018-132/2010 Kraški vodovod Sežana

Številka: 018-132/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Maje Bilbija in članic mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Gradnja čistilne naprave in kanalizacije Kozina- objekt: Čistilna naprava Kozina" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika PURGATOR d.o.o., Novi trg 9, Postojna, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, Sežana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.06.2010

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov, kot izhaja iz vloge, z dne 07.06.2010, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.12.2009 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila in je javni razpis objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 10685/2009, z dne 28.12.2009. V postopku oddaje javnega naročila je naročnik dne 02.03.2010 izdal Obvestilo o oddaji naročila, št. 337/3-2010, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila izbral ponudnika Kraški zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po izdaji dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila (dokument št. JN VV 09/02-G, z dne 30.03.2010) je vlagatelj dne 11.04.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku očital nezakonito ravnanje s tem, ko je ponudbe petih konkurenčnih ponudnikov, ki so se po merilu najnižje cene uvrstili pred ponudbo vlagatelja označil kot popolne in pravilne ponudbe. V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila št. JN/02-VV-09/02 G,z dne 02.03.2010 in priglaša stroške nastale s postopkom revizije in sicer 1400,00 EUR z 20% DDV za stroške zastopanja, 2% materialnih stroškov ter strošek vplačane takse v znesku 5.000,00 EUR.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom, št. 337/21.2010, z dne 22.04.2010, zavrgel zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije. Vlagatelj je dne 03.05.2010 zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, v kateri je zahteval tudi povračilo stroškov za sestavo pritožbe v višini 1400 EUR z 20% DDV in 25,00 EUR materialnih stroškov.

Državna revizijska komisija je pritožbi ugodila s sklepom št. 018-099/2010-4, z dne 17.05.2010 in naročniku naložila, da mora skladno z 16. členom ZRPJN odločiti o zahtevku za revizijo.

Naročnik je vlagateljevemu zahtevku za revizijo s sklepom, št. 785/2-2010, z dne 27.05.2010, v celoti ugodil in razveljavil Obvestilo o oddaji javnega naročila št. JN VV-09/02 G, št. 373/3-2010, z dne 02.03.2010. Naročnik je vlagatelju po pravičnem preudarku priznal stroške v višini 700 EUR z 20% DDV kot nagrado za zastopanje v revizijskem postopku in strošek vplačane takse v višini 5.000,00 EUR, skupaj torej 5.840,00 EUR.

Vlagatelj je dne 07.06.2010 podal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v kateri navaja, da mu niso bili priznani stroški pritožbe in uveljavlja tudi stroške za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 250,00 EUR in materialne stroške 25,00 EUR, povečano za 20 % DDV.

Na podlagi 19. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 67/2008, in novele 35/2009, objavljene 8.5.2009, ki velja od 9.5.2009, v nadaljevanju: ZOdvT) znaša nagrada za revizijski postopek po določbah zakona, ki ureja postopek revizije postopkov oddaje javnih naročil, do uveljavitve predpisa, ki ureja odvetniško tarifo, sprejetega na podlagi 19. člena zakona, od 200 do 1.400 eurov in obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Nagrada vključuje opravo vseh dejanj v revizijskem postopku, zlasti pripravo vseh vlog v revizijskem postopku in udeležbo na sestankih. Če je odvetnik pooblaščen le za posamezna dejanja v revizijskem postopku, se nagrada sorazmerno zniža glede na obseg opravljenih storitev, vendar ne sme znašati manj kot 50 eurov.
Iz navedenega izhaja, daje razpon nagrade od 200 EUR do 1400 EUR ter se nanaša na opravo vseh dejanj opravljenih pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo, kamor gre umestiti postopek vložitve zahtevka za revizijo, nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in tudi postopek s pritožbo. Način določanja nagrade v razponu ureja 13. člen ZOdvT, ki določa, da se nagrada v posameznem primeru določi po pravičnem preudarku ob upoštevanju vseh okoliščin, predvsem obsega in težavnosti odvetniške storitve, uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izvenpravnih področij, pravnega specialističnega znanja ali tujega jezika, pomena zadeve ter prihodkov in premoženjskih razmer stranke. V povprečnem primeru se določi srednja vrednost nagrade v razponu. Na podlagi 13. člena OdvT v povezavi z določilom 19. člena OdvT ima naročnik/Državna revizijska komisija pri določanju višine nagrade v razponu ob upoštevanju naštetih kriterijev pravico, da po pravičnem preudarku določi višino nagrade za zastopanje v revizijskem postopku. Naročnik je v sklepu, z dne 22.04.2010, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil po pravičnem preudarku ocenil, da znašajo stroški zastopanja v revizijskem postopku 700 EUR povečano za 20% DDV. Tudi Državna revizijska komisija je po pregledu vsebine vlog v obravnavanem revizijskem postopku (pritožbe z dne 03.05.2010, zahtevka za revizijo z dne 11.04.2010 in zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 07.06.2010) ob upoštevanju določila 13. in 19. člena ZOdvT po pravičnem preudarku ocenila, da je strošek zastopanja v revizijskem postopku, kot ga je ocenil naročnik, primeren in zakonit.

Upoštevajoč zapisano je Državna revizijska komisija skladno z določilom petega odstavka 22. člena ZRPJN zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije..


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 23.06..2010
Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon..,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, Sežana
- Kraški zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana