018-137/2010 Občina škofljica

Številka: 018-137/2010-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 78/99 in nasl.) v senatu predsednice mag. Maje Bilbija in članic Miriam Ravnikar šurk ter Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih površin v Občini škofljica 2010 - 2015", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA šKOFLJICA, šmarska cesta 3, škofljica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 19. 7. 2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 21. 5. 2010, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, vsebovana v Obvestilu, izdanim dne 7. 5. 2010, pod št. 43004-02/2010(10).

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.960,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 1. 3. 2010, pod št. 43004-02/2010, sprejel Sklep o začetku postopka javnega naročila "Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih površin v Občini škofljica 2010 - 2015". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil dne 19. 3. 2010, pod št. objave JN2228/2010.

Naročnik je dne 7. 5. 2010, pod št. 43004-02/2010(10), izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je ponudnike obvestil, da se predmetno naročilo odda ponudniku Križman, d.o.o., Selska ulica 3, škofljica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo, z dne 21. 5. 2010, vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila. Zatrjeval je, da izbrani ponudnik ni izkazal dveh pozitivno ocenjenih referenc za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest v zadnjih treh letih. Referenca naročnika Občine škofljica po mnenju vlagatelja ni ustrezna, ker gre zgolj za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini. Poleg tega tudi vrednost reference ne ustreza naročnikovi zahtevi, letno 200.000,00 EUR, za posameznega naročnika. Izbrani ponudnik je pri referenci navedel znesek 300.000,00 EUR za obdobje 2007 - 2009, pri čemer ni razvidno, da bi bila pogodbena vrednost jasno izkazana glede na posamezno leto oziroma glede na skupna leta. Referenca tudi ni podpisana s strani referenčnega naročnika. Glede reference družbe S.G., je vlagatelj zatrjeval, da prav tako ne ustreza po vsebini, saj se referenčna dela ne nanašajo na izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, temveč, kot to izhaja iz referenčnega potrdila, naj bi izbrani ponudnik sodeloval le pri gradnji in obnovi avtocest ter ostalih objektov. Vlagatelj tudi domneva, da navedene reference ni podpisal pravi referenčni naročnik, saj, kot je znano vlagatelju, družba S.G. naj ne bi sklepala pogodb za obnovo in gradnjo avtocest. Vlagatelj je dalje izpodbijal popolnost ponudbe izbranega ponudnika tudi v delu, ki se nanaša na izkazovanje tehnične sposobnosti z ustrezno tehnično opremo. Izbrani ponudnik ni navedel, da razpolaga s samohodno frezo širine 70 do 100 cm, dostavnim vozilom do dveh ton, petimi traktorji do 120 KS in petimi traktorji nad 120 KS. Izbrani ponudnik tudi ni navedel seznama opreme, ki je potrebna za letno vzdrževanje cest, ampak je predložil le enotni Obrazec št. 8, v katerem pa je skupaj navajal opremo za zimsko in letno vzdrževanje. Pri tem je za letno vzdrževanje navedel le koso za košnjo obcestnih brežin. Izbrani ponudnik v navedenem obrazcu ni navedel, da ima zagotovljeno tudi pokrito skladišče ali silos za skladiščenje kapacitet najmanj 300 t soli, skladišče za drobljenec za posipanje minimalne zaloge 250 m3, skladišče za cestno-prometno opremo in signalizacijo, skladišče za materiale za interventno krpanje cest ter primerno mehanizacijo in opremo za izvedbo zimske službe. Izbrani ponudnik po prepričanju vlagatelja tudi ni izkazal zahtevane kadrovske sposobnosti, saj v nasprotju z Obrazcem št. 7 ni navedel ustreznega števila kadrov. Navedel je zgolj tri osebe, ni pa izkazal, da ima zagotovljenega enega administrativnega delavca, deset delavcev strojnikov voznikov in enega delavca zidarja.

Naročnik je dne 7. 6. 2010, pod št. 43004-02/2010(32), sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja kot neutemeljenega zavrnil. V zvezi z referenco naročnika Občine škofljica je pojasnil, da je izbrani ponudnik v zadnjih 15-ih letih edini, ki za naročnika izvaja razpisani predmet naročila. Že iz tega razloga je zahtevi po referenci, kot izhaja iz razpisa, zadoščeno. Naročnik pripominja, da je bilo v razpisu zahtevano, da ponudnik priloži dve referenci, ki krijeta tako letno kot tudi zimsko vzdrževanje, v vrednosti, ki je bila razpisana, ne pa dveh referenc za letno in dveh za zimsko vzdrževanje. Zahteva po štirih referenčnih poslih bi bila namreč nesorazmerna in neopravičeno diskriminatorna. Glede podpisa referenčnega potrdila je naročnik pojasnil, da iz večkrat zapisanega stališča Državne revizijske komisije izhaja, da ponudniku ni potrebno predložiti dokazil o izpolnjevanju pogojev, s katerimi razpolaga naročnik. Iz evidence naročnika izhaja, da je izbrani ponudnik v preteklih letih za naročnika izvajal dela, kot so razpisana. Navedeno za izkazovanje referenc zadostuje samo po sebi, sicer pa je to razvidno tudi iz pogodb med izbranim ponudnikom in naročnikom. Glede očitka, da referenčno potrdilo ni bilo žigosano, je naročnik skladno z načelom enakovredne obravnave vpogledal v ponudbo vlagatelja in ugotovil, da je na Obrazcu št. 5 vlagatelja kot naročnik naveden MOL, kot pogodbeni predstavnik naročnika pa gospod š.Z., ki pa je po javno dostopnih podatkih direktor družbe K.P. Ljubljana in ne predstavnik MOL. Referenca pa je bila žigosana s strani vlagatelja. Naročnik je zavrnil tudi očitek vlagatelja, da izbrani ponudnik ne razpolaga z zadostno tehnično opremo. Glede navedenega se je naročnik v celoti skliceval na odgovor izbranega ponudnika, ki ga je pridobil v času revizijskega postopka in v katerem je izbrani ponudnik pojasnil, da je dejansko pozabil priložiti seznam celotne opreme, ker je zaradi pomanjkanja časa ponudbo pripravljala honorarno zaposlena študentka. Naročnik iz preteklih izkušenj ve, da izbrani ponudnik razpolaga s potrebnimi stroji, poleg tega pa je naročnik pregledal tudi seznam, ki ga je izbrani ponudnik pozabil predložiti v ponudbi. Po mnenju naročnika si vlagatelj napačno razlaga naročnikovo zahtevo po kadrih, saj ni res, da je bilo potrebno v ponudbi navesti vse delavce, ki bodo sodelovali na razpisanem naročilu, ampak le strokovni kader. Iz Obrazca št. 7 - Seznam ključnega osebja izhaja naročnikova zahteva po seznamu ključnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo del. Očitno je izbrani ponudnik razumel navedeno zahtevo tako, kot se glasi, in navedel zgolj ključno osebje. Sicer pa je izbrani ponudnik podpisal Obrazec št. 3, v katerem je podal izjavo, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 10. 6. 2009, naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi je vlagatelj opozoril na nedopustno ravnanje naročnika, ki je v fazi po odločitvi o oddaji naročila, v revizijskem postopku, omogočil izbranemu ponudniku dopolnitev ponudbe. Zaradi navedenega so potrdila v zvezi z referencami, ki jih je predložil izbrani ponudnik s sporno dopolnitvijo ponudbe, ne smejo upoštevati. Tudi sicer pa navedena potrdila še vedno izkazujejo le to, da reference izbranega ponudnika niso ustrezne. V nadaljevanju je vlagatelj podal še svoja stališča v zvezi s posameznimi naročnikovimi navedbami iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Naročnik je z vlogo, z dne 14. 6. 2010, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenim revizijskim postopkom.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku, na podlagi 21. člena ZRPJN, zaradi razjasnitve dejanskega stanja, pridobila dodatna dokazila od izbranega ponudnika in naročnika. Izbrani ponudnik je z vlogo, z dne 28. 6. 2010, predložil Koncesijsko pogodbo za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 5. 11. 1999, Aneks h koncesijski pogodbi za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 14. 3. 2000, Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 9. 11. 2000, Pogodbo za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 19. 10. 2005, Aneks št. 1/2006 k pogodbi za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 22. 11. 2006, Aneks št. 1/2007 k pogodbi za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 5. 12. 2007, Pogodbo o vzdrževanju poljskih poti v letu 2006 z Občino škofljica, z dne 31. 5. 2006, Pogodbo o vzdrževanju poljskih poti v letu 2007, z dne 2. 8. 2007, Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju poljskih poti v letu 2008, z dne 12. 6. 2008, Pogodbo o poslovnem sodelovanju z družbo S.G., z dne 15. 1. 2007, ter račune, naročilnice in delovne naloge, ki se nanašajo na reference naročnika Občine škofljica in družbe S.G. Naročnik je z vlogo, z dne 2. 7. 2010, predložil Pogodbo za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 19. 10. 2005, ter račune in delovne naloge za proračunska leta 2007, 2008, 2009 in 2010, ki se nanašajo na navedeno pogodbo.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o izvedbi postopka konkretnega javnega naročila, dokumentacijo o revizijskem postopku, vodenem pri naročniku ter listine, katere sta Državni revizijski komisiji v revizijskem postopku predložila izbrani ponudnik in naročnik.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka je Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotovila, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v katerem je prejel štiri pravočasne ponudbe. Iz Obvestila o oddaji naročila, z dne 7. 5. 2010, izhaja, da je naročnik vse prejete ponudbe ocenil kot popolne in kot najugodnejšo po merilu najnižje cene izbral ponudbo izbranega ponudnika, medtem ko je vlagatelj podal drugo najugodnejšo ponudbo.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila skladno s 1. odstavkom 80. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 s spr.), ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Vlagatelj je namreč zatrjeval, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev v delu, ki se nanaša na izpolnitev tehnične in kadrovske sposobnosti.

Skladno s 1. odstavkom 41. člena ZJN-2 mora naročnik oddati javno naročilo na podlagi meril, opredeljenih v 48. členu tega zakona, ob upoštevanju določb 49. člena tega zakona, upoštevaje možnost ponujanja variant, potem ko naročnik preveri sposobnost gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila, ki izpolnjujejo pogoje, vezane na osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti. Preverjanje se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 44. do 47. člena tega zakona in na nediskriminacijske pogoje in merila iz 3. odstavka 41. člena ZJN-2. Skladno s 3. odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. Tehnično in kadrovsko sposobnost zakon ureja v 45. členu, ki določa, da naročnik oceni in preveri tehnično in kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z 2. in 3. odstavkom tega člena.

Državna revizijska komisija je najprej presodila sporno vprašanje glede izpolnjevanja tehnične sposobnosti (referenc) izbranega ponudnika.

Naročnik je v obravnavanem primeru v Navodilih za izdelavo ponudbe, v okviru točke VII.D. Tehnična in kadrovska ter ekonomska sposobnost, zahteval izpolnjevanje naslednjega pogoja:

"da ima ustrezne delovne izkušnje na področju letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest v zadnjih treh letih in je bil vsaj dvakrat pozitivno ocenjen, kot izvajalec vzdrževanja cest, v skupni vrednosti več kot 200.000,00 EUR za posameznega naročnika (OBR-5 in 5A)."

Državna revizijska komisija je po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je slednji kot dokazilo za izpolnjevanje zgoraj navedenega referenčnega pogoja predložil izpolnjena obrazca OBR-5 in OBR-5a, za dve referenci, in sicer:

1. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v Občini škofljica, naročnik: Občina škofljica.
2. Sodelovanje pri obnovi in gradnji avtocest ter ostalih objektov, naročnik: družba S.G.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo za obe referenci zatrjeval, da ne zajemata letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest.

Kot izhaja iz naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji, so morali ponudniki za izkazovanje tehnične sposobnosti predložiti vsaj dve pozitivno ocenjeni referenci, ki sta morali ustrezati po vsebinskem in vrednostnem kriteriju. Državna revizijska komisija ob tem ne nasprotuje naročniku v tem, da so morali ponudniki izkazati dve referenci, ki krijeta tako letno kot tudi zimsko vzdrževanje. Tudi sicer pa vlagatelj v zahtevku za revizijo naročnikove zahteve ni interpretiral na način, da bi ponudniki morali izkazati štiri reference, zaradi česar je Državna revizijska komisija štela, da glede tega ni spora med strankama. Obe referenci sta torej morali po vsebinskem kriteriju zajemati letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest v zadnjih treh letih.

Vlagatelj je za referenco Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v Občini škofljica, naročnika Občine škofljica, zatrjeval, da po vsebini ne ustreza zahtevi iz razpisne dokumentacije, ker naj bi se referenca nanašala le zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini, ne pa tudi na letno vzdrževanje.

Državna revizijska komisija je pri presoji spornega vprašanja izvedla dokaz z vpogledom v listine, ki sta jih predložila izbrani ponudnik in naročnik Državni revizijski komisiji v revizijskem postopku, in sicer v Koncesijsko pogodbo za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 5. 11. 1999, Aneks h koncesijski pogodbi za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 14. 3. 2000, Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 9. 11. 2000, Pogodbo za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 19. 10. 2005, Aneks št. 1/2006 k pogodbi za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 22. 11. 2006, Aneks št. 1/2007 k pogodbi za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 5. 12. 2007, Pogodbo o vzdrževanju poljskih poti v letu 2006 z Občino škofljica, z dne 31. 5. 2006, Pogodbo o vzdrževanju poljskih poti v letu 2007, z dne 2. 8. 2007, Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju poljskih poti v letu 2008, z dne 12. 6. 2008, ter račune in delovne naloge za proračunska leta 2007, 2008, 2009 in 2010.

Državna revizijska komisija je pri tem ugotovila, da je bila pravna podlaga za izvedbo spornega referenčnega posla Pogodba za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 19. 10. 2005 (z aneksom), ki je tudi edina pravno relevantna pri presoji spornega vprašanja, in ki sta jo kot dokaz za izkazovanje ustreznosti reference, skupaj z delovnimi nalogi in računi, predložila v revizijskem postopku tako izbrani ponudnik kot tudi naročnik. Koncesijska pogodba za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 5. 11. 1999 (z aneksi) je bila namreč sklenjena za obdobje treh let po 15. 11. 1999 in torej ne ustreza kriteriju po opravljenem referenčnem delu v zadnjih treh letih. Pogodba o vzdrževanju poljskih poti v letu 2006 z Občino škofljica, z dne 31. 5. 2006, in Pogodba o vzdrževanju poljskih poti v letu 2007, z dne 2. 8. 2007 (z aneksom), pa zajemata zgolj posamična konkretna dela na poljskih poteh, ki so se izvedla v določenem obdobju in ne pokrivata letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest. Tako Pogodba o vzdrževanju poljskih poti v letu 2006 zajema le strojni odriv in izkop travne ruše, dobavo in nasip tampona z ravnanjem in valjanjem, strojno razbijanje kamna ter izdelavo propusta in mulčenje, v obdobju od 30. 5. 2006 do 15. 7. 2006. Pogodba o vzdrževanju poljskih poti v letu 2007 pa je zajemala grobo planiranje in profiliranje vozišča, mulčenje ter dobavo in planiranje tampona, v obdobju od 1. 8. 2007 do 15. 9. 2007. Dela iz navedenih pogodb bi lahko, po oceni Državne revizijske komisije, ustrezala kvečjemu posamičnim delom za letno vzdrževanje poljskih poti, ne pa letnemu in zimskemu vzdrževanju občinskih cest, kar je bila naročnikova zahteva.

Državna revizijska komisija je po vpogledu v Pogodbo za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 19. 10. 2005 (z aneksom), ocenila, da je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da so dela po tej pogodbi (ki je bila sklenjena za obdobje od 15. 10. 2005 do 15. 3. 2010) zajemala zgolj zimsko vzdrževanje občinskih cest, ne pa tudi letnega vzdrževanja občinskih cest.

Navedeno izhaja že iz naziva pogodbe (izvajanje zimske službe), še bolj natančno pa to izhaja iz 2. člena pogodbe (Predmet pogodbe), v katerem so našteta dela, ki jih je izvajalec (izbrani ponudnik) opravil za naročnika, in sicer: posipanje poledice na vozišču z nošenim posipalcem, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin, pripravljenost delovnih skupin, priprava deponij za odvoz snega, postavitev in odstranitev snežnih kolov, postavitev in vzdrževanje dopolnilne prometne signalizacije, preventivno posipavanje javnih prometnih površin z nošenim posipalcem s snovmi za preprečevanje poledice, odstranjevanje snega z glavnih pešpoti in javnih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreved in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja, čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost, čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge, začasna popravila vozišča (krpanje s hladno maso), ostale naloge, ki v zimskem času omogočajo promet na cestah, dela po koncu zimskega obdobja: odstranitev dopolnilne prometne signalizacije, čiščenje cest, zagotavljanje soli v vrečah po 25 in 50 kg. Navedena dela je moral izvajalec opravljati skladno z izvedbenim programom zimske službe (2. člen pogodbe) in z upoštevanjem Odloka o zimski službi v Občini škofljica (6. člen pogodbe). Tudi iz ostalih določb pogodbe izhaja, da gre za dela zimskega vzdrževanja cest; tako je npr. v 5. členu zapisan namen strank pri sklenitvi pogodbe, da izvajalec za naročnika zagotovi normalno prevoznost cest v zimskem obdobju oziroma normalno uporabo prometnih površin v zimskem času. Dalje je v 6. členu navedeno zimsko obdobje, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, v 7. členu so določena pripravljalna dela pred pričetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe, v 8. členu so določeni ukrepi pri poledici, v 9., 10. in 11. členu pa je urejeno odstranjevanje snega. Popis del, ki jih je izbrani ponudnik izvedel po navedeni pogodbi v zimskem obdobju, in ki ustrezajo predmetu pogodbe, pa je razviden iz predloženih delovnih nalogov in računov. Da navedena dela ustrezajo zgolj zimskemu vzdrževanju občinskih cest, ne pa tudi letnemu vzdrževanju, je Državna revizijska komisija ocenila na podlagi primerjave popisa del, ki ga je naročnik predvidel za predmetno javno naročilo in popisa del iz referenčne pogodbe ter z upoštevanjem določb Pravilnika o vrsti vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS,št. 62/98), na katerega se je naročnik skliceval tudi v razpisni dokumentaciji (stran 4), kjer je navedel, da pravilnik določa vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in potrebni nivo vzdrževanosti javnih cest, ki ga mora zagotavljati ponudnik v konkretnem razpisu.

Iz popisa del za zimsko vzdrževanje za predmetno javno naročilo izhaja, da je naročnik predvidel naslednje sklope del: 1. pluženje, 2. posipanje, 3. nakladanje in odvoz snega, 4. dobava novih snežnih kolov, 5. čiščenje snega na pločnikih in cestnih objektih in 6. ostala dela (dobava vrečene soli 25/1 kg, čiščenje vej, podrtega drevja in grmovja z vozišča in odvoz na deponijo izvajalca, krpanje asfalta s hladno asfaltno maso, strojno čiščenje vozišč in parkirišč z odvozom na deponijo izvajalca, strojno čiščenje vozišč in parkirišč na bankino, postavitev prometne signalizacije idr.). Po oceni Državne revizijske komisije so dela iz Pogodbe za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 19. 10. 2005, primerljiva navedenim delom iz popisa del za zimsko vzdrževanje, saj gre v obeh primerih za zimsko vzdrževanje občinskih cest, ki se izvaja v zimskem obdobju.

Iz popisa del za letno vzdrževanje za predmetno javno naročilo pa izhajajo naslednji sklopi del: 1. redni pregledi, 2. ročno čiščenje vozišča in ostalih javnih površin, 3. strojno čiščenje vozišča in ostalih javnih površin, 4. izkop zasutih jarkov - strojno, 5. čiščenje propustov, 6. košnja trave, 7. popravilo bankin - strojno, 8. strojno gredanje makadamskih vozišč, 9. gramozenje makadamskih vozišč, 10. zalivanje asfaltnih reg z zalivno maso, 11. krpanje z asfaltom, 12. popravilo asfaltnega vozišča, 13. postavitev oz. nadomestitev prometne signalizacije, 14. postavitev enostranske zapore ceste in 15. ostala vzdrževalna dela (ročno čiščenje vozišča, koritnic, muld, kanalet, jaškov, propustov, pobiranje smeti, vzdrževanje in popravila odbojne ograje, ročna košnja trave idr.). Obračunsko obdobje navedenih del je od 15. 3 do 15. 10. Dela iz referenčne pogodbe pa, po oceni Državne revizijske komisije, ne zajemajo navedenih del letnega vzdrževanja občinskih cest, ampak ustrezajo zgolj posamičnim delom iz popisa del za letno vzdrževanje konkretnega javnega naročila. Navedeno pa ne ustreza naročnikovi zahtevi, saj je naročnik zahteval referenco iz področja letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, v celoti, in ne zgolj referenco za posamična dela.

Področje letnega in zimskega vzdrževanja ureja Pravilnik o vrsti vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, ki ga bo moral upoštevati tudi izbrani izvajalec v konkretnem razpisu. Navedeni pravilnik v 13. členu opredeljuje redno vzdrževanje javnih cest. Tako določa, da se redno vzdrževanje izvaja v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja, dela rednega vzdrževanja pa so: 1. pregledniška služba, 2. redno vzdrževanje prometnih površin, 3. redno vzdrževanje bankin, 4. redno vzdrževanje odvodnjavanja, 5. redno vzdrževanje brežin, 6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 7. redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, 8. redno vzdrževanje vegetacije, 9. zagotavljanje preglednosti,10. čiščenje cest, 11. redno vzdrževanje cestnih objektov, 12. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 13. intervencijski ukrepi in 14. zimska služba. Iz navedenega gre ugotoviti, da dela zimske službe predstavljajo le del ostalega rednega vzdrževanja cest. Kot to določa 27. člen pravilnika, zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. V 28. členu pravilnika pa je določeno, da se v zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži v sprejem strokovni službi najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. Tudi na podlagi navedenih določb pravilnika je Državna revizijska komisija ocenila, da dela iz Pogodbe za izvajanje zimske službe na območju Občine škofljica, z dne 19. 10. 2005, ustrezajo zgolj zimskemu vzdrževanju občinskih cest, saj so dela po tej pogodbi potekala skladno z izvedbenim programom zimske službe, v zimskem obdobju, kar ustreza opredelitvi zimske službe v pravilniku.

Državna revizijska komisija je ob tako ugotovljenem dejanskem stanju zaključila, da je utemeljen revizijski očitek vlagatelja, da referenčni posel izbranega ponudnika Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v Občini škofljica, naročnika Občine škofljice, ne ustreza zahtevi naročnika po pridobljenih ustreznih izkušnjah na področju letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest v zadnjih treh letih, saj zajema le zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Ker je naročnik zahteval vsaj dve pozitivno ocenjeni referenci, je po oceni Državne revizijske komisije ravnal v nasprotju z ZJN-2 in določili razpisne dokumentacije že s tem, ko je izbranemu ponudniku priznal tehnično sposobnost za referenco naročnika Občine škofljica, kljub dejstvu, da navedena referenca po vrsti del ne ustreza naročnikovi zahtevi.

Ne glede na navedeno je Državna revizijska komisija ocenila, da so vlagateljevi revizijski očitki glede naročnikovega neustreznega ravnanja pri priznanju ustreznosti referenc izbranega ponudnika utemeljeni tudi za referenco Sodelovanje pri obnovi in gradnji avtocest ter ostalih objektov, naročnika, družbe S.G. Tudi dela iz navedene reference namreč ne ustrezajo letnemu in zimskemu vzdrževanju občinskih cest. Navedeno izhaja že iz naziva reference, ki je navajal sodelovanje pri obnovi in gradnji avtoceste. Takšen zaključek pa potrjujejo tudi listine, ki jih je izbrani ponudnik predložil Državni revizijski komisiji v revizijskem postopku. Iz Pogodbe o sodelovanju, z dne 15. 1. 2007, sklenjeno med izbranim ponudnikom in družbo S.G. izhaja, da je izbrani ponudnik, v imenu in za račun naročnika opravljal naročena dela, z vso razpoložljivo mehanizacijo in opremo, za potrebe gradnje, obnove in sanacije avtocest ter ostalih objektov in javnih površin. Iz priloženih naročilnic, delovnih nalogov in računov pa je razvidno, da so bile po tej pogodbi opravljene le storitve pometanja, strojnega čiščenja ter pranja površin z valjčno krtačo in cisterno za vodo ter strojno čiščenje površin s samohodnim sesalcem, na različnih lokacijah in objektih. Iz navedenega je mogoče zaključiti, da navedena dela ne ustrezajo letnemu in zimskemu vzdrževanju občinskih cest, posledično pa je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da tudi navedena referenca ne ustreza naročnikovim zahtevam.

Ker izbrani ponudnik s predloženima referencama ni izpolnil naročnikovega pogoja za izpolnjevanje tehnične sposobnosti, naročnik pa je njegovo ponudbo kljub temu ocenil kot pravilno in popolno, je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik s tem ravnal v nasprotju s 1. odstavkom 80. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila že iz navedenih razlogov, in je razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovano v Obvestilu, izdanim dne 7. 5. 2010, pod št. 43004-02/2010(10). Državna revizijska komisija ostalih revizijskih očitkov, ki se nanašajo na neustreznost referenc izbranega ponudnika po višini in potrditvi referenčnih potrdil ter na nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika v delu ponujene tehnične opreme in kadrovske sposobnosti, ni meritorno presojala, saj presoja le-teh ne bi več vplivala na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku, oziroma ne bi vplivala na vlagateljev položaj v postopku oddaje obravnavanega javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na 3. odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katere višino je ocenila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera ter 20 % DDV na nagrado v višini 160,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 5.960,00 EUR. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni.
Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.960,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 19. 7. 2010


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA šKOFLJICA, šmarska cesta 3, škofljica
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana
- Križman, d.o.o., Selska ulica 3, škofljica
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana