018-121/2010 Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Številka: 018-121/2010-16

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Miriam Ravnikar šurk ter članic mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek-šinko, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja male dvorane Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica (2. sklop: elektroinstalacijska dela in odrska tehnika)", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Final Inženiring in gradbeništvo d.d. Nova Gorica, Kromberk, Cesta 25. junija 1F, Nova Gorica, s partnerjem Gradior Group a.s., KĹ"ižĂ­kova 68, Brno, Češka, ki ju zastopa Odvetniška družba Podjed o.p. - d.o.o., Slovenska cesta 47, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik) dne 24. 6. 2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikovo Obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop 2, z dne 7.4.2010, in v njem vsebovana odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot nepravilne ter vsa nadaljnja naročnikova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 6.224,00 evrov, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v enem mesecu po prejemu tega sklepa predložiti poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila in predložiti relevantno dokumentacijo, iz katere bodo razvidni potek postopka oddaje naročila in naročnikova ravnanja (četrti odstavek 23. člena ZRPJN).

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.2.2010 na Portalu javnih naročil, pod številko JN1255/2010, objavil razpis za oddajo javnega naročila gradenj "Izgradnja male dvorane Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica", po sklopih.

Naročnik je dne 7.4.2010 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je kot najugodnejše izbral naslednje ponudnike:
- 1. sklop (gradbeno obrtniška dela): Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina;
- 2. sklop (elektroinstalacijska dela in odrska tehnika): Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 2)
- 3. sklop (strojne inštalacije): SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, Murska Sobota
Vlagateljevo ponudbo je naročnik izločil kot nepravilno, ker naj v ponudbi ne bi bila predložena dokazila za partnerje v ponudbi Gradior Group a.s. iz Češke in Vodi d.d. Nova Gorica, konkretno naj bi manjkala izjava št. 3.

Vlagatelj je od naročnika zahteval dodatno obrazložitev njegove odločitve, ki mu jo je ta posredoval z dopisom "Obrazloženo obvestilo", z dne 14.4.2010.

Vlagatelj je zoper naročnikovo izbiro za sklop 2 vložil zahtevek za revizijo, z dne 23.4.2010, v katerem zatrjuje popolnost oziroma pravilnost svoje ponudbe ter zahteva povračilo stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel, da bo za izpolnjevanje pogojev iz točk II.4.3. in II.4.4. upošteval dokazila katerega koli izvajalca iz skupine, ter da je vlagatelj na podlagi te zahteve predložil dokazila zgolj za enega od partnerjev, saj je razumel, da se zahteva skupno izpolnjevanje pogoja. Vlagatelj navaja, da naročnikova drugačna interpretacija navedenega določila razpisne dokumentacije kvečjemu pomeni, da je le-ta nejasna, kar pa ne more iti v škodo ponudnikov. Vlagatelj poudarja, da ekonomsko finančni pogoj izkazuje družba Final, d.d., kot vodilni partner, kar naj bi izhajalo tudi iz predloženega dokazila v ponudbeni dokumentaciji, ter da se v nobenem delu ponudbe ni skliceval na ekonomske ali finančne kapacitete družbe Gradior Group a.s. iz Češke.

Naročnik je dne 21.5.2010 izdal sklep, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila za sklop 2 prekine. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je za prvi in tretji sklop že sklenil pogodbe in so se dela že pričela izvajati, pri čemer naročnik dodaja, da je ob uvedbi v delo in primerjavi ter pregledu tehničnih specifikacij ugotovil, da je treba zaradi nemotenega poteka del v prvem sklopu nekatere postavke iz drugega sklopa, ki še ni bil oddan, začeti izvajati v okviru prvega sklopa. Naročnik navaja, da to posledično pomeni nekatere spremembe v smislu zmanjšanja obsega del v drugem sklopu ter da bo zato postopek za drugi sklop prekinil in pripravil nove tehnične specifikacije, ki bodo odraz dejanskih sprememb.

Vlagatelj je naročniku in Državni revizijski komisiji dne 31.5.2010 posredoval Obvestilo o nadaljevanju zahtevka za revizijo, saj naročnik o njegovem zahtevku za revizijo ni odločil v zakonsko predpisanem roku.

Dne 1.6.2010 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil zahtevo za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v kateri je navajal, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila naročnik, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, izdal sklep o prekinitvi postopka za drugi sklop, ter da je vlagatelja z dopisom, z dne 28.5.2010, povabil k postopku s pogajanji. Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu ni ugodila (sklep št. 018-121/2010-10, z dne 16.6.2010).

Naročnik je dne 16.6.2010 odstopil Državni revizijski komisiji celotno dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je glede na vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo presojala, ali je naročnik ravnal pravilno oziroma zakonito, ko je njegovo ponudbo kot nepravilno izločil iz postopka oddaje javnega naročila zaradi nepredložitve dokazil za partnerje v ponudbi oziroma izjave št. 3.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v poglavju VIII. (Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in sposobnosti ponudnikov), pod točko VIII.3. zahteval predložitev izjave:

"IZJAVA šT. 3 - UGOTAVLJANJE EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

SKLOP: â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â?? (izjava se lahko predloži za enega ali več sklopov)

Poslujemo na naslednjih transakcijskih računih:
številka TR Banka
Priloga:
- izjava banke, da račun ni bil blokiran v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe,
- izjava banke, da nas lahko banka kreditira najmanj v višini vrednosti naše ponudbe.

Priloga te izjave so tudi dokumenti, navedeni v točki II.4.3.

datum: žig: podpis ponudnika:"


Glede na to, da se Izjava št. 3 nanaša na ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti za izvedbo predmeta javnega naročila, je Državna revizijska komisija preverila, kakšne so bile ostale naročnikove zahteve s tem v zvezi. V II. poglavju razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) je naročnik v točki II.4.3. določil:

"Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti (44. člen ZJN-2)
a) obrazec BON 1/P, potrjene računovodske izkaze, bilančne izvlečke, letna poročila ali podobno za obdobje zadnjih treh let, ki odražajo finančno in ekonomsko stanje ponudnika. Letni promet ponudnika v zadnjem letu mora biti izkazan najmanj v višini 1,5-kratne vrednosti ponudbe,
b) potrdilo o poslovanju na vseh odprtih transakcijskih računih ponudnika, iz katerih je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej navesti, do katere višine je ponudnik kreditno in garancijsko sposoben. Le-ta mora biti izkazana vsaj do višine vrednosti njegove ponudbe,
c) izjavo, da je pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti iz predhodnih postopkov javnega naročanja (šesti odstavek 44. člena). Navedbe sme naročnik preverjati pri poslovnih partnerjih, za katere izve od drugih ponudnikov, sredstev javnega obveščanja in katerih koli drugih virov.

Ponudnik mora predložiti vsaj eno potrdilo iz točke a), ostala pa, če jih naročnik zahteva v času ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik za točko c) izpolni le ustrezne izjave.
Če se ponudnik sklicuje na finančne kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora priložiti njihovo pisno izjavo, da so mu pripravljeni financirati ali sofinancirati izvedbo javnega naročila, ne glede na to, da ne sodelujejo v postopku in/ali izvedbi pogodbe, sklenjene na podlagi tega javnega naročila. V tem primeru mora ponudnik predložiti od teh oseb potrdila bank, navedenih v b) točki."

Nadalje je naročnik pod točko II.4.5. (Skupna ponudba) istega poglavja razpisne dokumentacije med drugim določil:

"Poleg dokazil, ki so navedene v II.4.1. - II.4.4. točki mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še:
a) izjavo o skupnem nastopu in pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani v tem postopku. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega ponudnika posebej.
b) naročnik bo izpolnjevanje pogojev točke II.4.1. in II.4.2. ugotavljal skladno za vsakega izvajalca posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz točke II.4.3. in II.4.4. bo naročnik upošteval predložena dokazila oz. dokumente od katerega koli od izvajalca iz skupine."

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo ugotovila, da le-ta izpolnjuje vse zgoraj citirane naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije v zvezi z izpolnjevanjem ekonomske in finančne sposobnosti.

Vlagatelj je v svoji ponudbi za sklop 2 predložil:
- izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo št. 3 vodilnega partnerja v ponudbi, družbe Final, d.d.,
- ustrezna potrdila bank o neblokadi računov ter o kreditiranju (skladno z zahtevo točke II.4.3. b) za družbo Final, d.d.,
- bonitetno oceno družbe Final d.d. - obrazec BON 1/P,
- izjavo o skupnem nastopanju družb Final d.d. in Gradior Group a.s.,
- pravni akt o skupni izvedbi naročila v obliki pogodbe med družbama Final d.d. in Gradior Group a.s. .

Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je naročnik v zvezi z ugotavljanjem ekonomske in finančne sposobnosti (iz točke II.4.3.) v razpisni dokumentaciji povsem jasno in nedvoumno določil, da bo upošteval predložena dokazila oz. dokumente katerega koli izmed izvajalcev iz skupine. Vlagatelj je, skladno z naročnikovo zahtevo, predložil vsa dokazila iz točke II.4.3. razpisne dokumentacije, kot tudi izjavo št. 3 (točka VIII.3. razpisne dokumentacije), za vodilnega partnerja v ponudbi, družbo Final, d.d.

Skladno z navedenim gre ugotoviti, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, ko je vlagateljevo ponudbo neutemeljeno izločil iz postopka oddaje javnega naročila, in pri tem kršil tudi določilo prvega odstavka 80. člena ZJN-2, na podlagi katerega naročnik iz postopka oddaje javnega naročila izloči (le) ponudbe, ki niso popolne.

Državna revizijska komisija je spričo gornjih ugotovitev vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo Obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop 2, z dne 7.4.2010, in v njem vsebovano odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot nepravilne.

Državna revizijska komisija z razveljavitvijo naročnikove odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe razveljavlja tudi vsa nadaljnja ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila z namenom oddaje predmetnega javnega naročila (prekinitev postopka in morebitna izvedba postopka s pogajanji), saj je v konkretnem primeru le na ta način preprečena možnost nastanka škode vlagatelju kot neizbranemu ponudniku zaradi nezakonitega ravnanja naročnika. Vlagatelj namreč ob vložitvi zahtevka za revizijo slednjih naročnikovih ravnanj ni mogel uveljavljati kot kršitev, saj le-ta še niso nastala (je pa vlagatelj te naročnikove kršitve navajal v predlogu za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, z dne 1.6.2010).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer strošek zastopanja po odvetniku v višini 2.700,00 evrov, materialne stroške v višini 35,00 evrov, vse skupaj povečano za 20 % DDV, ter znesek plačane takse v višini 5.000,00 evrov.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem in šestem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 evrov, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 1.000,00 evrov, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, izdatke v višini 20,00 evrov (Tar. št. 6002 ZOdvT) ter 20 % DDV na nagrado in izdatke v višini 204,00 evrov (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 6.224,00 evrov. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 6.224,00 evrov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tem odstavku. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 23. člena ZRPJN je določeno: "Državna revizijska komisija lahko, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, od naročnika zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija lahko od naročnika zahteva, da skupaj s poročilom predloži dokumentacijo o postopku oziroma izvedbi predmeta javnega naročila. Naročnik mora poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska komisija in ne sme biti daljši od šestih mesecev po prejemu sklepa o zahtevku za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da v poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali naročnik poročila ne predloži, o tem obvesti ministrstvo, pristojno za finance, vlado oziroma nadzorni organ naročnika."

Državna revizijska komisija se je v konkretnem primeru zaradi ugotovljenih neskladnosti v naročnikovem ravnanju na podlagi četrtega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da ji mora naročnik v enem mesecu po prejemu tega sklepa predložiti poročilo o izvedbi postopka in predložiti relevantno dokumentacijo, iz katere bodo razvidni potek postopka oddaje naročila in naročnikova ravnanja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 24.6.2010
Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.,
Predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Podjed o.p. - d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana
- Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica
- Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana