018-188/2010 Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-188/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Sonje Drozdek šinko ter članic Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo "izolirnih dihalnih aparatov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba MI STAR d.o.o., Brnčičeva ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.8.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 8.7.2010, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji naročila za dobavo izolirnih aparatov MORS 49/2010-ODP, št. 430-76/2010-25, z dne 24.6.2010.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.2.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo "izolirnih dihalnih aparatov. Naročnik je predmetno javno naročilo oddal po odprtem postopku. Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN2582/2010, z dne 1.4.2010. Dne 24.6.2010 je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je družbo WEBO d.o.o., Dragomelj 84, Domžale, izbral kot najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 8.7.2010 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne ustreza razpisnim pogojem. Po vlagateljevih navedbah je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil vzorec tlačne posode za dihalni zrak, ki pa ni skladen z naročnikovo zahtevo. Naročnik je v točki V. "TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA VEZANE NA PREDMET JAVNEGA NAROČILA" v poglavju 1., v zadnji alineji navedel, da mora biti rok uporabe (življenjska doba) 20 let in da mora biti podatek natisnjen na vsaki posodi, pri čemer je običajna življenjska doba tlačnih posod za dihalni zrak 15 let. Na priloženem vzorcu, ki ga je priložil izbrani ponudnik, je po vlagateljevih navedbah naveden datum izdelave 02-03, kar pomeni, da je bil aparat izdelan marca leta 2002. Na drugi strani tlačne posode pa je po vlagateljevih navedbah oznaka "FIN17/03", kar pomeni, da se življenjska doba aparata izteče marca leta 2017. Vlagatelj na podlagi navedenega zaključuje, da je življenjska doba predloženega vzorca 15 let, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo. Naročnik je štel, da življenjska doba ni natisnjena na tlačni posodi, zaradi česar je po vlagateljevih trditvah izbranega ponudnika pozval k pojasnilu ponudbe, iz katerega naj bo razvidna življenjska doba. Izbrani ponudnik je namesto pojasnila, da je življenjska doba razvidna iz podatkov "02-03" kot datuma izdelave in "FIN 17/03" kot skrajnega roka uporabe, predložil odgovor proizvajalca Dräger Slovenija d.o.o., v katerem navaja, da je življenjska doba 20 let razvidna tudi iz predložene fotografije, ter da so glede na posamezne certifikacijske organe možne okrajšave letnic (1999=99) ali zamenjave oznak leto/mesec; mesec/leto. Navedeni dopis je izbrani ponudnik skupaj z novo fotografijo predložil kot odgovor na pojasnilo ponudbe, iz katere izhaja, da je bila tlačna posoda izdelana januarja 2010, z življenjsko dobo do 2030. Izbrani ponudnik je po vlagateljevih trditvah predložil fotografijo, ki ni skladna s predloženim vzorcem in s katero je želel odpraviti nepopolnost svoje ponudbe. Poleg tega je izbrani ponudnik navedel, da v primeru, da na predloženem vzorcu ni mogoče prikazanega točno razbrati, lahko naročniku na vpogled dodatno dostavi novo tlačno posodo. Naročnik je izbranemu ponudniku po vlagateljevih navedbah, v nasprotju z 2. odstavkom 78. člena ZJN-2, omogočil spremembo ponudbe v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, poleg tega naročnik od izbranega ponudnika kljub nedopustni spremembi ponudbe nikoli ni pridobil ustreznega vzorca. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi predložil tudi certifikat EN144 in certifikat EN137:2006 class II, pri čemer po vlagateljevih navedbah iz certifikata EN144 ni nikjer jasno razvidno, da se nanaša na ponujen ventil za tlačno posodo za dihalni zrak, kakor tudi iz certifikata EN137:2006 class II ni razvidno, da se nanaša na osnovni aparat z nosilno ploščo in reduciranim ventilom. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 26.7.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje in navaja, da je praksa pri pregledu vzorca izolirnih dihalnih aparatov takšna, da vzorcev ne ocenjuje, ampak ob njegovem pregledu ugotavlja, ali so sestavni deli (tlačna posoda, osnovni aparat z nosilno ploščo, maska, T-kos,â??) med seboj kompatibilni, ter ali aparat kot celota izpolnjuje tehnične lastnosti, ki jih je zahteval. Naročnik trdi, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da predloženi vzorec izpolnjuje vse naročnikove zahteve. Izbrani ponudnik je k ponudbi predložil tudi izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika ter tehnični opis aparata, iz katerega jasno izhaja, da je življenjska doba ponujenega aparata 20 let. Ker je naročnika zanimalo, kje in na kakšen način bo navedeno zahtevo izpolnil, je ponudnika pozval na predložitev pojasnila. Izbrani ponudnik je po naročnikovih navedbah pojasnilo skupaj s slikovnim gradivom, v katerem zagotavlja, da bo ob vsaki dobavi na vsaki posodi jasno odtisnjen in razviden rok uporabe in leto proizvodnje, naročniku predložil 8.6.2010. Pri tem naročnik pojasnjuje, da nikjer v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahteval, da mora biti izpolnjevanje zahteve razvidno že iz samega vzorca, saj mu predložena dokumentacija (izjava, tehnični dopis in pojasnilo) zadostujeta. Glede vlagateljevih ugovorov o pomanjkljivosti obeh certifikatov pa naročnik pojasnjuje, da se izolirni dihalni aparat nabavlja skupaj z vsemi sklopi aparata kot delujoča funkcionalna celota, ki ustreza standardu EN137:2006 class II. Iz navedenega izhaja, da so vse izvedenke iz te serije in sestavni deli aparata skladni s standardom, kar v izjavi o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika navaja in zatrjuje tudi izbrani ponudnik. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Z vlogo z dne 30.7.2010 je vlagatelj nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 3.8.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 4.8.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno naročnikovo ravnanje, ker naročnik ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka ocenjevanja ponudb, temveč jo je na podlagi meril izbral za najugodnejšo.

Državna revizijska komisija je pri presoji predmetnega spora v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v ponudbo izbranega ponudnika, v vzorec predložen k ponudbi izbranega ponudnika in v dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Predmetni spor med vlagateljema in naročnikom glede primernosti ponudbe izbranega ponudnika je potrebno presojati iz vidika 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo gradnje, storitve ali blaga, na enega ali več od naslednjih načinov: v zvezi s proizvodi, ki jih je treba dobaviti: z vzorci, opisi in/ali fotografijami, katerih ustreznost mora biti potrjena, če to zahteva naročnik in s certifikati, ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi (točka j) 2. odstavka 45. člena ZJN-2).

Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v obravnavanem primeru v 5. poglavju Tehnične specifikacije in ostale zahteve naročnika vezane na predmet javnega naročila določil, da v kolikor ponujen artikel ne ustreza minimalnim tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, se ponudba izloči. Pri tem je naročnik v Tabeli s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika: za Tlačno posodo za dihalni zrak podal različne zahteve, med drugim tudi rok uporabe (življenjska doba): 20 let, navedeni podatek pa mora biti natisnjen na vsaki posodi. Pri tem je naročnik še določil, da mora vsak ponudnik k svoji ponudbi predložiti svoj vzorec za predmet javnega razpisa. Izbranemu ponudniku bo vzorec vrnjen po kakovostnem prevzemu blaga, ostali ponudniki pa vzorce prevzamejo v 15 dneh od dneva pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila oziroma po pozivu naročnika.

V obravnavanem primeru je med strankama nesporno, da predloženi vzorec s strani izbranega ponudnika ne izpolnjuje naročnikove zahteve glede roka uporabe tlačne posode. Naročnik slednje priznava in pojasnjuje tudi v svojem sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, in sicer da je izbranega ponudnika pozval k dodatni obrazložitvi iz razloga, da pojasni, na kakšen način bo izpolnil zahtevo glede uporabe oz. življenjske dobe 20 let aparata. Državna revizijska komisija je prav tako pregledala predložen vzorec izbranega ponudnika in na podlagi vpogleda ugotavlja enako, kakor v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje tudi vlagatelj, in sicer da je iz vzorca tlačne posode razviden datum izdelave 02-03 in rok uporabe 17/03. Na podlagi česar gre zaključiti, da predloženi vzorec ne izpolnjuje naročnikove zahteve glede roka uporabe posode, saj ima predložena posoda življenjsko dobo 15 let namesto zahtevane 20 let. Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbo 2. odstavka 78. člena ZJN-2, ker je na podlagi omenjenih ugotovitev izbranega ponudnika pozival k dopolnitvi ponudbe, namesto da bi jo na podlagi 1. odstavka 80. člena ZJN-2 kot nepopolno izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb. Smisel predložitve vzorca je ravno v tem, da ponudniki dokažejo svojo tehnično sposobnost za dobavo zahtevanega blaga glede na njegovo naravo, količino ali pomembnost (točka j) 2. odstavka 45. člena ZJN-2), česar pa v obravnavanem primeru izbrani ponudnik s predloženim vzorcem ni uspel dokazati. Pri tem ni mogoče pritrditi naročnikovi argumentaciji, da je predloženi vzorec ustrezen, ker v razpisni dokumentaciji ni nikjer postavil zahteve, da mora biti rok uporabe razviden že iz samega vzorca, ter da vzorca ne ocenjuje, pač pa le ugotavlja, ali so sestavni deli kompatibilni in ali aparat kot celota izpolnjuje tehnične zahteve. Kot je bilo že navedeno vzorec mora imeti tiste lastnosti, kot jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik. V obravnavanem primeru gre ugotoviti, da je naročnik med tehnične lastnosti navedel tudi življenjsko dobo aparata, zato bi naročnik na podlagi pregleda vzorca moral ugotoviti, da s strani izbranega ponudnika predloženi aparat zahtevanih tehničnih lastnosti ne izpolnjuje. Pri tem naročnik ne more arbitrarno presojati, katera tehnična pomanjkljivost predloženega aparata, ki ga izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponuja, je manj ali bolj pomembna. Naročnik mora vse ponudbe obravnavati in ocenjevati enakopravno, tako mora vse, tudi vzorce kot sestavni del ponudbe, objektivno presojati in ugotavljati, ali naročnikove zahteve izpolnjujejo ali ne. V obravnavnem primeru gre ugotoviti, da s strani izbranega ponudnika predloženi vzorec naročnikove zahteve ne izpolnjuje, na podlagi česar bi jo moral naročnik na podlagi 1. odstavka 80. člena ZJN-2 kot nepopolno izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu pravovarstvenemu zahtevku že ugodila, nadaljnjih navedb vlagatelja Državna revizijska komisija ni presojala, saj njihova ne/utemeljenost na predmetno odločitev nima vpliva.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19.8.2010
Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- WEBO d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale,
- MI STAR d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.