018-070/2010-17 Slovenske Železnice d.o.o.

Številka: 018-070/2010-17

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič ter članic Vide Kostanjevec in mag. Maja Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Ansaldo STS S.p.A., Via Paolo Mantovani 3-5, Genova, Italija, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Gregor Zupančič, Mala ulica 5/VII, Ljubljana (v nadaljevanju vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Slovenske Železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.5.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 15.3.2010 se v delu, ki se nanaša na razveljavitev naročnikove odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe, kot neutemeljen zavrne.

V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 200/2009 z dne 14.1.2009 (popravki pod objavami št. JN 557/2009 z dne 29.1.2009, št. JN1144/2009 z dne 17.2.2009, št. JN1758/2009 z dne 9.3.2009, št. JN2105/2009 z dne: 19.3.2009, št. JN2429/2009 z dne 27.3.2009, št. JN2737/2009 z dne 7.4.2009, št. JN4946/2009 z dne 19.6.2009, št. JN6790/2009 z dne 21.8.2009). Naročnik je naročilo oddal po odprtem postopku.

Dne 15.2.2010 je naročnik izdal sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo oddaja ponudnikom v skupni ponudbi Iskra Sistemi d.d., Bombardier Transportation Italy S.p.a in SCT d.d. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz sklepa obenem še izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 15.3.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da mu je formalno sicer omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, vendar je slednji celotno ponudbo označil za poslovno skrivnost, čemur je naročnik brezpogojno tudi sledil. Vlagatelj zato kljub natančno opredeljeni zahtevi za vpogled v posamezne dele ponudbe izbranega ponudnika ni mogel preveriti svojih zaključkov, da izbrani ponudnik ni bil izbran v zakonitem postopku in da je sam najugodnejši ponudnik. V nadaljevanju vlagatelj naročniku ugovarja, da je njegova ugotovitev, da ne izpolnjuje pogojev iz 3. knjige, 1.4.3. točke RD napačna. Vlagatelj je ta pogoj v celoti izpolnil, podatek pa je bil vključen v ponudbeni dokumentaciji, in sicer tehnični specifikaciji S00A.C25001.693.00X, ki je priloga k ponudbi. Pri tem vlagatelj ugotavlja, da zahtevano verzijo izbrani ponudnik sicer ponuja, vendar pa verzija 2.3.0d nima predpisanih certifikatov, saj ni uradno priznana verzija, zaradi česar je ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika v tem delu pomanjkljiva. Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje, da so naročnikove ugotovitve glede neizpolnjevanja 2.5.30 točke, 3. Knjige RD ("Po kateri mora biti omara, v katero bo nameščen del naprave sistema ERTMS/ETCS, biti ranga IP 65 in mora zagotavljati delovanje elementov pri zunanji temperatuti od -30 do + 50 stopinj Celzija") napačne. Po vlagateljevih navedbah so karakteristike naprave razvidne iz tehnične dokumentacije B72B.000087.693.00I (str. 24, točka 6.1.4.3.), s čimer vlagatelj omenjeni pogoj v celoti izpolnjuje. Prav tako vlagatelj izpodbija naročnikovo ugotovitev glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev iz 2.7.13 točke 3 Knjige, po katerih mora biti nameščena programska oprema vedno zadnja uradno izdana verzija. Vlagatelj opozarja na naročnikovo nedoslednost in diskriminatornost, saj je večino ponudnikov opozoril na določene pomanjkljivosti, medtem ko vlagatelja na obrazložitev domnevanih nepravilnosti ni pozival. Vlagatelj je predložil specifikaciji št. B70A.000006,693,00I in B00A.000080,427,00I, kjer je podrobno opisan postopek, ki se uporablja pri projektiranju aplikacij za sisteme ERMTS level 1, s katero se projektirajo telegrami za vse informativne točke sistema in programiranje samih LEU ter ostalih naprav. Prav tako vlagatelj ugovarja naročnikovi ugotovitvi glede neizpolnjevanja 2.9.4 točke 3. Knjige razpisne dokumentacije, na podlagi katere ga je naročnik izločil iz nadaljnjega obravnavanja. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da naj naročnik ugotovi, da je njegova ponudba pravočasna, sprejemljiva, pravilna, primerna ter tako popolna in da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz RD. Po vlagateljevih navedbah RD ni vezana na sistem SCMT, na katerega poskuša naročnik nezakonito vezati domnevno popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik po vlagateljevih navedbah mimo pravne in dejanske podlage v svojih ravnanjih širi v razpisni dokumentaciji jasno postavljene zahteve in pogoje. Sistem SCMT, katerega reference predlaga in se nanj sklicuje izbrani ponudnik, ni bil nikjer naveden niti dopuščen, zaradi česar naročnik referenc ne bi smel upoštevati. Vlagatelj zatrjuje, da gre v primeru sistema SCMT za sistem, namenjen za nadzor in vodenje vlakov, ki je razvit za področje Italije. Naročnik je spregledal, da je namen uvedbe sistema ERMTS/ETCS v poenotenju programske opreme in v zagotavljanju enotnega ETCS standarda. Vlagatelj zatrjuje, da je iz vpogleda v razkriti del referenc mogoče zaključiti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje predpisanih pogojev, ker ne izpolnjuje predpisanih referenc, kar je ugotovila tudi naročnikova strokovna komisija. Naročnik je po vlagateljevih navedbah v svoji odločitvi ravnal nedopustno, ko je nekritično upošteval referenco izbranega ponudnika, in sicer izvedbo SCMT sistema, kar je v izrecnem nasprotju z zahtevo iz III.2.3. točke razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da je sistem SCMT sistem razreda B- gre za nacionalni sistem, ki ga uporablja izključno Italija in ni evropsko priznani sistem, kar izhaja tudi iz odločitve Evropske komisije z dne 28.3.2006 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije št. L 284 (točka 7.2.2.6, str. 52 in 53). Vlagatelju je znano, da izbrani ponudnik ni izvedel sistema ERTMS/ETCS na 350 km prog (zahteva je bila, da so projekti že izvedeni), zato tudi ni mogoče upoštevati projektov, ki so v teku, tudi če bi jih izbrani ponudnik že izvajal. Poleg tega vlagatelj zatrjuje, da je pri referenci sporno, ker ni predložena na predpisanem obrazcu, temveč v prilogah, kar vlagatelju daje utemeljen sum, da je izbrani ponudnik svojo ponudbo dopolnjeval z dokumenti po odpiranju ponudb, kar je v nasprotju s predpisi. Poleg tega ETCS in SCMT sistema nista identična, saj se med seboj razlikujeta. Sistem SCMT, ki ga je med drugimi razvil tudi izbrani ponudnik, je razvit izključno za področje Italije, vendar pa ne dosega standardov sistema ERTMS/ETCS, ki je interevropski sistem, narejen po standardih UNISIG. Sistem SCMT ne obsega vrsto komponent in celoten niz ERTMS/ETCS specifikacij SRS 2.3.0., ki so nujno potrebne za delovanje zaščitnega sistema za vlake, kar je tudi izrecna naročnikova zahteva. Vlagatelj predlaga izvedenca strojne, računalniške, tehnične stroke, specializiran za železniško infrastrukturo, ki lahko pojasni razlike med obema sistemoma. Vlagatelj dvomi v usposobljenost izbranega ponudnika, kajti Bombardier Transporatiton Italy S.p.a. opravlja programiranje baliz v nasprotju z naročnikovimi zahtevami iz 2.20.8 točke, Knjige 3, preko kablov. Prav tako izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtev iz Knjige 3, točke 1.5.22, glede opisa in predložitve blokovnih shem s poudarkom na vmesnikih ZVS naprave; zahtev iz Knjige 3, točke 2.4.2, glede življenjske dobe baterij; zahtev iz Knjige 3, točke 2.4.3, glede definiranja napajanja LEU (O) izven odvisnega napajalnega vira; zahtev iz knjige 3, točke 2.6.1, glede nepovezljivosti posredovanih informacij; zahtev iz Knjige 3, točke 2.7.5., glede opisa načina namestitve in odstranitve baliz; zahtev iz Knjige 3, točke 2.7.10, glede avtonomije napajanja, zahtev iz Knjige 3, točke 2.7.25, glede definiranja časovne določitve dovoljenja gibanja; zahtev iz Knjige 3, točke 2.20.18, 2.20.25, 2.20.28, 2.20.29 in 2.20.33, glede definiranja servisnega in diagnostičnega centra. V nadaljevanju vlagatelj zatrjuje, da naročnikova odločitev ne vsebuje razlogov za zavrnitev vlagateljeve ponudbe in prednosti ponudbe izbranega ponudnika v razmerju do vlagateljeve ponudbe, kar vlagatelju ne zagotavlja učinkovitega pravnega varstva. Poleg tega naročnikovih odločitev ni podpisoval pooblaščeni predstavnik naročnika. Prav tako naročnik vlagatelju ni omogočil vpogled celotne dokumentacije in mnenj, ki jih je pridobil ob odpiranju ponudb. Vlagatelj utemeljeno sumi v transparentnost postopka javnega naročanja in zahteva, da naj mu naročnik ponovno omogoči vpogled v celotno dokumentacijo javnega naročila, ter vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev razveljavi.

Naročnik je dne 6.4.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na ugotovljene nepopolnosti vlagateljeve ponudbe, in sicer v točkah Knjiga 3, zahteva 2.5.30 in Knjiga 3, zahteva 2.9.4, v preostalem delu je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Glede zahtev iz Knjige 3, točka 1.4.3 naročnik pojasnjuje, da je naročnik zavezan k implementaciji programske opreme (2.3.0d) na podlagi podpisanega sporazuma med EU in Slovenijo, saj je eden od glavnih ciljev tega projekta tudi zagotovitev interoperabilnost železniške proge med Valencio in Budimpešto, ki pa ni možna, če bi imela vsaka država instalirano svojo programsko verzijo ERTMS. Zato dobava in instalacija programske verzije 2.3.0 s strani vlagatelja in kasnejša eventualna nadgradnja na programsko verzijo 2.3.0d za naročnika ni sprejemljiva, saj bi bilo to povezano z velikimi tehničnimi težavami pri sami implementaciji ERTMS sistema na progo in dodatnimi stroški naročnika. Naročnik na podlagi navedenih dejstev ponovno ugotavlja, da je ponudba v tem delu neprimerna in nepopolna. Naročnik je ponovno preveril vlagateljevo ponudbo glede izpolnjevanja razpisnih zahtev iz Knjige 3, točke 2.5.30, in ugotovil, da je vlagateljeva ponudba v tem delu popolna, kakor tudi v delu, ki se nanaša na točko 2.9.4. Medtem ko za izpolnjevanje zahtev iz 2.7.13 točke, Knjige 3 ponovno ugotavlja, da iz predloženih dokumentov ni nikjer razvidno, da bo vlagatelj revizijskega zahtevka zagotovil poenotenje vse programske opreme na celotnem delu Koridorja D. Neenotna programska oprema pa pomeni za naročnika veliko tehničnih težav pri vzdrževanju ERTMS sistema in dodatne stroške. Glede dopolnjevanja ponudbe izbranega ponudnika naročnik ugotavlja, da so tako priloge kot predpisani obrazci sestavni del ponudbe, ki je bila odprta pred člani komisije kot tudi predstavniki ponudnikov. Prav tako je bila ponudba pravilno zvezana in zapečatena. Naročnik v nadaljevanju navaja, da je izbrani ponudnik predložil reference SCMT sistema, pri katerem je strojna oprema identična ETSC sistemu, razlikuje se le v programski opremi, testnih postopkih in postopkih verifikacije in validacije ter certificiranja sistema. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da ponuja zahtevani sistem, to je ERTMS/ETCS verzije 2.3.0d, ki je tudi predmet predmetnega javnega naročila. Poleg tega naročnik ugotavlja, da je eden od članov združenja UNISIG istočasno tudi član konzorcija izbranega ponudnika. UNISIG združenje pa je organizacija, ki pripravlja tehnične specifikacije za sistem ERTMS/ETCS, torej tudi Bombardier Transporatiton Italy S.p.a., iz česar za naročnika nedvoumno izhaja, da je izbrani ponudnik sposoben izvesti zahtevana dela. Glede vlagateljevih ugovorov, da Bombardier Transporatiton Italy S.p.a. opravlja programiranje baliz preko kablov, je izbrani ponudnik naročniku v dodatnih odgovorih brezpogojno potrdil, da bo programiranje eurobaliz izvedeno brezžično. Naročnik v nadaljevanju zavrača ostale vlagateljeve ugovore glede nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, saj iz ponudbene dokumentacije izhaja, da je SCMT v smislu strojne opreme identičen. Protokol za prenos podatkov med eurobalizo in napravo je na vlaku električno in programsko identičen, različna je le vsebina informacij, ki pa je enostavno prilagodljiva, saj se uporabljajo enaka orodja za strojno in programsko konstruiranje, prav tako se uporabljajo enaki standardi za zagotavljanje skladnosti in varnosti. Po pregledu vseh domnevnih nepravilnosti, navedenih s strani vlagatelja, naročnik ponovno ugotavlja, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Glede na dejstvo, da je ponudba izbranega ponudnika v tem delu označena kot poslovna skrivnost, se naročnik ne bo spuščal v nadaljnje tehnične podrobnosti ponudbe. Glede podpisovanja odločitve naročnik pojasnjuje, da lahko direktor skladno z Aktom o ustanovitvi Slovenskih železnic d.o.o. za določena dejanja pooblasti druge osebe, v konkretnem primeru je direktor zaradi svoje odsotnosti pooblastil direktorja poslovne enote, kar naročnik izkazuje tudi s predloženim pooblastilom. Glede vlagateljevih ugovorov o transparentnosti naročnik pojasnjuje, da je bil dne 9.3.2010 vlagatelju omogočen vpogled v dokumentacijo o oddaji javnega naročila ter v ponudbo izbranega ponudnika. Glede na to, da je izbrani ponudnik označil svojo ponudbo kot poslovno skrivnost, je bil naročnik dolžan takšne podatke varovati. Naročnik je skladno z veljavno zakonodajo ter prakso Državne revizijske komisije, vlagatelju omogočil vpogled v dokumentacijo in ponudbo izbranega ponudnika. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 9.4.2010, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 1.3.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 14.4.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Na zahtevo Državne revizijske komisije je naročnik 6.5.2010 odstopil še dodatno zahtevano dokumentacijo.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala le tisti del zahtevka, kateremu naročnik ni ugodil. Med strankama ostaja sporno, ali je naročnik upravičeno izločil vlagateljevo ponudbo iz razloga neizpolnjevanja zahtev glede specifikacij in poenotenja programske opreme in izbiral ponudbo izbranega ponudnika za najugodnejšo.

Državna revizijska komisija je pri presoji dejanskega vprašanja v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v ponudbo vlagatelja in izbranega ponudnika in v Poročilo o odpiranju, pregledu in analize ponudb. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. in 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 20/2008; v nadaljevanju: ZJNVETPS) v 17. točki prvega odstavka 2. člena določa, da je popolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (18. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Medtem ko je kot neprimerna ponudba določena tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (21. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Če naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona ugotovi, da je vlagateljeva ponudba neprimerna, jo mora v nadaljevanju izločiti. Kajti na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS mora naročnik izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

Državna revizijska komisija je najprej presojala naročnikova ravnanja v zvezi z vlagateljevo ponudbo.
Na podlagi 1.4.3 točke Knjiga 3 razpisne dokumentacije so morali ponudniki pri sestavi ponudbe upoštevati, da je osnova za projektiranje UNISIG SUBSET-026 /specifikacije sistemskih zahtev 2.3.0d z nadgradnjo v verzijo 3.0.0, ko bo le ta potrjena s strani ERA.

Naročnik je nato v odgovoru na vprašanje št. 53, objavljenemu na Portalu javnih naročil, razpisno dokumentacijo dopolnil.

"Na podlagi odločitve EU o opremi koridorja D z ERTMS/ETCS podprtega s specifikacijo verzije 2.3.0d, naročnik umika zahtevo za nadgradnjo ERTMS/ETCS s specifikacijo verzije 3.0.0. S tem ponudniku v ponudbeni dokumentaciji ni potrebno upoštevati stroška nadgradnje sistema ERTMS/ETCS na verzijo 3.0.0. Kljub temu pa mora ponudnik pri projektiranju sistema ERTMS/ETCS upoštevati, da ponujena oprema zagotavlja možnost nadgradnje te opreme v verzijo 3.0.0, ko bo le ta potrjena s strani ERA, brez zamenjave strojne opreme."

Iz Poročila o odpiranju, pregledu in analize ponudb ter sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika izhaja naročnikova ocena, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje zahtev glede specifikacije sistemskih zahtev. Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo takšni naročnikovi oceni sledila. Iz številke dokumenta S00A.C25001.693.00X, na katerega se v revizijskem zahtevku sklicuje tudi vlagatelj, izhaja, da vlagatelj v svoji ponudbi, namesto v razpisni dokumentaciji zahtevane različice 2.3.0d, ponuja UNISIG SUBSET-026 različico 2.3.0. Pri čemer omenjena različica v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni bila zahtevana. Pri tem Državna revizijska komisija zavrača vlagateljeve ugovore, da zahtevana verzija SRS 2.3.0d ne predstavlja s strani evropskih inštitucij uradno priznane verzije. Državna revizijska komisija lahko v tej fazi presoja le skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ne pa tudi njene vsebine. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. V nobenem primeru pa ni mogoče zahtevka za revizijo vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb (2. odstavek 12. člena ZRPJN), na podlagi česar je Državna revizijska komisija presodila, da so vlagateljeve navedbe v zvezi z zahtevano različico opreme prepozne.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo kot neprimerno in nepopolno izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Pri tem gre ugotoviti, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel izkazati verjetnost nastanka škode, ki naj bi bila posledica naročnikovega protipravnega ravnanja, zaradi česar Državna revizijska komisija vlagateljev ugovorov glede popolnosti ponudbe izbranega ponudnika v nadaljevanju ni več presojala in je vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu, na podlagi 1. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, iz razloga neizkazane aktivne legitimacije, zavrgla.

Iz vseh navedenih razlogov je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi 3. odstavka 22. člena ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 31.5.2010

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
- Iskra Sistemi d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
- Bombardier Transportation Italy S.p.a., Via Cerchiara 125, 00131 Roma, Italija,
- Odvetniška pisarna Gregor Zupančič, Mala ulica 5/VII, Ljubljana,
- Slovenske Železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.