018-177/2010 Občina Brežice

Številka: 018-177/2010-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in 158. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in nasl.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, v senatu predsednice Sonje Drozdek-šinko ter članic mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, in Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2A, Krško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 8. 2010

ODLOČILA

1. Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec" se ustavi.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 evrov, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.3.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec" po odprtem postopku in dne 24.3.2010 javni razpis objavil na Portalu javnih naročil, pod številko JN2320/2010.

Naročnik je dne 23.4.2010 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je kot najugodnejšo izbral vlagateljevo ponudbo. Dne 4.5.2010 je neizbrani ponudnik CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v nadaljevanju: CGP, d.d.) na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in za dodatno obrazložitev oddaje javnega naročila. Naročnik je ponudnika CGP, d.d. z dopisom, z dne 6.5.2010, povabil na vpogled dne 10.5.2010 ter mu hkrati izdal dodatno obrazložitev oddaje javnega naročila. Naročnik je dne 12.5.2010 sprejel Sklep o prekinitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila, zoper katerega je vlagatelj dne 20.5.2010 vložil zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku za revizijo s sklepom, št. 018-125/2010-8, z dne 23.6.2010, ugodila in naročnikovo odločitev o prekinitvi postopka razveljavila.

Naročnik je dne 17.5.2010 na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN3911/2010, objavil javni razpis za enak predmet javnega naročila ("Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec"), dne 20.5.2010 (št. objave JN4055/2010) in 21.5.2010 (št. objave JN4103/2010) pa popravka k objavi.

Vlagatelj je, še pred potekom roka za oddajo ponudb po zgoraj navedenem razpisu, vložil zahtevek za revizijo, z dne 28.5.2010, v katerem naročniku predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila, povrnitev stroškov postopka revizije in sklenitev pogodbe z njim kot najugodnejšim ponudnikom; Državni revizijski komisiji pa predlaga, naj predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi, naročniku pa naloži predložitev poročila o izvedbi postopka in povrnitev stroškov, ki jih je vlagatelj imel v postopku revizije.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 8.6.2010, zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 14.6.2010, obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, zato je naročnik le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila v pristojno odločanje.

Naročnik je dne 8.7.2010 sprejel sklep o ustavitvi postopka, in sicer skladno z obrazložitvijo iz sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-125/2010-8, z dne 23.6.2010.

Vlagatelj je Državno revizijsko komisijo z dopisom, z dne 16.8.2010, obvestil, da zaradi naročnikove prekinitve predmetnega postopka javnega naročanja, s čimer je bila vlagateljeva zahteva iz zahtevka za revizijo vsebinsko izpolnjena, umika zahtevek za revizijo v vseh točkah, razen v točki 3, v kateri je zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka v višini plačane takse.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo (v vseh točkah razen v stroškovnem delu) umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Glede na to, da je vlagatelj zahtevka za revizijo v dopisu, z dne 16.8.2010, navedel, da zahtevka za revizijo ne umika v stroškovnem delu, je Državna revizijska komisija presojala, ali je vlagatelj upravičen do povrnitve stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj je namreč vztrajal pri povračilu plačane takse v višini 5.000,00 evrov.


Ker ZRPJN o stroških v zvezi z umikom zahtevka za revizijo nima posebnih določb, je Državna revizijska komisija svojo odločitev o tem sprejela na podlagi določb ZPP, ki se skladno z določbo petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik postopek oddaje javnega naročila, katerega razveljavitev je zahteval vlagatelj v zahtevku za revizijo (t.j. postopek, na katerega se nanaša objava razpisa št. JN3911/2010, z dne 17.5.2010), kljub predhodni zavrnitvi zahtevka za revizijo (sklep z dne 8.6.2010), dne 8.7.2010 ustavil s sklepom, in sicer iz smiselno enakih razlogov, kot jih je navajal vlagatelj v zahtevku za revizijo kot argumente za razveljavitev predmetnega postopka javnega naročanja.

S tem je naročnik, po mnenju Državne revizijske komisije, vlagateljev zahtevek smiselno pripoznal, saj ga je v času trajanja postopka pravnega varstva (t.j. v času od vložitve zahtevka za revizijo pred naročnikom do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo) izpolnil.

ZPP v 158. členu med drugim določa, da mora tožeča stranka, ki umakne tožbo, povrniti nasprotni stranki pravdne stroške, razen če jo je umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek.

Glede na navedeno določbo je Državna revizijska komisija odločila, da je vlagatelj (smiselno po ZPP "tožeča stranka") upravičen do povračila stroškov kljub temu, da je svoj zahtevek za revizijo umaknil, saj je naročnik (smiselno po ZPP "toženec") vlagateljev zahtevek (t.j. razveljavitev postopka) tekom postopka (smiselno po ZPP "pravde") izpolnil, in sicer s tem, da je postopek javnega naročanja ustavil (ustavitev postopka pa za vlagatelja ustvarja enako posledico kot zahtevana razveljavitev postopka). Enako stališče je zapisano tudi v komentarju k 158. členu ZPP (Pravdni postopek: zakon s komentarjem, dr. Lojze Ude in drugi, GV Založba 2005-2006, Ljubljana; 2. knjiga, str. 46), kjer mag. Nina Betetto med drugim navaja: "Edina izjema od pravila, ki k povrnitvi stroškov zavezuje tožečo stranko, je umik tožbe po izpolnitvi zahtevka. Če namreč toženec med pravdo izpolni zahtevek, ga s tem smiselno pripozna, zato mora plačati pravdne stroške, če le ne gre za izjemni primer, ko ni dal povoda za tožbo. Določbo je treba razumeti tako, da tožeči stranki pripadajo potrebni stroški od vložitve tožbe do pravočasnega umika tožbe in pod predpostavko, da jih pravočasno uveljavlja.".

Državna revizijska komisija je na tej podlagi ugotovila, da so izpolnjene vse predpostavke za to, da mora naročnik (smiselno po ZPP: toženec, ki je med pravdo izpolnil zahtevek in ki je dal tožeči stranki povod za tožbo) vlagatelju plačati potrebne stroške revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višine plačane takse 5.000,00 evrov. Naročnik je tako dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 evrov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tem odstavku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 20.8.2010
Predsednica senata:
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
- Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice
- Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2A, Krško
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana