018-200/2010 Rdeča dvorana šRZ

Številka: 018-200/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Dobava in montaža klima naprave za bazen Velenje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KREVZEL instalacije, storitve d.o.o., Metleče 14A, šoštanj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RDEČA DVORANA šRZ, šaleška cesta 3, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.08.2010

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.06.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 11.06.2010, pod številko objave JN 4957/2010. Naročnik je prejel tri ponudbe. Naročnik je z Obvestilom o izboru najugodnejšega ponudnika, št. 01/2010-BA, z dne 14.07.2010, vse tri ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi TAMES d.o.o., Ormoška cesta 14, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Ponudnik DOMSTAN d.o.o., Koroška cesta 48, Velenje je dne 19.07.2010 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 22.07.2010, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 22.07.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik v obrazec št. 18 zapisal, da lahko ponudniki za opremo in materiale, ki so v popisih ali na risbah poimenovani z imenom proizvajalca, ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, ki je enake namembnosti, kapacitet ter enake ali boljše kvalitete. Kot poudarja vlagatelj, je izbrani ponudnik ponudil nižjo ceno, vendar ni ponudil opreme, ki je bila zahtevana oziroma ni ponudil opreme enake ali boljše kvalitete.
Izbrani ponudnik, nadaljuje vlagatelj, je ponudil klimatsko napravo AL-KO THERM 24x12, ki ne ustreza zahtevam iz obrazca št. 18, in sicer iz razlogov, ki so našteti v nadaljevanju.
1. Ventilatorske enote za vtočni in odtočni zrak ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije: priključne moči ventilatorskih enot za vtočni in odtočni zrak so previsoke, ni zahtevanega varnostnega sistema zaščite ventilatorskih enot pred morebitnimi vibracijami, ni sistema merjenja pretoka zraka z zajemom podatkov in prikazom dejanske količine na posluževalni enoti digitalnega krmilnika naprave, ni sistema nastavitve količine pretoka zraka preko posluževalne enote krmilnika, ni možnosti avtomatske regulacije zahtevanih pretočnih količin zraka, hrupnost ventilatorjev je previsoka.
2. Toplovodni grelnik naprave ne ustreza zahtevam, potrebna priključna moč je višja kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
3. Neustrezen tip enote za vračanje toplote.
4. Zunanje mere klimatske naprave ne ustrezajo - dolžina in širina naprave sta večji od zahtevanih dimenzij.
5. Parametri izparilnika integrirane toplotne črpalke v izračunu ne ustrezajo.
6. Nelogične termodinamične preobrazbe stanja zraka v diagramu H.x.
7. Manjka elektro omara s celotno krmilno - regulacijsko opremo in ostalimi komponentami za krmiljenje močnostnih elementov naprave.
8. Manjka sistem kompletnega avtomatskega upravljanja in digitalne regulacije s pripadajočimi senzornimi elementi.
9. Manjka modem za daljinski nadzor delovanja klimatske naprave.
Vlagatelj na koncu še poudarja, da cerifikati institucije Eurovent, na katere se sklicuje izbrani ponudnik, ne potrjujejo ustreznosti ponujene naprave z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je s sklepom, z dne 05.08.2010, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je v popisu del poglavja Prezračevanje navedel, da so proizvajalci omenjeni le v informativne namene, da mora biti ponujena oprema po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane in da je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani, tudi specificirati. Kot ugotavlja naročnik, je pod postavko 1 navedel, da ustreza npr. MENERGA tip Thermocond 371601 ali ustrezno. Naročnik navaja, da je sporno napravo preveril pri projektantu, ki je ugotovil, da je ponujena naprava AL-KO THERM TS 24x12 ob upoštevanju tehničnih specifikacij primerljiva s projektirano napravo MENERGA, podal pa je določene pomisleke, ki so bili dodatno preverjeni, kar je razvidno iz dopisa dobavitelja AL-KO THERM d.o.o., z dne 07.07.2010 (priloga 5) oziroma iz Izračuna (Data sheet) razvidne moči elektromotorjev, kompresorjev in grelnika. Ustreznost rekuperatorja, nadaljuje naročnik, je razvidna iz priloge 6, analiza hrupa pa iz priloge 7. Iz priloge št. 8, še navaja naročnik, pa so razvidna še pojasnila, ki se nanašajo na vlagateljeve očitke iz zahtevka za revizijo. Naročnik je vse priloge, na katere je oprl odločitev o zahtevku za revizijo, priložil k odločitvi.
Iz priloge 8 izhaja:
1. Da je iz podanih parametrov AL-KO THERM ventilatorske enote razvidno, da ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.
2. Da znašajo električne moči ventilatorjev v razpisni dokumentaciji 7,6 in 5,5 kW (skupaj 13,1 kW), AL-KO THERM pa ima priključne moči v višini 5,9 in 7,9 kW (skupaj 12,8 kW). Odvodni ventilator je optimiran. Pri delovanju klimatskih naprav z obtokom so absorbirane moči elektromotorjev nižje.
3. Varnostni sistem zaščite delovanja ventilatorjev je zagotovljen tudi s senzorjem vibracij, preko programske zaščite glede na porabo toka preko frekvenčnega regulatorja.
4. Sistem za merjenje zraka je predviden in ponujen. Prikaz je izveden na posluževalni enoti digitalnega krmilnika (kot tlak v Pa in kot pretok v m3/h).
5. Pretok zraka je nastavljiv preko posluževalne enote in preko daljinskega nadzora, skladno s programsko nastavitvijo (čas, obremenitev).
6. Vgrajena avtomatska regulacija omogoča poleg drugih parametrov tudi regulacijo zahtevanih pretočnih količin zraka.
7. Izolativnost ohišja zagotavlja nizek hrup naprave. Nivo hrupa kot zahteva ni naveden, med Eurovent certificiranimi napravami pa je AL-KO THERM v vrhu po zvočni izolativnosti.
8. Toplotna moč grelnika v razpisni dokumentaciji znaša 62,1 kW. AL-KO THERM ima moč 61,6 kW, pri čemer ni upoštevano delovanje z obtokom, tako da je poraba grelnika lahko še nižja. Moč grelnika je dimenzionirana z rezervo površine cca 27%. Zaradi boljšega izkoristka sistema za vračanje toplote je poraba toplote ponujene naprave nižja kot je predvidena pri projektirani opremi.
9. Sistem za vračanje toplote (ploščni rekuperator) je ustrezen in primeren za bazenske aplikacije, saj je v uporabi v veliko lokacijah v Sloveniji in v tujini.
10. Razumljivo je, da proizvoda različnih proizvajalcev nimata enakih mer, kar je glede na razpisne pogoje dopustno (dimenzije klimatske naprave so bile določene z oznako približno).
11. Izparilnik klimatske naprave ima navedene podatke, pri katerih je dimenzioniran (kritično delovanje, rezerva 15%). Pri različnih temperaturah in vlagi zunanjega zraka bo deloval pri različnih parametrih. Ti parametri pa po toplotni in električni priključni moči toplotne črpalke ustrezajo razpisni dokumentaciji.
12. Termodinamične preobrazbe so jasno razvidne v izračunih (glej prilogo), točnost navedb zagotavlja Euroventov certifikat. Avtomatska regulacija omogoča delovanje naprave z nižjimi obratovalnimi stroški ozirajoč se, da bo večino obratovalnega časa na voljo več energentov (topla voda, toplotna črpalka). V H.x diagramih nismo zasledili nelogičnosti.
13. Sestavni del dobave je tudi digitalni krmilnik (prosto programobilni in povezljiv na CSN), elektro omara s sistemom za optimalno in popolnoma avtomatsko delovanje naprave (tudi vzdrževanje konstantne količine zraka kar omogoča učinkovito obratovanje ventilatorjev).
14. Sistem kompletnega avtomatskega upravljanja in regulacije s pripadajočimi senzornimi elementi je v kompletu z elektro krmilno omaro. Na objektu je predvideno izvršiti dokončno ožičenje, izmeriti električne uporabnosti vodnikov, opraviti zagon in nastavitev ter o rokovanju s sistemom podučiti uporabnika.
15. Za daljinski nadzor delovanja klimatske naprave je predvidenih več vrst protokolov in vmesnikov (kot so LonWorks, RS232, RS485, Lon FTT10, M-Bus, Knx, Web, z možnostjo priklopa na gsm-sms, scada, internet, ipd., odvisno od dokončne uskladitve z uporabnikom. Prenos informacij je predviden neposredno na ethernet, internet ali preko modema, ki je predviden v dobavi.
Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da so vlagateljevi očitki o neustreznosti tehničnih karakteristik neutemeljeni in jih skladno z opravljenimi analizami v celoti zavrača ter še navaja, da verodostojnost vseh pridobljenih tehničnih podatkov potrjuje certifikat Eurovent.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna (v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Kot zatrjuje vlagatelj, je izbrani ponudnik ponudil klimatsko napravo, ki ne ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali so izpolnjene vse procesne predpostavke za vložitev revizijskega zahtevka. Ob tem je ugotovila, da vlagatelj ne izkazuje aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo.

Kot izhaja iz odstopljene dokumentacije, je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila pridobil tri pravočasne ponudbe. Po pregledu ponudb je naročnik ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in da so iz vlagateljeve ponudbe in iz ponudbe ponudnika DOMSTAN d.o.o., Koroška cesta 48, Velenje razvidne določene pomanjkljivosti (kot izhaja iz Poročila strokovne komisije, z dne 01.07.2010, vlagatelj ni predložil zahtevanih potrdil o plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune ter zadnje strani vzorca pogodbe ni podpisal, ponudnik DOMSTAN d.o.o., Velenje pa zadnje strani vzorca pogodbe ni podpisal in žigosal, ni priložil zahtevanega terminskega plana, ni oštevilčil, parafiral in žigosal vseh strani ponudbe ter ni navedel skupnega števila strani ponudbe. Naročnik je ugotovljene pomanjkljivosti obeh ponudb označil kot nebistvene v smislu v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 (ter ponudnikov posledično ni pozival k dopolnitvi z manjkajočimi dokumenti) in ju uvrstil v nadaljnje ocenjevanje. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo. Ob upoštevanju edinega merila najnižje cene (1. točka III. poglavja razpisne dokumentacije - Način ocenjevanja ponudb ter merila in postopki, ki se nanašajo na priznanje izpolnitve vseh zahtevanih pogojev) je naročnik kot najugodnejšega izbral izbranega ponudnika. Drugo mesto je zasedel ponudnik DOMSTAN d.o.o., Velenje, vlagatelj pa se je s svojo ponudbeno ceno uvrstil šele na zadnje, tretje mesto.

Aktivna legitimacija za vložitev zahtevka za revizijo je opredeljena v prvem odstavku 9. člena ZRPJN, ki določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Da bi se določenemu subjektu priznalo upravičenje za vodenje revizijskega postopka, zakon torej zahteva dvoje: 1. (dejanski) interes za dodelitev naročila in 2. realno stopnjo verjetnosti nastanka škode, katero je posledično mogoče pripisati ravnanju naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika).
Izkazovanje aktivne legitimacije oziroma pravnega interesa je v postopku revizije procesna predpostavka, ki mora biti izpolnjena, če naj bo stranka v postopku upravičena do konkretnega pravnega varstva. ZRPJN torej meritorno odločanje o zahtevku za revizijo pogojuje z izkazovanjem aktivne legitimacije oziroma pravnega interesa.

Medtem ko v obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odrekati dejanskega interesa za pridobitev javnega naročila, pa je vendarle potrebno ugotoviti, da je možnost nastanka škode vlagatelju zaradi domnevnih kršitev, ki jih naročniku očita v zahtevku za revizijo, dejansko izključena. Kot že izhaja iz te obrazložitve je naročnik v fazi formalnega pregleda vseh prispelih ponudb ugotovil, da so vse tri pravočasne ponudbe tudi popolne, iz predloženih ponudb in iz Zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 28.06.2010, pa izhaja, da je izbrani ponudnik ponudil ceno v višini 99.131,24 EUR, ponudnik DOMSTAN d.o.o., Velenje ceno v višini 105.295,23 EUR, vlagatelj pa ceno v višini 122.460,24 EUR (vse tri navedene cene vsebujejo popuste in DDV). Ob upoštevanju dejstva, da je bilo v predmetnem postopku oddaje javnega naročilo edino merilo najnižja cena in ker iz samega zahtevka za revizijo ne izhaja, da vlagatelj oporeka tudi popolnosti ponudbe drugo uvrščenega ponudnika je potrebno ugotoviti, da vlagatelj (celo v primeru, če bi se njegovi očitki o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika izkazali kot utemeljeni) dejansko nima nobenih možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik, zaradi česar mu zaradi zatrjevane domnevne neprimernosti in nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika ni nastala in mu tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda.

Ker bi torej celo v primeru morebitno ugotovljene neprimernosti in nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika naročniku po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb še vedno ostala (poleg vlagateljeve) tudi ponudba drugo uvrščenega ponudnika, ki jo je naročnik obravnaval kot popolno in katere popolnosti vlagatelj ni izpodbijal (s ponujeno ceno, ki je nižja od vlagateljeve), je potrebno ugotoviti, da vlagatelj ne izkazuje pravnega interesa za presojo (ne)popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, saj le-ta v ničemer ne vpliva na njegov pravni položaj.

Ob navedenem je morala Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.08.2010Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica državne revizijske komisije
Vročiti:

RDEČA DVORANA šRZ, šaleška cesta 3, Velenje
KREVZEL instalacije, storitve d.o.o., Metleče 14A, šoštanj
TAMES d.o.o., Ormoška cesta 14, Ptuj
Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana