018-146/2010 Občina Slovenske Konjice

Številka: 018-146/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Državne revizijske komisije Sonji Drozdek-šinko, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Pravno in tehnično svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi razpisnega postopka za izbiro izvajalcev za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode za Občino Slovenske Konjice", in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Sib d.o.o., Malečnik 18, Malečnik (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.7.2010

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.5.2010 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "Pravno in tehnično svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi razpisnega postopka za izbiro izvajalcev za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode za Občino Slovenske Konjice" po postopku oddaje naročila male vrednosti. Obvestilo o predmetnem naročilu male vrednosti je naročnik objavil na portalu javnih naročil, dne 21.5.2010, pod št. objave NMV239/2010, popravek pa dne 27.5.2010, pod št. objave NMV288/2010, in dne 2.6.2010, pod št. objave NMV323/2010.

Vlagatelj je dne 28.5.2010, še pred potekom roka za oddajo ponudb, vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal razveljavitev razpisne dokumentacije v delu OBR-3 oziroma v njem določenega pogoja glede referenc ter povrnitev stroškov revizijskega postopka v višini plačane takse. Vlagatelj navaja, da je naročnik s postavitvijo pogoja, da mora imeti ponudnik vsaj eno referenco iz nudenja pravnega svetovanja pri postopku oddaje javnega naročila za gradnjo infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kršil temeljna načela s področja javnega naročanja, in sicer enakopravne obravnave ponudnikov, sorazmernosti in zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Naročnik je postopek odpiranja ponudb izvedel dne 11.6.2010. Naročnik je dne 14.6.2010 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, na podlagi katere je kot najugodnejšega izbral ponudnika JHP projektne storitve d.o.o., Perkova ulica 15, Domžale (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je dne 14.6.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevku za revizijo v celoti ugodil, tako v vsebinskem kot v stroškovnem delu. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je razpisno dokumentacijo v spornem delu spremenil ter spremembo objavil dne 2.6.2010 na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj je dne 18.6.2010 na naročnika naslovil dokument "Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo". Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovemu zahtevku za revizijo sicer v celoti ugodil, vendar kljub temu nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, saj naj bi naročnik, še preden je odločal o njegovem zahtevku za revizijo, že izvedel javno odpiranje ponudb, pri tem pa vlagatelju onemogočil sodelovanje pri predmetnem naročilu v smislu oddaje ponudbe. Vlagatelj navaja, da je naročnik sporni pogoj spremenil prej, kot pa je odločal o zahtevku za revizijo, ter da o tem ni obvestil vlagatelja. Vlagatelj priznava, da je spremembo sicer opazil, vendar pa ponudbe ni oddal, saj je smatral, da bi oddaja ponudbe pomenila, da odstopa od vloženega zahtevka za revizijo. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi postopek javnega odpiranja ponudb in naročniku naloži postavitev novega roka za oddajo ponudbe ter s tem omogoči vlagatelju sodelovanje na predmetnem javnem razpisu.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 23.6.2010, odstopil dokumentacijo o predmetnem naročilu v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma gre ugotoviti, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in razpisno dokumentacijo v delu, ki ga je kot spornega navajal vlagatelj, ustrezno spremenil, prav tako je naročnik vlagatelju v celoti povrnil stroške revizijskega postopka. Vlagatelj v zahtevi za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo tudi ne oporeka, da naročnik njegovemu zahtevku za revizijo ne bi ugodil, temveč navaja le, da je naročnik razpisno dokumentacijo spremenil pred odločitvijo o zahtevku za revizijo ter da je kljub vloženemu zahtevku za revizijo nadaljeval s postopkom oddaje javnega naročila in izvedel javno odpiranje ponudb.

Postavlja se vprašanje, ali ima vlagatelj pravni interes za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da vlagatelj glede na revizijski predlog (sprememba razpisne dokumentacije v spornem delu in povrnitev stroškov postopka revizije) z nadaljevanjem pred Državno revizijsko komisijo ne bi mogel doseči kaj več ali kaj drugega, kot mu je priznal že naročnik. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval spremembo razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na vsebino obrazca OBR-3, slednjo pa je vlagatelj dosegel že, ko je naročnik razpisno dokumentacijo v navedenem delu spremenil (objava št. NMV323/2010, z dne 2.6.2010) in ko je s sklepom, z dne 14.6.2010, zahtevku za revizijo v celoti ugodil.

Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da vlagatelju v skladu z določbo 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, iz katere med drugim izhaja, da sodišče zavrže tožbo, če ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe, ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Zato je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zavrgla.

Ob zapisanem velja še poudariti, da se vlagatelj neutemeljeno sklicuje na to, da mu je naročnik onemogočil sodelovanje v postopku oddaje naročila male vrednosti v smislu oddaje ponudbe. Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da mu oddaje ponudbe v predmetnem postopku ni preprečevalo nobeno naročnikovo ravnanje (saj je naročnik razpisno dokumentacijo v delu, ki jo je vlagatelj navajal kot sporno, spremenil in spremembo tudi pravočasno objavil, hkrati pa je naročnik tudi ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb do dne 11.6.2010, kot je razvidno iz objave št. NMV323/2010, z dne 2.6.2010), temveč je bila ne-oddaja ponudbe vlagateljeva lastna odločitev, škodljive posledice le-te pa gre pripisati zgolj njegovemu ravnanju. Naročnik skladno z veljavno zakonodajo tudi nima dolžnosti zaustaviti postopka oddaje javnega naročila zaradi prejema zahtevka za revizijo (prvi in drugi odstavek 11. člena ZRPJN), zato je vlagateljevo stališče, da naročnik ne bi smel izvesti odpiranja ponudb pred odločitvijo o zahtevku za revizijo, napačno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 13.7.2010


Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Sib d.o.o., Malečnik 18, Malečnik
- Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice
- JHP projektne storitve d.o.o., Perkova ulica 15, Domžale
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana