajajoče poskusno obratovanje (commissioning phase). Navedeno potrjuje tudi dokument Zapisnik Community Advisory Committee, WSN Enviromental Solutions, MRRP Waste and Recycling, z dne 24. 3. 2009, iz katerega izhaja, da je prva od linij objekta AWT obratovala v januarju in februarju s 50-60 % maksimalno kapaciteto, kar je bila posledica težav pri postopkih zagona (commissioning), ter da bo linija obratovala s polno kapaciteto v približno enem mesecu. Druga od linij pa je dva do tri mesece oddaljena od doseganja polne kapacitete. Prav tako enako dejstvo izhaja iz dokumenta Case Study, Macarthur Resource Recovery Park, Ken Kanofski, WSN Chief Executive Officier, Zero Waste Summit, 2009, ki navaja, da je ArrowBio Plant pričel z obdobjem poskusnega obratovanja v februarju 2009, ter tudi iz dokumenta Public Review Landfill Capacity and Demand, State Government of New South Wales, March 2009, ki navaja, da je obrat Ecolibrium, Macarthur Resource Park trenutno v fazi poskusnega obratovanja. Iz navedenih dokumentov je mogoče sklepati, da se je poskusno obratovanje objekta WSN Sydney pričelo šele v februarju 2009 in da je trajalo 12 mesecev (kot je to predvideval tudi naročnik).

Nenazadnje pa prav iz dokazil, ki jih je prijavitelj predložil naročniku v okviru dopolnitev svoje prijave, izhaja, da objekt še ni mogel pričeti z rednim obratovanjem avgusta 2008. Tako je v dokumentu upravljavca WSN Enviromental Solutions, z dne 2. 11. 2009, navedeno, da je bil Macarthur Resource Recovery Park uradno odprt (officially opened) 4. julija 2008, kar se sicer sklada s podatki iz izjave družbe Arrow Ecology & Engineering Overseas Ltd , z dne 11. 4. 2010, vendar pa je dalje navedeno, da je bil navedeni objekt dokončan (completed) januarja 2009. Enaki podatki so navedeni tudi v potrdilu istega upravljavca WSN Enviromental Solutions, z dne 28. 1. 2009, z dne 23. 11. 2009 in z dne 23. 11. 2009, kjer je navedeno, da je bila izgradnja objekta za predelavo odpadkov ArrowBio v sklopu Macarthur Resource Recovery Park končana v januarju 2009. Iz navedenega gre sklepati, da referenčni objekt ni mogel pričeti z rednim obratovanju pred navedenim dnem, saj tega dne še ni bil dokončan. Navedeni podatki pa se skladajo s podatki iz zgoraj navedenih dokumentov, ki jih je predložil vlagatelj, in ki izkazujejo pričetek poskusnega obratovanja v februarju 2009.

Državna revizijska komisija je na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka zaključila, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel izkazati, da referenčni objekt WSN Sydney ni pričel z rednim obratovanjem avgusta 2008 oziroma najkasneje do 17. 9. 2008, oziroma da je prijavitelj z zadnjimi pojasnili in predloženimi dokazili (z dne 15. 4. 2010 in z dne 19. 4. 2010) izkazoval podatke, ki ne ustrezajo podatkom in dokazilom upravljavca (referenčnega naročnika), ki jih je prijavitelj predložil v okviru svojih dopolnitev. Zato je potrebno revizijske očitke vlagatelja v tem delu oceniti kot utemeljene.

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik že s tem, ko je prijavitelju priznal ustreznost reference WSN Sydney, kljub temu, da le-ta ni izkazal zahtevanih podatkov, ki se nanašajo na pogoj enoletnega rednega obratovanja, ravnal v nasprotju z določili ZJN-2 in zahtevami iz razpisne dokumentacije, naročnik pa je v okviru pogojev št. 13, 14, 18 in 20 zahteval vsaj dva referenčna objekta, je, na podlagi tretje alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ugodila zahtevku za revizijo že iz navedenih razlogov in razveljavila odločitev naročnika o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu prijavitelju št. 10 Konzorcij GRADIS SKUPINA G d.d., Ljubljana & SUROVINA, d.d., Ljubljana & ARROW ECOLOGY & ENGINEERING OVERSEAS Ltd & INNOVATION UND TECHNIK AG, kot izhaja iz Odločitve o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu, izdane dne 29. 4. 2010, pod št. 3457.

Državna revizijska komisija ostalih zatrjevanih kršitev iz zahtevka za revizijo , ki se nanašajo na domnevno neustreznost reference Hiria, Tel Aviv, ni presojala, saj njihova presoja ne bi več vplivala na položaj vlagatelja v obravnavanem postopku revizije oziroma na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na 3. odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 10.000,00 EUR, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katere višino je ocenila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, stroške za izdatke v višini ter 20 % DDV na nagrado v višini 160,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 10.960,00 EUR. Državna revizijska komisija je zavrnila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino, saj je ocenila, da niso bili potrebni, medtem, ko je priglašene stroške pod postavko "materialni stroški v višini 244,00 EUR" zavrnila iz razloga, ker vlagatelj slednje postavke po vsebini ni specificiral skladno s 6. delom Tarife ZOdvT (Izdatki), niti ni izkazal nastale višine stroškov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 10.960,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 23. 8. 2010Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
- Odvetniška družba Simonič in Vrančič, o.p., d.n.o., Poljanski nasip 8, Ljubljana
- Gradis Skupina G, d.d., šmartinska cesta 134, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana