018-153/2010 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-153/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič im Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo ceste G1-5 Brestanica - Krško - I. etapa od km 1+340 do km 1+600 z izgradnjo priključka za gradbišče HE Krško in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.07.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 19.4.2010.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 3.484,00 evrov, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.1.2010 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za geodetske storitve za 2010-2011. Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil, dne 3.2.2010, pod št. objave JN858/2010, popravek pa dne 16.2.2010, pod št. objave JN1154/2010.

Naročnik je od vlagatelja z dopisom, z dne 24.2.2010, zahteval pojasnilo k ponudbi, in sicer glede vrednosti točke iz tabele 1 (OBR-2) ter glede prenosa cen iz tabele 1 v tabelo 2 (število točk upoštevanih za posamezno meritev in preračuni glede na vrednost točke).

Vlagatelj je naročniku dodatno pojasnilo k ponudbi posredoval dne 2.3.2010, in sicer je v zvezi z naročnikovim prvim vprašanjem navedel, da po ceniku vlagatelja znaša vrednost 1 točke 5 evrov + DDV, torej skupno 6 evrov; na naročnikovo drugo vprašanje pa je vlagatelj odgovoril tako, da je specificiral postavke iz druge tabele (vrednost točke po svojem ceniku x število točk, potrebnih za vsako postavko).

Naročnik je vlagatelja po elektronski pošti (z dne 4.3.2010) ponovno pozval k pojasnilu, zakaj se število točk v vlagateljevi ponudbi razlikuje od števila točk za posamezne geodetske storitve po Ceniku geodetskih storitev, na kar je vlagatelj odgovoril, da je ta priporočeni cenik prilagodil in storitve zaračunava po svojem ceniku.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 25.3.2010, povabil na sestanek zaradi obrazložitve finančnega dela njegove ponudbe, nakar je vlagatelj naročniku, kot rezultat dogovora na sestanku, posredoval "Podrobno obrazložitev obračuna geodetskih storitev na podlagi ponudbenega predračuna" in se v njem zavezal, da bo za obračun geodetskih storitev uporabljal priporočen cenik geodetskih storitev Inženirske zbornice Slovenije.

Naročnik je dne 19.4.2010, pod št. 430-5/2010-(6-08), izdal Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, na podlagi katerega je odločil, da se za predmetno javno naročilo za obdobje 24 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma izbere ponudnik Oral d.o.o. Vrhnika, Robova cesta 6, Vrhnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagateljevo ponudbo je naročnik izločil kot neprimerno, ker naj ne bi izpolnjevala vseh zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj je od naročnika z dopisom, z dne 28.4.2010, zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki mu jo je naročnik posredoval dne 3.5.2010 in jo je vlagatelj prejel dne 5.5.2010.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 14.5.2010, v katerem predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 19.4.2010, in zahteva povrnitev stroškov, ki jih je imel s postopkom revizije. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik njegovo ponudbo neupravičeno izločil iz postopka oddaje javnega naročila, saj naj bi naročnik med samim postopkom spremenil pogoje javnega naročila in od vlagatelja zahteval, da poda novo ponudbo z uporabo priporočenega cenika geodetskih storitev Inženirske zbornice Slovenije. Vlagatelj poudarja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji kot edino merilo določil najnižjo ponudbeno ceno, ne pa najnižje vrednosti točke. Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil dokazil za strokovno usposobljenost, temveč naj bi jih predložil šele naknadno, zaradi česar bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti kot nepopolno.

Naročnik je dne 1.6.2010 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik navaja, da je ob pregledu ponudb ugotovil, da je vrednost točke v ponudbenih predračunih nihala od 0,48 evra do 5 evrov, zaradi česar je od petih najnižjih ponudnikov zahteval dodatna pojasnila z razjasnitvijo cene. Naročnik navaja, da so vsi ponudniki razen vlagatelja pri pripravi svojih predračunov glede števila točk za posamezne elemente meritve upoštevale Cenik geodetskih storitev Inženirske zbornice Slovenije, medtem ko je vlagatelj navedel, da ima svoj cenik geodetskih storitev. Naročnik dalje navaja, da sta se z vlagateljem na sestanku dne 31.3.2010 dogovorila, da vlagatelj pripravi podrobno obrazložitev ponudbenega predračuna, usklajenega s cenikom Inženirske zbornice Slovenije. Naročnik še navaja, da vlagatelj v svoji ponudbi ni upošteval vseh stroškov, saj naj bi na sestanku in v dodatnih pojasnilih ceno dodatno pogojeval, zaradi česar naročniku niso bila dana izhodišča za ovrednotenje storitev in enotna cena geodetske točke.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 7.6.2010, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 11.6.2010 odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je glede na vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo preverila, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka kot neprimerno. Naročnik je namreč ocenil, da vlagateljeve ponudbene cene ne more preizkusiti, ker vlagatelj pri oblikovanju le-te ni upošteval priporočenega cenika geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije, kot so to storili ostali ponudniki.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, in sicer v 10. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, določil: "Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena, ki jo bo ponudnik ponudil za zahtevane vrste storitev v TABELI 2 ponudbenega predračuna (SKUPAJ Z DDV). V TABELI 1 ponudnik vpiše svoj cenik za navedene postavke, ki ga upošteva pri ponudbi storitev v tabeli 2 in velja kot cenik predmetne ponudbe.".

Tabela 1 in tabela 2 sta vsebovani na obrazcu OBR-2 (razpisna dokumentacija, obrazci za pripravo ponudbe), s katerim je naročnik med drugim zahteval:


PONUDBENI PREDRAČUN

Geodetskih storitev:

TABELA 1 CENIK:
Zap.št. Naziv Količina
Kos/par/kpl Cena / kos Cena brez DDV
1. Vrednost točke
2. Kilometrina
3. Mejnik
4. KoličekTABELA 2 PONUDBENI PREDRAČUN:

za naslednje primere izstavite ponudbo z vključenimi vsemi stroški (kilometrina, količki, mejniki, priprava dokumentacije, materialni stroški, izvedba, oddaja elaborata)


Zap.
št.

Naziv

Storitev

Kilometri-na

Mejnik Stroški
priprave
obdelave
oddaje
elaborata
Mate-rialni
stroški
Morebitni
drugi stroški
Skupaj brez DDV
Skupaj
z DDV
1. Ureditev meje na zemlji-šču s sedmimi mejniki v naselju Bevke s tremi sosedi
2. Ureditev meje in parcela-cija zemljišča s petnajst- imi mejniki v industrijski coni v Sinji Gorici s petimi sosedi
3. Izravnava meje s petimi mejniki na Zaplani z enim sosedom
4. Parcelacija zemljišča z osmimi mejniki v Verdu s tremi sosedi
5. Ura strokovnega svetovanja
6. Ura predhodnega ogleda na terenu
SKUPAJ:


Iz dodatnih pojasnil naročnika (objavljena dne 11.2.2010 na portalu javnih naročil), ki se nanašajo na oblikovanje cene oz. ponudbeni predračun, je razvidno, da je naročnik na ponudnikovo vprašanje, "ali je možno preoblikovati tabelo in podati namesto vrednosti točke določen količinski popust glede na vrednost točke"" odgovoril, da "ni možno preoblikovati tabele, lahko pa oddate nižjo vrednost točke" ter na vprašanja v zvezi s tabelo 2 odgovoril: "Pod točkami 1. - 4. so navedeni zgolj primeri, postavite ceno za primer. Ceno oblikujete sami.".

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v vlagateljevo ponudbo ugotovila, da je le-ta obrazec OBR-2 izpolnil na sledeči način:


TABELA 1 CENIK:
Zap.št. Naziv Količina
Kos/par/kpl Cena / kos Cena brez DDV
1. Vrednost točke 1 5,00 EUR 5,00 EUR
2. Kilometrina 1 0,40 EUR 0,40 EUR
3. Mejnik 1 5,00 EUR 5,00 EUR
4. Količek 1 5,00 EUR 5,00 EUR
TABELA 2 PONUDBENI PREDRAČUN:

za naslednje primere izstavite ponudbo z vključenimi vsemi stroški (kilometrina, količki, mejniki, priprava dokumentacije, materialni stroški, izvedba, oddaja elaborata)


Zap.
št.

Naziv

Storitev

Kilometri-na

Mejnik Stroški
priprave
obdelave
oddaje
elaborata
Mate-rialni
stroški
Morebitni
drugi stroški
Skupaj brez DDV
Skupaj
z DDV
1. Ureditev meje na zemlji-šču s sedmimi mejniki v naselju Bevke s tremi sosedi
225,00 EUR
16,00 EUR
35,00 EUR
20,00 EUR
27,60 EUR
5,00 EUR
328,60 EUR
394,32 EUR
2. Ureditev meje in parcela-cija zemljišča s petnajst- imi mejniki v industrijski coni v Sinji Gorici s petimi sosedi

325,00 EUR

16,00 EUR

75,00 EUR

20,00 EUR

41,60 EUR

5,00 EUR


482,60 EUR

579,12 EUR
3. Izravnava meje s petimi mejniki na Zaplani z enim sosedom
5,00 EUR
24,00 EUR
25,00 EUR
10,00 EUR
5,40 EUR
5,00 EUR
74,40 EUR
89,28 EUR
4. Parcelacija zemljišča z osmimi mejniki v Verdu s tremi sosedi
75,00 EUR
18,00 EUR
40,00 EUR
20,00 EUR
13,30 EUR
5,00 EUR
171,30 EUR
205,56 EUR
5. Ura strokovnega svetovanja 30,00 EUR 36,00 EUR
6. Ura predhodnega ogleda na terenu 90,00 EUR 108,00 EUR

SKUPAJ: 1176,90 EUR
1412,28 EUR


Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljevo oblikovanje cene v ponudbenem predračunu jasno, transparentno in popolnoma skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije ter da je naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno izločil iz postopka oddaje javnega naročila kot neprimerno.

Skladno z določbo četrtega odstavka Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; v nadaljevanju: ZJN-2) mora naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena. Naročnikovo edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe (določeno tako v objavi predmetnega javnega naročila kot v razpisni dokumentaciji) je bilo najnižja cena, pri čemer je sam naročnik v dodatnih pojasnilih izrecno dopustil, da ponudniki uporabijo svoj cenik.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je naročnik v postopku spreminjal kriterije ocenjevanja ponudb in da je, kot je razvidno iz spisovne dokumentacije, od vlagatelja zahteval nedopustno (drugi odstavek 80. člena ZJN-2) pojasnjevanje njegove ponudbene cene na način, da jo je ta moral spreminjati oziroma prilagoditi priporočenemu ceniku Inženirske zbornice Slovenije. Državna revizijska komisija opozarja, da naročnik za tako ravnanje ni imel pravne podlage ne v svoji razpisni dokumentaciji in ne v veljavni zakonodaji, tako s področja javnega naročanja kot tudi s področja geodetske dejavnosti.

V povzetku zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom izkazal, da naročnik ni uspel utemeljiti razlogov za izločitev vlagateljeve ponudbe zaradi neizpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije. Ker je vlagatelj posledično uspel izkazati tudi neskladnost odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2 (naročnik je namreč izločil ponudbo, katere nepopolnost ni izkazana), je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu predlogu ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 19.4.2010.

Državna revizijska komisija se v okviru revizijskega postopka ni opredeljevala do revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na ponudbo izbranega ponudnika, saj obravnava teh navedb ob dejstvu, da je vlagateljeva ponudba glede na merilo izbora najugodnejša in da je bilo njegovemu revizijskemu zahtevku v celoti ugodeno že na podlagi zgoraj obravnavanih revizijskih navedb, na njegov položaj v revizijskem postopku ne bi mogla v ničemer vplivati, prav tako pa ne bi v ničemer prispevala k pravilnosti in zakonitosti predmetne odločitve Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer:
- odvetniško nagrado po Tš 3210 v znesku 1.504,00 evrov,
- odvetniško nagrado po Tš 3300 v znesku 1.880,00 evrov,
- pavšalni znesek po Tš 6002 v višini 20,00 evrov,
- DDV po Tš 6007 20%, in
- revizijsko takso v višini 2.500,00 evrov.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem in šestem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500,00 evrov, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 evrov, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, izdatke v višini 20,00 evrov (Tar. št. 6002 ZOdvT) ter 20 % DDV na nagrado in izdatke v višini 164,00 evrov (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 3.484,00 evrov. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je glede stroškov za odvetniško nagrado nad priznano višino ocenila, da niso bili potrebni.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 3.484,00 evrov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tem odstavku. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 6.7.2010Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Primož Verčič, Čebelarska ulica 1, Ljubljana
- Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika
- Oral d.o.o. Vrhnika, Robova cesta 6, Vrhnika
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana