018-122/2010 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-122/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko ter mag. Maje Bilbije kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - Objekti za predelavo odpadkov", začetega na podlagi zahtevka za revizijo prijavitelja Konzorcij SCT d.d., ROS Roca S.A. in IMP d.d. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.06.2010

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 10.05.2010 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povračilu stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 10.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o oddaji javnega naročila "Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - Objekti za predelavo odpadkov" po postopku konkurenčnega dialoga objavil na portalu javnih naročil 7.7.2009 pod št. objave JN5430/2009 in v Dopolnilu k Uradnem listu EU dne 9.7.2009 pod št. objave 2009/S 129-188136.

Naročnik je 29.04.2010 sprejel Odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu, s katero je sposobnost za sodelovanje v konkurenčnem dialogu priznal štirim prijaviteljem, sposobnosti pa ni priznal vlagatelju. Iz navedene odločitve izhaja, da naročnik vlagatelju sposobnosti ni priznal, ker ne izpolnjuje pogoja, da vodilni procesni inženir za EETBP ne izkazuje referenc za vsaj dva (2) uspešno delujoča (objekta v rednem obratovanju vsaj 1 leto) objekta vsaj enake velikosti, kot je zahtevano za prijavitelja (po podsistemih), saj naj bi pri dveh od treh v prijavi navedenih referenčnih objektih vodilnega procesnega inženirja za EETBP (konkretno pri referenčnem objektu WWTP LIVERPOOL ter referenčnem objektu ARA SIGGERWEISEN) skupna moč ne dosegala zahtevane 2,5 MWel.
Vlagatelj je 10.05.2010 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo Odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu z dne 29.04.2010. Vlagatelj kot netočno in v nasprotju z razpisno dokumentacijo in ZJN-2 ocenjuje naročnikovo odločitev, da iz dopolnitve prijave, z dne 09.11.2009 ne izhaja, da pri referenčnem objektu WWTP LIVERPOOL skupna moč objektov dosega zahtevane 2,5 MWel. Razlaga, po kateri bi morali prijavitelji dokazati reference s skupno močjo 2,5 MWel na objekt iz razpisne dokumentacije ni bila razvidna, zato se je ne sme razlagati v škodo ponudnikom in bi moral naročnik njegovo ponudbo pripoznati kot popolno, ali pa kot formalno nepopolno. Vlagatelj pojasnjuje, da je v dopolnitvi prijave navedel, da referenčni objekt WWTW LIVERPOOL dosega električno moč 1,884 MW in toplotno moč 2,124 MW, naročnik pa je napačno zaključil, da skupna moč pri referenci ne dosega 2,5 MWel. Vlagatelj se sklicuje na strokovno mnenje A.L., iz katerega izhaja, da se s pomočjo ORC s sodobnimi delovnimi mediji izkoristi več primarne energije (total power) za pridobivanje elektrike, saj ORC pretvori toplotno energijo v električno energijo z izkoristkom do 0,37, naročnik pa bi moral zato upoštevati tudi razpoložljivo toplotno moč pri skupni moči električne energije. Iz strokovnega mnenja izhaja, da za agregat za objekt LIVERPOOL WWTW z ORC velja končna bilanca; skupna moč 4,008 MW, električna moč 2,673 MWel in toplotna moč: 1,355 MWth. Vlagatelj zatrjuje, da skupna moč objekta LIVERPOOL WWTW presega 2,5 MWel, zaradi česar bi moral naročnik njegovo ponudbo spoznati kot popolno ter navaja, da bi bil moral naročnik v ponovljenem postopku ponovno oceniti in preveriti pravilnost ponudb. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi Odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v konkurenčnem dialogu z dne 29.04.2010 in zahteva povrnitev stroškov, nastalih v postopku revizije.
Naročnik je 27.05.2010 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da dve od treh referenc ne ustrezajo razpisnim zahtevam, saj referenčna objekta za vodilnega procesnega inženirja za EETBP in sicer skupna moč referenčnega objekta WWTP LIVERPOOL ter referenčnega objekta ARA SIGGERWIESEN ne dosega moči 2,5 MWel. Iz ponudbe in dopolnitve prijave z dne 04.11.2009 evidentno izhaja, da referenčni objekt WWTW LIVERPOOL razpolaga z električno močjo 1,884 MW in toplotno močjo 2,124 MW, ne dosega pa skupne moči 2,5 MWel, kot se zahteva v okviru pogoja za vodilnega procesnega inženirja. Naročnik zavrača priloženo mnenje strokovnjaka in navaja pomisleke v zvezi s nepristranskostjo strokovnjaka, saj je ta zaposlen v enem od partnerjev vlagateljevega konzorcija ter pojasnjuje, da prijava in dopolnitev prijave ni vsebovala podatkov glede domnevne skupne električne moči. Tudi sicer pa naročnik strokovno mnenje, v smislu pojasnila prijave označuje kot prepozen. Naročnik tudi ugotavlja, da je mnenje nekonsistentno, saj so izračuni nepravilni, kar še dodatno izniči verodostojnost strokovnega mnenja.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 31.05.2010 obvestil, da bo nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je dne 03.06.2010 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim revizijskim postopkom oddaje javnega naročila.

Po pregledu odstopljene dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Med strankama revizijskega postopka je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z razpisno dokumentaciji in določili ZJN-2, ko je prijavo vlagatelja označil kot nepopolno, ker dva od treh v prijavi navedenih referenčnih objektov vodilnega procesnega inženirja za EETBP, objekt WWTP LIVERPOOL in objekt ARA SIGGERWIESEN ne dosegata zahtevane skupne moči 2,5 MWel.
Skladno z določilom četrtega odstavka 27. člena ZJN-2, začnejo naročniki dialog s tistimi kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 41. do 47. člena tega zakona, in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji, katerega cilj je ugotoviti in opredeliti sredstva, ki so najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. V tem dialogu lahko z izbranimi kandidati razpravljajo o vseh vidikih predmeta naročila. Iz omenjene določbe torej izhaja, da lahko naročnik med izbrane kandidate vključi le tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz 41. do 47. člena ZJN-2 (če je naročnik te pogoje vnaprej določil v razpisni dokumentaciji).
Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v podpoglavju 1.2 Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave, kot obvezni pogoj, ki ga mora izpolnjevati prijavitelj za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, postavil pogoj št. 20. Pri slednjem gre za enega izmed tehničnih pogojev, ki ga ZJN-2 ureja v točki e) drugega odstavka 45. člena, in ki ga je naročnik uvrstil v razpisno dokumentacijo na način, da je določil: "Vodilni inženirji imajo vsaj 10 let skupnih delovnih izkušenj, vključno s 7 leti na podobnih delih, vključno s 5 leti kot vodilni inženirji na podobnih delih in imajo reference za vsaj dva (2) uspešno delujoča (objekta v rednem obratovanju vsaj 1 leto) objekta vsaj enake velikosti, kot je to zahtevano za prijavitelja (po podsistemih). /â??/
Prijavitelj mora zagotoviti naslednje vodilne inženirje:
/â??/
Vodilni procesni inženir za objekt EETBP /â??
Dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja in ki jih je potrebno predložiti v prijavi:
/â??/
Obrazec 30a: vodilni procesni inženir za objekt EETBP
Obrazec 30b: Referenčna potrdila vodilnega procesnega inženirja za objekt EETBP".

V Obrazcu 30a, ki je bil del razpisne dokumentacije, je moral vodilni procesni inženir navesti tudi referenčne objekte za dokazovanje izpolnjevanja pogoja (naziv in naslov naročnika/investitorja, naziv objekta, lokacijo objekta, vrsto del, ki jih je izvedel vodilni procesni inženir, čas izvedbe projekta, čas rednega obratovanja, skupno moč in ostale podatke) ter zanje predložiti tudi referenčno potrdilo (Obrazec 30b), potrjeno s strani naročnika/investitorja referenčnega objekta.

Pogoj št. 20 je glede velikosti referenčnega objekta določil, da mora biti ta vsaj enaka tisti, ki jo je naročnik zahteval za prijavitelja po posameznem podsistemu. Z vpogledom v razpisno dokumentacijo gre ugotoviti, da je naročnik za objekt EETBP (objekt za proizvodnjo električne energije in toplote (rekuperacija toplote in dimnih plinov in hlajenja plinskih motorjev) iz bioplina) velikost objekta določil v pogoju št. 18, kjer je določil: "Prijavitelj je izgradil in v zadnjih 5 letih uspešno dokončal (objekta v rednem obratovanju vsaj 1 leto) vsaj dva (2) referenčna objekta EETBP s skupno močjo najmanj 2, 5 MWel na objekt."
Ob upoštevanju besedila iz pogoja št. 18 in njegove povezanosti s pogojem št. 20 bi moral vlagatelj za priznanje sposobnosti izpolnjevati pogoj št. 20 in v prijavi dokazati, da imajo njegovi vodilni procesni inženirji za objekt EETBP vsaj 10 let skupnih delovnih izkušenj, vključno s 7 leti na podobnih delih, vključno s 5 leti kot vodilni inženirji na podobnih delih in imajo reference za vsaj dva (2) uspešno delujoča (objekta v rednem obratovanju vsaj 1 leto) referenčna objekta EETBP s skupno močjo najmanj 2, 5 MWel na objekt.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v vlagateljevo prijavo ugotovila, da je ta za vodilnega procesnega inženirja za objekt EETBP določil T.T. iz Avstrije in za izpolnjevanje pogoja št. 20 predložil tri reference, pri čemer je skupna moč referenčnega objekta Manukau znašala 14946 kW, skupna moč referenčnega objekta LIVERPOOL WWTW 4008 MW in skupna moč referenčnega objekta ARA SIGGERWIESEN 1270 MW. Po pozivu naročnika na dopolnitev prijave z dne 4.11.2009, da naj vlagatelj za referenco Liverpool WWTW navede posamezne moči, in sicer moč električno (MW) in moč toplotno (MW), je vlagatelj v dopolnitvi navedel, da pri referenčnem objektu LIVERPOOL WWTW električna moč znaša 1,884 MW in toplotna moč 2,124 MW, seštevek moči skupaj pa 4,008 MW.
Ustreznost reference za referenčni objekt Liverpool WWTW je sporen v tistem delu pogoja št. 20, ki se nanaša na skupno moč referenčnega objekta. Po mnenju vlagatelja določilo razpisne dokumentacije ni zapisano tako, da je "skupna moč" mogoče razumeti kot samo skupno moč in zatrjuje, da referenčni objekt WWTP LIVERPOOL presega 2,5 MWel.
Pred meritorno presojo ustreznosti reference za referenčni objekt WWTP LIVERPOOL, Državna revizijska komisija poudarja, da je v revizijskem postopku začetem na podlagi zahtevka za revizijo prijavitelja RIKO d.o.o., Bizjanova 2, Ljubljana že odločala o enakem dejanskem stanju in sicer s sklepom št. 018-43/2010-6, z dne 01.04.2010. Državna revizijska komisija zavrača navedbe vlagatelja, da je termin "skupna moč" nejasen, saj kot je zapisano v sklepu št. 018-43/2010-6 je določba razpisne dokumentacije "v skupni moči najmanj 2,5 MWel na objekt" jasna in enoznačna in dopušča zgolj razlago, da skupna moč ob hkratni uporabi simbola MWel, na katerega se skupna moč navezuje, pomeni skupno električno moč objekta. V izogib morebitnim nejasnostim je naročnik v razpisni dokumentaciji dodal indeks "el", tako da iz razpisne dokumentacije nesporno izhaja, da se termin "skupna moč najmanj 2,5 MWel na objekt" nanaša na skupno električno moč objekta in ne na morebiten seštevek električne in toplotne moči.
Po vpogledu v prijavo vlagatelja in dopolnitev prijave z dne 04.11.2009, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj za referenčni objekt LIVERPOOL WWTW navedel električno moč 1,884 MWel, toplotno moč 2,124 MWth, seštevek moči skupaj pa 4,008 MW. Upoštevajoč navedeno, Državna revizijska komisija ne sledi argumentaciji vlagatelja, da referenčni objekt LIVERPOOL WWTW dosega zadostno skupno moč 4,008 KW in ugotavlja, da referenčni objekt LIVERPOOL WWTW ne izpolnjuje zahteve po skupni električni moči objekta 2,5 MWel, saj dosega le 1,884 MWel skupne električne moči.
Državna revizijska komisija zavrača tudi vlagateljeve navedbe, kot izhajajo iz strokovnega mnenja A.L., da se lahko ob uporabi pretvornika ORC toplotna energija pretvori v električno energijo z izkoristkom do 0,37 in bi bil moral zato naročnik upoštevati tudi razpoložljivo toplotno moč pri skupni moči električne energije. Referenca predstavlja pretekel dogodek in izkušnjo. Gradnja in izvedba obravnavanega referenčnega objekta LIVERPOOL WWTW se je končala v letu 2002. Strokovno mnenje A.L temelji na podatkih U.S. Depatmenta of Energy v Oak Ridge National Laboratory z dne 13. 12.2005, kar pomeni, da uporaba ORC pretvornika v času izgradnje referenčnega objekta sploh ni bila mogoča in tako predstavlja zgolj hipotetično možnost, da bi referenčni objekt ob uporabi pretvornika ORC dosegal skupno moč 2,673 MWel. Dejstvo je, da je referenčni objekt v času dokončanja dosegal električno moč 1,884 MWel, kakor je vlagatelj navedel v dopolnitvi prijave, z dne 04.11.2009, zato Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevi navedbi, da bi bilo potrebno upoštevati tudi toplotno moč (ki se s pomočjo pretvornika ORC pretvori v električno moč) pri skupni moči električne energije.
Kot slednjo je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja, da bi bil moral naročnik po prejemu odločitve Državne revizijske komisije, kot izhaja iz sklepa št. 018-43/2010-6, ponovno ocenjevati in vrednotiti prispele prijave. Državna revizijska komisija po pregledu naročnikove odločitve o priznanju sposobnosti za konkurenčni dialog z dne 22.01.2010 in z dne 29.04.2010 ugotavlja, da je naročnik ponovno vrednotil prispele prijave, saj je razvidno, da je zaradi razloga nedoseganja skupne moči 2,5 MWel na objekt poleg prijaviteljev, na katere se je nanašala odločitev Državne revizijske komisije št. 018-43/20010-6 (prijava vlagatelja in GRADIS SKUPINA G d.d. & SUROVINA d.d. & ARROW Ecology & Engineering Overseas Ltd & Inovation und Technick AG) kot nepopolne označil tudi prijave dveh drugih prijaviteljev (KOLECTOR GROUP d.d. in konzorcij PRIMORJE d.d. & ATZWANGER SPA & LADURNER SPA & HASE Enviromental Consulting GmBh). Naročnik je torej po prejemu odločitve Državne revizijske komisije ponovno preveril popolnost prispelih prijav in je v postopku ocenjevanja ugotovil, da štiri prispele prijave ne ustrezajo pogoju, da referenčni objekt dosega skupno moč 2,5 MWel na objekt.
Ugotoviti gre, da je naročnik v odločitvi o priznanju sposobnosti za konkurenčni dialog, z dne 29.04.2010, vlagateljevo prijavo ocenil kot nepopolno iz razloga, ker dva od treh v prijavi navedenih referenčnih objektov vodilnega procesnega inženirja za EETBP, objekt WWTP LIVERPOOL in objekt ARA SIGGERWIESEN ne dosegata zahtevane skupne moči 2,5 MWel na objekt. Državna revizijska komisija je ugotovila, da referenca za referenčni objekt LIVERPOOL WWTW ne ustreza pogoju po doseganju skupne moči 2,5 MWel, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne prereka naročnikove ugotovitve, da tudi referenčni objekt ARA SIGGERWIESEN ne dosega 2,5 MWel skupne moči na objekt, vsled česar je potrebno ugotoviti, da prijava vlagatelja (kljub ustrezni referenci za referenčni objekt MANUKAU) ne izkazuje tehnične sposobnosti, kot se zahteva s pogojem št. 18 v povezavi s pogojem št. 20. Skladno z določilom četrtega odstavka 27. člena ZJN-2, lahko začnejo naročniki dialog le s tistimi kandidati, ki izpolnjuje zahtevane pogoje iz 41. do 47. člena tega zakona, in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji. Ker prijava vlagatelja zaradi neustreznosti referenc iz razloga nedoseganja zahtevane skupne moči 2,5 MWel na objekt ne izkazuje tehnične sposobnosti iz četrtega odstavka 45. člena ZJN-2, naročniku iz obravnavanega razloga ni mogoče očitati postopanja z določilom 27. člena ZJN-2.
V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku iz razlogov, kot jih zatrjuje vlagatelj ni mogoče očitati ravnanj v nasprotju z določili ZJN-2, zato je skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega izreka.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Iz določila četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da "če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."
V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločiti kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 17.06.2010


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
- SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56, Ljubljana
- GRADIS Skupina G d.d., šmatinska cesta 134, Ljubljana
- Strabag AG, Donau City Strasse 9, 1220 Vienna, Austria
- SPG POMGRAD, Bakovska ulica 31, Murska Sobota
- Kolektor Group d.o.o., Vojkova ulica 10, Idrija
- Helector S.A.-AKTOR S.A., 25 Ermou STr. 14564 N. Kifissia, Athens, Greece
- Primorje d.d., Vipavska cesta 3,Ajdovščina
- RIKO d.o.o., Bizjanova 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana