018-180/2010 Splošna bolnišnica Brežice

Številka: 018-180/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN.), po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava laparaskopskega stolpa", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova ul. 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, Brežice (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 19.8.2010

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila z dne 29.6.2010, št. 4/10-11JNb.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 2.500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.4.2010 sprejel sklep št. 4/10-1 JNb o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Nadalje je naročnik z obvestilom o oddaji javnega naročila z dne 29.6.2010, št. 4/10-11 JNb, ponudnike obvestil, da se za dobavo laparoskopskega stolpa izbere ponudnik Karl Storz Endoskopija d.o.o., Verovškova ul. 60A1, Ljubljana (v ndaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 6.7.2010 po faksu na naročnika naslovil vlogo "Pritožba na odločitev o oddaji javnega naročila, za javno naročilo "DOBAVA LAPAROSKOPSKEGA STOLPA" št.: 4/10 JN, Portal javnih naročil št.objave JN3451/2010 Z DNE 3.5.2010". V nevdeni vlogi vlagatelj navaja kršitve, ki jih je ugotovil dne 5.7.2010 ob pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika. Vlagatelj predlaga, da naročnik, glede na ugotvitve vlagatelja, razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila.

Dne 7.7.2010 je vlagatelj po faksu na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev.

Naročnik je z dopisom z dne 8.7.2010 vlagatelja obvestil, da je v zvezi z njegov pritožbo preveril ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovil, da ponujeni aparat izpolnjuje minimalne tehnične zahteve iz razpisne dokumentaciji. Iz navedenega razloga se je naročnik odločil, da ne bo spremenil svoje odločitve o oddaji javnega naročila z dne 29.6.2010.

Vlagatelj je dne 9.7.2010 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo s katerim je predlagal, da naročnik oz. Državna revizijska komisija razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz obvestila naročnika št. 4/10 JN. Vlagatelj zahteva tudi povračilo priglašenih revizijskih stroškov. V obrazložitvi revizijskega zahtevka vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna v smislu določila 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Vlagatelj navaja, da je ob ogledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da le ta ne ustreza tehničnim merilom in pogojem iz razpisa, zaradi česar bi jo naročnik moral izločiti. Vlagatelj navaja, da pri dopolnjevanju formalno nepopolne ponudbe (78. člen ZJN-2), ponudnik ne sme spreminjati ponudbe v okviru meril in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Med kršitvami vlagatelj navaja:
I. da izbrani ponudnik ni zadostil tehničnim zahtevam glede izvora svetlobe, saj je iz specifikacije ponudbe in priloženih katalogov ter tehnične specifikacije razvidno, da ksenonski izvor svetlobe ne vsebuje indikatorja življenjske dobe žarnice, kot je to naročnik zahteval v 2. alineji zahteve Izvor hladne svetlobe Xenon 300 W- Hladna svetloba;
II. da izbrani ponudnik ni zadostil tehničnim zahtevam glede izvora svetlobe, saj je iz specifikacije ponudbe in priloženih katalogov ter tehnične specifikacije razvidno, da ni dodal adapterjev za priklop svetlobnih kablov proizvajalca Olympus in je tako zagotovil kompatibilnost samo z Storz svetlobnimi kabli;
III. da izbrani ponudnik ni zadostil zahtevi naročnika, da mora biti spominska enota za snemanje, namenjena shranjevanju filmov, slikovnega materiala in zvočnih zapisov v HD tehniki. Vlagatelj navaja, da je iz priloženega kataloga razvidno, da spominska enota, ki jo je ponudil izbrani ponudnik zagotavlja le snemanje slik v zahtevani HD tehniki, medtem, ko shranjevanje filmov omogoča le v SD tehniki (720p);
IV. da izbrani ponudnik ni zadostil zahtevam naročnika po velikosti shranjevalnega medija 500Gb + 10%. Iz specifikacije ponudbe in priloženega prospektnega gradiva je razvidno, da izbrani ponudnik ni zagotovil shranjevalnega medija. Iz prospektnega gradiva je razvidno, da je shranjevalni medij zunanji (externi) v obliki: USB ključka, CD, DVD ali eksternega hard diska;
V. da izbrani ponudnik ni zadostil tehničnim zahtevam glede HD spominske enote, saj je iz specifikacije ponudbe in priloženih katalogov ter tehnične specifikacije razvidno, da ni ponudil shranjevalnega medija, ki bi zadoščal zahtevi naročnika po vsaj 80 ur snemanja;
VI da izbrani ponudnik ni zadostil tehničnim zahtevam naročnika "2x HD laparoskop za avtoklaviranje 5,5 mm, 30Ëš, delovna dolžina 300 mm (dovoljeno odstopanje dolžine + 10%) ali 2 x videolaparoskop 5,5 mm, ki daje enako ali boljšo kvaliteto slike s celozaslonskim prikazom kot HD laparoskop. Za vsak teleskop mora biti priložena kaseta za sterilizacijo", saj ni ponudil kasete za sterilizacijo;
VII. da izbrani ponudnik ni zadosti tehnični zahtevi iz prejšnje točke, saj iz specifikacije ponudbe in predloženih katalogov in tehnične specifikacije izhaja, da sta ponujena HD laparoskopa premera 5 mm in ne 5,5 mm;
VIII. da izbrani ponudnik ni zadostil tehničnim zahtevam, ker za ponujena HD laparoskopa ni predložil kasete za sterilizacijo, ki je bila zahtevana tudi pri zahtevi "1x HD laparoskop za avtoklaviranje 10 mm, 30°, delovna dolžina 330 mm (dovoljeno odstopanje dolžin + 10%) ali 1x videolaparoskop 10 mm, ki daje enako ali boljšo kvaliteto slike s celozaslonskim prikazom kot HD laparoskop".

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 12.7.2010 obvestil, da je bila njegova zahteva za dodatno obrazložitev vložena po zakonsko določenem roku, zaradi česar naročnik ne bo podal dodatne obrazložitve.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom št. 4/10-17 JNb, z dne 22.7.2010, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, zahtevek za revizijo pa je pravočasen in popoln. Naročnik nadalje povzema vlagateljev revizijski zahtevek. Naročnik navaja, da je navedbe vlagatelja dodatno preveril ter na podlagi pojasnila izbranega ponudnika in ogleda ponujene opreme ugotovil, da so napačne. Naročnik se opredeljuje do vlagateljevih navedb in navaja, da:
1. ne drži vlagateljeva navedba, da ksenonski izvor svetlobe ne vsebuje indikatorja življenjske dobe žarnice. Ob vklopu aparata se na digitalnem prikazovalniku pokaže skupno število ur delovanja žarnice do datuma;
2. ne drži navedba vlagatelja, da iz ponudbene dokumentacije izhaja, da izbrani ponudnik ni dodal adapterjev za priklop svetlobnih kablov proizvajalca Olympus, saj aparat vsebuje tak adapter. V katalogu, ki je del ponudbene dokumentacije ni naveden adapter, naročnik pa je pri ogledu opreme ugotovil, da ponujeni aparat omogoča priklop svetlobnih kablov drugega proizvajalca, v tem primeru proizvajalca Olympus;
3. ne drži, da ponujena oprema ne izpolnjuje zahteve naročnika po shranjevanju filmov slikovnega materiala in zvočnih zapisov v HD tehniki. Iz kataloga je razvidno, da ponujeni aparat omogoča shranjevanje slik v FULL HD resoluciji in video posnetkov v resoluciji 720p, kar pomeni HD resolucijo;
4. ne drži navedba, da ponujena oprema ne zadosti zahtevam po velikosti shranjevalnega medija 500GB + 10% ter da je izbrani ponudnik ponudil zunanji shranjevalni medij v obliki USB ključka, SD, DVD ali eksternega trdega diska. V katalogu res niso navedeni podatki o velikosti shranjevalnega medija, vendar je naročnik pri ogledu ugotovil, da aparat omogoča shranjevanje video datotek, slikovnih datotek in avdio datotek na 500 Gb velikem internem trdem disku. V katalogu je navedeno, da aparat omogoča zanesljivo shranjevanje vseh slikovnih, video in avdio datotek na DVD, CD-ROM, USB ključku, zunanjem/ali internem trdem disku ali centralnem bolnišničnem shranjevalnem mediju preko DICOM/HL7. Naročnik navaja, da " / " pomeni "ali" in da zunanji/interni disk ne obstaja prav tako ne DICOM/HL7;
5. da v tehničnih zahtevah ni navedel pri kakšni resoluciji snemanja mora ponujena oprema omogočati vsaj 80 ur snemanja. Po podatkih iz svetovnega spleta naj bi 500 GB trdni disk pri snemanju v resoluciji 720x756 (DVD resolucija) omogoča približno 119 ur snemanja, v resoluciji 1200X720(HDTV resolucija) omogoča približno 138 ur snemanja;
6. ne drži navedba vlagatelja, da za teleskop pri zahtevi 2x HD laparoskop za avtoklaviranje ali 2x videolaparoskop ni ponujena kaseta za sterilizacijo, saj je naročnik pri ogledu ugotovil, da pri ponujenemu aparatu oz. videolaparoskopu pripada tudi kaseta za sterilizacijo;
7. da navedba vlagatelja, da ponujeni laparoskop ni premera 5,5 mm ampak 5 mm drži, vendar je ponujeni laparoskop s premerom 5 mm funkcionalno boljši od laparoskopa 5,5mm, saj manjši premer v praksi pomeni manjši rez in posledično manjšo travmo za pacienta, kar je v endoskopski kirurgiji cilj za vsakega kirurga. Prav tako ponujeni laparoskop ponuja celozaslonsko HD sliko v FULL HD 1080p tehniki;
8. je z ogledom ponujene opreme ugotovil, da ponujenemu aparatu oz. videolaparoskopu pripada tudi kaseta za sterilizacijo, zato ne držijo navedbe vlagatelja da ni ponujena kaseta za sterilizacijo za vsak teleskop pri zahtevi 1x HD laparoskop ali 1x videolaparoskop
Naročnik na podlagi navedenega ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna, saj ustreza tehničnim merilom in pogojem iz razpisne dokumentacije zato ne vidi razloga za njegovo izključitev, prav tako pa mu je izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev izbrani ponudnik pod materialno in odškodninsko odgovornostjo zagotovil z izjavo v obrazcu iz priloge št. B/1.

Vlagatelj je naročnika z dopisom dne 23.7.2010, obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 29.7.2010 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v predmetni zadevi. Naročnik je na poziv Državne revizijske komisije z dne 4.8.2010, dne 6.8.2010 Državni revizijski komisiji odstopil še preostalo dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V predmetnem revizijskem postopku je med strankama spor v tem, ali oprema, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Medtem, ko naročnik zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil opremo, ki je ustrezna in skladna z vsemi postavljenimi tehničnimi zahtevami in pogoji (kar je preveril preko pojasnil izbranega ponudnika in ogleda opreme) in je njegova ponudba pravilna, pa vlagatelj zatrjuje, da temu ni tako in da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti.

Vprašanje izpolnjevanja tehničnih zahtev in naročnikovega ravnanja s ponudbami, ki tehničnih zahtev ne izpolnjujejo, je potrebno presojati z vidika 16. in 20. točke (in ne 19. točke, kot to očitno napačno razume vlagatelj) prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter prvega odstavka 80. člena ZJN-2. 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pa določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Navedeno pomeni, da lahko naročnik najugodnejšo ponudbo izbere le izmed popolnih ponudb in da je dolžan vse nepopolne ponudbe izločiti, pri čemer mora popolna ponudba med drugim izpolnjevati tudi vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila. Naročnik, ki ugotovi neprimernost ponudbe (neizpolnjevanje tehničnih specifikacij), mora takšno ponudbo izločiti, ne da bi pred tem izvedel postopek dopolnjevanja, določen v prvem odstavku 78. člena ZJN-2. Drugi odstavek 78. člena ZJN-2 namreč določa, da ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Če torej naročnik ob pregledu ponudbene vsebine ugotovi, da je določena pomanjkljivost takšne narave, da bi njena odprava posegla v prej naštete elemente (torej tudi v ponujeni predmet), takšne ponudbe ni mogoče dopolniti.

Državna revizijska komisija je v zvezi z revizijskimi navedbami vlagatelja najprej preverila vlagateljev očitek, da s strani izbranega ponudnika ponujena HD laparoskopa ne izpolnjujeta naročnikovih minimalnih tehničnih zahtev: "2 x HD laparoskop za avtoklaviranje 5,5 mm, 30Ëš, delovna dolžina 300 mm (dovoljeno odstopanje dolžine + 10%) ali 2 x videolaparoskop 5,5 mm, ki daje enako ali boljšo kvaliteto slike s celozaslonskim prikazom kot HD laparoskop", ker ponujena laparoskopa nista premera 5,5 mm, kot so minimalne tehnične zahteve naročnika, ampak sta premera 5 mm.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v poglavju Predmet naročila: Laparaskopski stolp določil minimalne tehnične zahteve in pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponujena oprema (Tehnična specifikacija in minimalne zahteve naročnika v nadaljevanju: tehnične specifikacije). Naročnik je tako v 41. alineji tehničnih specifikacije določil: "2 x HD laparoskop za avtoklaviranje 5,5 mm, 30Ëš, delovna dolžina 300 mm (dovoljeno odstopanje dolžine + 10%) ali 2 x videolaparoskop 5,5 mm, ki daje enako ali boljšo kvaliteto slike s celozaslonskim prikazom kot HD laparoskop. Za vsak teleskop mora biti priložena kaseta za sterilizacijo.". Naročnik je v istem poglavju določil, da morajo biti količine razvidne v obrazcu predračuna D1 in da morajo ponudniki ponuditi aparat, ki izpolnjuje minimalne zahteve naročnika. V točki 4.1.2. Dodatne zahteve in pogoji (priloga št. B/1) je naročnik med drugim zahteval izjavo ponudnika, da zagotavljajo izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni v zahtevani tehnični specifikaciji - obrazcu predračuna.

Glede na takšno vsebino 41. alineje tehničnih specifikacij in upoštevaje ostala določila razpisne dokumentacije je državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi s premerom laparoskopa ni dopustil odstopanja (kot je npr. dopustil pri dolžini laparoskopa). Naročnik obravnavane tehnične zahteve tudi ni določil na način, da bi npr. zahteval premer do 5,5, mm ali v razponu in podobno. Naročnikovo zahtevo je tako mogoče razumeti zgolj na način, kot jo očitno razume vlagatelj, in sicer, da morajo biti ponujeni laparoskopi zato, da bi izpolnjevali naročnikove zahteve, premera 5,5 mm.

Z pogledom v ponudbo izbranega ponudnika je mogoče ugotoviti, da iz priloge k predračunu (obrazec D1) izhaja, da je slednji v zvezi z naročnikovo zahtevo iz 41. alineje tehničnih specifikacij ponudil 2 kosa "2604BA HOPKINS II Telescope 30Âş, 5 mm, 29 cm". Tehnične lastnosti ponujenih laparoskopov izhajajo tudi iz kataloga, ki ga je v zvezi s ponujeno opremo v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik ("HOPKINS Laparoscopes"). Državna revizijska komisija je tako ugotovila, da ponujena laparoskopa nista premera 5,5 mm kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, ampak premera 5 mm.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu z dne 22.7.2010 s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, sam ugotovil, da sta ponujena laparoskopa premera 5mm in ne 5,5 mm, vendar je v nadaljevanju zapisal, da je: "laparoskop s premerom 5 mm funkcionalno boljši od laparoskopa 5,5mm. Manjši premer laparoskopa v praksi minimalne invazivne kirurgije (MIS) oziroma endoskopske kirurgije pomeni manjši rez (incizija) za pacienta in posledično manjšo travmo za pacienta, kar je v endoskopski kirurgiji cilj vsakega kirurga. â??". Naročnik je kljub ugotovljeni pomanjkljivosti ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno in jo posledično tudi izbral. Naročnik je takšno odločitev sprejel na podlagi pojasnila izbranega ponudnika z dne 9.7.2010, ki se nahaja tudi v spisu. V slednjem je izbrani ponudnik na naročnikovo vprašanje, ali je ponujen laparoskop premera 5,5 mm, podal pojasnilo, ki ga je naročnik povzel v sklepu z dne 22.7.2010, in sicer: "Ponujeni laparoskop je premera 5 mm, kar pomeni, da izpolnjujemo minimalne tehnične zahteve, kajti ponujeni laparoskop je funkcionalno še boljši od opisanega v tehničnih zahtevah. â??".

Državna revizijska komisija je na podlagi zgoraj citiranih določb ZJN-2 morala ugotoviti, da je takšna odločitev naročnika nezakonita. V določilih ZJN- 2 ni mogoče najti pravne podlage, ki bi naročniku omogočala takšno ravnanje. Kot že izhaja iz te obrazložitve, je v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne vsebuje (vseh) pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, takšno (neprimerno in posledično nepopolno) ponudbo pa je naročnik dolžan izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Če je naročnik mnenja, da bi mu ustrezal tudi laparoskop z drugačnim (manjšim) premerom, ker je tak laparoskop funkcionalno boljši, bi moral navedeno upoštevati že pri pripravi same razpisne dokumentacije v spornem segmentu in zahtevati temu primeren premer laparoskopa. Naročnik bi tako na primer premer laparoskopa lahko določil v razponu ali z določitvijo največjega dopustnega premera (npr. maksimalno 5,5 mm). Državna revizijska komisija ne more slediti naročnikovemu stališču, da lahko odda javno naročilo ponudniku, ki je ponudil laparoskop, ki sicer ne izpolnjuje postavljenih tehničnih specifikacij, vendar pa je po naročnikovih ugotovitvah funkcionalno boljši, ker v praksi omogoča manjši rez in tako ustreza novejšim usmeritvam praksi minimalne invazivne kirurgije. Takšno ravnanje bi namreč pomenilo ne le kršitev navodil iz razpisne dokumentacije ter kršitve prvega odstavka 80. člena ZJN-2, temveč tudi poseg v sam predmet javnega naročila in v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Naknadno spreminjanje predmeta javnega naročila oziroma prilagajanje le-tega bi torej pomenilo poseg v enega izmed najobčutljivejših delov ponudbene dokumentacije oziroma v tisti del, kjer je vsakršno naknadno spreminjanje celo izrecno prepovedano. Iz določila drugega odstavka 78. člena ZJN-2 namreč (med drugim) izhaja, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z izbiro najugodnejšega ponudnika (izbranega ponudnika) ravnal v nasprotju z lastnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 ter da je vlagateljeva trditev o tem, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepopolna, utemeljena. Naročnik je z izbiro izbranega ponudnika posegel tudi v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), ki mu zapoveduje, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja. Na ta način so namreč imeli ponudniki, ki so v celoti sledili naročnikovi razpisni dokumentaciji (in ponudili HD laparoskop s premerom 5,5mm), slabši položaj od izbranega ponudnika, ki je zgolj na podlagi lastne odločitve in izven naročnikovih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, ponudil HD laparoskop s premerom 5 mm.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudba izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja tehnične zahteve iz 41. alineje tehničnih specifikacij neprimerna in posledično nepopolna, ni vsebinsko presojala ostalih revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno neizpolnjevanje tudi drugih tehničnih zahtev tako v obravnavani kot tudi v več drugih postavkah tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije. Že ugotovitev o utemeljenosti zgoraj obravnavane revizijske navedbe v zvezi z (ne)izpolnjevanjem ene tehnične zahteve je narekovala ugoditev zahtevku za revizijo in razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Ugotavljanje oziroma obstoj morebitnih ostalih pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika namreč ne bi moglo vplivati na položaj vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku. Tudi v primeru namreč, če bi se v tem revizijskem postopku ugotovilo, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna še iz drugih razlogov to ne bi vplivalo niti na odločitev Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, kot je razvidna iz izreka tega sklepa, niti to ne bi moglo več vplivati na položaj vlagatelja v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija zato ostalih revizijskih očitkov ni presojala.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila kot izhaja iz obvestila o oddaji javnega naročila z dne 29.6.2010, št. 4/10-11 JNb.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, kot potrebne priznava stroške takse za revizijski zahtevek v višini 2.500,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 2.500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19. 8.2010.
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova ul. 2, Ljubljana;
- Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, Brežice;
- Karl Storz Endoskopija d.o.o., Verovškova ul. 60A1, Ljubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana arhiv Državne revizijske komisije (spis zadeve).