018-112/2010 Občina Miren-Kostanjevica

Številka: 018-112/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Miriam Ravnikar šurk ter članic Maje Bilbija in Vide Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo gradbenih del "Spomenik-muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju (IV. faza)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, Miren (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.5.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 22.4.2010, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 1290/2010 z dne 22.2.2010. Naročnik v predmetnem postopku naročilo oddaja po odprtem postopku. Dne 14.4.2010 je naročnik izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo oddaja družbi GIVO d.o.o., Dvorec Selo, Zaloška 69, Ljubljana kot najugodnejšemu ponudniku (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 22.4.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Ponudba izbranega ponudnika je bila po vlagateljevih navedbah ocenjena nepravilno, saj iz predloženih referenc izbranega ponudnika ne izhajajo štiri gradbena dela primerljiva razpisanemu javnemu naročilu v vrednosti najmanj 580.000 EUR. Referenca, ki se nanaša na obnovo študentskega doma Vincencij v Ljubljani, po vlagateljevih navedbah ne ustreza merilom iz razpisne dokumentacije. V skladu z Metodološkimi pojasnili in navodili za razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je omenjeni študentski dom razvrščen v razred 1130 Stanovanjske stavbe za posebne namene, medtem ko so v razpisni dokumentaciji zahtevani objekti razvrščeni v razred 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo, 1262 muzeji in knjižnice ter 1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov. Enako dejstvo ugotavlja vlagatelj za referenco GOI dela pri adaptaciji dvorca Selo v Ljubljani, pri kateri nobeden del stavbe ne ustreza omenjenim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Posamezni deli stavbe v stavbi Dvorec Selo, za katero je izbrani ponudnik predložil referenco, so v skladu z omenjeno metodologijo razvrščeni v razred 1220 Upravne in pisarniške stavbe, 1251 Industrijske stavbe, 1230 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti in 1264 Stavbe za zdravstvo. Na podlagi navedenega vlagatelj zaključuje, da navedeni referenci ne ustrezata zahtevam iz razpisne dokumentacije, zaradi česar ju naročnik po vlagateljevih navedbah ne bi smel upoštevati pri vrednotenju merila. V nadaljevanju vlagatelj predlaga razveljavitve naročnikove odločitve in povrnitve stroškov postopka.

Naročnik je dne 5.5.2010 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da ob upoštevanju vlagateljevih navedb svoje odločitve ne bo spremenil. Naročnik vztraja, da je reference izbranega ponudnika ocenil ustrezno v skladu z naročnikovimi navodili iz razpisne dokumentacije. Pri tem naročnik poudarja, da se v razpisni dokumentaciji ni skliceval na standarde CC-SI in jih zato pri ocenjevanju referenc tudi ne more upoštevati. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 7.5.2010, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 12.5.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 14.5.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je referenci Obnova študentskega doma in Dvorca Selo ocenil za ustrezni in na njuni podlagi izbral ponudbo izbranega ponudnika kot najugodnejšo.

Državna revizijska komisija je pri presoji dejanskega vprašanja v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v ponudbo izbranega ponudnika, v ponudbo vlagatelja in v Poročilo o pregledu ponudb za izvajanje GOI del na objektu "Spomenik-muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju (IV. faza)". Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v obravnavanem primeru za izbor najugodnejšega ponudnika v 11. členu določil merilo: ekonomsko najugodnejša ponudba. Pri tem je upošteval cena 80% (80) točk in reference 20% (20) točk.

1. Cena se obračuna v točke v naslednji formuli:
najnižja cena
Cena T = -------------------- X 80
ponujena cena
Po tej formuli dobi najnižja cena 80 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk.

2. Reference ponudnika se ovrednotijo s številom točk v odvisnosti od števila izvedenih
gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu (OBR-7 in OBR-7/1):
ď"§ Izvedba 1 gradbenega dela primerljivega razpisanemu javnemu naročilu 1 točka,
ď"§ Izvedba 2 gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu 5 točk,
ď"§ Izvedba 3 gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu 10 točk,
ď"§ Izvedba 4 gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu 15 točk,
ď"§ Izvedba 5 in več gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu 20 točk.

Naročnik je pri tem določil,da bodo upoštevane samo reference, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 8. člena tega navodila. Slednji določa, da mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na gradnjo primerljivih objektov iz predmeta javnega naročila, in sicer najmanj eno referenčno potrdilo, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa izvedel (samo že zaključeni posli) enaka ali podobna naročila, ki so predmet javnega razpisa v višini ocenjene vrednosti z DDV (vrednost posla) ali višji vrednosti. Za enaka ali podobna naročila bo naročnik upošteval dela, ki so predmet javnega razpisa, in sicer na objektih kot so npr. šole, kulturni domovi, knjižnice, muzeji,â?? .

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100.

Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk
po navedenih merilih.

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) v prvem odstavku 79. členu določa, da mora naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni, sprejeti odločitev o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v poročila o pregledu ponudb in vpogleda v ponudbo vlagatelja ter izbranega ponudnika ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je po pregledu in ocenjevanju ponudb ponudbo izbranega ponudnika izbral kot najugodnejšo. Pri tem gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik predložil pet referenc, pri čemer je naročnik le štiri ocenil za ustrezne. Eno izmed v obravnavanem primeru spornih referenc, in sicer Obnovo študentskega dom Vincencij v Ljubljani, je naročnik že tekom postopka pregleda in ocenjevanja ponudb ocenil za neustrezno, tako da je pri točkovanju in končni oceni ni upošteval. Zaradi česar gre tudi vlagateljeve ugovore v zvezi z neustreznostjo omenjene reference oceniti za brezpredmetne.

Glede preostalih vlagateljevih ugovorov o ustreznosti druge reference, in sicer za objekt Dvorec Selo Ljubljana, pa Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevemu zatrjevanju, da je ta, zaradi dejanske rabe stavbe in metodologije razvrščanja objektov, neustrezna. Iz razpisne dokumentacije namreč izhaja, da je naročnik v okviru določitve vsebine reference (ta naj bi se nanašala na gradnjo primerljivih objektov iz predmeta javnega naročila) zgolj primeroma naštel objekte, ki jih bo pri ocenjevanju upošteval. Navedeno ne pomeni, da bo kot ustrezne objekte štel le posamično navedene objekte, kot so šola, kulturni domovi, knjižnice, muzeji, ampak tudi druge, na kar tudi napeljuje besedna zveza "in sicer na objektih kot so npr.,..". Prav tako gre pri tem ugotoviti, da naročnik pri naštevanju primerljivih objektov ni uporabil Metodoloških pojasnil in navodil za razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI), na katere se v revizijskem zahtevku sklicuje vlagatelj, zaradi česar jih tudi v obravnavanem primeru ni mogoče uporabiti. Naročnik je zahteval reference, ki se nanašajo na gradnjo primerljivih objektov, kot je predmetno javno naročilo, ne pa referenc, ki se nanašajo na dejansko uporabo objekta. Pri tem je naročnik primeroma našteval objekte, ki jih bo upošteval za enaka ali podobna naročilu, ki je predmet javnega razpisa. Natančno katere druge objekte bo naročnik pri presoji referenc upošteval kot ustrezne, po presoji Državna revizijske komisije iz razpisne dokumentacije niti iz naročnikovih odgovorov na vprašanja ponudnikov, ki je na vprašanje" Ali bo za enaka ali podobna naročila naročnik kot reference upošteval tudi sledeče objekte: sakralni objekti, vrtci, telovadnice, stanovanjski objekti, poslovni prostori, trgovski objekti." odgovoril, da se bodo upoštevale reference na podobnih objektih samo za sakralne objekte in v razpisni dokumentaciji navedene objekte, v obravnavanem primeru ni mogoče ugotoviti. Iz pravne prakse Državne revizijske komisije pa izhaja, da nejasna razpisna dokumentacija ne sme iti v škodo ponudnikom. Glede na to, da je referenčni objekt namenjen za različne namene, tudi tiste, ki zgoraj niso našteti, navedeno po presoji Državna revizijske komisije ne sme iti v škodo izbranemu ponudniku. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je omenjeno referenco upošteval pri ocenjevanju ponudbe in na podlagi takšne skupne ocene javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, na podlagi česar je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroškov za plačano takso v višini 10.000 EUR ter stroškov poštnine. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru glede na vrednost predmetnega javnega naročila upoštevaje tretji odstavek 12. člena ZJN-2 objava v Uradnem listu Evropske unije ni bila obvezna. Upoštevaje prvi odstavek 22. člena ZPRJN je za predmetni postopek zadoščala taksa v višini 5000 EUR. Ker je zahtevek za revizijo zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 31.5.2010
Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
Predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
- Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren,
- GIVO d.o.o., Dvorec Selo, Zaloška 69, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.