018-191/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-191/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniške galanterije in pribora za potrebe državnih organov Republike Slovenije in javne uprave, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga skupno vložile družbe DZS, založništvo in trgovina, d. d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, Extra Lux, d. o. o., Središka ulica, Ljubljana in Mladinska knjiga trgovina, d. d., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika in pooblaščenega naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), in na podlagi predloga vlagatelja, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, 12. 8. 2010

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja se ne ugodi.

Obrazložitev

V razpisni fazi javnega naročila blaga (objava 27. 7. 2010 na portalu javnih naročil pod št. objave JN6766/2010 in 29. 7. 2010 v Uradnem listu Evropske unije pod št. objave 2010/S 145-223817) je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 6. 8. 2010 in predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila za razpisano blago.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6. 8. 2010 Državni revizijski komisiji predlagal, da sprejme sklep po 11. členu ZRPJN in v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da naročnik kljub že pravnomočni odločitvi o oddaji javnega naročila (dokument št. 430-31/2010/13 z dne 1. 4. 2010) za identičen predmet izvaja novo javno naročanje. Vlagatelj meni, da iz zahtevka za revizijo izhaja, da bi bile škodljive posledice zadržanja aktivnosti v postopku minimalne oziroma jih ni, saj lahko naročnik sklene zakonito pogodbo, po drugi strani pa obstaja velika verjetnost, da bo vlagatelj zaradi ravnanja naročnika oškodovan. Vlagatelj meni, da zaradi obstoja že izvedenega pravnomočnega postopka za istovrstno javno naročilo javnega interesa za izvedbo novega postopka javnega naročanja ni.

Do sprejema tega sklepa Državna revizijska komisija ni prejela naročnikovega mnenja.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb Državna revizijska komisija predlogu ni ugodila.

Kot izhaja iz prvega odstavka 11. člena ZRPJN, je osnovno pravilo nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, pri čemer pa velja prepoved sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila (drugi odstavek 11. člena ZRPJN). Vloženi zahtevek za revizijo torej ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega naročila oziroma zadrži le sklenitev pogodbe o oddaji naročila. Možnost za morebitno odločitev o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (tj. aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila) je pridržana za primer, ko se naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo sam odloči, da bo zadržal nadaljnje aktivnosti (tretji odstavek 11. člena ZRPJN), oziroma ko vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (četrti odstavek 11. člena ZRPJN).

V obravnavanem primeru je vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku predlagal zadržanje postopka oddaje javnega naročila (tretji odstavek 11. člena ZRPJN) in Državni revizijski komisiji s posebno vlogo z dne 6. 8. 2010 predlagal sprejem sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo še pred potekom roka za predložitev ponudb, v njem pa izpostavlja, da je postopek oddaje konkretnega javnega naročila nezakonit, ker da je naročnik za enak predmet že pravnomočno zaključil postopek oddaje javnega naročila, in navaja, da lahko nastane škoda zgolj njemu. Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagateljevi argumenti niso take narave, da bi utemeljili sprejem predlaganega sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN. V primeru ugotovitve utemeljenosti zahtevka za revizijo bo vlagatelj lahko dosegel razveljavitev celotnega postopka javnega naročanja. Slednje pa pomeni, da si je vlagatelj svoj položaj zavaroval že z vložitvijo zahtevka za revizijo. Zato golo dejstvo, da naročnik izvaja sporni postopek oddaje javnega naročila, še ne izkazuje, da bo vlagatelj zaradi naročnikovega ravnanja oškodovan. Naročnik pa glede na drugi odstavek 11. člena ZRPJN tudi ne more skleniti pogodbe o oddaji naročila s tretjo osebo, preden se ne zaključi postopek revizije. Glede na navedeno Državna revizijska komisija skladno s četrtim odstavkom 11. člena ZRPJN predlogu vlagatelja ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 12. 8. 2010

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
- DZS, založništvo in trgovina, d. d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Extra Lux, d. o. o., Središka ulica, 1000 Ljubljana,
- Mladinska knjiga trgovina, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.