018-116/2010 Dars, d.d.

Številka: 018-116/2010-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Maje Bilbija ter članic Sonje Drozdek šinko in Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za dobavo svetlobne signalizacije in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja ULTIMA d.o.o., Cesta v zgornji log 113, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zoran Korenčan, Komenskega 36, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.06.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila, št. 000677/2009, z dne 23.03.2010, in sicer v delu, ki se nanaša na 1. sklop.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 2.980,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.01.2010 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila (dokument št. 000677/2009). Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil št. JN 297/2010, z dne 13.01.2010, in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2010/S 10-011889, z dne 15.01.2010.
Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 000677/2009, z dne 23.03.2010, ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo v 1. in v 2. sklopu oddal v izvedbo ponudniku CLAIR d.o.o., Zbilje 4h, Medvode (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 01.04.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve o oddaji naročila in pozval naročnika naj spremeni svojo odločitev.
Naročnik je dne 06.04.2010 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.
Vlagatelj je dne 09.04.2010 zaprosil naročnika, naj mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 13.04.2010, o čemer je sestavljen zapisnik.
Vlagatelj je dne 12.02.2010 vložil zahtevek za revizijo. Kot ugotavlja vlagatelj, je naročnik v točki II.4.4 (Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti) razpisne dokumentacije od ponudnikov zahteval, da morajo predložiti prospektni ali drug material za predmet ponudbe, iz katerega je razviden proizvajalec le-te in zahtevane tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij. Naročnik je navedeno zahtevo, še navaja vlagatelj, ponovil tudi na 23. strani razpisne dokumentacije.
Kot ugotavlja vlagatelj, naročnik skladno z Zakonom o javnih cestah, za potrebe svetlobne signalizacije na avtocestah in hitrih cestah lahko uporablja izključno dve luči, in sicer: luč D 200 mm in luč D 340 mm. Na podlagi navedenega zakona, ugotavlja vlagatelj, je Ministrstvo za promet izdalo Pravilnik o označevanju in zavarovanju del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, iz katerega izhaja, da se utripajoča rumena luč D 340 mm uporablja za poudarjanje pomena prometnega znaka, niz utripajočih rumenih luči - UL (D 200 mm), pa se uporabljajo kot potujoči blisk.
Vlagatelj navaja, da je naročnik tehnične specifikacije za navedeni luči določil v Poglavju V in v točki V.3, v kateri je svoje zahteve detajlno specificiral.
Vlagatelj nadalje navaja, da mu je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve pojasnil, da je izbrani ponudnik pod spornima postavkama ponudil luči, ki jih proizvaja Horizont group G.m.b.H, Nemčija. Vlagatelj zatrjuje, da navedeni proizvajalec še ne proizvaja takšnih luči in posledično poudarja, da izbrani ponudnik tudi ni mogel predložiti prospektnega materiala. Vlagatelj v zvezi s tem še dodaja, da izbrani ponudnik ponuja LED luč D 200, ki je bila predstavljena šele mesec dni po predložitvi ponudbe, in sicer na sejmu Intertraffic Amsterdam (od 23. do 26.03.2010). Vlagatelj pa tudi zatrjuje, da navedeni proizvajalec ne proizvaja s strani izbranega ponudnika ponujene LED luči D 340 mm.
Vlagatelj še navaja, da je dne 14.04.2010 na sedežu naročnika opravil ogled v ponudbo izbranega ponudnika, kjer nista niti naročnik niti izbrani ponudnik v priloženi prospektni dokumentaciji našla LED luči D 340.
Ker spornega artikla (LED luč, D 340 mm, ki jo proizvaja Horizont group G.m.b.H, Nemčija) še ni na trgu, poudarja vlagatelj, je torej zagotovo, da ga izbrani ponudnik tudi ni mogel dobaviti drugim naročnikom, kar pomeni, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna tudi iz tega razloga. Izbrani ponudnik pa je na ta način navedel tudi neresnične in zavajajoče podatke v smislu prvega odstavka 77. člena ZJN-2.
Vlagatelj še poudarja, da upravičeno dvomi tudi v verodostojnost listin, ki izkazujejo reference izbranega ponudnika (ki jih je potrdila družba Pismorad d.d., Zagreb), in sicer iz razloga, ker v njih ni naveden predmet referenčnih potrdil.
Vlagatelj navaja, da se sicer strinja z naročnikom v tem, da je v sklopu 2 napačno izračunal vrednost. Ker pa je to storil v svojo škodo, poudarja vlagatelj, in ker v zvezi s tem ni zahteval spremembe skupne ponudbene vrednosti za sklop 2, je naročnik njegovo ponudbo v 2. sklopu neupravičeno izločil.
Vlagatelj predlaga naj se izpodbijani sklep razveljavi in zahteva povrnitev stroškov (za vplačano revizijsko takso ter 1.600 EUR in DDV za stroške zastopanja in za sestavo zahtevka za revizijo).
Naročnik je s sklepom, z dne 13.05.2010, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 000677/2009).
Naročnik navaja, da je ponudba izbranega ponudnika skladna z razpisno dokumentacijo. Kot poudarja naročnik, je izbrani ponudnik na drugi in tretji strani ponudbene dokumentacije (Podroben pregled Ponudbenega predračuna - Sklop 1: svetlobna signalizacija) natančno navedel proizvode in ime proizvajalca ponujenih artiklov. Iz predložene ponudbe je tako razvidno, da izbrani ponudnik ponuja Samostojno LED luč, D 200 mm (66 kosov), in LED luč, D 340 mm (70 kosov), oba ponujena artikla pa proizvaja Horizont group G.m.b.H. Izbrani ponudnik, še navaja naročnik, je izpolnjevanje predpisanih pogojev dodatno podkrepil še s priloženo Izjavo št. 1, s katero je potrdil, da razpisno dokumentacijo razume in se v celoti strinja z njeno vsebino ter z morebitnimi dodatki
Ustreznost artikla, nadaljuje naročnik, potrjuje tudi predloženi prospektni material, iz katerega je razvidno, da proizvajalec Horizont group G.m.b.H izdeluje svetlobno signalizacijo v izvedbah, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik še zatrjuje, da ne drži, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna iz razloga, ker ponujenega proizvoda še ni na trgu. Naročnik v zvezi s tem poudarja, da je bistveno, da proizvod izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in ni pomembno, ali je proizvod dejansko že na trgu.
Naročnik zavrača tudi očitek, ki se nanaša na predložene reference. Naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik v zvezi s tem izpolnil vse pogoje iz razpisne dokumentacije, pri čemer je predložil kar 16 referenc (zahtevane so bile le 3), ki so količinsko in vrednostno primerljive s predmetnim javnim naročilom in jih je pridobil v zadnjih treh letih. Čeprav je izbrani ponudnik v zvezi z referencami izpolnil vse zahteve iz razpisne dokumentacije, nadaljuje naročnik, pa jih je zaradi vlagateljevega očitka še enkrat preveril in izbranega ponudnika pozval k dodatnemu pojasnilu referenc, ki jih je potrdila družba Pismorad d.d., Zagreb. Naročnik navaja, da je izbranega ponudnika pozval k predložitvi dokumentov (fakture, carinske deklaracije â??), iz katerih bodo nedvomno razvidne vrednosti in vrsta blaga. Naročnik poudarja, da mu je izbrani ponudnik vso zahtevano dokumentacijo pravočasno posredoval. Naročnik še ugotavlja, da vlagatelj ni zahteval vpogleda v predložene reference, zato so njegove navedbe pavšalne in ne temeljijo na realni podlagi. Če bi vlagatelj vpogledal v predložene reference, še zatrjuje naročnik, bi se lahko prepričal o njihovi ustreznosti.
Naročnik na koncu še zatrjuje, da bi v primeru, če bi vlagatelju dopustil popravo računske napake, s tem dopustil nezakonit poseg v ponudbo.
Vlagatelj je z vlogo, z dne 19.05.2010, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj še navaja, da naročnika očitno ne skrbi, ali mu bo izbrani ponudnik blago tudi dejansko dobavil. Predmetnega blaga, poudarja vlagatelj, izbrani ponudnik ne more dobaviti, ker ga ni na tržišču. Vlagatelj še navaja, da se naročnik o ustreznosti ponujenega produkta ni mogel prepričati, saj izbrani ponudnik ni predložil prospektnega ali drugega ustreznega materiala. Vlagatelj ponovno poudarja, da LED luč D 200 mm in LED luč D 340 mm proizvajalca Horizont GmbH, Nemčija v trenutku oddaje ponudb nista bili na tržišču. LED luč D 200 mm, zatrjuje vlagatelj, je še v fazi testiranj zato je začetek prodaje nemogoče napovedati. LED luč D 340 mm, še poudarja vlagatelj, pa ne obstaja in je ne bo v proizvodnem programu, zato dobava ne bo mogoča.

Naročnik je dne 21.05.2010, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.
Državna revizijska komisija je dne 01.06.2010 od vlagatelja prejela dokument - Prva pripravljalna vloga vlagatelja. Vlagatelj v njej še dodatno navaja, da izbrani ponudnik niti za LED luč D 340 mm niti za Kaskadno signalno Led luč D 200 mm proizvajalca Horizont GmbH v ponudbo ni predložil prospektnega ali drugega materiala (in posledično ni izkazal, da izpolnjuje tehnične specifikacije iz razpisne dokumentacije) in zatrjuje, da navedeni proizvajalec teh dveh luči ne proizvaja. Vlagatelj tudi zatrjuje, da izbrani ponudnik ne more predložiti niti vzorca LED luči D 340 mm niti ustreznega Certifikata urada za standardizacijo po direktivah EN 12352:2006, kar bi bilo najboljši dokaz obstoja ponujene opreme izbranega ponudnika. Vlagatelj še dodaja, da bi dejstvo, da naročnik v obdobju zadnjih treh let ni nabavljal opreme od proizvajalca Horizont GmbH lahko odločilno vplivalo, da ta oprema ni več kompatibilna s sestavnimi deli na posameznem odseku AC, kar je bila zahteva naročnika v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelj za pripravo vloge priglaša nadaljnje stroške v višini 220 EUR in DDV.
Državna revizijska komisija je zaradi razjasnitve dejanskega stanja, dne 02.06.2010 opravila sestanek z naročnikom. Naročnik je najprej pojasnil, da razlike v ohišju med Samostojno Led lučjo D 200 mm in med Kaskadno signalno LED lučjo D 200 mm sicer ni, da pa ima Samostojna LED luč, D 200 mm še dodatek za alkalno baterijo (iz razpisne dokumentacije pa tudi izhaja, da je naročnik pri Samostojni Led luči D 200 mm zahteval še "komplet", ki ga sestavlja LED luč s premerom 200 mm, s kablom ustrezne dolžine min. 12 m s priključnimi sponami in vgrajeno avtomatiko, stacionarno baterijo (ki je formirana), usmernik 220/12V in zabojnik). Naročnik je Državni revizijski komisiji še pojasnil, da je za Samostojno LED luč, D 200 mm izbrani ponudnik predložil prospekt, vendar pa iz njega ne izhajajo vse zahtevane specifikacije in poudaril, da je v prospektu jasno naveden standard, ki mu ponujena luč zadošča. Naročnik je hkrati priznal, da izbrani ponudnik za Kaskadno Led luč D 200 mm ni priložil prospekta.
Naročnik je tudi pojasnil, da za LED luči D 340 mm v ponudbi izbranega ponudnika ni predloženega prospekta, vendar pa naročnik meni, da mu je izbrani ponudnik z izjavama, od katerih je ena priložena v ponudbo (Izjava št. 1 - Sprejemanje vsebine razpisne dokumentacije), druga pa podana tekom revizijskega postopka, zagotovil ustrezno dobavo.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.
Državna revizijska komisija pri svoji odločitvi ni upoštevala dejstev in predlaganih dokazov, ki jih je vlagatelj dodatno navajal v vlogi, z dne 01.06.2010 (Prva pripravljalna vloga vlagatelja). Vlagatelj je (kot že izhaja iz te obrazložitve) šele v predmetni vlogi navedel, da se očitek iz zahtevka za revizijo pravzaprav nanaša na Kaskadno signalno luč LED luč D200 mm. Vlagatelj je še navedel, da izbrani ponudnik ne more predložiti niti vzorca LED luči D 340 mm niti ustreznega Certifikata urada za standardizacijo po direktivah EN 12352:2006, kar bi bilo najboljši dokaz obstoja ponujene opreme izbranega ponudnika. Vlagatelj je tudi zatrdil, da bi dejstvo, da naročnik v obdobju zadnjih treh let ni nabavljal opreme od proizvajalca Horizont GmbH lahko odločilno vplivalo na ugotovitev o tem, da ta oprema ni več kompatibilna s sestavnimi deli na posameznem odseku AC, kar je bila zahteva naročnika v razpisni dokumentaciji.
Kot je Državna revizijska komisija zapisala že večkrat, podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva in dokazi, ki so bili navedeni oziroma predlagani, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, torej do izdaje odločitve naročnika o revizijskem zahtevku. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljeve zahteve za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc, v kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu s 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pa pri tem (ali v kasnejših vlogah) ne more navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov ali pa postavljati novih zahtevkov, saj s slednjimi naročnik ni bil seznanjen, ko je sprejel svojo odločitev, in o njih zato tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Z navedenim določilom se udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka, kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Ob nasprotnem tolmačenju bi zaobšli določbo 16. člena ZRPJN o odločanju naročnika o revizijskem zahtevku pred odločanjem Državne revizijske komisije o le-tem.
V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Kot zatrjuje vlagatelj, izbrani ponudnik za dve luči, in sicer za LED luč D 200 mm in za LED luč D 340 mm ni predložil zahtevanega prospektnega materiala. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna tudi iz razloga, ker iz predloženih referenc ni razvidno, na katere in kakšne dobave se nanašajo in zato, ker LED luči D 340 mm še ni dobavil nobenemu kupcu. Vlagatelj sicer priznava, da je v sklopu 2 napačno izračunal vrednost. Ker pa je to storil v svojo škodo in ker se skupna ponujena vrednost s tem ni spremenila, poudarja vlagatelj, ga je naročnik (v 2. sklopu) neupravičeno izločil iz nadaljnjega postopka.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik predmetno javno naročilo razpisal v dveh sklopih (1. sklop - dobava svetlobne signalizacije, 2. sklop - dobava rezervnih delov za svetlobno signalizacijo). Ponudniki so lahko oddali ponudbo bodisi za oba sklopa skupaj bodisi zgolj za enega izmed njiju. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, se prvi vlagateljev očitek (v zvezi z nepredloženo prospektno dokumentacijo) nanaša na 1. sklop, drugi (ki se nanaša na reference) na 1. in 2. sklop, tretji očitek (ki se nanaša na računsko napako) pa na 2 sklop. Državna revizijska komisija še pojasnjuje, da se prva dva očitka nanašata na (ne)popolnost ponudbe izbranega ponudnika, tretji pa na (ne)popolnost vlagateljeve ponudbe.
Državna revizijska komisija je najprej preverila očitke vlagatelja, ki se nanašajo na domnevne kršitve postopka oddaje javnega naročila v zvezi z (ne)predloženo prospektno dokumentacijo.
Vlagatelj zatrjuje, da se naročnik o ustreznosti dveh spornih artiklov (in sicer za Led luč D 200 mm in za LED luč D 340 mm) ni mogel prepričati, saj izbrani ponudnik ni predložil prospektnega in drugega ustreznega materiala. Nasprotno, naročnik zatrjuje, da ustreznost spornih artiklov izbranega ponudnika potrjuje (v ponudbo predložen) prospektni material ter zlasti, da je izbrani ponudnik v ponudbi natančno navedel proizvode in ime proizvajalca spornih artiklov ter da je izpolnjevanje predpisanih pogojev dodatno podkrepil še s podpisano Izjavo št. 1.
Iz razloga, ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni definiral, na katero izmed dveh "LED luči D 200 mm" se njegovi očitki nanašajo (navedeno je storil, kot je že navedeno v tej obrazložitvi, šele z vlogo, ki jo je dne 01.06.2010 posredoval Državni revizijski komisiji), Državna revizijska komisija njegovih navedb v tem delu zahtevka za revizijo ni presojala. Kot izhaja iz sklepa, s katerim je naročnik odločil o vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, je naročnik očitno menil, da se očitek nanaša na Samostojno LED luč D 200, vlagatelj pa je šele po naročnikovi odločitvi (torej prepozno) navedel, da se očitek nanaša na Kaskadno LED luč D 200 mm.
Naročnik je v točki II.4.4. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti - 44. člen ZJN-2), in sicer v podtočki b zapisal, da mu morajo ponudniki predložiti "prospektni ali drug material za predmet ponudbe, iz katerega je razviden proizvajalec le-te in zahtevane tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij". Naročnik je identično zahtevo zapisal tudi v točki V.4 (Kvaliteta blaga) točke V (Tehnične specifikacije).
Iz zgoraj citirane zahteve (ki jo je naročnik v identičnem tekstu ponovil na dveh mestih v razpisni dokumentaciji) izhaja, da so mu morali ponudniki, da bi bile njihove ponudbe pravilne in popolne (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) za vse razpisane artikle predložiti prospektno ali drugo dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da ponujeni artikli izpolnjujejo vse zahtevane tehnične specifikacije iz razpisne dokumentacije. Naročnik je tudi zahteval, da morajo biti iz navedene dokumentacije razvidni proizvajalci ponujene svetlobne signalizacije.
Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom v tem, da je izbrani ponudnik v ponudbo, in sicer v dokument Podroben pregled Predračuna, navedel proizvode in nekatere tehnične specifikacije. Ravno tako je izbrani ponudnik navedel tudi ime proizvajalca ponujenih artiklov. Tudi Ponudbeni predračun, ki ga je izbrani ponudnik v celoti izpolnil, je pripravljen tako, da ponudnika sili k ponudbi točno definiranih artiklov. Ravno tako se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom v tem, da je izbrani ponudnik podpisal tudi Izjavo št. 1, s čimer se je strinjal tako s celotno naročnikovo razpisano dokumentacijo, ravno tako pa je tudi potrdil, da je ponudbo pripravil v skladu z razpisno dokumentacijo.
Navedeno pa ne spremeni dejstva, da je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno navedel, da bo tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnika pa 45. členu ZJN-2 preveril (kot že izhaja iz te obrazložitve) tudi s "prospektnim ali drugim materialom za predmet ponudbe, iz katerega je razviden proizvajalec le-te in zahtevane tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij". Iz tako opisane strukture razpisne dokumentacije je mogoče razumeti, da naročnikova presoja izpolnjevanja zahtev in/ali (tehničnih) pogojev in s tem odločitev o (ne)popolnosti posamezne ponudbe v zvezi s ponujenim predmetom temelji ne le na ugotovitvi, da je ponudnik pravilno izpolnil vse predvidene rubrike v obrazcu ponudbenega predračuna ter izpolnil in podpisal zgoraj citirano izjavo, temveč zlasti tudi na podlagi (izrecno zahtevane) prospektne ali druge dokumentacije, ki bo izkazovala izpolnjevanje vseh tehničnih specifikacij, ki jih je naročnik za posamezne artikle določil v razpisni dokumentacije, iz nje pa so morali biti razvidni tudi proizvajalci ponujene svetlobne signalizacije. Naročnik pa v razpisni dokumentaciji tudi sicer ni navedel standardov, katerim naj bi ustrezali ponujeni produkti, kar bi dokazovalo izpolnjevanje točno določenih tehničnih parametrov.
Iz razloga, ker Državna revizijska komisija za artikel LED luč D 340 mm v ponudbi izbranega ponudnika ni našla prospektne dokumentacije ali druge enakovredne dokumentacije, iz katere bi izhajale vse s strani naročnika zahtevane tehnične specifikacije (naročnik pa je v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevemu revizijskem zahtevku izrecno zapisal, da "ustreznost artiklov izbranega ponudnika potrjuje tudi predloženi prospektni material, iz katerega je razvidno, da proizvajalec Horizont group G.m.b.H izdeluje svetlobno signalizacijo v izvedbah, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji"), je na sestanku dne 02.06.2010 pozvala naročnika naj ji v ponudbi izbranega ponudnika poišče prospektni material za LED luč D 340 mm. Naročnik je Državni revizijski komisiji (kot že izhaja iz te obrazložitve) pojasnil, "da za LED luč D 340 mm prospekta sicer ni, vendar kljub temu meni, da je izbrani ponudnik z izjavama, od katerih je ena priložena v ponudbo (Izjava št. 1), druga pa podana tekom revizijskega postopka, zagotovil ustrezno dobavo".
Glede na to, da je naročnik v obravnavanem primeru sam postavil zahtevo po prospektni (ali drugi enakovredni) dokumentaciji in jo uvrstil celo med pogoje za sodelovanje na predmetnem razpisu, je bil dolžan takšno zahtevo, tekom pregleda in ocenjevanja ponudb, tudi upoštevati. Naročnik pa tudi sicer po poteku roka za oddajo ponudb ne more več samovoljno odločati o tem, katere izmed postavljenih pogojev (četudi morebiti oceni, da so pretirani in nepotrebni) bo upošteval v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Sprejeti naročnikovo stališče, po katerem bi lahko eden izmed ponudnikov (izbrani ponudnik) nepredložitev izrecno zahtevane dokumentacije nadomestil z izjavo o tem, da je ponudbo pripravil v skladu z razpisno dokumentacijo (in z izjavo, podano tekom revizijskega postopka, da je sposoben vso razpisano blago dobaviti v roku 8 dni) pa bi pomenilo ne le neupoštevanje (lastnih) zahtev iz razpisne dokumentacije, temveč tudi poseg v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), ki nalaga naročniku, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja.
Naročnik bi tako moral za sporni artikel (LED luč D 340 mm), ki jo proizvaja proizvajalec Horizont group G.m.b.H, s pomočjo instituta dopustnega dopolnjevanja ponudb, ki ga ureja določilo 78. člena ZJN-2, pozvati izbranega ponudnika, da predloži prospektno ali drugo dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da izpolnjuje vse tehnične parametre iz razpisne dokumentacije.
Iz zahtevka za revizijo je mogoče razbrati, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepravilna tudi v delu, ki se nanaša na predložene reference. Vlagatelj namreč zatrjuje, da izbrani ponudnik iz razloga, ker obeh spornih artiklov še ni na trgu, le-teh tudi ni mogel dobaviti. Vlagatelj pa tudi zatrjuje, da dvomi v verodostojnost predloženih referenc, ki jih je potrdila družba Pismorad d.d., Zagreb, ker iz njih ni mogoče razbrati predmeta dobav.
Naročnik je v Dodatku št. 2 zapisal: "Ponudnik navede reference za zadnja tri (3) leta. Seštevek referenc se mora nanašati na vrednostno enak večji red, kot je ponudnikova ponudbena vrednost za celotno javno naročilo ali količinsko enak ali večji red, kot je naročnikova količina določena v ponudbenem predračunu javnega naročila. Reference se morajo nanašati na enak predmet, kot je predmet naročnikovega javnega naročila. Ponudnik mora priložiti referenčna dokazila pogodbenih partnerjev, ki jih ponudnik navaja v izjavi številka 4 - Ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti in iz katerih je razvidna pogodbena vrednost (vrednost z DDV) ali količinski red pogodbenih artiklov, številka pogodbe in potrditev pogodbenih partnerjev, da so pogodbene obveznosti, ki jih navaja, opravljene pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih. Naročnik bo priznal referenco, če so bile dobave, ki jih navaja, zaključene in prevzete najkasneje v zadnjem letu pred predložitvijo ponudbe. Naročnik pa ne glede na predložene reference lahko izloči ponudbo, če ima s ponudnikom dokazano slabe izkušnje pri izpolnjevanju obveznosti iz prej sklenjenih pogodb ali iz prejšnjih postopkov javnega naročanja".
Iz zgoraj citiranega pogoja izhaja, da je naročnik v zvezi z referencami postavil več zahtev, in sicer: 1. ponudnik je moral navesti vsaj eno referenco, pridobljeno v zadnjih treh letih (in ne tri reference, kot je zapisal naročnik v sklep s katerim je odločil o zahtevku za revizijo), 2. referenca oziroma reference so se morale nanašati bodisi na enako ali večjo vrednost kot znaša ponudnikova cena ali pa na enako ali večjo količino, kot jo je razpisal naročnik, 3. referenca oziroma reference so morale biti enake kot razpisan predmet (iz zgoraj citirane zahteve torej ne izhaja, kot zatrjuje vlagatelj, da bi morale referenčne dobave izkazovati predhodno dobavo prav vseh razpisanih artiklov), 4. ponudnik je moral predložiti potrjena referenčna dokazila o tem, da so bile pogodbene obveznosti opravljene pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih in 5. referenčne dobave so morale biti zaključene ali prevzete v zadnjem letu pred predložitvijo ponudbe. Naročnik pa si je hkrati pridržal tudi pravico, da bo, ne glede na predložene reference, lahko izločil ponudnika, če je imel z njim v preteklosti dokazano slabe izkušnje.
Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil tudi Izjavo št. 4 - Ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti. Naročnik je v predmetno izjavo vključil dve tabeli (Vrednostni red in Količinski red). Ponudniki, ki so izkazovali referenčni pogoj skozi vrednost referenčnih poslov (ki je morala biti enaka ali večja kot znaša ponudbena cena) so morali v tabelo vpisati leto izvedbe referenčnega posla, pogodbenega partnerja, ime in priimek ter telefonsko številko ali E-naslov predstavnika pogodbenega partnerja. Ponudniki, ki so se odločili, da bodo izkazovali izpolnjevanje referenčnega praga s količino izvedenih nabav (ki je morala enaka ali večja kot jo je razpisal naročnik) pa leto izvedbe referenčnega posla, pogodbenega partnerja, ime in priimek ter telefonsko številko ali E-naslov predstavnika pogodbenega partnerja, artikel in količino.
Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da se je v konkretnem primeru odločil, da bo referenčne dobave izkazal z višino oziroma z vrednostjo izvedenih dobav v zadnjih treh letih. V ta namen je v celoti izpolnil prvo tabelo (torej tabelo, ki se nanaša na Vrednostni red) ter vanjo vpisal šestnajst referenčnih poslov, za štiri izmed njih pa predložil tudi referenčna potrdila pogodbenih partnerjev. Ker iz vseh štirih referenčnih potrdil izhaja, da je bila predmet dobav svetlobna signalizacija in da so bile vse pogodbene obveznosti in dobave opravljene pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih (ter izvedene v zadnjih treh letih oziroma zaključene v zadnjem letu pred oddajo ponudbe), in sicer v skupni višini 438.537,49 EUR (kar je več kot znaša vrednost ponudbe izbranega ponudnika), Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti. Sicer pa se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom v tem, da bi se lahko vlagatelj, ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, o tem tudi osebno prepričal. Naročnik pa je (tekom revizijskega postopka) od izbranega ponudnika v zvezi s tem zahteval dodatno dokumentacijo, iz katere izhaja, da je izbrani ponudnik družbi Pismorad d.d., Zagreb v letih 2007, 2008 in 2009 dobavil svetlobno signalizacijo in rezervne dele v vrednosti, kot izhaja iz ponudbe.
Ker je Državna revizijska komisija na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da morebitna utemeljenost vlagateljevega očitka, ki se nanaša na izločitev njegove ponudbe v 2. sklopu ne more več vplivati na vlagateljev pravni položaj, tega vsebinsko ni obravnavala (vlagatelj sicer priznava, da je v 2. sklopu napačno izračunal vrednost, vendar pa hkrati tudi zatrjuje, da je navedeno storil v svojo škodo in da se zaradi tega njegova skupna ponudbena vrednost ni spremenila). Ker tudi v primeru, če bi se ugotovilo, da je bila vlagateljeva ponudba v 2. sklopu nezakonito izločena (kot je ugotovila Državna revizijska komisija, ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na reference ni nepravilna in nepopolna, vlagatelj pa se je v 2. sklopu, upoštevajoč edino merilo najnižja cena, uvrstil šele na drugo mesto oziroma za izbranim ponudnikom) vlagatelj v 2. sklopu ne bi mogel biti izbran kot najugodnejši ponudnik. Iz navedenega razloga je potrebno ugotoviti, da ne izkazuje pravnega interesa za presojo očitkov, ki se nanašajo na nezakonito izločitev njegove ponudbe, saj ta v ničemer ne vpliva na njegov pravni položaj. Pravni interes vlagatelja za presojo predmetnih očitkov bi lahko obstajal le v primeru, če bi se izkazalo, da je ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na 2. sklop, nepravilna in nepopolna.
Državna revizijska komisija naročniku lahko poda napotek za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen (tretji odstavek 23. člena ZRPJN). Ker naročnik pri presoji popolnosti ponudbe izbranega ponudnika v 1. sklopu ni ravnal v skladu z lastno razpisno dokumentacijo oziroma, ker od izbranega ponudnika za sporni artikel (LED luč D 340 mm) ni zahteval prospektne ali druge dokumentacije, naj to stori v ponovljenem postopku izbire in ocenjevanja ponudb. Naročnik naj od izbranega ponudnika (s pomočjo instituta dopustnega dopolnjevanja ponudb, ki ga ureja določilo 78. člena ZJN-2), v navedeni postavki zahteva prospektno ali drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru, da prejeta dokumentacija ne bo izkazovala vseh zahtevanih tehničnih karakteristik, ki jih je zapisal v razpisni dokumentaciji, mora ponudbo izbranega ponudnika v 1. sklopu izločiti. V izogib ponovnim možnim zapletom pa naj navedeno stori tudi pri postavki Samostojna LED luč D 200 in pri postavki Kaskadna signalna LED luč D 200 mm oziroma tudi pri vseh ostalih ponujenih artiklih, za katere bi se izkazalo, da za njih v ponudbo ni predložena prospektna (ali druga) dokumentacija, ki izkazuje izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.
Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavila odločitev naročnika v delu, ki se nanaša na 1. sklop.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v revizijskem zahtevku zahteval tudi povračilo stroškov, in sicer takso v višini 5.000,00 EUR, 1.600,00 EUR za pripravo zahtevka za revizijo, 220,00 EUR za sestavo pripravljalne vloge ter 20 % DDV na odvetniške storitve. Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom delno uspel, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN ter 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju v sorazmerju z njegovim doseženim uspehom v postopku (vlagatelj je uspel le v 1. sklopu) povrne 50 % potrebnih stroškov, nastalih z revizijo.
Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- za zastopanje vlagatelja v revizijskem postopku nagrado v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,
Skupna višina priznanih potrebnih stroškov torej znaša 5.960,00 EUR, kar ob 50 % uspehu vlagatelja znaša 2.980,00 EUR.
Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2.980,00 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18.06.2010


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 4, Celje
- odvetnik Zoran Korenčan, Komenskega 36, Ljubljana
- CLAIR d.o.o., Zbilje 4h, Medvode
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana