018-140/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-140/2010-12

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Sonje Drozdek-šinko, članice Miriam Ravnikar šurk in članice mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "[j]avno naročilo za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za novogradnjo Policijske postaje Gornja Radgona, št. 430-406/2010" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SGP POMGRAD, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, katerega zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21. julija 2010 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, "Ev. št. 196/ 10- KF", z dne 25. maja 2010, se ugodi in se delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila na način, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz sklepa o oddaji zadevnega javnega naročila, številka 430-406/2010/40 (1514-03), z dne 06. maja 2010.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.480,00 eurov (EUR), in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19. februarja 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za novogradnjo Policijske postaje Gornja Radgona", obvestilo o naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila pa je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23. februarja 2010 in sicer pod številko objave JN1348/2010 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 06. maja 2010 sprejel sklep, številka 430-406/2010/40 (1514-03), o oddaji zadevnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da se javno naročilo odda ponudniku "GRADIS GRADBENO PODJETJE GRADNJE PTUJ d.d." (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 10. maja 2010, naslednjega dne pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo "Ev.št. 196/10- KF", poimenovano "Opozorilo naročniku, zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve od oddaji javnega naročila in zahtevek za vpogled v ponudbo"â?? Naročnik je dne 17. maja 2010 sprejel "DODATNO OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA TER ODGOVOR NA OPOZORILO PONUDNIKA NA ODLOČITEV NAROČNIKA IN ZAHTEVO ZA VPOGLED V PONUDBO", številka 430-406/2010/50 (1514-03), ki jo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 18. maja 2010.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti, v spisu zadeve, dne 26. maja 2010 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, "Ev. št. 196/ 10- KF", z dne 25. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem predlaga in zahteva, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi na način, da razveljavi odločitev o oddaji naročila, pa tudi, da naročnik vlagatelju povrne stroške. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v nasprotju z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo ugotovil, da je izbrana ponudba popolna, oziroma, da ta formalno ustreza zahtevam (pogojem) razpisne dokumentacije. Vlagatelj tako zatrjuje, da
- je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v "prilogi II/4" navedel sodelovanje štirih podizvajalcev, v "prilogi II/5" pa zgolj tri podizvajalce, ter le za te navedel "skupno vrednost ponudbe udeležbe v vrednosti podizvajalca", odstotek ponudbene vrednosti in izvedbo del, za katere bodo zadolženi. Vlagatelj meni, da je naročnik dopustil naknadno izpolnjevanje manjkajočih podatkov v izbrani ponudbi in njeno dopolnjevanje v nasprotju z (78. členom) ZJN-2, saj bi moral ugotoviti, da je izbrana ponudba iz omenjenih razlogov nepopolna;
- je predračun v pisni (papirni) obliki izpolnjen pomanjkljivo, brez določenih postavk, zaradi česar bi morala biti izbrana ponudba (tudi iz tega razloga) označena kot nepopolna in izločena. Vlagatelj meni, da je naročnik tudi v tem primeru ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, nezakonito pozival k dopolnjevanju in spreminjanju ponudbenega predračuna;
- ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, obrazca "priloga VII/3" ni izpolnil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in ni prikazal glavnih elementov skupne vrednosti ponudbe niti v fiksnem znesku niti v odstotku. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik tudi v tem primeru ugotoviti nepopolnost izbrane ponudbe in jo izločiti iz nadaljnje obravnave, nikakor pa ne bi smel dopustiti njenega nezakonitega dopolnjevanja;
- bi moral naročnik, ki je v izbrani ponudbi ugotovil vrsto računskih napak, katerih ni mogoče opredeliti kot nebistveno formalno pomanjkljivost, izbrano ponudbo tudi iz tega razloga označiti za nepopolno in jo izločiti iz nadaljnje obravnave. Vlagatelj meni, da je naročnik tudi v tem delu ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, dopustil popravo računskih napak v nasprotju z (78. členom) ZJN-2.

Naročnik je s pozivom številka 430-406/2010/56 (1514-03), poimenovanim "DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 28. maja 2010, vlagatelja pozval, da mu pošlje "potrdilo o vplačani taksi". Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 31. maja 2010, dne 01. junija 2010 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo (znak vlagatelja 82/2010-kom), katere priloga je tudi "POTRDILO O IZVRšENEM PLAČILU".

Naročnik je dne 09. junija 2010 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 430-406/2010/59 (1514-03), s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi zahtevka za revizijo naročnik
- v povezavi z zatrjevanjem vlagatelja, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v "prilogi II/4" navedel sodelovanje štirih podizvajalcev, v "prilogi II/5" pa zgolj tri podizvajalce, zatrjuje, da je ravnal skladno z določilom 78. člena ZJN-2, ter ugotavlja, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, svojo ponudbo (s podatki) ustrezno dopolnil, višina udeležbe ostalih podizvajalcev pa se z dopolnitvijo izbrane ponudbe ni spremenila;
- v povezavi z zatrjevanjem vlagatelja, da je v izbrani ponudbi predračun v pisni (papirni) obliki izpolnjen pomanjkljivo, brez določenih postavk, ugotavlja, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pri kompletiranju posameznih delov ponudbenega predračuna v ponudbi pomotoma ni priložil postavke "P", glede na to, da je bila enaka vrednost postavke "P", razvidna iz elektronske oblike predračuna, navedena tudi v obrazcu rekapitulacije, pa je bilo evidentno, da je (tudi) omenjeni del vključen v ponudbo. Naročnik še dodaja, da je navedeno pomanjkljivost šteti za nebistveno, zato je ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pozval na dopolnitev;
- v povezavi z zatrjevanjem vlagatelja, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, obrazca "priloga VII/3" ni izpolnil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, pojasnjuje, da je ravnal v skladu z določbami (78. člena) ZJN-2;
- v povezavi z zatrjevanjem vlagatelja, da bi moral naročnik zaradi ugotovljene vrste računskih napak v izbrani ponudbi slednjo označiti za nepopolno in jo izločiti, navaja, da so bili z načinom odprave oziroma popravka računskih napak seznanjeni vsi ponudniki, saj je naročnik omenjeni postopek natančno opisal v razpisni dokumentaciji, ter poudarja, da računska napaka ni pomenila spremembe razvrstitve ponudb glede na merilo, s čimer vlagatelju tudi ni bila povzročena škoda.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 14. junija 2010, istega dne pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo, poimenovano "Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 14. junija 2010, s katero je naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-406/2010/61 (1514-03), z dne 18. junija 2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji zadevnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-140/2010-2 pozvala na odstop vse dotlej morebiti še neodstopljene dokumentacije postopka oddaje in postopka revizije postopka oddaje javnega naročila, dne 02. julija 2010 pa je, v navezavi na omenjeni poziv, po pošti prejela naročnikov dopis, številka 430-406/2010/64 (1514-03), z dne 01. julija 2010.

Dne 05. julija 2010 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo, "Ev. št. 196/2010- KF", z dne 02. julija 2010, pa tudi vlagateljevo vlogo "Dostava originalnega notarskega zapisnika SV 589/10", prav tako z dne 02. julija 2010, skupaj s prilogo.

Državna revizijska komisija je vlagatelja (oziroma pooblaščenca) s pozivom številka 018-140/2010-10, sprejetim dne 05. julija 2010, pozvala, da ji predloži izvirnik pooblastila. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 07. julija 2010, dne 12. julija 2010 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo, "Ev. št. 196/10- KF", z dne 12. julija 2010, poimenovano "Pooblastilo", skupaj s prilogami.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje predmetnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz obvestila o zadevnem naročilu, ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 23. februarja 2010, pod točko "IV.1.1)" "Vrsta postopka" izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Smiselno povsem enak zaključek izhaja tudi iz razpisne dokumentacije. Ker se zadevno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) pa je bilo objavljeno pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010 - ZJN-2B; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2B), torej pred dnem 11. aprila 2010, se postopek oddaje zadevnega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 58. člena ZJN-2B izvede po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo (novele) ZJN-2B.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zadevnega javnega naročila določil, da mora biti ponudba v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila (drugi odstavek poglavja "I. DEL: POVABILO K ODDAJI PONUDBE"). Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te (prvi odstavek podpoglavja "4.1 OBLIKA PONUDBE"). Ponudnik poda ponudbo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudnik priloge izpolni, podpiše in žigosa, razen prilog številka II/4, II/5 in II/6, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci ter prilog številka VIII/3, VIII/4 in VIII/5 (vzorci bančnih garancij), ki so podlage za izdajo originalnih bančnih garancij s strani banke v posameznih fazah postopka javnega naročila (drugi odstavek podpoglavja "4.1 OBLIKA PONUDBE"). Cene na enoto iz ponudbenega predračuna morajo biti fiksne v času trajanja predmetnega javnega naročila (tretji odstavek podpoglavja "4.3 CENA"). Ponudnik na obrazcu iz VII. dela razpisne dokumentacije poda sestavo ponudbene cene, ki dokazuje, da cene v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila (šesti odstavek podpoglavja "4.3 CENA"). Izvajalec naročniku izstavlja začasne mesečne situacije na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer za obračunski mesec in cen na enoto iz ponudbenega predračuna (prvi stavek tretjega odstavka podpoglavja "4.6 NAČIN OBRAČUNA IN DOKONČNI OBRAČUN"). V primeru ugotovitve računske napake bo naročnik kot pravilno izhodišče vzel ceno na enoto. Če bo zmnožek količine enote in cene na enoto nepravilen, bo ponudniku v potrditev predložil popravek zmnožka, in ne cene enote (poglavje "11. POPRAVEK RAČUNSKIH NAPAK").

Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija nadalje ugotovila, da je naročnik v njej pod poglavjem "7. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI" določil, da mora ponudnik v ponudbi predložiti tudi ponudbeni predračun (VII. del razpisne dokumentacije), ki ga med drugim sestavlja obrazec ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1). Ob tem je naročnik ponudnike opozoril, da morajo obrazec ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1) v ponudbi predložiti v papirni in elektronski obliki (na elektronskem mediju, v Excelovi datoteki), pri čemer se v primeru morebitnih razlik med predračunom v papirni in elektronski obliki upošteva ponudbeni predračun v papirni obliki (podpoglavje 7.7 razpisne dokumentacije). Naročnik je v razpisni dokumentaciji prav tako zapisal, da bo po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne, ter dodal, da bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo glede na navedbe v ponudbeni dokumentaciji izpolnjevali vse pogoje za ugotavljanje sposobnosti. Iz navedenega sledi, da bo ponudba, ki pogojev ne bo izpolnjevala, kot nepravilna izločena iz nadaljnjega postopka (poglavje "10. IZLOČITEV PONUDBE" razpisne dokumentacije).

Pod poglavjem "VII. DEL: ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA Z NAVODILOM O IZPOLNITVI" je naročnik zapisal, da so elementi za pripravo predračuna sestavljeni iz štirih delov, med drugim tudi iz obrazca ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1), ponudbeni predračun pa mora biti izpolnjen na obrazcih iz prilog številka VII/1, VII/2, VII/3 in VII/4. Naročnik je (v podpoglavju "NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PREDRAČUNA" VII. dela razpisne dokumentacije) določil tudi, da
âˆ" mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1) v papirni in elektronski obliki (na elektronskem mediju, v Excelovi datoteki),
âˆ" ponudnik izpolni obrazec ponudbenega predračuna v elektronski obliki in ga natisne ter ga predloži v ponudbi, s tem da mora na ponudbeni predračun v papirni obliki napisati datum, ga podpisati in žigosati na (za to) predvidenih mestih,
âˆ" se v primeru morebitnih razlik med ponudbenim predračunom v papirni in elektronski obliki upošteva v ponudbi predložen ponudbeni predračun v papirni obliki,
âˆ" ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge številka VII/1 (na elektronskem mediju) vnese cene za enoto materiala/opreme/storitve brez davka na dodano vrednost, s pomočjo ustreznih računskih operacij pa tudi skupno ceno za količino materiala/opreme/storitve brez davka na dodano vrednost (podpoglavje "1. Obrazec ponudbenega predračuna - popis del").

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi priloga številka VII/1 ("OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA - POPIS DEL ZA IZVEDBO GRADBENO OBRTNIšKIH IN INšTALACIJSKIH DEL ZA NOVOGRADNJO POLICIJSKE POSTAJE GORNJA RADGONA"), z vsebino 186 strani.

V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da so morali ponudniki svoje ponudbe v celoti pripraviti v skladu z razpisno dokumentacijo, prav tako pa so morali izpolnjevati vse pogoje za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje zadevnega javnega naročila. Ponudbo so morali ponudniki sestaviti tako, da so vpisali zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, pri čemer so morali priloge izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudniki so morali v ponudbi v papirni in elektronski obliki (na elektronskem mediju, v Excelovi datoteki) predložiti tudi ponudbeni predračun, izpolnjen na obrazcih iz prilog številka VII/1, na obrazcu VII. dela razpisne dokumentacije pa so morali podati sestavo ponudbene cene, ki dokazuje, da cene v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila. Ponudniki so morali pri tem izpolniti obrazec ponudbenega predračuna v elektronski obliki, ga natisniti ter predložiti v ponudbi, s tem, da so morali na ponudbeni predračun v papirni obliki napisati datum, ga podpisati in žigosati na predvidenih mestih. Ponudniki so morali sestaviti ponudbeni predračun tako, da so v obrazec priloge številka VII/1 (na elektronskem mediju) vnesli cene za enoto materiala/opreme/storitve brez davka na dodano vrednost, s pomočjo ustreznih računskih operacij pa tudi skupno ceno za količino materiala/opreme/storitve brez davka na dodano vrednost (podpoglavje "1. Obrazec ponudbenega predračuna - popis del"). V primeru morebitnih razlik med predračunom v papirni in elektronski obliki se upošteva ponudbeni predračun v papirni obliki.

V posledici doslej izpostavljenih določb razpisne dokumentacije in dosedanjih zaključkov je Državna revizijska komisija vpogledala v izbrano ponudbo, še posebej v del, v katerem se nahaja obrazec ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1) v papirni obliki. Pri pregledu obrazca ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1) v papirni obliki je Državna revizijska komisija ugotovila, da v njem ni mogoče najti postavke "P" z opisom "CNS", ki zajema pozicije od številke 848 do številke 954. Smiselno zelo podobno je zaključil že naročnik sam, ki je
- ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, s pozivom številka 430-406/2010/17 (1514-03), z dne 21. aprila 2010, poimenovanim "DOPUSTNA DOPOLNITEV PONUDBE, DODATNA POJASNILA V ZVEZI S PONUDBO IN SOGLASJE K POPRAVKU RAČUNSKIH NAPAK" (v nadaljnjem besedilu: poziv z dne 21. aprila 2010), v izpostavljenem delu pozval na dopolnitev ponudbe. V omenjenem pozivu je naročnik med drugim zapisal, da je v obrazcu ponudbenega predračuna - popisu del (priloga številka VII/1) ugotovil, da v "tiskani obliki ponudbenega predračuna - popisa del manjka celotna postavka "P" (postavke od 848 do 954)", v nadaljevanju pa dodal: "Prosimo, da ceno navedene postavke razdelite na posamezne elemente, skladno z obrazcem ponudbenega predračuna - popisa del";
- v odločitvi o zahtevku za revizijo (del drugega odstavka na strani 6) zapisal, da je "pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da v tiskani obliki ponudbenega predračuna - popisa del manjka celotna postavka "P"", ter zaključil, da "je bilo evidentno, da je ponudnik izpolnil obrazec ponudbenega predračuna v elektronski obliki in ga natisnil, skladno z navodilom iz razpisne dokumentacije, pri tem pa pri kompletiranju posameznih delov ponudbenega predračuna pomotoma ni priložil postavke "P"".

Ker je naročnik ponudnike opozoril, da morajo obrazec ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1) v ponudbi predložiti v papirni in elektronski obliki (na elektronskem mediju, v Excelovi datoteki), v primeru morebitnih razlik med predračunom v papirni in elektronski obliki pa se bo upošteval ponudbeni predračun v papirni obliki, je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v obrazec ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1) v elektronski obliki. Pri pregledu obrazca ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1) v elektronski obliki (belo srebrn Verbatim CD-R, poimenovan "PONUDBA - POLICIJSKA POSTAJA GORNJA RADGONA", datoteka "406-10-RD-predracun-PP_1 Gornja_Radgona-sprem_22_3_10") je Državna revizijska komisija ugotovila, da v njem pod postavko "P" z opisom "(XIII) CNS", ki zajema pozicije od številke 848 do številke 954, niso izpolnjeni stolpci "cena/EM" in "CENA" za:
- pozicije od 849 do vključno 861;
- pozicije od 863 do vključno 875;
- pozicije od 877 do vključno D888.1;
- pozicije od 890 do vključno 905 (delno pa tudi pozicijo 906 v delu "Testiranje in spuščanje v pogon");
- pozicije od 908 do vključno 914;
- pozicije od 916 do vključno 928;
- poziciji 931 in 932;
- pozicije od 934 do vključno 936;
- poziciji 940 in 941;
- pozicije od 943 do vključno 952 (delno pa tudi pozicijo 953 v delu "Programiranje in spuščanje v pogon").

Glede na dosedanje ugotovitve Državna revizijska komisija zaključuje, da je v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, s pozivom z dne 21. aprila 2010 v omenjenem delu (v pozicijah, ki so navedene v prejšnjem odstavku obrazložitve tega sklepa) pozval na dopolnitev ponudbe, kršil 78. člen ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, prvim odstavkom 8. člena (načelo transparentnosti javnega naročanja) in 9. členom (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) ZJN-2, pa tudi določbe lastne razpisne dokumentacije (zlasti še določbe poglavja "10. IZLOČITEV PONUDBE", v povezavi s poglavjem "7. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI" in VII. delom, poimenovanim "ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA Z NAVODILOM O IZPOLNITVI"). Izbrane ponudbe namreč v spornem delu ni mogoče označiti za formalno nepopolno, saj je formalno nepopolna zgolj tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ugotovljena pomanjkljivost izbrane ponudbe pa je vsebinske narave. Prav tako je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da se v primeru morebitnih razlik med predračunom v papirni in elektronski obliki upošteva ponudbeni predračun v papirni obliki (podpoglavje 7.7 razpisne dokumentacije), ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pa bi z vsakršnim vpisom cen v obrazec ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1) v papirni obliki dosegel, da bi se vpisanih cen na enoto sploh ne dalo preizkusiti in/ali jih primerjati s predračunom v elektronski obliki (pri pregledu obrazca ponudbenega predračuna - popis del (priloga številka VII/1) v elektronski obliki je bilo namreč ugotovljeno, da v njem pod postavko "P" z opisom "(XIII) CNS" za pozicije, navedene v prejšnjem odstavku obrazložitve tega sklepa, niso izpolnjeni stolpci "cena/EM" in "CENA"), oziroma bi dosegel prav to, da bi se cene med predračunom v papirni in elektronski obliki razlikovale. Pri tem ne gre prezreti niti tega, da
a) ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja
b) je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila merilo za izbiro ponudbe (najnižja) cena, kar izhaja tako iz razpisne dokumentacije (pod poglavjem "15. MERILO", kjer je določeno: "Merilo za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno - skupno ponudbeno vrednostjo"), kakor tudi iz objave obvestila o (javnem) naročilu na Portalu javnih naročil (točka "IV.2.1)" "Merila za oddajo" "Najnižja cena.") z dne 23. februarja 2010).
Res je sicer, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, svojo ponudbo v omenjenem delu (v prilogi spremnega dopisa z dne 23. aprila 2010, znak KOM-IT-40/2010), torej v postavkah, omenjenih v prvem odstavku na prejšnji strani obrazložitve tega sklepa, dopolnil z izpolnjenimi stolpci "cena/EM" in "CENA", vendar pa je omenjeno dopolnitev šteti za nedopustno, saj zanjo pravne podlage v (78. členu) ZJN-2 (v navezavi na določbe razpisne dokumentacije) ni najti. Poleg tega gre ugotoviti tudi, da je vlagatelj ceno pod pozicijo 848 "ELEKTRO KRMILNA OMARA", ki je v skladu s predračunom v elektronski obliki znašala "2335,94" (EUR), v dopolnitvi ponudbe spremenil, tako da je za isto pozicijo v dopolnitvi ponudbe navedel ceno "385,94" (EUR). Iz izbrane ponudbe (v vsebini pred njeno dopolnitvijo) ne v papirni in ne v elektronski obliki ne izhaja niti, da bi v njej ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, naročniku v pozicijah, ki so navedene v prvem odstavku na prejšnji strani obrazložitve tega sklepa, sploh ponujal (zahtevan) predmet zadevnega javnega naročila. Nasprotno. Razumeti je, da vlagatelj z navedbo cene zgolj pod pozicijo 848 "ELEKTRO KRMILNA OMARA" glede postavke "KLIMATSKA NAPRAVA KN 1" ponuja samo elektro krmilno omaro - navedba cene edino pod pozicijo 848 "ELEKTRO KRMILNA OMARA" izkazuje zgolj ceno (enega) kosa omenjene pozicije, torej ceno elektro krmilne omare, ne pa tudi ostalih pozicij (od 849 do vključno 861) postavke "KLIMATSKA NAPRAVA KN 1".

Pomanjkljivosti izbrane ponudbe v spornem delu ni mogoče označiti niti za nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe, saj (kot je bilo to že zapisano) ugotovljena pomanjkljivost izbrane ponudbe ni formalna (ni formalne narave), temveč je vsebinske narave, prav tako pa ni nebistvena, saj je predračun v konkretnem primeru (tudi iz razlogov, ki so navedeni v zadnjem odstavku na strani "4 od 10", na strani "5 od 10" in v prvem odstavku na strani "6 od 10" obrazložitve tega sklepa) bistvena sestavina ponudbe. Navedeni zaključek še dodatno podkrepljuje ugotovitev, da je naročnik določil, da
- morajo biti cene na enoto iz ponudbenega predračuna fiksne v času trajanja predmetnega javnega naročila (tretji odstavek podpoglavja "4.3 CENA"),
- izvajalec naročniku izstavlja začasne mesečne situacije na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer za obračunski mesec in cen na enoto iz ponudbenega predračuna (prvi stavek tretjega odstavka podpoglavja "4.6 NAČIN OBRAČUNA IN DOKONČNI OBRAČUN"),
- bo v primeru ugotovitve računske napake naročnik kot pravilno izhodišče vzel ceno na enoto, če bo zmnožek količine enote in cene na enoto nepravilen, pa bo ponudniku v potrditev predložil popravek zmnožka in ne cene enote (poglavje "11. POPRAVEK RAČUNSKIH NAPAK").

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo, "Ev. št. 196/ 10- KF", z dne 25. maja 2010, ugodila in delno razveljavila postopek oddaje zadevnega javnega naročila na način, da je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz sklepa o oddaji javnega naročila, številka 430-406/2010/40 (1514-03), z dne 06. maja 2010. Glede na navedeno se postopek oddaje zadevnega javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (prvi odstavek 70. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni obravnavala vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na ostale domnevne kršitve naročnika v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, v njih pa vlagatelj nepopolnost izbrane ponudbe zatrjuje še iz drugih razlogov, saj to ne bi v ničemer prispevalo k pravilnosti in zakonitosti zadevne odločitve Državne revizijske komisije glede vprašanja (ne)utemeljenosti vlagateljevega zahtevka za revizijo, prav tako pa ne bi moglo vplivati na vlagateljev položaj v zadevnem revizijskem postopku.

Čeprav navedeno ni vplivalo na predmetno odločitev, Državna revizijska komisija v navezavi na vlagateljeve navedbe, v katerih ta zatrjuje, da je naročnik ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, dopustil popravo računskih napak v nasprotju z (78. členom) ZJN-2, vlagatelja zgolj opominja, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo (del prvega odstavka na strani 8) zapisal, da "so bile v vseh ponudbah ugotovljene računske napake", tako "[i]zbrani ponudnik, kot tudi vlagatelj", pa "sta k ugotovljenim računskim napakam podala soglasji ter predložila nove strani obrazcev, na katerih je bila računska napaka ugotovljena, kar je naročnik upošteval pri nadaljnji analizi".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva, da mu naročnik povrne naslednje stroške:
- "sestava zahteve za revizijo 1400,00 EUR",
- "vse morebitne nastale stroške",
- "vse povečano za 20 % DDV",
- "taksa".

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju priznala naslednje potrebne stroške, nastale z revizijo:
- takso (za zahtevek za revizijo) v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 400,00 EUR, ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi 22. člena ZRPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 in 35/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije) ter Zakonom o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009 - ZOdv-C; v nadaljnjem besedilu: Zakon o odvetniški tarifi), in sicer po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera,
- 20 % davek na dodano vrednost v višini 80,00 EUR, izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado za revizijski postopek (na podlagi "Seznama davčnih zavezancev - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost" v stisnjeni obliki, ki izkazuje stanje podatkov na dan 21. julija 2010, dostopen pa je na spletni strani Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč mogoče zaključiti, da je pooblaščenec vlagatelja v seznamu davčnih zavezancev vpisan kot davčni zavezanec),
skupaj torej 5.480,00 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da mu naročnik povrne tudi "vse morebitne nastale stroške" ("povečano za 20 % DDV"). V skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN morata stranki v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo, kar pomeni, da vlagateljeva navedba, da zahteva tudi povrnitev vseh (ostalih) morebiti nastalih stroškov ne zadostuje, temveč bi moral posamezne stroške, ki so mu poleg že opredeljenih (morebiti) še nastali, vlagatelj specificirati. Ker vlagatelj ni opredeljeno navedel, kateri stroški so mu v postopku odločanja o zahtevku za revizijo poleg že opredeljenih (morebiti) še nastali, je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov v izpostavljenem delu na podlagi petega odstavka 22. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljeno.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi (v smislu dosedanje obrazložitve tega sklepa). Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.480,00 eurov (EUR), in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21. julija 2010


Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
- odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana
- GRADIS GRADNJE PTUJ, d. d., Dornavska cesta 6a, 2250 Ptuj
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana