018-125/2010 Občina Brežice

Številka: 018-125/2010-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Sonje Drozdek-šinko ter članic Miriam Ravnikar šurk ter mag. Nataše Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec", začetega na podlagi pritožbe ponudnika CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.6.2010

ODLOČILA

1. Obravnavanje pritožbe in zahtevka za revizijo vlagatelja se združi v en revizijski postopek.

2. Zahtevek za revizijo je v delu, v katerem je vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, utemeljen.

3. Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

4. Zoper naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 23.4.2010, lahko vlagatelj vloži nov zahtevek za revizijo, in sicer v roku 10 dni, šteto od dne prejema te odločitve (sklepa) Državne revizijske komisije.

5. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 evrov, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

6. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v enem mesecu po prejemu tega sklepa predložiti poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila in predložiti relevantno dokumentacijo, iz katere bodo razvidni potek postopka oddaje naročila in naročnikova ravnanja (četrti odstavek 23. člena ZRPJN).

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.3.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec" po odprtem postopku in dne 24.3.2010 javni razpis objavil na Portalu javnih naročil, pod številko JN2320/2010.

Naročnik je dne 23.4.2010 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je kot najugodnejšo izbral ponudbo družb Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, in Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2A, Krško (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 4.5.2010 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in za dodatno obrazložitev oddaje javnega naročila. Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 6.5.2010, povabil na vpogled dne 10.5.2010 ter mu hkrati izdal dodatno obrazložitev oddaje javnega naročila, ki jo je vlagatelj prejel dne 7.5.2010.

Naročnik je dne 12.5.2010 sprejel Sklep o prekinitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. V obrazložitvi naročnik navaja, da je po izdanem obvestilu o oddaji naročila ugotovil nepopolnosti ponudb, zaradi česar postopek prekinja in bo ponovno razpisal postopek oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.5.2010, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev sklepa o prekinitvi postopka, ki mu jo je le-ta posredoval dne 17.5.2010.

Izbrani ponudnik je dne 20.5.2010 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval razveljavitev naročnikovega Sklepa o prekinitvi postopka, z dne 12.5.2010. Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo s sklepom, št. 018-125/2010-8, z dne 23.6.2010, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila, vsebovano v Sklepu o prekinitvi postopka, z dne 12.5.2010.

Vlagatelj je dne 28.5.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da:
1) naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi naročnikovo Obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 23.4.2010, in naročnikov Sklep o prekinitvi postopka, z dne 12.5.2010,
2) naročnik oziroma Državna revizijska komisija ugotovi, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna,
3) naročnik izda novo odločitev o izbiri vlagatelja kot najugodnejšega,
4) naročnik oziroma Državna revizijska komisija v celoti razveljavi nezakonit postopek oddaje javnega naročila, ki je bil objavljen pod zaporedno številko objave JN3911/2010,
5) naročnik povrne vlagatelju stroške revizijskega postopka, in sicer znesek plačane takse v višini 5.000,00 evrov.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja razloge za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika ter kot nezakonito označuje naročnikovo prekinitev postopka oddaje javnega naročila, saj naj bi ta neutemeljeno izločil njegovo ponudbo. Vlagatelj navaja tudi nezakonitost ponovljenega postopka oddaje javnega naročila, saj naj bi naročnik še pred pravnomočnostjo prvega postopka objavil novo javno naročil za isti predmet, hkrati pa naj bi bilo takšno naročnikovo ravnanje v nasprotju z načelom transparentnosti in enakopravnosti ponudnikov, saj naročnik ne sme imeti v teku več postopkov oddaje javnega naročila istočasno.

Naročnik je izdal sklep, z dne 11.6.2010, s katerim je zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na obvestilo o izbiri, z dne 23.4.2010, kot prepoznega zavrgel, v delu, ki se nanaša na sklep o prekinitvi postopka, z dne 12.5.2010, pa kot neutemeljenega zavrnil. Naročnik je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 16.6.2010, obvestil, da v delu, v katerem je njegov zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zahteva nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, pri Državni revizijski komisiji pa je vlagatelj zoper naročnikov sklep v delu, v katerem je ta zahtevek za revizijo zavrgel, vložil pritožbo, z dne 14.6.2010. Vlagatelj v pritožbi navaja, da je v odprtem roku za vložitev zahtevka za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila prejel naročnikov sklep o prekinitvi postopka, s čimer je bila po njegovem mnenju dejansko razveljavljena naročnikova prvotna odločitev o oddaji javnega naročila, zaradi česar več ni imel pravnega interesa izpodbijati prvotne odločitve in posledično meni, da mu ne bi bila priznana aktivna legitimacija za vložitev zahtevka za revizijo zoper to odločitev. Vlagatelj opozarja, da mu je naročnik z izdajo sklepa o prekinitvi postopka poskušal onemogočiti pravno varstvo in glede na navedeno predlaga, da se razveljavi 1. točka naročnikovega sklepa, z dne 11.6.2010, v kateri je zahtevek za revizijo zavrgel, ter da se o zahtevku za revizijo (zoper odločitev o oddaji javnega naročila, op. Državne revizijske komisije) odloči ali vrne naročniku v odločanje, ali pa dodeli nov desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper prvotno odločitev.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 18.6.2010 odstopil preostanek dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija upoštevajoč načelo hitrosti postopka sprejela sklep, da se vlagateljeva pritožba zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo (vsebovano v 2. točki izreka) in vlagateljeva zahteva po nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v delu, ki se nanaša na zavrnitev zahtevka za revizijo, obravnavata skupaj. Iz prvega odstavka 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, s spr.; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, namreč izhaja, da se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se navedbe iz zahtevka za revizijo v delu, v katerem vlagatelj zahteva nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo, nanašajo na naročnikov Sklep o prekinitvi postopka, z dne 12.5.2010.

Državna revizijska komisija je že v sklepu, št. 018-125/2010-8, z dne 23.6.2010, ugotovila, da je naročnikova odločitev o prekinitvi postopka nedopustna in v nasprotju z namenom in določbami ZJN-2, ter z njim naročnikov Sklep o prekinitvi postopka, z dne 12.5.2010, razveljavila, zato v tem postopku revizije lahko le še ugotovi, da so tudi argumenti tokratnega vlagatelja utemeljeni. Ker je Državna revizijska komisija naročnikov sklep o prekinitvi postopka že razveljavila, je v tem sklepu ugotovila le utemeljenost zahtevka za revizijo.

Glede na vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo, da je naročnik pričel z novim postopkom oddaje istega javnega naročila, Državna revizijska komisija naročnika skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN opozarja, da je postopek oddaje javnega naročila št. 2/2010 (št. zadeve 430-5/2010) veljaven (z razveljavitvijo sklepa o prekinitvi postopka je namreč ponovno v veljavi naročnikova prvotna odločitev, to je odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 23.4.2010) in da za isti predmet javnega naročila ni dopustno začeti novega postopka oddaje naročila, dokler prvi ni zaključen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju ugotavljala utemeljenost vlagateljeve pritožbe. Naročnik je namreč vlagateljev zahtevek v delu, ki gre zoper naročnikovo odločitev o izbiri, zavrgel kot prepoznega.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik Obvestilo o oddaji javnega naročila izdal dne 23.4.2010. Vlagatelj je zahteval dodatno obrazložitev navedene odločitve, le-to pa mu je naročnik posredoval dne 6.5.2010 in jo je vlagatelj, kot je razvidno iz poštne vročilnice, prejel dne 7.5.2010. Skladno z določbo 2. alineje tretjega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; v nadaljevanju: ZJN-2) in ob upoštevanju določbe prvega odstavka 12. člena ZRPJN teče desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. V skladu s pravili ZPP o štetju rokov se je vlagatelju rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper sporno odločitev iztekel dne 17.5.2010. Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila, vložen dne 28.5.2010, formalnopravno prepozen, in ga je naročnik utemeljeno zavrgel.

Hkrati gre ugotoviti, da vlagatelj temu dejstvu (torej nepravočasnosti zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila) niti ne nasprotuje, temveč v pritožbi podaja razloge, zakaj zahtevka ni vložil pravočasno. Državna revizijska komisija ugotavlja, kot pravilno navaja vlagatelj, da je naročnik vlagateljev odprti rok za vložitev zahtevka za revizijo (do izteka dne 17.5.2010) prekinil s svojim novim ravnanjem v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, to je s sprejemom sklepa o prekinitvi postopka, z dne 12.5.2010. Vlagatelj je bil v konkretnem primeru zaradi naročnikovega ravnanja, za katerega je Državna revizijska komisija že v svojem sklepu, št. 018-125/2010-8, z dne 23.6.2010, ugotovila, da je bilo v neskladju s predpisi javnega naročanja, onemogočen v učinkovitem in pravočasnem uveljavljanju pravnega varstva (zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila). Povedano drugače, na vlagateljevo zamudo roka za vložitev zahtevka za revizijo je vplivalo ravnanje naročnika, ki je bilo v postopku revizije predmetnega postopka oddaje javnega naročila razveljavljeno. Glede na ugotovljeno je Državna revizijska komisija ocenila, da vlagatelj ne sme trpeti škodljivih posledic naročnikovega ravnanja in je nastalo situacijo sanirala na način, da je vlagatelja postavila v pravni položaj, kot ga je imel pred naročnikovim sprejemom spornega sklepa o prekinitvi postopka. Vlagatelju v konkretnem primeru nov desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper naročnikovo prvotno odločitev (odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 23.4.2010) teče od dneva prejema tega sklepa.

S tem sta utemeljeni odločitvi Državne revizijske komisije iz 3. in 4. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer znesek plačane takse v višini 5.000,00 evrov.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem in šestem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 evrov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 evrov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tem odstavku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 23. člena ZRPJN je določeno: "Državna revizijska komisija lahko, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, od naročnika zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija lahko od naročnika zahteva, da skupaj s poročilom predloži dokumentacijo o postopku oziroma izvedbi predmeta javnega naročila. Naročnik mora poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska komisija in ne sme biti daljši od šestih mesecev po prejemu sklepa o zahtevku za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da v poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali naročnik poročila ne predloži, o tem obvesti ministrstvo, pristojno za finance, vlado oziroma nadzorni organ naročnika."

Državna revizijska komisija se je v konkretnem primeru zaradi ugotovljenih neskladnosti v naročnikovem ravnanju na podlagi četrtega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da ji mora naročnik v enem mesecu po prejemu tega sklepa predložiti poročilo o izvedbi postopka in predložiti relevantno dokumentacijo, iz katere bodo razvidni potek postopka oddaje naročila in naročnikova ravnanja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 6. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 28.6.2010

Predsednica senata:
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto
- Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
- Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice
- Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2A, Krško
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana