018-125/2010 Občina Brežice

Številka: 018-125/2010-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Sonje Drozdek-šinko ter članic Miriam Ravnikar šurk ter mag. Nataše Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, in Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2A, Krško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 6. 2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila, kot izhaja iz Sklepa o prekinitvi postopka, z dne 12.5.2010.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 evrov, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.3.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec" po odprtem postopku in dne 24.3.2010 javni razpis objavil na Portalu javnih naročil, pod številko JN2320/2010.

Naročnik je dne 23.4.2010 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je kot najugodnejšo izbral vlagateljevo ponudbo.

Dne 4.5.2010 je neizbrani ponudnik CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v nadaljevanju: CGP, d.d.) na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in za dodatno obrazložitev oddaje javnega naročila. Naročnik je ponudnika CGP, d.d. z dopisom, z dne 6.5.2010, povabil na vpogled dne 10.5.2010 ter mu hkrati izdal dodatno obrazložitev oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 12.5.2010 sprejel Sklep o prekinitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. V obrazložitvi naročnik navaja, da je po izdanem obvestilu o oddaji naročila ugotovil nepopolnosti ponudb, zaradi česar postopek prekinja in bo ponovno razpisal postopek oddaje javnega naročila.

Ponudnik CGP, d.d. je z dopisom, z dne 14.5.2010, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev sklepa o prekinitvi postopka, ki mu jo je le-ta posredoval dne 17.5.2010.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 20.5.2010, v katerem zahteva razveljavitev naročnikovega Sklepa o prekinitvi postopka, z dne 12.5.2010. Vlagatelj navaja, da je naročnikova odločitev iz spornega sklepa nezakonita ter v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; v nadaljevanju: ZJN-2) in prakso Državne revizijske komisije. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov v višini plačane revizijske takse.

Naročnik je dne 1.6.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je po ugotovitvi, da je storil napako pri ocenjevanju ponudb, izbral edino zakonsko dopustno možnost in prekinil postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik tudi ugotavlja, da Obvestilo o oddaji naročila zaradi izdane dodatne obrazložitve ponudniku CGP, d.d. ni postalo pravnomočno, ter da s sklepom o prekinitvi postopka ni ravnal v nasprotju z ZJN-2 niti s prakso Državne revizijske komisije, zaradi česar v celoti zavrača zahtevek za revizijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 3.6.2010, obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, zato je naročnik le-tej dne 8.6.2010 odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila v pristojno odločanje.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ter tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je glede na vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo presojala, ali je naročnik ravnal pravilno oziroma zakonito, ko je po izdaji odločitve o oddaji javnega naročila sprejel sklep o prekinitvi postopka.

Državna revizijska komisija uvodoma opozarja, da lahko naročnik po sprejemu odločitve o dodelitvi javnega naročila svojo odločitev spremeni le bodisi na podlagi instituta pisnega opozorila ponudnika (drugi odstavek 79. člena ZJN-2), bodisi v postopku pravnega varstva, t.j. v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Naročnik brez vloženega pravočasnega pisnega opozorila ali zahtevka za revizijo svoje odločitve ne more in ne sme samostojno spremeniti.

Prekinitev postopka oddaje javnega naročila je eden izmed načinov zaključka postopka oddaje javnega naročila brez izbire najugodnejšega ponudnika. Drugi odstavek 80. člena ZJN-2 določa, da lahko naročnik kadarkoli prekine postopek oddaje javnega naročila. V primeru, ko naročnik prekine postopek oddaje javnega naročila po poteku roka za predložitev ponudb, ko torej ponudbe že sprejme in jih odpre (kot se je to zgodilo tudi v obravnavanemu primeru), ima prekinitev postopka enake učinke kot zavrnitev vseh ponudb (tretji odstavek 80. člena ZJN-2). Praviloma naj bi do prekinitve postopka prišlo takrat, ko je takšna odločitev sprejeta še pred fazo pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb, medtem ko naj bi do zavrnitve vseh ponudb prišlo v primeru, ko je odločitev o zaključku postopka oddaje javnega naročila (brez izbire najugodnejše ponudbe) sprejeta po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb. Ker pa iz dikcije drugega odstavka 80. člena ZJN-2 ("naročnik lahko kadarkoli prekine postopek oddaje javnega naročila") ne izhaja, da je prekinitev postopka omejena le na čas do poteka roka za predložitev ponudb, je potrebno sprejeti stališče, da lahko naročnik prekine postopek tudi po tem, ko je ponudbe že sprejel in jih morebiti tudi pregledal ali ovrednotil. (Takšnemu stališču v prid govori tudi umeščenost obravnavanega instituta v zakonu: prekinitev postopka je urejena v 80. členu ZJN-2 skupaj z institutoma izločitev ponudb in zavrnitev vseh ponudb, ki pa so po vsebini (možna) ravnanja naročnika v fazi pregledovanja ponudb.) Po mnenju Državne revizijske komisije je prekinitev postopka kot naročnikovo samoiniciativno ravnanje v postopku oddaje javnega naročila možna samo do sprejema odločitve o oddaji naročila, in sicer kot alternativa le-tej, saj naročnik postopka oddaje javnega naročila ni dolžan zaključiti z izbiro najugodnejšega ponudnika in sklenitvijo pogodbe. Vsakršno drugačno tolmačenje določbe drugega odstavka 80. člena ZJN-2 bi bilo v nasprotju z zagotavljanjem pravne varnosti ponudnikom.

Državna revizijska komisija spričo navedenega ugotavlja, da je naročnikova prekinitev postopka po že sprejeti odločitvi o oddaji naročila in brez ustrezne pravne podlage (brez pisnega opozorila ponudnika oziroma brez vloženega zahtevka za revizijo) nedopustna in v nasprotju z namenom in določbami ZJN-2, zato je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in sporni naročnikov sklep o prekinitvi postopka razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer znesek plačane takse v višini 5.000,00 evrov.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem in šestem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 evrov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 evrov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tem odstavku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 23.6.2010
Predsednica senata:
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
- Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice
- Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2A, Krško
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana